Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:1-9; Luka 8:4-8)

41Jesu a boela a qala ho ruta a le pela letsha. Letshwelehadi la mmokanela hoo a bileng a kena ka sekepeng se letsheng, a dula teng, letshwele lohle le le lebopong la letsha.Luka 5:1-3
2A ba ruta ditaba tse ngata ka ditshwantsho, mme thutong ya hae a re ho bona:

3“Mamelang! Mojadi o ile a tswa ho ya jala. 4Yare ha a ntse a jala, peo e nngwe ya wela ka tseleng, mme dinonyana tsa tla, tsa e ja. 5E nngwe ya wela mokurutlaneng, moo ho se nang mobu o mongata; ya phakisa ya mela, hobane mobu o ne o sa teba. 6Yare ha letsatsi le tjhaba la e tjhesa, ya omella, hobane metso e ne e sa teba. 7E nngwe ya wela hara meutlwa, mme meutlwa ya hola, ya e bipetsa, ya se ke ya beha. 8Empa peo e nngwe ya wela mobung o motle, ya mela, ya hola, ya beha, e nngwe tse mashome a mararo, e nngwe tse mashome a tsheletseng, e nngwe tse lekgolo.”

9Yaba o re: “Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:10-17; Luka 8:9,10)

10Yare ha a le inotshi, ba neng ba ena le yena, mmoho le ba leshome le metso e mmedi, ba mmotsa tsa ditshwantsho tsena. 11A re ho bona: “Lona le senoletswe sephiri sa Mmuso wa Modimo, empa ho ba kathoko, tsohle di tla ka ditshwantsho, 12e le hore ba tle

“ ‘ba tadimisie,

empa ba sitwe ho bona,

ba mamedisise,

empa ba sitwe ho utlwa,

esere ba tshoha ba baka,

mme ba tshwarelwa.’ ”Esa. 6:9,10

Jesu o qaqisa setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:18-23; Luka 8:11-15)

13Yaba o re ho bona: “Na ha le utlwisise setshwantsho see? Ekaba ditshwantsho tsohle le tla di utlwisisa jwang? 14Mojadi o jala lentswe. 15Peo e ka tseleng ke bao lentswe le jalwang ho bona, empa ere hoba ba le utlwe, ebe hanghang Satane o a tla, o tlosa lentswe le jetsweng ho bona. 16Peo e jetsweng mokurutlaneng ke bao ereng ha ba utlwa lentswe, ba phakise ba le amohele ka thabo, 17empa ha ba na metso ka ho bona, ke batho ba mamellang ka nakwana, mme ha ho hlaha matshwenyeho kapa ditlhoriso ka baka la lentswe, ba phakisa ho kweneha. 18Peo e nngwe e jetsweng meutlweng, ke ba utlwang lentswe, 19empa dikgathatso tsa mehla ya jwale, le thetso ya maruo, le ditakatso tsa dintho tse ding, di ye di tle di bipetse lentswe, le nyope.

20“Peo e jetsweng mobung o motle ke ba utlwang lentswe, ba le amohele, mme ba behe, ba bang tse mashome a mararo, ba bang tse mashome a tsheletseng, ba bang tse lekgolo.”

Lebone le katlasa nkgo

(Luka 8:16-18)

21Jesu a re ho bona: “Na lebone le ye le tlisetswe ho tla kwahelwa ka nkgo kapa ho bewa tlasa bethe, e seng ho tla bewa sedulwaneng sa lona?Mat. 5:5
Luka 11:33
22Ha ho letho le patilweng le ke keng la hlahela, kapa le sephiri se ke keng sa pepeswa.Mat. 10:26
Luka 12:2
23Haeba motho a ena le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

24A boela a re ho bona: “Hlokomelang seo le se utlwang. Tekanyo eo le lekanyang ka yona le tla lekanyetswa ka yona, mme le be le ekeletswe,Mat. 7:2
Luka 6:38
25hobane ya nang le letho o tla ekeletswa, empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a nang le sona.”Mat. 13:12
25:29
Luka 19:26

Setshwantsho sa peo e melang

26Yaba Jesu o re: “Mmuso wa Modimo o jwalokaha motho a jala peo tshimong; 27ebe o a robala, a tsohe, bosiu le motsheare, peo e mele, e hole, yena a sa tsebe na e mela jwang. 28Mobu ka bowona o medisa dijalo: pele ke lekgaba, e be qwapi, e tlo ba matshohlo. 29Ha koro e butswitse, o e hela hanghang, hobane nako ya kotulo e fihlile.”Joe. 3:13

Setshwantsho sa tlhaku ya mosetareta

(Mat. 13:31,32; Luka 13:18,19)

30Jesu a re: “Mmuso wa Modimo re ka o tshwantsha jwang? Re ka o hlalosa ka setshwantsho sefe? 31O jwaloka tlhaku ya mosetareta,Mosetareta: Ke setlama se ka fihlang boleleleng ba dimethara tse tharo. e leng e nyenyane ho feta ditlhaku tsohle ha e jalwa mobung. 32Empa ha e se e jadilwe e a mela, e be kgolo ho feta ditlama tsohle; e etse makala a maholo, hoo dinonyana tse fofang di ka tsebang ho ahela moriting wa wona.”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:34,35)

33A ba ruta lentswe ka ditshwantsho tse ngata tse kang sena, ho ya kamoo ba neng ba ka utlwisisa kateng. 34O ne a sa ke be a bue le bona haese ka setshwantsho, empa lekunutung o ne a hlalosetsa barutuwa ba hae tsohle.

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mat. 8:23-27; Luka 8:22-25)

35Mantsiboyeng a letsatsi lona leo, Jesu a re ho bona: “A re tsheleleng ka mose wane.” 36Ba tloha hara letshwele, ba ya le yena ka sekepe seo a neng a ntse a le ka ho sona, mme a felehetswa ke dikepe tse ding. 37Sefefo se matla sa tsoha, maqhubu a phuthumetsehela ka sekepeng, hoo se batlileng se tlala. 38Jesu o na le karolong e kamorao ya sekepe, a kgalehile mosamong. Ba mo tsosa, ba re ho yena: “Moruti! Na ha o tsotelle ha re timela?”

39A tsoha, a kgalemela moya, a re ho letsha: “Didimala! Kgutsa!” Moya wa teba, mme ha kgutsa tu! 40A re ho bona: “Le boi keng? Na ha le eso be le tumelo?”

41Ba tshoha haholo, mme ba botsana, ba re: “Ekaba motho eo ke mang, ya mamelwang ke moya le ke letsha?”