Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

121Ya ratang ho lauwa o rata tsebo,

ya hloileng ho kgalengwa

ke phoofolo ya naha;

2ya lokileng

Morena o a mo hauhela,

ya merero e mebe

yena o a mo ahlola.

3Bokgopo

ha bo ke be bo bope motho,

ba lokileng bona

ba ke ke ba sisinngwa.

4Mosadi ya lokileng

ke moqhaka ho monna wa hae,

ya hlabisang dihlong

yena ke mofetshe,

ke mofetshe

o jang monna hae masapo.

5Merero ya ya lokileng e nepahetse,

keletso tsa ya kgopo di tletse thetso.

6Polelo tsa ya kgopo

ke maraba a ho bolaya,

empa tsa ya lokileng

tsona di a pholosa.

7Ho hlolwa ha ba kgopo

ke ho fela ha bona,

athe lapa la ya lokileng

lona le tiya kamehla.

8Motho o babatswa

ka baka la bohlale ba hae,

empa ya pelo e kgopo

yena o a nyediswa.

9Ho molemo ho nyatswa

o ena le kgoba le le leng,

ho ena le ho hlomphuwa

o bolawa ke tlala.

10Ya lokileng

o baballa phoofolo ya hae,

mohau wa ya kgopo

o kwetlile sehloho.

11Ya lemang masimo a hae

o tla tjhaya haholo,

ya pheellang mafeela

yena o hloka kelello.

12Ya kgopo o labalabela

qhoqha ya mahahapa,

empa ya lokileng yena o a atleha.

13Motho ya kgopo

puo tse mpe tsa hae di a mo kgata,

empa ya lokileng

yena o phema tsietsi.

14Motho e mong o atlehiswa

ke dipuo tsa hae,

athe e mong o putswa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

15Tsela ya sethoto

e bonahala e lokile ho sona,

empa ya bohlale o amohela keletso.

16Sethoto se sitwa ho itshwara

ha se halefa,

empa ya bohlale

o iphapanyetsa dikgopiso.

17Paki ya sebele

e bua nnete eo e e tsebang,

empa ya bohata yona e bua leshano.

18Polelo tsa ya phasolohang

di hlaba jwaloka sabole,

leleme la ya bohlale lona le a fodisa.

19Polelo tsa nnete di hlola kamehla,

athe leshano ha le na mokoka.

20Pelong tsa ba rerang bobe

ho tletse thetso,

empa tsa ba rerang kgotso

tsona di tletse thabo.

21Ba lokileng

ba ke ke ba hlahelwa ke ditsietsi,

empa ba kgopo

ba tla aparelwa ke bobe.

22Morena o hloile motho

ya buang leshano,

empa ya buang nnete

yena o a mo thabisa.

23Mohlalefi ha a boledisake

tsebo ya hae,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

24Ya sebetsang ka thata

ke yena ya tla busa,

empa sekgoba sona

se tla fetoha lekgoba.

25Ho feha matshwafo

ho nyahamisa pelo ya motho,

polelo e monate yona e a e thoba.

26Ya lokileng ke mohlala

ho ba ahisaneng le yena,

ba kgopo ba tsamaya

tseleng e kgelosang.

27Sekgoba se kgutla tsholong

se itlhophere,

athe tjhai ya sehwai e sasamatsa disiu.

28Tsela tse lokileng di isa bophelong,

di kutlehile hantle, ha di ise timelong.

13

131Mora ya bohlale

o mamela thuto ya ntatae,

empa moikakasi

ha a natse kgalemo.

2Motho o kgola tholwana tse monate,

tholwana tsa dipuo tsa hae,

ya sa tshepahaleng

yena o lapetse mahahapa.

3Ya tshwarang leme la hae

o baballa bophelo ba hae,

ya phasolohang feela

yena o tla timela,

4Sekgoba se a lakatsa,

empa ha se fumane letho,

sekgothadi se a atleha,

se kgotsofatswa ke tsohle.

5Motho ya lokileng o hloile leshano,

ya kgopo ha a na dihlong,

o a swabisa.

6Toka e sireletsa ya lokileng,

bokgopo bona

bo kudupanya baetsadibe.

7E mong o iketsa morui,

a se na letho,

e mong a iketse mofutsana,

a hafa ka nkatana.

8Bophelo ba motho

bo ka lopollwa ka maruo a hae,

mofumanehi yena

ha a ke a sokelwa ke motho.

9Lebone la ya lokileng

le tuka haholo,

empa bone la ya kgopo

lona le tla tingwa.

10Dikgang di hlahiswa ke boikakaso,

bohlale bo fumanwa

ho ba mamelang dikeletso.

11Maruo a bolotsana a tla fela hang,

a kolletswang kahanyane

wona a a eketseha.

12Tshepo e sa phethahaleng

e nyahamisa pelo,

takatso tse phethahatswang

di ka fate sa bophelo.

13Ya nyefolang dikeletso

o tla timela,

ya bolokang molao

o tla amohela moputso.

14Thuto ya ya bohlale

ke sediba sa bophelo,

e phemisa motho maraba a lefu.

15Kelello e tjhatsi ho bohle

e a kgahleha,

tsela ya ba sa tshepahaleng

e isa timelong.

16Motho ya bohlale

o sebetsa ka kelello,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

17Leqosa le kgopo

le welwa ke ditsietsi,

moromuwa ya tshepahalang

o tlisa tse molemo.

18Bofuma le dihlong

di wela ya hanang kgalemo,

tlotla e aparela

ya sa haneng ho nyatsuwa.

19Se labalabelwang ha se fihletswe

se a thabisa,

dithoto tsona ha di rate ho tela bobe.

20Ya tsamayang le bahlalefi

o a hlalefa,

molekane wa dithoto

yena o a thotofala.

21Bobe bo salama baetsadibe,

ba lokileng bona

ba putswa ka tse molemo.

22Monna ya lokileng

o siela tloholo tsa hae lefa,

leruo la moetsadibe

ke lefa la ba lokileng.

23Masimong a mofutsana

tjhai e ba ngata,

ba hlokang toka bona ba a e fedisa.

24Motho ya sa shapeng mora hae

o mo hloile,

athe ya ratang mora hae

yena o a mo kgalema.

25Ya lokileng o a ja,

a ikgotsofatse,

empa ya kgopo

yena o ngongorehela dijo.

14

141Mosadi ya bohlale

o haha lapa la hae,

empa ya sethoto

o le qhala ka matsoho a hae.

2Motho ya lokileng

o tshaba Morena,

empa ya kgopo

yena o nyedisa Morena.

3Polelo tsa sethoto

di se otlela boikgantsho,

empa tsa ba bohlale

tsona di a ba sireletsa.

4Moo kgomo di leng siyo

sejelo ha se na letho,

tjhai e ba ngata ka matla a dipholo.

5Paki e tshepahalang

ha e ke e thetsa,

empa ya bohata

yona e bua leshano.

6Mosomi o batla bohlale,

empa ha a bo fumane,

ya nang le kutlwisiso

tsebo o e fumana habonolo.

7Sutha pela sethoto,

hobane ho sona tsebo ha e yo.

8Ya bohlale o tseba

ho kgetha tsela ya hae,

sethoto se ithetsa ka bothoto ba sona.

9Dithoto di tadima sebe e le papadi,

ba lokileng

ba tseba molemo wa poelano.

10Motho o tseba

bohloko ba pelo ya hae,

ha ho e mong

ya ka utlwang thabo ya yona.

11Ntlo ya ya kgopo e tla heletswa,

leaho la ya lokileng

lona le tla atleha.

12Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 16:25

13E mong o tsheha a ntsa hlomohile,

tsheho la hae le qetelle ka maswabi.

14Motho ya kgopo

o ahlolelwa melato ya hae,

ya lokileng yena

o putsetswa diketso tsa hae.

15Kamehla ya se nang tsebo

ke tumelakgweela,

empa ya bohlale

eka kgona a ikgodise.

16Motho ya bohlale

o tshaba bobe, o a bo ila,

empa sethoto

se a tlatselela, se a itshepa.

17Motho ya halefang kapele

o etsa bothoto,

ya nang le mehopolo e mebe

batho ba a mo hloya.

18Lefa la ba se nang tsebo ke bothoto,

athe moqhaka wa ba bohlale ke tsebo.

19Ba kgopo ba kgumama

kapela ba lokileng,

baetsadibe bona

kapela kgoro tsa ba lokileng.

20Mafutsana a hloilwe

le ke ba ahisaneng le wona,

empa barui

ba na le metswalle e mengata.

21Ya nyedisang ya ahisaneng le yena

o etsa sebe,

empa ho lehlohonolo

ya hauhelang mofutsana.

22Ba rerang bobe ba a lahleha,

empa ba rerang botle

ba fumana mohau le nnete.

23Mesebetsi yohle

e na le moputso wa yona,

empa ho berabera

hona ho a futsanehisa.

24Meqhaka ya ba bohlale

ke maruo a bona,

bothoto ba dithoto

bona bo tswala bothoto.

25Paki ya nnete e pholosa batho,

athe ya bohata yona e bua leshano.

26Ya tshabang Morena

o na le qhobosheane,

bana ba hae ba fumana setshabelo.

27Ho tshaba Morena

ke sediba sa bophelo,

ya mo tshabang

o phema maraba a lefu.

28Tlotla ya kgosi

ke ho busa tjhaba se le sengata,

athe kgosana

e timela ke ho hloka setjhaba.

29Ya diehang ho halefa

o na le kutlwisiso,

athe sefelapelwana

se bontsha bothoto.

30Pelo e nang le kgotso

e phedisa motho hantle,

empa mona

o bodisa masapo a motho.

31Ya hatellang mofutsana

o nyedisa Mmopi wa hae,

empa ya mo hauhelang

yena o tlotla Modimo.

32Ya kgopo o fediswa

ke bokgopo ba hae,

ya lokileng o na le letshepa,

esita le lefung la hae.

33Ya nang le kutlwisiso

o ruile bohlale,

le hara dithoto bo a itotobatsa.

34Ho loka ho atlehisa setjhaba,

empa sebe ke sekgobo ho sona.

35Kgosi e kgahlwa

ke mohlanka ya bohlale,

athe ya hlabisang dihlong

yena e a mo halefela.