Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Phodiso ya Mogerasa ya nang le modemona

(Mat. 8:28-34; Luka 8:26-39)

51Yaba ba fihla ka mose wane ho letsha, naheng ya Bagerasa. 2Yare ha a etswa ka sekepeng, a re ptjangptjang le monna ya nang le moya o ditshila, a etswa hara mabitla, 3moo a neng a phela teng, mme ho ne ho se ya ka hlolang a mo tlama le ka ketane, 4hobane o ne a hlola a tlangwa ka mahlaahlela le ka diketane, ebe diketane o a di ngamolla, mahlaahlela a a kgaole dikotwana. Ho ne ho se ya ka mo hlolang ka matla. 5Kamehla, bosiu le motsheare, o ne a howa a le hara mabitla le dithabeng, mme a itsheha ka majwe.

6Yare ha a bona Jesu a sa le hole, a matha, a fihla, a mo kgumamela. 7A howa ka lentswe le phahameng, a re: “O nkene kang, Jesu, Mora wa Modimo ya hodimodimo? Ke o rapela ka lebitso la Modimo hore o se ke wa ntlhokofatsa.” 8Jesu o ne a itse ho yena: “Tswa mothong eo, wena moya o ditshila!”

9Jesu a mmotsa, a re: “Lebitso la hao o mang?”

A re ho yena: “Lebitso la ka ke Lebotho, hobane re bangata.” 10A mo rapela ka matla hore a se ke a ba leleka naheng eo.

11Ho ne ho ena le mohlapehadi wa dikolobe o neng o fula mosikong wa thaba. 12Meya e ditshila ya mo kopa, ya re: “Re romele dikolobeng, e le hore re kene ka ho tsona.” 13A e dumella, yaba meya e ditshila e a tswa, e kena ka dikolobeng. Mohlape oo, o neng o ka etsa dikete tse pedi, wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, mme wa kgangwa ke metsi.

14Badisa ba dikolobe ba baleha ho ya beha ditaba tsena motseng le metsaneng, mme batho ba tla ho tla bona se etsahetseng. 15Ba tla ho Jesu, mme ba bona monna ya neng a ena le lebotho la bademona a dutse, a apere, kelello ya hae e tsitsitse hantle, mme ba tshoha. 16Ba boneng ba ba bolella se etsahetseng ho ya neng a ena le modemona le ka dikolobe.

17Yaba ba qala ho rapela Jesu hore a tswe naheng ya bona.

18Yare ha a kena ka sekepeng, monna ya neng a ena le modemona a kopa hore a tsamaye le yena.

19Jesu a se ke a mo dumella, a mpa a re ho yena: “Eya hae, ho ba heno, o ba bolelle tsohle tseo Morena a o etseditseng tsona, ka ho o utlwela bohloko.”

20Yaba o a ikela, mme a phatlalletsa baahi ba Dekapolese dintho tseo Jesu a mo etseditseng tsona, mme batho bohle ba makala.

Phodiso ya mosadi le tsoso ya moradi wa Jairuse

(Mat. 9:18-26; Luka 8:40-56)

21Hoba Jesu a tshelele hape mose wane ka sekepe, letshwelehadi la mmokanela a le pela letsha. 22E mong wa baokamedi ba ntlo ya thapelo, ya bitswang Jairuse, a fihla, mme ha a mmona a itihela maotong a hae, 23a mo rapela haholo, a re: “Moradi wa ka o lekgatheng la ho shwa; ako tle, o mmee matsoho, hore a tle a fole, mme a phele.” 24Yaba Jesu o ya le yena.

A latelwa ke letshwelehadi, le neng le penyane ho yena.

25Ho ne ho ena le mosadi ya qetileng dilemo tse leshome le metso e mmedi lehatlelo la hae le sa kgaotse, 26ya neng a sotlilwe haholo ke dingaka, a sentse tsohle tseo a neng a ena le tsona, empa a sa fumana thuso, bohloko bo ntse bo tota. 27O ne a utlwile tsa Jesu; yaba o tla kamora hae hara letshwele, mme a ama seaparo sa hae. 28O ne a re: “Leha nka ama diaparo tsa hae feela, ke tla fola.”

29Hanghang lehatlelo la hae la kgaotsa, mme a ikutlwa hore bohloko ba hae bo fodile.

30Yare ha Jesu a hlokomela hore matla a tswile ho yena, a retelehela ho letshwele, a re: “Ke mang ya amileng diaparo tsa ka?”

31Barutuwa ba hae ba re ho yena: “O a bona hore letshwele le penyane hodima hao, empa o re: ‘Ke mang ya nkamileng?’ ”

32A thalatsa ka mahlo ho bona ya entseng jwalo. 33Empa mosadi, ka ho tseba se etsahetseng ho yena, a tla ka tshabo le ka thothomelo, a itihela kapele ho yena, mme a mmolella nnete yohle. 34Yaba o re ho yena: “Moradi, tumelo ya hao e o fodisitse; tsamaya ka kgotso, bohloko ba hao bo fole.”

35Yare a sa ntsane a bua, ha fihla ba tswang lapeng la mookamedi wa ntlo ya thapelo, ba re: “Moradi wa hao o shwele; o sa kgathaletsang moruti?”

36Empa Jesu ha a utlwa se bolelwang, a re ho mookamedi wa ntlo ya thapelo: “Se tshabe; dumela feela.”

37A se ke a dumella motho ho mo felehetsa, haese Petrose, le Jakobo, le Johanne ngwanabo Jakobo. 38Ba fihla tlung ya mookamedi wa ntlo ya thapelo, mme a fumana ho le lerata, batho ba lla, ba bokolla haholo. 39Ha a kena a re ho bona: “Keng ha le tlatsa lerata, le lla? Ngwana ha a ya shwa, o mpa a robetse!” 40Ba mo ja ditsheho.

Yare hoba a ntshetse batho bohle kantle, a nka ntata ngwana le mmae, le bao a nang le bona, a kena le bona kamoo ngwana a leng kateng. 41Yaba o mo tshwara ka letsoho, o re ho yena: “Talitha, kumi!” e leng ho re: “Ngwanana, ke re ho wena: Tsoha!”

42Hanghang ngwanana a ema, a tsamaya. O ne a le dilemo tse leshome le metso e mmedi. Kapelepele ba hlollwa ho qeta. 43A ba laya ka thata hore ho se be motho ya tsebang hona, yaba o re ba fe ngwanana seo a ka se jang.