Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Maele a Solomone

101Ana ke maele a Solomone:

Ngwana ya bohlale

o thabisa ntatae,

ngwana ya sethoto

ke masisapelo ho mmae.

2Maruo a fumanweng ka bokgopo

ha a na thuso,

empa toka e lokolla motho lefung.

3Ba lokileng

Morena ha a ba bolaise tlala,

takatso tsa ya kgopo o a di nyopisa.

4Ya phuthileng matsoho

o tla futsaneha,

athe matsoho a kgothetseng

a ruisa monga wona.

5Ya bokellang dijo hlabula

ke ngwana ya bohlale,

ya robalang ha ho kotulwa

o hlabisa dihlong.

6Mahlohonolo a aparela ba lokileng,

polelo tsa ya kgopo

di kwetlile bosoro.

7Ho hopolwa ha mofu ya lokileng

ho lehlohonolo,

empa bitso la ya kgopo

le ke ke la hopolwa.

8Ya bohlale

o tla mamela molao pelong ya hae,

sethoto se beberang

sona se tla timela.

9Motho wa nnete

o tsamaya a sireletsehile,

ya se nang nnete, yena o tla senolwa.

10Ya iphapanyetsang phoso

o baka moferefere,

sethoto se beberang

sona se tla timela.

11Polelo tsa ya lokileng

ke diba sa bophelo,

athe tsa ya kgopo

tsona di kwetlile bosoro.

12Lehloyo le fehla moferefere,

athe lerato lona

le iphapanyetsa diphoso tsohle.Jak. 5:20
1 Pet. 4:8

13Bohlale bo fumanwa dipolelong

tsa ya nang le kutlwisiso,

empa thupa e kgalema

ya se nang kutlwisiso.

14Ba bohlale ba ipokellela tsebo,

empa polelo tsa sethoto

di isa timelong.

15Morui o tshepile maruo a hae,

mofutsana o timetswa

ke bofuma ba hae.

16Mesebetsi ya ba lokileng

e ba tlisetsa bophelo,

empa ya ba kgopo

e ba hulela sebeng.

17Ya mamelang ha a kgalengwa

o tseleng ya bophelo,

empa ya sa mameleng,

yena o a kgeloha.

18Ya patang lehloyo ke mothetsi,

ya sebang ba bang, yena ke sethoto.

19Ya buang haholo

sebe se teng polelong tsa hae,

ya sa buabueng

yena ke motho ya bohlale.

20Polelo tsa ya lokileng

ke silefera e hlwekisitsweng,

pelo ya ya kgopo ha e na thuso.

21Polelo tsa ba lokileng

di ruta ba bangata,

thoto tsona di shwa

ke ho hloka kutlwisiso.

22Hlohonolo la Morena

le entsha motho,

ha ho maswabi ao le a tlisang.

23Sethoto se thabela ho etsa bobe,

ya nang le kutlwisiso

o thabela bohlale.

24Se tshajwang ke ya kgopo

se tla mo wela hodimo,

empa takatso ya ya lokileng

e tla phethahatswa.

25Sefefo se sheshena ya kgopo

se ye le yena,

motheo wa ya lokileng

o hlola kamehla yohle.

26Jwalokaha asene

e thellisa meno a motho,

mosi le wona o llisa mahlo a motho,

sekgoba se jwalo ho ba se romang.

27Ho tshaba Morena

ho lelefatsa phelo ba motho,

empa lemo tsa ba kgopo

di tla kgutsufatswa.

28Letshepa la ba lokileng

le hlahisa thabo,

athe la ba kgopo lona le a nyamela.

29Tsela ya Morena

ke tshabelo sa ba lokileng,

empa ba kgopo bona e a ba timetsa.

30Ya lokileng a ke ke a sisinyeha,

empa ba kgopo

ba tla fela lefatsheng.

31Molomong wa ya lokileng

ho tswa bohlale,

leme le kgopameng le tla pongwa.

32Ya lokileng

o bua puo tse thabisang,

athe ya kgopo

o tseba ho sokamisa ditaba.

11

111Morena o hloile sekala

se qhekanyetsang,

empa boima bo nepahetseng

bona bo a mo thabisa.

2Boikakaso bo etella dihlong pele,

boikokobetso bona

bo tsamaya le bohlale.

3Ba tshepahalang

ba tataiswa ke botshepehi ba bona,

ba sa tshepahaleng bona ba timela,

ba timetswa

ke ho se tshepahale ha bona.

4Kgalefo ya Modimo

e ke ke ya fediswa,

ya fediswa ke maruo a motho,

empa ho loka

ho lopolla motho lefung.

5Ho loka ha ba se nang molato

ho lokisa tsela tsa bona,

ba kgopo ba timetswa

ke bokgopo ba bona.

6Ho loka ha ba lokileng

ho a ba lopolla,

ba hlokang botshepehi

ba tshwaswa ke ditakatso,

takatso tsa bona tse mpe.

7Ha ya kgopo a eshwa,

tshepo ya hae e a fela,

maruo ao a neng a a tshepile

le wona a a fela.

8Ya lokileng

o pholoswa tsietseng ya hae,

ebe ya kgopo yena o wela ho yona.

9Polelo tsa ya kgopo

di timetsa mohahabo,

empa ya lokileng

yena o pholoswa ke tsebo.

10Ha ba lokileng ba atleha

motse o a nyakalla,

ha ba kgopo ba timela,

hara motse ke medidietsane.

11Ho hlohonolofatswa ha ba lokileng

ho haha motse,

athe leme la ya kgopo

lona le a o timetsa.

12Sethoto se nyedisa mohahabo sona,

empa ya nang le kutlwisiso

yena ke lethola.

13Ya ratang ditshebo

o hlahatsa makunutu,

ya tshepahalang yena o na le sefuba.

14Tjhaba se hlokang botsamaisi

se a lahleha,

se nang le baeletsi ba bangata

se a bolokeha.

15Ya itlamang ka molato wa motho

o a itsietsa,

ya hanang ho itlama

o iphemisa kotsi.

16Mosadi ya mosa

o kgaba ka hlompho,

banna ba dikgoka

ba ikgapela maruo.

17Monna ya mohau

o iketsetsa tse molemo,

athe ya sehloho

yena o a itshitelwa.

18Motho ya kgopo

o amohela moputso wa bolotsana,

ya jalang ho loka

o kotula moputso wa nnete.

19Motho ya lokileng

o tla rua bophelo,

ya pheeletseng bobe

yena o tla timela.

20Morena o hloile ba pelo di kgopo,

empa o thabela

ba metsamao e lokileng.

21Ruri ba kgopo ba tla ahlolwa,

ba lokileng bona ba pheme kahlolo.

22Mosadi ya hlokang boitshwaro

leha a le motle,

o jwaloka sale la kgauta

nkong ya kolobe.

23Ya lokileng

o lakatsa tse molemo,

ya kgopo yena

o emetswe ke kgalefo.

24E mong o fana haholo,

leruo le mo atele,

e mong e be lekgonatha,

bofuma bo mo aparele.

25Ya fanang haholo

o tla fumana katleho,

ya fanang ka metsi

le yena o tla a fuwa.

26Ya hanang ho rekisa koro

batho ba a mo rohaka,

empa ya ba rekisetsang

yena o a hlohonolofala.

27Ya pheellang tse molemo

o tla hauhelwa,

ya pheellang bobe

bo tla mo wela hodimo.

28Ya tshepang maruo a hae

o tla timela,

ya lokileng o atleha

jwaloka hlaku le letalana.

29Ya hlorisang lapa la hae

a ke ke a rua letho,

sethoto se tla fetoha

kgoba la ya bohlale.

30Tholwana ya ho loka

ke sefate sa bophelo,

ya bohlale yena

o hapa meya ya batho.

31Ya lokileng

o tla fumana moputso a sa phela,

ya kgopo le moetsadibe

le bona ba tla putswa.1 Pet. 4:18

12

121Ya ratang ho lauwa o rata tsebo,

ya hloileng ho kgalengwa

ke phoofolo ya naha;

2ya lokileng

Morena o a mo hauhela,

ya merero e mebe

yena o a mo ahlola.

3Bokgopo

ha bo ke be bo bope motho,

ba lokileng bona

ba ke ke ba sisinngwa.

4Mosadi ya lokileng

ke moqhaka ho monna wa hae,

ya hlabisang dihlong

yena ke mofetshe,

ke mofetshe

o jang monna hae masapo.

5Merero ya ya lokileng e nepahetse,

keletso tsa ya kgopo di tletse thetso.

6Polelo tsa ya kgopo

ke maraba a ho bolaya,

empa tsa ya lokileng

tsona di a pholosa.

7Ho hlolwa ha ba kgopo

ke ho fela ha bona,

athe lapa la ya lokileng

lona le tiya kamehla.

8Motho o babatswa

ka baka la bohlale ba hae,

empa ya pelo e kgopo

yena o a nyediswa.

9Ho molemo ho nyatswa

o ena le kgoba le le leng,

ho ena le ho hlomphuwa

o bolawa ke tlala.

10Ya lokileng

o baballa phoofolo ya hae,

mohau wa ya kgopo

o kwetlile sehloho.

11Ya lemang masimo a hae

o tla tjhaya haholo,

ya pheellang mafeela

yena o hloka kelello.

12Ya kgopo o labalabela

qhoqha ya mahahapa,

empa ya lokileng yena o a atleha.

13Motho ya kgopo

puo tse mpe tsa hae di a mo kgata,

empa ya lokileng

yena o phema tsietsi.

14Motho e mong o atlehiswa

ke dipuo tsa hae,

athe e mong o putswa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

15Tsela ya sethoto

e bonahala e lokile ho sona,

empa ya bohlale o amohela keletso.

16Sethoto se sitwa ho itshwara

ha se halefa,

empa ya bohlale

o iphapanyetsa dikgopiso.

17Paki ya sebele

e bua nnete eo e e tsebang,

empa ya bohata yona e bua leshano.

18Polelo tsa ya phasolohang

di hlaba jwaloka sabole,

leleme la ya bohlale lona le a fodisa.

19Polelo tsa nnete di hlola kamehla,

athe leshano ha le na mokoka.

20Pelong tsa ba rerang bobe

ho tletse thetso,

empa tsa ba rerang kgotso

tsona di tletse thabo.

21Ba lokileng

ba ke ke ba hlahelwa ke ditsietsi,

empa ba kgopo

ba tla aparelwa ke bobe.

22Morena o hloile motho

ya buang leshano,

empa ya buang nnete

yena o a mo thabisa.

23Mohlalefi ha a boledisake

tsebo ya hae,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

24Ya sebetsang ka thata

ke yena ya tla busa,

empa sekgoba sona

se tla fetoha lekgoba.

25Ho feha matshwafo

ho nyahamisa pelo ya motho,

polelo e monate yona e a e thoba.

26Ya lokileng ke mohlala

ho ba ahisaneng le yena,

ba kgopo ba tsamaya

tseleng e kgelosang.

27Sekgoba se kgutla tsholong

se itlhophere,

athe tjhai ya sehwai e sasamatsa disiu.

28Tsela tse lokileng di isa bophelong,

di kutlehile hantle, ha di ise timelong.