Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Jesu o fepa ba kete tse nne

(Mat. 15:32-39)

81Matsatsing ao, ha letshwelehadi le boetse le phuthehile, le se na seo le ka se jang, Jesu a bitsa barutuwa ba hae, a re ho bona: 2“Ke utlwela batho bana bohloko, hobane ba se ba bile le nna matsatsi a mararo, mme ha ba na letho leo ba ka le jang. 3Haeba ke ba qhala ho ya hae ba lapile, ba ka fellwa ke matla tseleng; ebile ba bang ba bona ba tswa hole.”

4Barutuwa ba hae ba mo araba, ba re: “Ke hokae moo motho a ka fumanelang batho baa bohobe bo ka ba kgorisang moo feelleng?”

5A ba botsa, a re: “Le na le dinkgwa tse kae?”

Ba re: “Tse supileng.”

6Yaba o laela batho hore ba dule fatshe; a nka dinkgwa tse supileng, a leboha, a nto di ngwatha, a nea barutuwa ba hae hore ba ba abele, yaba ba abela letshwele. 7Ba ne ba ena le ditlhatswana tse seng kae; yare hoba a di hlohonolofatse, a re le tsona tseo di ajwe. 8Batho ba eja, ba kgora, yaba ho bokellwa makumane a setseng; a etsa diroto tse supileng. 9Ba ne ba ka ba kete tse nne. Yaba Jesu o a ba lokolla. 10Yare hoba a kene ka sekepeng le barutuwa ba hae, a ya naheng ya Dalamanutha.

Bafarisi ba batla sesupo

(Mat. 12:38-42; 16:1-4; Luka 11:29-32)

11Bafarisi ba tla, ba qala ho phea kgang le yena, mme ka ho mo leka, ba batla hore a ba bontshe sesupo se tswang lehodimong.Mat. 12:38
Luka 11:16
12Jesu a sisimoloha moyeng, a re: “Moloko ona o batlelang sesupo? Kannete ke a le bolella, moloko ona ha o ka ke wa newa sesupo!”Mat. 12:39
Luka 11:29

13A tloha ho bona, a boela a kena ka sekepeng, a tshelela mose wane.

Tomoso ya Bafarisi le Heroda

(Mat. 16:5-12)

14Barutuwa ba ne ba lebetse ho inkela bohobe, mme ba se na letho ka sekepeng haese senkgwa se le seng. 15Jesu a ba laela, a re: “Ebang sedi, le hlokomele tomoso ya Bafarisi le tomoso ya Heroda!”Luka 12:1

16Ba buisana ba le bang, ba re: “Ke kahobane ha re a tla le bohobe.”

17Ha a lemoha a re ho bona: “Keng ha le buisana, le re: Ke kahobane ha le a tla le bohobe? Na ha le eso elellwe leha e le ho utlwisisa? Na pelo tsa lona di sa thatafetse? 18Le na le mahlo; na ha le bone? Le na le ditsebe; na ha le utlwe? Na ha le sa hopolaJer. 5:21
Esk. 12:2
19hore ha ke ne ke ngwathela ba kete tse hlano dinkgwa tse hlano, na le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?”

Ba re ho yena: “Tse leshome le metso e mmedi.”

20“Ha ke ngwathela ba dikete tse nne dinkgwa tse supileng, le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?”

Ba re ho yena: “Tse supileng.”

21A re ho bona: “Na ha le eso utlwisise?”

Phodiso ya sefofu motseng wa Bethesaida

22Ba fihla Bethesaida. Batho ba tlisa sefofu ho Jesu, mme ba mo rapela hore a se ame. 23A tshwara sefofu ka letsoho, a se isa kantle ho motse; a tshwela mathe mahlong a sona, a se bea matsoho, a se botsa, a re: “Na ho na le seo o se bonang?”

24Sa tadima, mme sa re: “Ke bona batho, ba tsamaya e ka difate.”

25A boela a bea matsoho mahlong a sona, mme sa bona hantle sa fola, sa bona tsohle ka mokgwa o hlakileng esitana le hole. 26Jesu a se romela habo sona, a re: “O se ke wa kena motseng, wa bolella motho.”

Petrose o bolela hore Jesu ke mang

(Mat. 16:13-20; Luka 9:18-22)

27Jesu le barutuwa ba hae ba ya metsaneng e mathokong a Sesaria ya Filipi. Tseleng, a botsa barutuwa ba hae, a re ho bona: “Batho ba re ke mang?”

28Ba mo araba, ba re: “Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re Elia, empa ba bang ba re e mong wa baporofeta.”Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

29A ba botsa, a re: “Empa lona le re nna ke mang?”

Petrose a re ho yena: “O Kreste.”Joh. 6:68,69

30A ba laya hore ba se ke ba bolella motho ka yena.

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mat. 16:21-28; Luka 9:22-27)

31Jesu a qala ho ba ruta hore eka kgona Mora Motho a hlokofatswe haholo, a lahlwe ke baholo, baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, a bolawe, mme kamora matsatsi a mararo a tsohe bafung. 32A bolela taba eo pepenene. Petrose a mo nkela kathoko, a qala ho mo kgalemela.

33Jesu ha a reteleha, mme a bona barutuwa ba hae, a kgalemela Petrose, a re: “Tloha kapele ho nna, Satane, hobane ha o hopole tsa Modimo, o hopola tsa botho!”

34A bitsa letshwele le barutuwa ba hae, a re ho bona: “Haeba motho a rata ho ntatela, a itele, a jare sefapano sa hae, mme a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
35Mang le mang ya ratang ho pholosa bophelo ba hae, bo tla mo lahlehela, empa mang le mang ya lahlehelwang ke bophelo ba hae ka baka la ka, le ka baka la molaetsa o molemo, o tla bo pholosa.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
36Ebe motho a ka boellwa ke eng, haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a senyehelwa ke bophelo ba hae? 37Kapa motho a ka rekanya bophelo ba hae ka eng? 38Mang le mang ya tla hlajwa ke dihlong ka baka la ka, le ka lebaka la dipolelo tsa ka, molokong ona wa bakwenehi, wa baetsadibe, le Mora Motho o tla hlajwa ke dihlong ka baka la hae ha a etla ka tlotla ya Ntatae, a ena le mangeloi a halalelang.”

9

91Jesu a re ho bona: “Kannete ke a le bolella, ho na le ba bang hara ba emeng mona ba ke keng ba tseba lefu, ho fihlela ba bona Mmuso wa Modimo o etla ka matla.”

Tshobotsi ya Jesu e a fetoha

(Mat. 17:1-13; Luka 9:28-36)

2Kamora matsatsi a tsheletseng, Jesu a nka Petrose, le Jakobo, le Johanne, a ya le bona thabeng e telele ba le bang, boinotshing. A fetoha tshobotsi a le pela bona; 3diaparo tsa hae tsa qala ho benya, tsa eba tshweu bja! ka mokgwa oo ho se nang sehlatswi se lefatsheng se ka tsebang ho sweufatsa hakaalo. 4Elia le Moshe ba iponahatsa ho bona ba ntse ba bua le Jesu.

5Petrose a re ho Jesu: “Moruti, ke hantle ha re le mona; a re hlomeng maphephe a mararo, le leng e be la hao, le leng e be la Moshe, le leng e be la Elia.” 6A se ke a tseba hore na a ka reng, hobane ba ne ba tshohile haholo.

7Leru la hlaha, la ba kgurumetsa, mme lentswe le tswang lerung la re: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, mo mameleng.”2 Pet. 1:17,18
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luka 3:22

8Hanghang ha ba qamaka, ba se ke ba bona motho ya nang le bona haese Jesu feela.

9Ha ba ntse ba theoha thabeng, Jesu a ba laya hore ba se ke ba phetela motho tseo ba di boneng, haese ha Mora Motho a se a tsohile bafung.

10Ba mamela taelo eo, ba ntse ba ipotsa hore na ho tsoha bafung ke ho reng.

11Ba mmotsa, ba re: “Ke hobaneng ha Ditsebi tsa Molao di re, Elia eka kgona a tle pele?”Mal. 4:5
Mat. 11:14

12A re ho bona: “Ehlile Elia o tla tla pele ho busetsa dintho tsohle madulong; athe ho ngotswe jwang ka Mora Motho hore o tshwanetse ho hlokofatswa haholo, le ho nyediswa? 13Empa ke a le bolella: Elia o ile a tla, mme ba ile ba mo etsa kamoo ba ratang kateng, jwalokaha ho ngotswe ka yena.”

Phodiso ya moshanyana ya nang le moya o ditshila

(Mat. 17:14-20; Luka 9:27-43)

14Ha ba fihla ho barutuwa, ba bona letshwelehadi le ba teetse hare, le Ditsebi tsa Molao di phea kgang le bona. 15Hanghang ha letshwele lohle le bona Jesu, la makala haholo, mme la mathela ho yena, la mo dumedisa.

16A ba botsa, a re: “Ke eng eo le pheang kgang ka yona le bona?”

17E mong wa ba letshwele a mo araba, a re: “Moruti, ke tlisitse mora wa ka ya nang le moya o semumu ho wena. 18Kae le kae moo o mo tshwarang, o mo tabanya fatshe, a kgethetse makweba, a tsikitlanye meno, a satalle. Ke ile ka kopa barutuwa ba hao hore ba o leleke, empa ba ile ba hloleha.”

19A ba araba, a re: “A moloko o sa dumeleng! Ke tla ba le lona ho fihlela neng? Ke tla le mamella ho fihlela neneng? Mo tliseng ho nna!”

20Ba mo tlisa ho yena. Hanghang ha moya o bona Jesu, wa tsukutla ngwana habohloko, mme a wela fatshe a thakginya, a ntse a kgethetsa makweba.

21Jesu a botsa ntata ngwana: “E se e le nako e kae a hlahetswe ke hoo?”

A re: “Ho tloha bongwaneng ba hae; 22o atisa ho mo lahlela mollong le metsing, hore o tle o mo timetse, empa haeba o ka etsa ho hong, re hauhele, mme o re thuse.”

23Jesu a re ho yena: “O re, ‘haeba o ka etsa!’ Tsohle di ka etsahala ho ya dumelang!”

24Yaba ntata ngwana o a howa, o re: “Ke a dumela; thusa ho hloka tumelo ha ka!”

25Ha Jesu a bona hore letshwele le mathela ho yena, a kgalemela moya o ditshila ka matla, a re ho wona: “Moya o semumu, o tsebetutu, ke a o laela, tswa ho yena, mme o se ke wa hlola o kena ho yena hape!”

26Wa bokolla, wa mo tsukutla habohloko, mme wa tswa; ngwana a ba jwaloka setopo, hoo ba bangata ba ileng ba re o shwele. 27Empa Jesu a mo tshwara ka letsoho, a mo tsosa, mme a ema.

28Ha a fihla ka tlung, barutuwa ba hae ba mmotsa boinotshing, ba re: “Ke ka baka lang rona re sitilweng ho o leleka?”

29A re ho bona: “Mofuta ona ha o tswe haese ka thapelo.”

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae hape

(Mat. 17:22,23; Luka 9:43-45)

30Ba tloha moo, mme ba haola Galelea. Jesu o ne a sa rate ha ho ka tseba motho, 31hobane o ne a ruta barutuwa ba hae, a ba bolella, a re: “Mora Motho o se a tla neelwa matsohong a batho, mme ba tla mmolaya; ha a se a bolailwe, o tla tsoha bafung kamora matsatsi a mararo.”

32Ba se ke ba utlwisisa polelo eo, empa ba tshaba ho mmotsa.

E moholo Mmusong wa mahodimo

(Mat. 18:1-5; Luka 9:46-48)

33Ba fihla Kaperenauma. Jesu ha a le ka tlung, a ba botsa, a re: “Le ne le pheisana kgang ya eng tseleng?”

34Ba kgutsa, hobane ba ne ba ile ba pheisana kgang tseleng ka ho re na e moholo ke ofe.Luka 22:24
35Hoba a dule, a bitsa ba leshome le metso e mmedi, a re ho bona: “Haeba mang kapa mang a rata ho ba wa pele, e be wa ho qetela ho bohle le mosebeletsi wa bohle.”Mat. 20:26,27
23:11
Mar. 10:43,44
Luka 22:26

36A nka ngwana, a mo emisa kapele ho bona, mme hoba a mo sike, a re ho bona: 37“Mang le mang ya amohelang e mong wa bana ba jwaloka enwa lebitsong la ka, o a nkamohela, mme ya nkamohelang, ha a amohele nna, empa o amohela ya nthomileng.”Mat. 10:40
Luka 10:16
Joh. 13:20

Ya sa re lwantsheng o eme le rona

(Mat. 10:42; Luka 9:49,50)

38Johanne a re ho yena: “Moruti, re bone e mong a leleka bademona ka lebitso la hao, mme ra mo thibela, hobane a sa re latele.”

39Jesu a re: “Le se ke la mo thibela, kahobane ha ho ya ka etsang ketso e hlollang ka lebitso la ka, ebe a ka phakisa a mpua hampe, 40hobane ya sa re lwantsheng o eme le rona.Mat. 12:30
Luka 11:23
41Kannete ke a le bolella, mang le mang ya le fang mohope wa metsi kahobane le le ba Kreste, ha a ka ke a hloka moputso wa hae.”Mat. 10:42

Meleko

(Mat. 18:6-9; Luka 17:1,2)

42“Mang le mang ya dihelang sebeng e mong wa ba banyenyane bana ba dumelang ho nna, ho molemo ho yena ha a tlamellwa lelwala molaleng, mme a lahlelwa lewatleng. 43Haeba letsoho la hao le o dihela sebeng, le pome; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le tsohane, ho ena le ho ya diheleng, mollong o sa timeng, o ena le matsoho a mabedi,Mat. 5:30
44moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng. 45Haeba leoto la hao le o dihela sebeng, le pome; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le kotwane, ho ena le ho lahlelwa diheleng o ena le maoto a mabedi, 46moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng. 47Haeba leihlo la hao le o dihela sebeng, le honye; ho molemo ho wena ho kena Mmusong wa Modimo o le moihlwe, ho ena le ho lahlelwa diheleng o le mahlo a mabedi,Mat. 5:29
48moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng,Esa. 66:24
49hobane e mong le e mong o tla nokwa ka mollo.

50“Letswai le molemo, empa letswai ha le tapile, le ka tswaifatswa jwang? Ebang le letswai ka ho lona, mme le phedisane ka kgotso.”Mat. 5:13
Luka 14:34,35

10

Thuto ka tsa tlhalo

(Mat. 19:1-12)

101Jesu a tloha moo, a ya naheng ya Judea le mose ho Jorodane; matshwele a mmokanela hape, mme a a ruta hape, jwalokaha a ne a tlwaetse.

2Bafarisi ba tla ho yena, ba mmotsa ka ho mo leka, hore na ho a dumelleha hore motho a hlale mosadi wa hae.

3A ba araba, a re: “Moshe o le laetseng?”

4Ba re: “Moshe o ne a dumele hore ho ngolwe lengolo la tlhalo, mme ho hlalwe.”Dipo. 24:1-4
Mat. 5:31

5Jesu a re ho bona: “O le ngoletse taelo eo ka baka la bothata ba dipelo tsa lona. 6Empa ho tloha tshimolohong ya tlholeho Modimo o ile a etsa e motona le e motshehadi;Tshim. 1:27
5:2
7ka baka lena monna o tla tlohela ntatae le mmae a matahane le mosadi wa hae, 8mme ba babedi bao ba tla fetoha ntho e le nngwe; kahoo ha ba sa le babedi, empa e se e le ntho e le nngwe.Tshim. 2:24
9Seo Modimo a se kopantseng se se ke sa arohanngwa ke motho.”

10Ha ba se ba le ka tlung hape, barutuwa ba hae ba mmotsa ka taba ena. 11A re ho bona: “Mang le mang ya hlalang mosadi wa hae, a nyala e mong, o mo sitelwa ka ho feba, 12mme haeba mosadi a hlala monna wa hae, a nyalwa ke e mong, o a feba.”Mat. 5:32
1 Bakr. 7:10,11

Jesu o hlohonolofatsa bana

(Mat. 19:13-15; Luka 18:15-17)

13Yaba ba tlisa bana ho Jesu hore a ba ame, empa barutuwa ba kgalemela ba ba tlisang. 14Yare ha Jesu a bona hona, a halefa, a re ho bona: “Lesang bana ba tle ho nna, le se ke la ba thibela, hobane Mmuso wa Modimo ke wa ba jwaloka bona. 15Kannete ke a le bolella, mang le mang ya sa amoheleng Mmuso wa Modimo jwaloka ngwana, ha a ka ke a kena ho wona.”Mat. 18:3
16A ba sika, a ba hlohonolofatsa ka ho ba bea matsoho.

Mohlankana wa morui

(Mat. 19:16-30; Luka 18:18-30)

17Ha Jesu a tshwela tseleng, monna e mong a mathela ho yena, a kgumama kapele ho yena, a mmotsa, a re: “Moruti ya molemo, nka etsang hore ke tle ke rue bophelo bo sa feleng?”

18Jesu a re ho yena: “O mpitsetsang ya molemo? Ha ho ya molemo haese Modimo feela. 19O tseba melao e reng: ‘O se ke wa bolaya, o se ke wa feba, o se ke wa utswa, o se ke wa etseletsa motho e mong, o se ke wa qhekanyetsa, hlompha ntatao le mmao.’ ”Phal. 20:12-16
Dipo. 5:16-20
24:14

20A re ho yena: “Moruti, tsena tsohle ke di bolokile ho tloha botjheng ba ka.”

21Jesu a mo tadima, mme a mo rata, a re ho yena: “O haellwa ke ntho e le nngwe: Eya, o rekise tsohle tseo o nang le tsona, o abele mafutsana tjhelete eo, mme o tla ba le letlotlo lehodimong; jwale o tle, o ntatele!”

22Mohlankana a kgathala matla ke polelo eo, a tsamaya a swabile, hobane o ne a ruile haholo.

23Jesu a qamaka, mme a re ho barutuwa ba hae: “Ho tla ba thata hakaakang hore ba nang le maruo ba kene Mmusong wa Modimo!”

24Barutuwa ba hlollwa ke dipolelo tsa hae. Jesu a boela a re ho bona: “Bana ba ka, ho thata hakaakang ho kena Mmusong wa Modimo! 25Ho bonolo hore kamele e tswe lesobeng la nale, ho ena le hore morui a kene Mmusong wa Modimo!”

26Ba makala haholo, ba botsana, ba re: “Ke mang ya ka pholohang?”

27Jesu a ba tadima, mme a re: “Hona ho sita batho, e seng Modimo, hobane Modimo ha a sitwe ke letho.”

28Petrose a qala ho bua le yena, a re: “Bona, re tlohetse tsohle, ra o latela!”

29Jesu a re: “Kannete ke a le bolella, ha ho motho ya tlohetseng ntlo ya hae, le bana babo, le dikgaitsedi, le mmae, le ntatae, le bana, kapa le masimo ka baka laka le la molaetsa o molemo, 30eo mehleng ya jwale a ke keng a fuwa halekgolo matlo, le bana babo, le dikgaitsedi, le bommae, le bana, le masimo, hammoho le ditlhoriso, a nto amohela bophelo bo sa feleng mehleng e tlang. 31Empa ba bangata bao e leng ba pele e tla ba ba ho qetela, ba ho qetela e be ba pele.”Mat. 20:16
Luka 13:30

Jesu o bua ka lefu le tsoho ya hae kgetlo la boraro

(Mat. 20:17-19; Luka 18:31-34)

32Ba ne ba le tseleng, ba nyolohela Jerusalema. Jesu o na tsamaya kapele ho bona, mme ba ne ba hloletswe; athe ha e le ba latetseng ba ne ba tshohile. Yaba o boela a nkela ba leshome le metso e mmedi kathoko, a qala ho ba bolella tse tla etsahala ka yena, 33a re: “Bonang, re nyolohela Jerusalema, mme Mora Motho o tla neelwa baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao, mme ba tla mo ahlolela lefu, ba neelane ka yena ho baditjhaba; 34ba tla mo soma, ba mo tshwele ka mathe, ba mo shape, ba mmolaye, a nto tsoha ka tsatsi la boraro.”

Kopo ya Jakobo le Johanne

(Mat. 20:20-28)

35Jakobo le Johanne, bara ba babedi ba Sebedea, ba tla ho Jesu, ba re: “Moruti, re batla o re etsetse seo re tla o kopa sona.”

36A re ho bona: “Le rata ha ke le etsetsang?”

37Ba re ho yena: “Ako re nee hore, tlotleng ya hao, re dule e mong ka letsohong la hao le letona, e mong ka ho le letshehadi!”

38Jesu a re ho bona: “Ha le tsebe seo le se kopang. Na le ka nwa senwelo seo ke se nwang, kapa le ho kolobetswa ka kolobetso eo nna ke kolobetswang ka yona?”Luka 12:50

39Ba re ho yena: “Re ka etsa.”

Jesu a re ho bona: “Senwelo seo ke se nwang le tla se nwa, mme kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona, le tla kolobetswa ka yona. 40Ha e le ho dula ka letsohong la ka le letona kapa ka ho le letshehadi, hase nna ya ka fanang ka hona, ke ha ba ho lokiseditsweng.”

41Ha ba leshome ba utlwa hona, ba qala ho halefela Jakobo le Johanne. 42Jesu a ba bitsa, mme a re ho bona: “Le a tseba hore ba tadingwang e le babusi ba ditjhaba ba di busa ka thata, mme ba baholo ba bona ba di tshwara ka thata. 43Empa ha ho na ho ba jwalo ho lona. Ya batlang ho ba e moholo hara lona e tla ba mosebeletsi wa lona;Mat. 23:11
Mar. 9:35
Luka 22:26
44ya batlang ho ba wa pele hara lona e tla ba mohlanka wa bohle, 45hobane le Mora Motho ha a a ka a tlela ho sebeletswa, empa ho tla sebeletsa le ho neelana ka bophelo ba hae hore e be topollo ya ba bangata.”

Jesu o fodisa sefofu Baretimea

(Mat. 20:29-34; Luka 18:35-43)

46Ba fihla Jeriko. Ha Jesu a tloha Jeriko le barutuwa ba hae le letshwele, sefofu Baretimea, mora Timea, o ne a dutse pela tsela a ntsa kopa. 47Ha a utlwa hore ke Jesu wa Nasaretha, a qala ho howa, a re: “Jesu, mora Davida, nkgauhele!”

48Ba bangata ba ne ba mo kgalemela hore a thole, empa a eketsa ho howa haholo, a re: “Mora Davida, nkgauhele!”

49Jesu a ema, a re: “Mmitseng!”

Ba bitsa sefofu, ba re ho sona: “Beta pelo, ema, o a o bitsa!”

50Yaba se hlobola seaparo sa sona, se tlolela hodimo, se tla ho Jesu.

51Jesu a se araba, a re: “O rata ha ke o etsetsang?”

Sefofu sa re ho yena: “Morena, nke ke boele ke bone!”

52Jesu a re ho sona: “Eya, tumelo ya hao e o fodisitse.” Hanghang Baretimea a boela a bona, mme a latela Jesu tseleng.