Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Motho ya shweleng letsoho

(Mat. 12:9-14; Luka 6:6-11)

31Jesu a boela a kena ka tlung ya thapelo. Motho ya shweleng letsoho o na le teng moo. 2Batho ba mo tlisa, ho bona hore na o tla mo fodisa ka Sabatha, ba tle ba mo qose. 3A re ho motho ya shweleng letsoho: “Tloo, o eme mona!”

4Yaba o re ho bona: “Na ho a dumelleha ho etsa botle kapa bobe ka Sabatha, ho pholosa motho kapa ho mmolaya?” Empa ba kgutsa.

5A ba ya ka mahlo a halefile, a utlwisitswe bohloko ke bothata ba dipelo tsa bona, a re ho motho eo: “Otlolla letsoho!” A le otlolla, mme letsoho la hae la fola. 6Bafarisi ba tswa, mme hanghang ba rera le balatedi ba Heroda kamoo ba ka bolayang Jesu kateng.

Letshwele lebopong la letsha

7Jesu a ya letsheng le barutuwa ba hae, mme letshwelehadi le tswang Galelea le Judea la mo latela; 8le le tswang Jerusalema, le Idumea, le mose ho Jorodane, le dibakeng tsa Tire le Sidone, ha le utlwa tsohle tseo a di etsang, la tla ho yena. 9Ka baka la letshwele a laela barutuwa ba hae hore sekepe se be haufi le yena, esere mohlomong la mo petetsa, 10hobane o ne a fodisitse ba bangata hoo bohle ba nang le mafu ba ileng ba mo kgobokanela hore ba mo ame.Mar. 4:1
Luka 5:1-3
11Le meya e ditshila ha e mmona e ne e itihela kapele ho yena, e howe haholo, e re: “O Mora wa Modimo!”

12Empa a e laya ka thata hore e se ke ya etsa hore a tsejwe.

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1-4; Luka 6:12-16)

13Jesu a nyolohela thabeng, a bitsa bao a ba batlang, mme ba tla ho yena. 14A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi bao a ileng a ba bitsa baapostola hore ba be le yena, a tle a ba rome ho ruta, 15mme ba be le matla a ho leleka bademona.

16A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi, e leng: Simone eo a ileng a mo rea lebitso la Petrose, 17le Jakobo mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo Jakobo, bao a ileng a ba rea lebitso la Boaneregese, e leng ho re: Bara ba Letolo, 18le Andrease, le Filipi, le Baretholome, le Matheu, le Thomase, le Jakobo, mora wa Alefiose, le Thadaose, le Simone Motjhesehi, 19le Judase Isekariota, ya bileng a eka Jesu.

Jesu le Beele-Sebule

(Mat. 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20Jesu a kena ka tlung, mme letshwele la boela la ba bokanela hoo ba bileng ba sitwa le ho ja. 21Ha ba habo ba utlwa hona, ba ya ho ya mo tshwara, hobane ba ne ba re ha a sa nka hantle.

22Ditsebi tsa Molao tse neng di etswa Jerusalema, tsa re: “O na le Beele-Sebule, mme o leleka bademona ka matla a morena wa bademona!”Mat. 9:34
10:25

23Yaba o ba bitsetsa ho yena, mme a re ho bona ka ditshwantsho: “Satane a ka leleka Satane jwang? 24Haeba mmuso o ikarola ho itwantsha, mmuso oo o ke ke wa tiya. 25Haeba lelapa le ikarola ho itwantsha, lelapa leo le ke ke la tiya. 26Haeba Satane a itsohela matla ho itwantsha, mme a ikarotse, a ke ke a tiya, mme hoo ke ho fela ha hae.

27“Empa ha ho motho ya ka kenang ka tlung ya seqhobane a hapa thepa ya sona, haeba a sa tlama seqhobane seo pele, e be hona a hapang thepa yohle ya ntlo.

28“Kannete ke le bolella hore bana ba batho ba tla tshwarelwa dibe tsohle le dinyefolo tsohle tseo ba di buang, 29empa mang kapa mang ya nyefolang Moya o Halalelang a ke ke a tshwarelwa ho isa kgale; o molato wa sebe se sa feleng,”Luka 12:10
30hobane ba ne ba itse: “O na le moya o ditshila.”

Bana babo Jesu le mmae

(Mat. 12:46-50; Luka 8:19-21)

31Yaba mma Jesu le bana babo Jesu ba a fihla; ba ema kantle, ba mo laetsa hore a tle ho bona. 32Letshwele le ne le mo potapotile, mme la re ho yena: “Mmao le bana beno ke bana, ba teng kantle, ba a o batla.”

33A araba, a re: “Mme ke mang? Bana beso ke bo-mang?”

34Ba mo etseditseng sakanalankope a ba ya ka mahlo, a re: “Mme le bana beso ke bana! 35Mang kapa mang ya etsang thato ya Modimo ke yena eo e leng ngwaneso, le kgaitsedi, le mme.”

4

Setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:1-9; Luka 8:4-8)

41Jesu a boela a qala ho ruta a le pela letsha. Letshwelehadi la mmokanela hoo a bileng a kena ka sekepeng se letsheng, a dula teng, letshwele lohle le le lebopong la letsha.Luka 5:1-3
2A ba ruta ditaba tse ngata ka ditshwantsho, mme thutong ya hae a re ho bona:

3“Mamelang! Mojadi o ile a tswa ho ya jala. 4Yare ha a ntse a jala, peo e nngwe ya wela ka tseleng, mme dinonyana tsa tla, tsa e ja. 5E nngwe ya wela mokurutlaneng, moo ho se nang mobu o mongata; ya phakisa ya mela, hobane mobu o ne o sa teba. 6Yare ha letsatsi le tjhaba la e tjhesa, ya omella, hobane metso e ne e sa teba. 7E nngwe ya wela hara meutlwa, mme meutlwa ya hola, ya e bipetsa, ya se ke ya beha. 8Empa peo e nngwe ya wela mobung o motle, ya mela, ya hola, ya beha, e nngwe tse mashome a mararo, e nngwe tse mashome a tsheletseng, e nngwe tse lekgolo.”

9Yaba o re: “Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:10-17; Luka 8:9,10)

10Yare ha a le inotshi, ba neng ba ena le yena, mmoho le ba leshome le metso e mmedi, ba mmotsa tsa ditshwantsho tsena. 11A re ho bona: “Lona le senoletswe sephiri sa Mmuso wa Modimo, empa ho ba kathoko, tsohle di tla ka ditshwantsho, 12e le hore ba tle

“ ‘ba tadimisie,

empa ba sitwe ho bona,

ba mamedisise,

empa ba sitwe ho utlwa,

esere ba tshoha ba baka,

mme ba tshwarelwa.’ ”Esa. 6:9,10

Jesu o qaqisa setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:18-23; Luka 8:11-15)

13Yaba o re ho bona: “Na ha le utlwisise setshwantsho see? Ekaba ditshwantsho tsohle le tla di utlwisisa jwang? 14Mojadi o jala lentswe. 15Peo e ka tseleng ke bao lentswe le jalwang ho bona, empa ere hoba ba le utlwe, ebe hanghang Satane o a tla, o tlosa lentswe le jetsweng ho bona. 16Peo e jetsweng mokurutlaneng ke bao ereng ha ba utlwa lentswe, ba phakise ba le amohele ka thabo, 17empa ha ba na metso ka ho bona, ke batho ba mamellang ka nakwana, mme ha ho hlaha matshwenyeho kapa ditlhoriso ka baka la lentswe, ba phakisa ho kweneha. 18Peo e nngwe e jetsweng meutlweng, ke ba utlwang lentswe, 19empa dikgathatso tsa mehla ya jwale, le thetso ya maruo, le ditakatso tsa dintho tse ding, di ye di tle di bipetse lentswe, le nyope.

20“Peo e jetsweng mobung o motle ke ba utlwang lentswe, ba le amohele, mme ba behe, ba bang tse mashome a mararo, ba bang tse mashome a tsheletseng, ba bang tse lekgolo.”

Lebone le katlasa nkgo

(Luka 8:16-18)

21Jesu a re ho bona: “Na lebone le ye le tlisetswe ho tla kwahelwa ka nkgo kapa ho bewa tlasa bethe, e seng ho tla bewa sedulwaneng sa lona?Mat. 5:5
Luka 11:33
22Ha ho letho le patilweng le ke keng la hlahela, kapa le sephiri se ke keng sa pepeswa.Mat. 10:26
Luka 12:2
23Haeba motho a ena le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

24A boela a re ho bona: “Hlokomelang seo le se utlwang. Tekanyo eo le lekanyang ka yona le tla lekanyetswa ka yona, mme le be le ekeletswe,Mat. 7:2
Luka 6:38
25hobane ya nang le letho o tla ekeletswa, empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a nang le sona.”Mat. 13:12
25:29
Luka 19:26

Setshwantsho sa peo e melang

26Yaba Jesu o re: “Mmuso wa Modimo o jwalokaha motho a jala peo tshimong; 27ebe o a robala, a tsohe, bosiu le motsheare, peo e mele, e hole, yena a sa tsebe na e mela jwang. 28Mobu ka bowona o medisa dijalo: pele ke lekgaba, e be qwapi, e tlo ba matshohlo. 29Ha koro e butswitse, o e hela hanghang, hobane nako ya kotulo e fihlile.”Joe. 3:13

Setshwantsho sa tlhaku ya mosetareta

(Mat. 13:31,32; Luka 13:18,19)

30Jesu a re: “Mmuso wa Modimo re ka o tshwantsha jwang? Re ka o hlalosa ka setshwantsho sefe? 31O jwaloka tlhaku ya mosetareta,Mosetareta: Ke setlama se ka fihlang boleleleng ba dimethara tse tharo. e leng e nyenyane ho feta ditlhaku tsohle ha e jalwa mobung. 32Empa ha e se e jadilwe e a mela, e be kgolo ho feta ditlama tsohle; e etse makala a maholo, hoo dinonyana tse fofang di ka tsebang ho ahela moriting wa wona.”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:34,35)

33A ba ruta lentswe ka ditshwantsho tse ngata tse kang sena, ho ya kamoo ba neng ba ka utlwisisa kateng. 34O ne a sa ke be a bue le bona haese ka setshwantsho, empa lekunutung o ne a hlalosetsa barutuwa ba hae tsohle.

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mat. 8:23-27; Luka 8:22-25)

35Mantsiboyeng a letsatsi lona leo, Jesu a re ho bona: “A re tsheleleng ka mose wane.” 36Ba tloha hara letshwele, ba ya le yena ka sekepe seo a neng a ntse a le ka ho sona, mme a felehetswa ke dikepe tse ding. 37Sefefo se matla sa tsoha, maqhubu a phuthumetsehela ka sekepeng, hoo se batlileng se tlala. 38Jesu o na le karolong e kamorao ya sekepe, a kgalehile mosamong. Ba mo tsosa, ba re ho yena: “Moruti! Na ha o tsotelle ha re timela?”

39A tsoha, a kgalemela moya, a re ho letsha: “Didimala! Kgutsa!” Moya wa teba, mme ha kgutsa tu! 40A re ho bona: “Le boi keng? Na ha le eso be le tumelo?”

41Ba tshoha haholo, mme ba botsana, ba re: “Ekaba motho eo ke mang, ya mamelwang ke moya le ke letsha?”

5

Phodiso ya Mogerasa ya nang le modemona

(Mat. 8:28-34; Luka 8:26-39)

51Yaba ba fihla ka mose wane ho letsha, naheng ya Bagerasa. 2Yare ha a etswa ka sekepeng, a re ptjangptjang le monna ya nang le moya o ditshila, a etswa hara mabitla, 3moo a neng a phela teng, mme ho ne ho se ya ka hlolang a mo tlama le ka ketane, 4hobane o ne a hlola a tlangwa ka mahlaahlela le ka diketane, ebe diketane o a di ngamolla, mahlaahlela a a kgaole dikotwana. Ho ne ho se ya ka mo hlolang ka matla. 5Kamehla, bosiu le motsheare, o ne a howa a le hara mabitla le dithabeng, mme a itsheha ka majwe.

6Yare ha a bona Jesu a sa le hole, a matha, a fihla, a mo kgumamela. 7A howa ka lentswe le phahameng, a re: “O nkene kang, Jesu, Mora wa Modimo ya hodimodimo? Ke o rapela ka lebitso la Modimo hore o se ke wa ntlhokofatsa.” 8Jesu o ne a itse ho yena: “Tswa mothong eo, wena moya o ditshila!”

9Jesu a mmotsa, a re: “Lebitso la hao o mang?”

A re ho yena: “Lebitso la ka ke Lebotho, hobane re bangata.” 10A mo rapela ka matla hore a se ke a ba leleka naheng eo.

11Ho ne ho ena le mohlapehadi wa dikolobe o neng o fula mosikong wa thaba. 12Meya e ditshila ya mo kopa, ya re: “Re romele dikolobeng, e le hore re kene ka ho tsona.” 13A e dumella, yaba meya e ditshila e a tswa, e kena ka dikolobeng. Mohlape oo, o neng o ka etsa dikete tse pedi, wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, mme wa kgangwa ke metsi.

14Badisa ba dikolobe ba baleha ho ya beha ditaba tsena motseng le metsaneng, mme batho ba tla ho tla bona se etsahetseng. 15Ba tla ho Jesu, mme ba bona monna ya neng a ena le lebotho la bademona a dutse, a apere, kelello ya hae e tsitsitse hantle, mme ba tshoha. 16Ba boneng ba ba bolella se etsahetseng ho ya neng a ena le modemona le ka dikolobe.

17Yaba ba qala ho rapela Jesu hore a tswe naheng ya bona.

18Yare ha a kena ka sekepeng, monna ya neng a ena le modemona a kopa hore a tsamaye le yena.

19Jesu a se ke a mo dumella, a mpa a re ho yena: “Eya hae, ho ba heno, o ba bolelle tsohle tseo Morena a o etseditseng tsona, ka ho o utlwela bohloko.”

20Yaba o a ikela, mme a phatlalletsa baahi ba Dekapolese dintho tseo Jesu a mo etseditseng tsona, mme batho bohle ba makala.

Phodiso ya mosadi le tsoso ya moradi wa Jairuse

(Mat. 9:18-26; Luka 8:40-56)

21Hoba Jesu a tshelele hape mose wane ka sekepe, letshwelehadi la mmokanela a le pela letsha. 22E mong wa baokamedi ba ntlo ya thapelo, ya bitswang Jairuse, a fihla, mme ha a mmona a itihela maotong a hae, 23a mo rapela haholo, a re: “Moradi wa ka o lekgatheng la ho shwa; ako tle, o mmee matsoho, hore a tle a fole, mme a phele.” 24Yaba Jesu o ya le yena.

A latelwa ke letshwelehadi, le neng le penyane ho yena.

25Ho ne ho ena le mosadi ya qetileng dilemo tse leshome le metso e mmedi lehatlelo la hae le sa kgaotse, 26ya neng a sotlilwe haholo ke dingaka, a sentse tsohle tseo a neng a ena le tsona, empa a sa fumana thuso, bohloko bo ntse bo tota. 27O ne a utlwile tsa Jesu; yaba o tla kamora hae hara letshwele, mme a ama seaparo sa hae. 28O ne a re: “Leha nka ama diaparo tsa hae feela, ke tla fola.”

29Hanghang lehatlelo la hae la kgaotsa, mme a ikutlwa hore bohloko ba hae bo fodile.

30Yare ha Jesu a hlokomela hore matla a tswile ho yena, a retelehela ho letshwele, a re: “Ke mang ya amileng diaparo tsa ka?”

31Barutuwa ba hae ba re ho yena: “O a bona hore letshwele le penyane hodima hao, empa o re: ‘Ke mang ya nkamileng?’ ”

32A thalatsa ka mahlo ho bona ya entseng jwalo. 33Empa mosadi, ka ho tseba se etsahetseng ho yena, a tla ka tshabo le ka thothomelo, a itihela kapele ho yena, mme a mmolella nnete yohle. 34Yaba o re ho yena: “Moradi, tumelo ya hao e o fodisitse; tsamaya ka kgotso, bohloko ba hao bo fole.”

35Yare a sa ntsane a bua, ha fihla ba tswang lapeng la mookamedi wa ntlo ya thapelo, ba re: “Moradi wa hao o shwele; o sa kgathaletsang moruti?”

36Empa Jesu ha a utlwa se bolelwang, a re ho mookamedi wa ntlo ya thapelo: “Se tshabe; dumela feela.”

37A se ke a dumella motho ho mo felehetsa, haese Petrose, le Jakobo, le Johanne ngwanabo Jakobo. 38Ba fihla tlung ya mookamedi wa ntlo ya thapelo, mme a fumana ho le lerata, batho ba lla, ba bokolla haholo. 39Ha a kena a re ho bona: “Keng ha le tlatsa lerata, le lla? Ngwana ha a ya shwa, o mpa a robetse!” 40Ba mo ja ditsheho.

Yare hoba a ntshetse batho bohle kantle, a nka ntata ngwana le mmae, le bao a nang le bona, a kena le bona kamoo ngwana a leng kateng. 41Yaba o mo tshwara ka letsoho, o re ho yena: “Talitha, kumi!” e leng ho re: “Ngwanana, ke re ho wena: Tsoha!”

42Hanghang ngwanana a ema, a tsamaya. O ne a le dilemo tse leshome le metso e mmedi. Kapelepele ba hlollwa ho qeta. 43A ba laya ka thata hore ho se be motho ya tsebang hona, yaba o re ba fe ngwanana seo a ka se jang.