Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Jesu o hanwa Nasaretha

(Mat. 13:53-58; Luka 4:16-30)

61Jesu a tloha moo, a fihla motseng wa habo, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 2Ha Sabatha se fihlile, a qala ho ruta ka tlung ya thapelo, mme ha bongata bo utlwa, ba hlollwa, ba re: “Dintho tsee, eo o di nka kae? Bohlale boo a bo filweng ke bo jwang? O etsa diketso tse matla hakaakang ka matsoho a hae! 3Na eo hase mmetli wa mapolanka, mora Maria, le ngwanabo Jakobo, le Joseta, le Juda le Simone na? Na dikgaitsedi tsa hae ha di hara rona moo?” Ba kgopiseha ke yena.

4Jesu a re ho bona: “Moporofeta o hlomphuwa hohle haese motseng wa habo hara bang ka yena, le tlung yabo feela.”Joh. 4:44

5A sitwa ho etsa ketso e matla leha e le nngwe moo, haese ho bea bakudi ba seng bakae matsoho, a ba fodisa. 6A makalla ho se dumele ha batho ba teng.

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1,5-15; Luka 9:1-6)

A potoloha le metsana a ntse a ruta. 7Yaba o bitsa ba leshome le metso e mmedi, a qala ho ba roma ka bobedi, a ba nea matla hodima meya e ditshila.

8A ba laela hore ba se ke ba nka letho ha ba eta haese lere feela, ho se be bohobe, kapa mokotlana, leha e le tjhelete ya lethose dipatjheng tsa bona; 9ba rwale meqathatso, ba se ke ba apara diaparo tse pedi. 10A re ho bona: “Kae le kae moo le kenang ka tlung le hlole teng ho fihlela le tloha. 11Ha le etswa sebakeng sefe kapa sefe seo ba sa le amoheleng ho sona, le ho le mamela, le hlohlore lerole maotong a lona, e be bopaki bo ba qosang.”Luka 10:4-11
Dik. 13:51

12Hoba ba ye, ba ruta batho hore ba bake; 13ba leleka bademona ba bangata, mme ba tlotsa bakudi ba bangata ka ole, ba ba fodisa.Jak. 5:14

Polao ya Johanne Mokolobetsi

(Mat. 14:1-12; Luka 9:7-9)

14Kgosi Heroda a utlwa tsena, hobane lebitso la Jesu le ne le tumile. Ho ne ho thwe Johanne Mokolobetsi o tsohile bafung, ka baka leo, matla a hlollang a sebetsa ka yena.

15Ba bang ba ne ba re ke Elia; ba bang bona ba re ke moporofeta ya jwaloka e mong wa baporofeta.Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luka 9:19

16Empa Heroda ha a utlwa, a re: “Johanne eo ke mo kgaotseng hlooho, o tsohile bafung.”

17Heroda o ne a ile a tshwara Johanne, a mo hlahlela tjhankaneng ka baka la Herodiase mosadi wa moenae Filipi, eo Heroda a neng a mo nyetse. 18Johanne o ne a ile a re ho Heroda: “Ha ho dumellwe hore o nyale mosadi wa ngwaneno.”Luka 3:19,20

19Herodiase o ne a qophile Johanne, mme a rata ho mmolaya, a mpa a sitwa. 20Heroda o ne a tshaba Johanne ka ho tsebe hore ke monna ya lokileng, ya halalelang, mme a mo sireletsa. Ha a mo utlwa o ne a tsieleha haholo, le hoja a ne a thabela ho mo utlwa.

21Nako e lokelang ya fihla, ha Heroda a etsetsa matona a hae, le balaodi ba hae ba mabotho, le batho ba ka sehloohong ba Galelea mokete wa kgopotso ya tswalo ya hae. 22Hoba moradi wa Herodiase a kene, a etsa motjeko, a kgahlisa Heroda le ba leng dijong le yena. Kgosi ya re ho ngwanana eo: “Nkope eng kapa eng eo o e ratang, mme ke tla o fa yona.” 23Yaba o a mo hlapanyetsa, o re: “Ke tla o fa eng kapa eng eo o tla nkopa yona, leha e ka ba halofo ya mmuso wa ka.”

24Ngwanana a tswa, a re ho mmae: “Ke kope eng?”

Mmae a re: “Hlooho ya Johanne Mokolobetsi.”

25Ngwanana a kena ka ho kgosi ka potlako, a kopa, a re: “Ke rata hore hona jwale o mphe hlooho ya Johanne Mokolobetsi ka mokeke.”

26Kgosi ya swaba haholo, empa ka baka la kano ya yona, le ka baka la ba leng dijong, ya tshaba ho mo hanela. 27Kgosi ya roma mmolai, ya mo laela ho tlisa hlooho ya Johanne. Mmolai a ya, a mo kgaola hlooho tjhankaneng, 28a tlisa hlooho eo ka mokeke, a e fa ngwanana, mme ngwanana a e fa mmae. 29Ha barutuwa ba Johanne ba utlwa hona, ba tla, ba nka setopo sa hae, ba se epela lebitleng.

Jesu o fepa ba kete tse hlano

(Mat. 14:13-21; Luka 9:10-17; Joh. 6:1-14)

30Baapostola ba phuthehela ho Jesu, ba mo tsebisa tsohle tseo ba di entseng, le tseo ba di rutileng. 31A re ho bona: “Tloong, re yeng nahathothe moo ho leng ngwese, le phomole hanyenyane,” hobane ba tlang le ba tlohang ba ne ba le bangata, mme ba hloka le sebaka sa ho ja.

32Ba kena ka sekepeng, ba ya nahathothe boinotshing.

33Bongata ba ba bona ha ba tloha, mme ba ba tseba, yaba batho ba mathela teng hammoho, ba etswa metseng yohle, ba ba fihlela pele. 34Jesu ha a etswa ka sekepeng, a bona letshwelehadi, a le utlwela bohloko, hobane le ne le le jwaloka dinku tse hlokang modisa, mme a qala ho le ruta ditaba tse ngata.Dipa. 27:17
2 Dikg. 22:17
2 Dik. 18:16
Esk. 34:5
Mat. 9:36

35Ha letsatsi le se le ile, barutuwa ba hae ba tla ho yena, ba re: “Mona ke nahathothe, mme letsatsi le se le ile; 36lokolla batho, ba tle ba yo ithekela seo ba ka se jang metseng le metsaneng e re teetseng hare.”

37Empa a ba araba, a re: “Ba fepeng e le lona!”

Ba re ho yena: “Na re ka ya reka bohobe ka didenare tse makgolo a mabedi, ra ba fepa na?”

38Yena a re ho bona: “Le na le dinkgwa tse kae? Eyang, le bone!”

Ha ba se ba fumane, ba re: “Di hlano, le ditlhapi tse pedi.”

39A laela barutuwa hore ba dudise batho kaofela ka dihlophahlopha jwanng bo botalana. 40Ba dula ka maqulwaqulwana a ba lekgolo, le ba mashome a mahlano. 41A nka dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi, a lelalla lehodimong, a boka, a ngwatha bohobe, a bo nea barutuwa ba hae, hore ba abele batho, le ditlhapi tse pedi a di arolela bohle. 42Bohle ba eja, ba kgora, 43yaba ho bokellwa makumane le marathana a ditlhapi a ileng a tlatsa diroto tse leshome le metso e mmedi. 44Ba jeleng bohobe e ne e le banna ba kete tse hlano.

Jesu o tsamaya hodima metsi

(Mat. 14:22,23; Joh. 6:16-21)

45Kapelepele Jesu a laela barutuwa ba hae ho kena ka sekepeng, ho mo etella pele ho ya mose Bethesaida, ha yena a ntse a qhala letshwele. 46Hoba a ba dumedise, a ya thabeng ho rapela.

47Mantsiboya, sekepe se ne se le bohareng ba letsha, yena a le nnotshi lebopong. 48A bona hore ba soka haboima, hobane ba ne ba tobane le moya. Ha e batla e eba kameso, a ya ho bona a tsamaya hodima letsha, a ilo ba feta. 49Empa ha ba mmona a tsamaya hodima letsha, ba hopola hore ke sethotsela, mme ba bokolla, 50hobane ba ne ba mmona bohle, mme ba tshoha.

Empa a phakisa a bua le bona, a re: “Kgobang matshwafo, ke nna; se tshabeng!” 51A kena ho bona ka sekepeng, mme moya wa teba; ba hlollwa ka ho fetisisa, 52hobane ba ne ba sa ka ba utlwisisa taba ya dinkgwa, pelo tsa bona di thatafetse.

Jesu o fodisa bakudi Genesareta

(Mat. 14:34-36)

53Hoba ba tshele, ba fihla lebopong la Genesareta, mme ba emisa teng. 54Hoba ba tswe ka sekepeng, batho ba tseba Jesu hanghang, 55ba matha sebakeng seo sohle, mme ba qala ho mo tlisetsa ba kulang ka diphate hohle moo ba utlwelang hore o hona teng. 56Kae le kae moo a neng a kena metseng le metsaneng le hohle, ba bea bakudi mabaleng a metse, ba mo rapela hore a ba dumelle ho ama leha e le qola ya seaparo sa hae feela, mme bohle ba mo amileng ba fola.