Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

91Jesu a re ho bona: “Kannete ke a le bolella, ho na le ba bang hara ba emeng mona ba ke keng ba tseba lefu, ho fihlela ba bona Mmuso wa Modimo o etla ka matla.”

Tshobotsi ya Jesu e a fetoha

(Mat. 17:1-13; Luka 9:28-36)

2Kamora matsatsi a tsheletseng, Jesu a nka Petrose, le Jakobo, le Johanne, a ya le bona thabeng e telele ba le bang, boinotshing. A fetoha tshobotsi a le pela bona; 3diaparo tsa hae tsa qala ho benya, tsa eba tshweu bja! ka mokgwa oo ho se nang sehlatswi se lefatsheng se ka tsebang ho sweufatsa hakaalo. 4Elia le Moshe ba iponahatsa ho bona ba ntse ba bua le Jesu.

5Petrose a re ho Jesu: “Moruti, ke hantle ha re le mona; a re hlomeng maphephe a mararo, le leng e be la hao, le leng e be la Moshe, le leng e be la Elia.” 6A se ke a tseba hore na a ka reng, hobane ba ne ba tshohile haholo.

7Leru la hlaha, la ba kgurumetsa, mme lentswe le tswang lerung la re: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, mo mameleng.”2 Pet. 1:17,18
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luka 3:22

8Hanghang ha ba qamaka, ba se ke ba bona motho ya nang le bona haese Jesu feela.

9Ha ba ntse ba theoha thabeng, Jesu a ba laya hore ba se ke ba phetela motho tseo ba di boneng, haese ha Mora Motho a se a tsohile bafung.

10Ba mamela taelo eo, ba ntse ba ipotsa hore na ho tsoha bafung ke ho reng.

11Ba mmotsa, ba re: “Ke hobaneng ha Ditsebi tsa Molao di re, Elia eka kgona a tle pele?”Mal. 4:5
Mat. 11:14

12A re ho bona: “Ehlile Elia o tla tla pele ho busetsa dintho tsohle madulong; athe ho ngotswe jwang ka Mora Motho hore o tshwanetse ho hlokofatswa haholo, le ho nyediswa? 13Empa ke a le bolella: Elia o ile a tla, mme ba ile ba mo etsa kamoo ba ratang kateng, jwalokaha ho ngotswe ka yena.”

Phodiso ya moshanyana ya nang le moya o ditshila

(Mat. 17:14-20; Luka 9:27-43)

14Ha ba fihla ho barutuwa, ba bona letshwelehadi le ba teetse hare, le Ditsebi tsa Molao di phea kgang le bona. 15Hanghang ha letshwele lohle le bona Jesu, la makala haholo, mme la mathela ho yena, la mo dumedisa.

16A ba botsa, a re: “Ke eng eo le pheang kgang ka yona le bona?”

17E mong wa ba letshwele a mo araba, a re: “Moruti, ke tlisitse mora wa ka ya nang le moya o semumu ho wena. 18Kae le kae moo o mo tshwarang, o mo tabanya fatshe, a kgethetse makweba, a tsikitlanye meno, a satalle. Ke ile ka kopa barutuwa ba hao hore ba o leleke, empa ba ile ba hloleha.”

19A ba araba, a re: “A moloko o sa dumeleng! Ke tla ba le lona ho fihlela neng? Ke tla le mamella ho fihlela neneng? Mo tliseng ho nna!”

20Ba mo tlisa ho yena. Hanghang ha moya o bona Jesu, wa tsukutla ngwana habohloko, mme a wela fatshe a thakginya, a ntse a kgethetsa makweba.

21Jesu a botsa ntata ngwana: “E se e le nako e kae a hlahetswe ke hoo?”

A re: “Ho tloha bongwaneng ba hae; 22o atisa ho mo lahlela mollong le metsing, hore o tle o mo timetse, empa haeba o ka etsa ho hong, re hauhele, mme o re thuse.”

23Jesu a re ho yena: “O re, ‘haeba o ka etsa!’ Tsohle di ka etsahala ho ya dumelang!”

24Yaba ntata ngwana o a howa, o re: “Ke a dumela; thusa ho hloka tumelo ha ka!”

25Ha Jesu a bona hore letshwele le mathela ho yena, a kgalemela moya o ditshila ka matla, a re ho wona: “Moya o semumu, o tsebetutu, ke a o laela, tswa ho yena, mme o se ke wa hlola o kena ho yena hape!”

26Wa bokolla, wa mo tsukutla habohloko, mme wa tswa; ngwana a ba jwaloka setopo, hoo ba bangata ba ileng ba re o shwele. 27Empa Jesu a mo tshwara ka letsoho, a mo tsosa, mme a ema.

28Ha a fihla ka tlung, barutuwa ba hae ba mmotsa boinotshing, ba re: “Ke ka baka lang rona re sitilweng ho o leleka?”

29A re ho bona: “Mofuta ona ha o tswe haese ka thapelo.”

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae hape

(Mat. 17:22,23; Luka 9:43-45)

30Ba tloha moo, mme ba haola Galelea. Jesu o ne a sa rate ha ho ka tseba motho, 31hobane o ne a ruta barutuwa ba hae, a ba bolella, a re: “Mora Motho o se a tla neelwa matsohong a batho, mme ba tla mmolaya; ha a se a bolailwe, o tla tsoha bafung kamora matsatsi a mararo.”

32Ba se ke ba utlwisisa polelo eo, empa ba tshaba ho mmotsa.

E moholo Mmusong wa mahodimo

(Mat. 18:1-5; Luka 9:46-48)

33Ba fihla Kaperenauma. Jesu ha a le ka tlung, a ba botsa, a re: “Le ne le pheisana kgang ya eng tseleng?”

34Ba kgutsa, hobane ba ne ba ile ba pheisana kgang tseleng ka ho re na e moholo ke ofe.Luka 22:24
35Hoba a dule, a bitsa ba leshome le metso e mmedi, a re ho bona: “Haeba mang kapa mang a rata ho ba wa pele, e be wa ho qetela ho bohle le mosebeletsi wa bohle.”Mat. 20:26,27
23:11
Mar. 10:43,44
Luka 22:26

36A nka ngwana, a mo emisa kapele ho bona, mme hoba a mo sike, a re ho bona: 37“Mang le mang ya amohelang e mong wa bana ba jwaloka enwa lebitsong la ka, o a nkamohela, mme ya nkamohelang, ha a amohele nna, empa o amohela ya nthomileng.”Mat. 10:40
Luka 10:16
Joh. 13:20

Ya sa re lwantsheng o eme le rona

(Mat. 10:42; Luka 9:49,50)

38Johanne a re ho yena: “Moruti, re bone e mong a leleka bademona ka lebitso la hao, mme ra mo thibela, hobane a sa re latele.”

39Jesu a re: “Le se ke la mo thibela, kahobane ha ho ya ka etsang ketso e hlollang ka lebitso la ka, ebe a ka phakisa a mpua hampe, 40hobane ya sa re lwantsheng o eme le rona.Mat. 12:30
Luka 11:23
41Kannete ke a le bolella, mang le mang ya le fang mohope wa metsi kahobane le le ba Kreste, ha a ka ke a hloka moputso wa hae.”Mat. 10:42

Meleko

(Mat. 18:6-9; Luka 17:1,2)

42“Mang le mang ya dihelang sebeng e mong wa ba banyenyane bana ba dumelang ho nna, ho molemo ho yena ha a tlamellwa lelwala molaleng, mme a lahlelwa lewatleng. 43Haeba letsoho la hao le o dihela sebeng, le pome; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le tsohane, ho ena le ho ya diheleng, mollong o sa timeng, o ena le matsoho a mabedi,Mat. 5:30
44moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng. 45Haeba leoto la hao le o dihela sebeng, le pome; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le kotwane, ho ena le ho lahlelwa diheleng o ena le maoto a mabedi, 46moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng. 47Haeba leihlo la hao le o dihela sebeng, le honye; ho molemo ho wena ho kena Mmusong wa Modimo o le moihlwe, ho ena le ho lahlelwa diheleng o le mahlo a mabedi,Mat. 5:29
48moo seboko se ba jang ka ho sa feleng, mme mollo o sa timeng,Esa. 66:24
49hobane e mong le e mong o tla nokwa ka mollo.

50“Letswai le molemo, empa letswai ha le tapile, le ka tswaifatswa jwang? Ebang le letswai ka ho lona, mme le phedisane ka kgotso.”Mat. 5:13
Luka 14:34,35