Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Jesu o hanwa Nasaretha

(Mat. 13:53-58; Luka 4:16-30)

61Jesu a tloha moo, a fihla motseng wa habo, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 2Ha Sabatha se fihlile, a qala ho ruta ka tlung ya thapelo, mme ha bongata bo utlwa, ba hlollwa, ba re: “Dintho tsee, eo o di nka kae? Bohlale boo a bo filweng ke bo jwang? O etsa diketso tse matla hakaakang ka matsoho a hae! 3Na eo hase mmetli wa mapolanka, mora Maria, le ngwanabo Jakobo, le Joseta, le Juda le Simone na? Na dikgaitsedi tsa hae ha di hara rona moo?” Ba kgopiseha ke yena.

4Jesu a re ho bona: “Moporofeta o hlomphuwa hohle haese motseng wa habo hara bang ka yena, le tlung yabo feela.”Joh. 4:44

5A sitwa ho etsa ketso e matla leha e le nngwe moo, haese ho bea bakudi ba seng bakae matsoho, a ba fodisa. 6A makalla ho se dumele ha batho ba teng.

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1,5-15; Luka 9:1-6)

A potoloha le metsana a ntse a ruta. 7Yaba o bitsa ba leshome le metso e mmedi, a qala ho ba roma ka bobedi, a ba nea matla hodima meya e ditshila.

8A ba laela hore ba se ke ba nka letho ha ba eta haese lere feela, ho se be bohobe, kapa mokotlana, leha e le tjhelete ya lethose dipatjheng tsa bona; 9ba rwale meqathatso, ba se ke ba apara diaparo tse pedi. 10A re ho bona: “Kae le kae moo le kenang ka tlung le hlole teng ho fihlela le tloha. 11Ha le etswa sebakeng sefe kapa sefe seo ba sa le amoheleng ho sona, le ho le mamela, le hlohlore lerole maotong a lona, e be bopaki bo ba qosang.”Luka 10:4-11
Dik. 13:51

12Hoba ba ye, ba ruta batho hore ba bake; 13ba leleka bademona ba bangata, mme ba tlotsa bakudi ba bangata ka ole, ba ba fodisa.Jak. 5:14

Polao ya Johanne Mokolobetsi

(Mat. 14:1-12; Luka 9:7-9)

14Kgosi Heroda a utlwa tsena, hobane lebitso la Jesu le ne le tumile. Ho ne ho thwe Johanne Mokolobetsi o tsohile bafung, ka baka leo, matla a hlollang a sebetsa ka yena.

15Ba bang ba ne ba re ke Elia; ba bang bona ba re ke moporofeta ya jwaloka e mong wa baporofeta.Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luka 9:19

16Empa Heroda ha a utlwa, a re: “Johanne eo ke mo kgaotseng hlooho, o tsohile bafung.”

17Heroda o ne a ile a tshwara Johanne, a mo hlahlela tjhankaneng ka baka la Herodiase mosadi wa moenae Filipi, eo Heroda a neng a mo nyetse. 18Johanne o ne a ile a re ho Heroda: “Ha ho dumellwe hore o nyale mosadi wa ngwaneno.”Luka 3:19,20

19Herodiase o ne a qophile Johanne, mme a rata ho mmolaya, a mpa a sitwa. 20Heroda o ne a tshaba Johanne ka ho tsebe hore ke monna ya lokileng, ya halalelang, mme a mo sireletsa. Ha a mo utlwa o ne a tsieleha haholo, le hoja a ne a thabela ho mo utlwa.

21Nako e lokelang ya fihla, ha Heroda a etsetsa matona a hae, le balaodi ba hae ba mabotho, le batho ba ka sehloohong ba Galelea mokete wa kgopotso ya tswalo ya hae. 22Hoba moradi wa Herodiase a kene, a etsa motjeko, a kgahlisa Heroda le ba leng dijong le yena. Kgosi ya re ho ngwanana eo: “Nkope eng kapa eng eo o e ratang, mme ke tla o fa yona.” 23Yaba o a mo hlapanyetsa, o re: “Ke tla o fa eng kapa eng eo o tla nkopa yona, leha e ka ba halofo ya mmuso wa ka.”

24Ngwanana a tswa, a re ho mmae: “Ke kope eng?”

Mmae a re: “Hlooho ya Johanne Mokolobetsi.”

25Ngwanana a kena ka ho kgosi ka potlako, a kopa, a re: “Ke rata hore hona jwale o mphe hlooho ya Johanne Mokolobetsi ka mokeke.”

26Kgosi ya swaba haholo, empa ka baka la kano ya yona, le ka baka la ba leng dijong, ya tshaba ho mo hanela. 27Kgosi ya roma mmolai, ya mo laela ho tlisa hlooho ya Johanne. Mmolai a ya, a mo kgaola hlooho tjhankaneng, 28a tlisa hlooho eo ka mokeke, a e fa ngwanana, mme ngwanana a e fa mmae. 29Ha barutuwa ba Johanne ba utlwa hona, ba tla, ba nka setopo sa hae, ba se epela lebitleng.

Jesu o fepa ba kete tse hlano

(Mat. 14:13-21; Luka 9:10-17; Joh. 6:1-14)

30Baapostola ba phuthehela ho Jesu, ba mo tsebisa tsohle tseo ba di entseng, le tseo ba di rutileng. 31A re ho bona: “Tloong, re yeng nahathothe moo ho leng ngwese, le phomole hanyenyane,” hobane ba tlang le ba tlohang ba ne ba le bangata, mme ba hloka le sebaka sa ho ja.

32Ba kena ka sekepeng, ba ya nahathothe boinotshing.

33Bongata ba ba bona ha ba tloha, mme ba ba tseba, yaba batho ba mathela teng hammoho, ba etswa metseng yohle, ba ba fihlela pele. 34Jesu ha a etswa ka sekepeng, a bona letshwelehadi, a le utlwela bohloko, hobane le ne le le jwaloka dinku tse hlokang modisa, mme a qala ho le ruta ditaba tse ngata.Dipa. 27:17
2 Dikg. 22:17
2 Dik. 18:16
Esk. 34:5
Mat. 9:36

35Ha letsatsi le se le ile, barutuwa ba hae ba tla ho yena, ba re: “Mona ke nahathothe, mme letsatsi le se le ile; 36lokolla batho, ba tle ba yo ithekela seo ba ka se jang metseng le metsaneng e re teetseng hare.”

37Empa a ba araba, a re: “Ba fepeng e le lona!”

Ba re ho yena: “Na re ka ya reka bohobe ka didenare tse makgolo a mabedi, ra ba fepa na?”

38Yena a re ho bona: “Le na le dinkgwa tse kae? Eyang, le bone!”

Ha ba se ba fumane, ba re: “Di hlano, le ditlhapi tse pedi.”

39A laela barutuwa hore ba dudise batho kaofela ka dihlophahlopha jwanng bo botalana. 40Ba dula ka maqulwaqulwana a ba lekgolo, le ba mashome a mahlano. 41A nka dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi, a lelalla lehodimong, a boka, a ngwatha bohobe, a bo nea barutuwa ba hae, hore ba abele batho, le ditlhapi tse pedi a di arolela bohle. 42Bohle ba eja, ba kgora, 43yaba ho bokellwa makumane le marathana a ditlhapi a ileng a tlatsa diroto tse leshome le metso e mmedi. 44Ba jeleng bohobe e ne e le banna ba kete tse hlano.

Jesu o tsamaya hodima metsi

(Mat. 14:22,23; Joh. 6:16-21)

45Kapelepele Jesu a laela barutuwa ba hae ho kena ka sekepeng, ho mo etella pele ho ya mose Bethesaida, ha yena a ntse a qhala letshwele. 46Hoba a ba dumedise, a ya thabeng ho rapela.

47Mantsiboya, sekepe se ne se le bohareng ba letsha, yena a le nnotshi lebopong. 48A bona hore ba soka haboima, hobane ba ne ba tobane le moya. Ha e batla e eba kameso, a ya ho bona a tsamaya hodima letsha, a ilo ba feta. 49Empa ha ba mmona a tsamaya hodima letsha, ba hopola hore ke sethotsela, mme ba bokolla, 50hobane ba ne ba mmona bohle, mme ba tshoha.

Empa a phakisa a bua le bona, a re: “Kgobang matshwafo, ke nna; se tshabeng!” 51A kena ho bona ka sekepeng, mme moya wa teba; ba hlollwa ka ho fetisisa, 52hobane ba ne ba sa ka ba utlwisisa taba ya dinkgwa, pelo tsa bona di thatafetse.

Jesu o fodisa bakudi Genesareta

(Mat. 14:34-36)

53Hoba ba tshele, ba fihla lebopong la Genesareta, mme ba emisa teng. 54Hoba ba tswe ka sekepeng, batho ba tseba Jesu hanghang, 55ba matha sebakeng seo sohle, mme ba qala ho mo tlisetsa ba kulang ka diphate hohle moo ba utlwelang hore o hona teng. 56Kae le kae moo a neng a kena metseng le metsaneng le hohle, ba bea bakudi mabaleng a metse, ba mo rapela hore a ba dumelle ho ama leha e le qola ya seaparo sa hae feela, mme bohle ba mo amileng ba fola.

7

Meetlo ya baholoholo

(Mat. 15:1-20)

71Bafarisi le Ditsebi tse ding tsa Molao tse tswang Jerusalema ba phuthehela ho Jesu. 2Ba bona barutuwa ba bang ba hae ba eja dijo ka matsoho a sa hlwekang, ke ho re a sa hatlelwang.

3Ho latela moetlo wa baholoholo, Bafarisi le Bajuda bohle ba ne ba sa je ba sa hatlela ka hloko, 4mme leha ba etswa lebaleng la motse, ba ne ba sa je ba sa itlhatswa; ho bile ho ena le meetlo e meng e mengata eo ba e amohetseng ho e boloka, e kang ho hlatswa mehope, dijana le dipitsa tsa lethose.

5Bafarisi le Ditsebi tsa Molao ba botsa Jesu, ba re: “Ke ka baka lang ha barutuwa ba hao ba sa hlomphe moetlo wa baholoholo, ba eja bohobe ka matsoho a sa hlwekang?”

6A re ho bona: “Esaya o porofetile hantle ka lona baikaketsi ting, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Setjhaba sena se ntlhompha

ka melomo ya sona feela,

empa dipelo tsa sona

di hole le nna;

7se nkgumamella lefeela,

empa se ruta dithuto

tseo e leng ditaelo tsa batho.’Esa. 29:13

8“Le tlohetse taelo ya Modimo, le itshwareletse ka meetlo ya batho.”

9A boela a re ho bona: “Le tseba hantle ho beela taelo ya Modimo kathoko, e le hore le boloke meetlo ya lona! 10Moshe o itse: ‘Hlompha ntatao le mmao,’ a ba a re: ‘Ya rohakang ntatae kapa mmae a bolawe.’Phal. 20:12
21:17
Mee. 20:9
Dipo. 5:16
11Empa lona le re: ‘Ha motho a ena le seo a ka thusang ntatae kapa mmae ka sona, feela a re: Hona ke korobane’, ke ho re, ‘mpho ho Modimo,’ 12ha le sa mo dumella ho etsetsa ntatae kapa mmae letho. 13Le fetola lentswe la Modimo lefeela ka moetlo wa lona oo le o neeletsanang, mme le etsa tse ngata tse jwalo.”

14A boela a bitsetsa letshwele ho yena, a re ho lona: “Mmameleng bohle, mme le utlwisise! 15Ha ho letho le kenang ka ho motho, le etswa kantle ho yena, le ka mo silafatsang, empa tse tswang ka ho yena ke tsona tse mo silafatsang. 16Haeba motho a ena le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

17Yare ha a tloha hara letshwele, a kena ka tlung; barutuwa ba hae ba mmotsa tsa setshwantsho seo. 18A re ho bona: “Na le lona le hloka kutlwisiso? Na ha le elellwe hore ntho e nngwe le e nngwe e tswang kantle ha e kena ka ho motho e sitwa ho mo silafatsa, 19hobane ha e kene ka pelong ya hae, empa e kena ka maleng, e nto tswela mohlabeng?” Ka ho rialo a bolela ho hlweka ha dijo tsohle.

20A re: “Se tswang ka ho motho ke sona se mo silafatsang, 21hobane ke kahare, dipelong tsa batho, moo ho tswang mehopolo e mebe: bohlola, boshodu, dipolao, 22le bofebe, meharo, bokgopo, thetso, mekgwa e hlabisang dihlong, mona, ketseletso, boikgantsho, le bothoto. 23Dintho tsena tsohle tse mpe di tswa kahare, mme di silafatsa motho.”

Tumelo ya mosadi wa Mosiria wa Fenisia

(Mat. 15:21-28)

24Ho tloha moo, Jesu a ya sebakeng sa Tire. A kena ka tlung, mme a lakatsa hore ho se be ya ka tsebang, empa a sitwa ho pateha. 25Hanghang mosadi eo moradinyana wa hae a neng a ena le moya o ditshila, a mo utlwela, mme a ya, a fihla, a itihela maotong a hae. 26Mosadi eo e ne e le Mogerike, wa mofuta wa Basiria ba Fenisia; a mo kopa hore a leleke modemona ho moradi wa hae.

27Jesu a re ho yena: “Lesa bana ba kgore pele, hobane hase hantle hore ho nkwe bohobe ba bana, bo akgellwe dintjanyana.”

28A araba, a re ho yena: “Morena, le tsona dintjanyana tse tlasa tafole di ja makumane a wang ho bana.”

29A re ho yena: “Ka baka la polelo ena, ikele, modemona o tswile ho moradi wa hao.”

30A ya hae, a fumana ngwana a robetse diphateng, mme modemona o tswile.

Phodiso ya monna ya tsebetutu

31Jesu ha a kgutla sebakeng sa Tire, a boela a ya letsheng la Galelea ka tsela ya Sidone, ka ho haola naha ya Dekapolese. 32Ba mo tlisetsa monna ya tsebetutu, ya lehwelea, mme ba mo rapela hore a mmee letsoho.

33Jesu a mo tlosa hara letshwele, a mo nkela thokwana, mme a kenya menwana ya hae ka ditsebeng tsa hae; a tshwela mathe, a ama leleme la hae. 34A lelalla lehodimong, a fehelwa, a re ho yena: “Efatha!” e leng ho re: “Thiboloha!” 35Hanghang ditsebe tsa hae tsa thiboloha, leleme la hae la raroloha, mme a bua hantle.

36Jesu a ba laya ho se bolelle motho, empa leha a ba laile, ba tswela pele ho phatlalatsa taba eo. 37Ba hlollwa haholo, mme ba re: “Tsohle o di entse hantle; o etsa hore bo-tsebetutu ba utlwe, dimumu di bue!”

8

Jesu o fepa ba kete tse nne

(Mat. 15:32-39)

81Matsatsing ao, ha letshwelehadi le boetse le phuthehile, le se na seo le ka se jang, Jesu a bitsa barutuwa ba hae, a re ho bona: 2“Ke utlwela batho bana bohloko, hobane ba se ba bile le nna matsatsi a mararo, mme ha ba na letho leo ba ka le jang. 3Haeba ke ba qhala ho ya hae ba lapile, ba ka fellwa ke matla tseleng; ebile ba bang ba bona ba tswa hole.”

4Barutuwa ba hae ba mo araba, ba re: “Ke hokae moo motho a ka fumanelang batho baa bohobe bo ka ba kgorisang moo feelleng?”

5A ba botsa, a re: “Le na le dinkgwa tse kae?”

Ba re: “Tse supileng.”

6Yaba o laela batho hore ba dule fatshe; a nka dinkgwa tse supileng, a leboha, a nto di ngwatha, a nea barutuwa ba hae hore ba ba abele, yaba ba abela letshwele. 7Ba ne ba ena le ditlhatswana tse seng kae; yare hoba a di hlohonolofatse, a re le tsona tseo di ajwe. 8Batho ba eja, ba kgora, yaba ho bokellwa makumane a setseng; a etsa diroto tse supileng. 9Ba ne ba ka ba kete tse nne. Yaba Jesu o a ba lokolla. 10Yare hoba a kene ka sekepeng le barutuwa ba hae, a ya naheng ya Dalamanutha.

Bafarisi ba batla sesupo

(Mat. 12:38-42; 16:1-4; Luka 11:29-32)

11Bafarisi ba tla, ba qala ho phea kgang le yena, mme ka ho mo leka, ba batla hore a ba bontshe sesupo se tswang lehodimong.Mat. 12:38
Luka 11:16
12Jesu a sisimoloha moyeng, a re: “Moloko ona o batlelang sesupo? Kannete ke a le bolella, moloko ona ha o ka ke wa newa sesupo!”Mat. 12:39
Luka 11:29

13A tloha ho bona, a boela a kena ka sekepeng, a tshelela mose wane.

Tomoso ya Bafarisi le Heroda

(Mat. 16:5-12)

14Barutuwa ba ne ba lebetse ho inkela bohobe, mme ba se na letho ka sekepeng haese senkgwa se le seng. 15Jesu a ba laela, a re: “Ebang sedi, le hlokomele tomoso ya Bafarisi le tomoso ya Heroda!”Luka 12:1

16Ba buisana ba le bang, ba re: “Ke kahobane ha re a tla le bohobe.”

17Ha a lemoha a re ho bona: “Keng ha le buisana, le re: Ke kahobane ha le a tla le bohobe? Na ha le eso elellwe leha e le ho utlwisisa? Na pelo tsa lona di sa thatafetse? 18Le na le mahlo; na ha le bone? Le na le ditsebe; na ha le utlwe? Na ha le sa hopolaJer. 5:21
Esk. 12:2
19hore ha ke ne ke ngwathela ba kete tse hlano dinkgwa tse hlano, na le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?”

Ba re ho yena: “Tse leshome le metso e mmedi.”

20“Ha ke ngwathela ba dikete tse nne dinkgwa tse supileng, le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?”

Ba re ho yena: “Tse supileng.”

21A re ho bona: “Na ha le eso utlwisise?”

Phodiso ya sefofu motseng wa Bethesaida

22Ba fihla Bethesaida. Batho ba tlisa sefofu ho Jesu, mme ba mo rapela hore a se ame. 23A tshwara sefofu ka letsoho, a se isa kantle ho motse; a tshwela mathe mahlong a sona, a se bea matsoho, a se botsa, a re: “Na ho na le seo o se bonang?”

24Sa tadima, mme sa re: “Ke bona batho, ba tsamaya e ka difate.”

25A boela a bea matsoho mahlong a sona, mme sa bona hantle sa fola, sa bona tsohle ka mokgwa o hlakileng esitana le hole. 26Jesu a se romela habo sona, a re: “O se ke wa kena motseng, wa bolella motho.”

Petrose o bolela hore Jesu ke mang

(Mat. 16:13-20; Luka 9:18-22)

27Jesu le barutuwa ba hae ba ya metsaneng e mathokong a Sesaria ya Filipi. Tseleng, a botsa barutuwa ba hae, a re ho bona: “Batho ba re ke mang?”

28Ba mo araba, ba re: “Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re Elia, empa ba bang ba re e mong wa baporofeta.”Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

29A ba botsa, a re: “Empa lona le re nna ke mang?”

Petrose a re ho yena: “O Kreste.”Joh. 6:68,69

30A ba laya hore ba se ke ba bolella motho ka yena.

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mat. 16:21-28; Luka 9:22-27)

31Jesu a qala ho ba ruta hore eka kgona Mora Motho a hlokofatswe haholo, a lahlwe ke baholo, baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, a bolawe, mme kamora matsatsi a mararo a tsohe bafung. 32A bolela taba eo pepenene. Petrose a mo nkela kathoko, a qala ho mo kgalemela.

33Jesu ha a reteleha, mme a bona barutuwa ba hae, a kgalemela Petrose, a re: “Tloha kapele ho nna, Satane, hobane ha o hopole tsa Modimo, o hopola tsa botho!”

34A bitsa letshwele le barutuwa ba hae, a re ho bona: “Haeba motho a rata ho ntatela, a itele, a jare sefapano sa hae, mme a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
35Mang le mang ya ratang ho pholosa bophelo ba hae, bo tla mo lahlehela, empa mang le mang ya lahlehelwang ke bophelo ba hae ka baka la ka, le ka baka la molaetsa o molemo, o tla bo pholosa.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
36Ebe motho a ka boellwa ke eng, haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a senyehelwa ke bophelo ba hae? 37Kapa motho a ka rekanya bophelo ba hae ka eng? 38Mang le mang ya tla hlajwa ke dihlong ka baka la ka, le ka lebaka la dipolelo tsa ka, molokong ona wa bakwenehi, wa baetsadibe, le Mora Motho o tla hlajwa ke dihlong ka baka la hae ha a etla ka tlotla ya Ntatae, a ena le mangeloi a halalelang.”