Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Jesu o fodisa motho ya shweleng ditho

(Mat. 9:1-8; Luka 5:17-26)

21Hoba Jesu a kgutlele Kaperenauma kamora matsatsinyana, ha utlwahala hore o teng hae. 2Ha bokana batho ba bangata, hoo ho ileng ha hlokahala sebaka sa ho ema, leha e le monyako feela, mme a ba ruta lentswe. 3Ba mo tlisetsa motho ya shweleng ditho, a nkilwe ke banna ba bane, 4mme kaha ba ne ba sitwa ho mo tlisa pela hae ka baka la letshwele, ba phunya marulelo a ntlo malebana le moo Jesu a neng a le teng. Ha ba se ba a phuntse, ba lepeletsa diphate tseo motho ya shweleng ditho a robetseng ho tsona. 5Jesu ha a bona tumelo ya bona, a re ho ya shweleng ditho: “Ngwana ka, o tshwaretswe dibe tsa hao.”

6Ho ne ho ena le Ditsebi tsa Molao tse neng di dutse moo, mme tsa ipotsa, tsa re: 7“Ke ka baka lang motho eo a buang tjee? O a nyefola! Ke mang ya ka tshwarelang dibe haese Modimo feela?”

8Hanghang Jesu ha a tseba ka moyeng wa hae hore ba ipotsa jwalo, a re ho bona: “Ke ka baka lang le ipotsang tjee? 9Ho bonolo ke hofe, ho re ho ya shweleng ditho: ‘O tshwaretswe dibe tsa hao,’ kapa ho re: ‘Tsoha, o nke diphate tsa hao, o tsamaye?’ 10Jwale hore le tle le tsebe hore Mora Motho o na le matla a ho tshwarela dibe lefatsheng,” a re ho ya shweleng ditho, 11“ke re ho wena: Tsoha, o nke diphate tsa hao, mme o ye hae.”

12Hanghang a tsoha, a nka diphate tsa hae, a tswa, bohle ba mo tadimile, hoo ba ileng ba hlollwa haholo, mme ba tlotlisa Modimo, ba re: “Ha re eso bone ntho e tjena!”

Jesu o bitsa Levi

(Mat. 9:9-13; Luka 5:27-32)

13Jesu a boela a ya lebopong la letsha; letshwele lohle la tla ho yena, mme a le ruta. 14Yare ha a feta a bona Levi, mora wa Alefiose, a dutse tlung ya lekgetho, mme a re ho yena: “Ntatele!” A ema, mme a mo latela.

15Ha a le dijong ha Levi, balekgetho le baetsadibe ba bangata ba ne ba mo latetse. 16Ditsebi tsa Molao, tseo e neng e le Bafarisi, ha di bona hore o ja le baetsadibe le balekgetho, tsa re ho barutuwa ba hae: “Ke ka baka lang ha a eja le balekgetho le baetsadibe?”

17Jesu ha a utlwa, a re ho tsona: “Ba hlokang ngaka ke ba kulang, e seng ba phelang hantle. Ke tlile ho bitsa baetsadibe, e seng ba lokileng.”

Potso ka tsa ho itima dijo

(Mat. 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Barutuwa ba Johanne le Bafarisi ba ne ba itima dijo. Batho ba tla, mme ba re ho Jesu: “Ke ka baka lang ha barutuwa ba Johanne le ba Bafarisi ba itima dijo, empa barutuwa ba hao ba sa itime?”

19Jesu a re ho bona: “Na baetsana ba ka itima dijo ha monyadi a ntse a ena le bona? Ha monyadi a ntse a ena le bona ba ke ke ba itima dijo. 20Ho tla tla matsatsi ao ka wona monyadi a tla tloswa ho bona, mme mohlang oo ba tla itima dijo.

21“Ha ho motho ya rokellang setsiba sa lesela le letjha seaparong sa kgale; esere setsiba se setjha sa nathola seaparo sa kgale, mme sa eketsa ho taboha. 22Ha ho motho ya tshelang veine e ntjha makukeng a kgale; esere veine ya phatlola makuka, mme veine le makuka tsa senyeha. Empa veine e ntjha e tshwelwa makukeng a matjha!”

Barutuwa ba kga matshohlo ka Sabatha

(Mat. 12:1-8; Luka 6:1-5)

23Ka letsatsi le leng la Sabatha Jesu a feta hara masimo a koro, mme barutuwa ba hae ba qala ho kga matshohlo ha ba ntse ba tsamaya.Dipo. 23:25
24Bafarisi ba re ho yena: “Bona, ke ka baka lang ha ba etsa se sa dumellwang ka letsatsi la Sabatha?”

25A re ho bona: “Na ha le eso ka le bala seo Davida a neng a se etse, mmoho le bao a neng a ena le bona, ha ba lapile, mme ba hloka se jewang; 26kamoo a neng a kene ka Tlung ya Modimo kateng, mehleng ya Moprista e Moholo Abiatare, a ja bohobe bo halalelang e leng boo a neng a sa dumellwa ho bo ja, bo jewa ke baprista feela, a ba a fa le bao a neng a ena le bona?”1 Sam. 21:1-6
Mee. 24:9

27A re ho bona: “Sabatha se entswe ka baka la motho, e seng motho ka baka la Sabatha. 28Ka baka leo, Mora Motho ke Morena, esita le wa Sabatha.”

3

Motho ya shweleng letsoho

(Mat. 12:9-14; Luka 6:6-11)

31Jesu a boela a kena ka tlung ya thapelo. Motho ya shweleng letsoho o na le teng moo. 2Batho ba mo tlisa, ho bona hore na o tla mo fodisa ka Sabatha, ba tle ba mo qose. 3A re ho motho ya shweleng letsoho: “Tloo, o eme mona!”

4Yaba o re ho bona: “Na ho a dumelleha ho etsa botle kapa bobe ka Sabatha, ho pholosa motho kapa ho mmolaya?” Empa ba kgutsa.

5A ba ya ka mahlo a halefile, a utlwisitswe bohloko ke bothata ba dipelo tsa bona, a re ho motho eo: “Otlolla letsoho!” A le otlolla, mme letsoho la hae la fola. 6Bafarisi ba tswa, mme hanghang ba rera le balatedi ba Heroda kamoo ba ka bolayang Jesu kateng.

Letshwele lebopong la letsha

7Jesu a ya letsheng le barutuwa ba hae, mme letshwelehadi le tswang Galelea le Judea la mo latela; 8le le tswang Jerusalema, le Idumea, le mose ho Jorodane, le dibakeng tsa Tire le Sidone, ha le utlwa tsohle tseo a di etsang, la tla ho yena. 9Ka baka la letshwele a laela barutuwa ba hae hore sekepe se be haufi le yena, esere mohlomong la mo petetsa, 10hobane o ne a fodisitse ba bangata hoo bohle ba nang le mafu ba ileng ba mo kgobokanela hore ba mo ame.Mar. 4:1
Luka 5:1-3
11Le meya e ditshila ha e mmona e ne e itihela kapele ho yena, e howe haholo, e re: “O Mora wa Modimo!”

12Empa a e laya ka thata hore e se ke ya etsa hore a tsejwe.

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1-4; Luka 6:12-16)

13Jesu a nyolohela thabeng, a bitsa bao a ba batlang, mme ba tla ho yena. 14A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi bao a ileng a ba bitsa baapostola hore ba be le yena, a tle a ba rome ho ruta, 15mme ba be le matla a ho leleka bademona.

16A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi, e leng: Simone eo a ileng a mo rea lebitso la Petrose, 17le Jakobo mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo Jakobo, bao a ileng a ba rea lebitso la Boaneregese, e leng ho re: Bara ba Letolo, 18le Andrease, le Filipi, le Baretholome, le Matheu, le Thomase, le Jakobo, mora wa Alefiose, le Thadaose, le Simone Motjhesehi, 19le Judase Isekariota, ya bileng a eka Jesu.

Jesu le Beele-Sebule

(Mat. 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20Jesu a kena ka tlung, mme letshwele la boela la ba bokanela hoo ba bileng ba sitwa le ho ja. 21Ha ba habo ba utlwa hona, ba ya ho ya mo tshwara, hobane ba ne ba re ha a sa nka hantle.

22Ditsebi tsa Molao tse neng di etswa Jerusalema, tsa re: “O na le Beele-Sebule, mme o leleka bademona ka matla a morena wa bademona!”Mat. 9:34
10:25

23Yaba o ba bitsetsa ho yena, mme a re ho bona ka ditshwantsho: “Satane a ka leleka Satane jwang? 24Haeba mmuso o ikarola ho itwantsha, mmuso oo o ke ke wa tiya. 25Haeba lelapa le ikarola ho itwantsha, lelapa leo le ke ke la tiya. 26Haeba Satane a itsohela matla ho itwantsha, mme a ikarotse, a ke ke a tiya, mme hoo ke ho fela ha hae.

27“Empa ha ho motho ya ka kenang ka tlung ya seqhobane a hapa thepa ya sona, haeba a sa tlama seqhobane seo pele, e be hona a hapang thepa yohle ya ntlo.

28“Kannete ke le bolella hore bana ba batho ba tla tshwarelwa dibe tsohle le dinyefolo tsohle tseo ba di buang, 29empa mang kapa mang ya nyefolang Moya o Halalelang a ke ke a tshwarelwa ho isa kgale; o molato wa sebe se sa feleng,”Luka 12:10
30hobane ba ne ba itse: “O na le moya o ditshila.”

Bana babo Jesu le mmae

(Mat. 12:46-50; Luka 8:19-21)

31Yaba mma Jesu le bana babo Jesu ba a fihla; ba ema kantle, ba mo laetsa hore a tle ho bona. 32Letshwele le ne le mo potapotile, mme la re ho yena: “Mmao le bana beno ke bana, ba teng kantle, ba a o batla.”

33A araba, a re: “Mme ke mang? Bana beso ke bo-mang?”

34Ba mo etseditseng sakanalankope a ba ya ka mahlo, a re: “Mme le bana beso ke bana! 35Mang kapa mang ya etsang thato ya Modimo ke yena eo e leng ngwaneso, le kgaitsedi, le mme.”

4

Setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:1-9; Luka 8:4-8)

41Jesu a boela a qala ho ruta a le pela letsha. Letshwelehadi la mmokanela hoo a bileng a kena ka sekepeng se letsheng, a dula teng, letshwele lohle le le lebopong la letsha.Luka 5:1-3
2A ba ruta ditaba tse ngata ka ditshwantsho, mme thutong ya hae a re ho bona:

3“Mamelang! Mojadi o ile a tswa ho ya jala. 4Yare ha a ntse a jala, peo e nngwe ya wela ka tseleng, mme dinonyana tsa tla, tsa e ja. 5E nngwe ya wela mokurutlaneng, moo ho se nang mobu o mongata; ya phakisa ya mela, hobane mobu o ne o sa teba. 6Yare ha letsatsi le tjhaba la e tjhesa, ya omella, hobane metso e ne e sa teba. 7E nngwe ya wela hara meutlwa, mme meutlwa ya hola, ya e bipetsa, ya se ke ya beha. 8Empa peo e nngwe ya wela mobung o motle, ya mela, ya hola, ya beha, e nngwe tse mashome a mararo, e nngwe tse mashome a tsheletseng, e nngwe tse lekgolo.”

9Yaba o re: “Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:10-17; Luka 8:9,10)

10Yare ha a le inotshi, ba neng ba ena le yena, mmoho le ba leshome le metso e mmedi, ba mmotsa tsa ditshwantsho tsena. 11A re ho bona: “Lona le senoletswe sephiri sa Mmuso wa Modimo, empa ho ba kathoko, tsohle di tla ka ditshwantsho, 12e le hore ba tle

“ ‘ba tadimisie,

empa ba sitwe ho bona,

ba mamedisise,

empa ba sitwe ho utlwa,

esere ba tshoha ba baka,

mme ba tshwarelwa.’ ”Esa. 6:9,10

Jesu o qaqisa setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:18-23; Luka 8:11-15)

13Yaba o re ho bona: “Na ha le utlwisise setshwantsho see? Ekaba ditshwantsho tsohle le tla di utlwisisa jwang? 14Mojadi o jala lentswe. 15Peo e ka tseleng ke bao lentswe le jalwang ho bona, empa ere hoba ba le utlwe, ebe hanghang Satane o a tla, o tlosa lentswe le jetsweng ho bona. 16Peo e jetsweng mokurutlaneng ke bao ereng ha ba utlwa lentswe, ba phakise ba le amohele ka thabo, 17empa ha ba na metso ka ho bona, ke batho ba mamellang ka nakwana, mme ha ho hlaha matshwenyeho kapa ditlhoriso ka baka la lentswe, ba phakisa ho kweneha. 18Peo e nngwe e jetsweng meutlweng, ke ba utlwang lentswe, 19empa dikgathatso tsa mehla ya jwale, le thetso ya maruo, le ditakatso tsa dintho tse ding, di ye di tle di bipetse lentswe, le nyope.

20“Peo e jetsweng mobung o motle ke ba utlwang lentswe, ba le amohele, mme ba behe, ba bang tse mashome a mararo, ba bang tse mashome a tsheletseng, ba bang tse lekgolo.”

Lebone le katlasa nkgo

(Luka 8:16-18)

21Jesu a re ho bona: “Na lebone le ye le tlisetswe ho tla kwahelwa ka nkgo kapa ho bewa tlasa bethe, e seng ho tla bewa sedulwaneng sa lona?Mat. 5:5
Luka 11:33
22Ha ho letho le patilweng le ke keng la hlahela, kapa le sephiri se ke keng sa pepeswa.Mat. 10:26
Luka 12:2
23Haeba motho a ena le ditsebe ho utlwa, a utlwe!”

24A boela a re ho bona: “Hlokomelang seo le se utlwang. Tekanyo eo le lekanyang ka yona le tla lekanyetswa ka yona, mme le be le ekeletswe,Mat. 7:2
Luka 6:38
25hobane ya nang le letho o tla ekeletswa, empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a nang le sona.”Mat. 13:12
25:29
Luka 19:26

Setshwantsho sa peo e melang

26Yaba Jesu o re: “Mmuso wa Modimo o jwalokaha motho a jala peo tshimong; 27ebe o a robala, a tsohe, bosiu le motsheare, peo e mele, e hole, yena a sa tsebe na e mela jwang. 28Mobu ka bowona o medisa dijalo: pele ke lekgaba, e be qwapi, e tlo ba matshohlo. 29Ha koro e butswitse, o e hela hanghang, hobane nako ya kotulo e fihlile.”Joe. 3:13

Setshwantsho sa tlhaku ya mosetareta

(Mat. 13:31,32; Luka 13:18,19)

30Jesu a re: “Mmuso wa Modimo re ka o tshwantsha jwang? Re ka o hlalosa ka setshwantsho sefe? 31O jwaloka tlhaku ya mosetareta,Mosetareta: Ke setlama se ka fihlang boleleleng ba dimethara tse tharo. e leng e nyenyane ho feta ditlhaku tsohle ha e jalwa mobung. 32Empa ha e se e jadilwe e a mela, e be kgolo ho feta ditlama tsohle; e etse makala a maholo, hoo dinonyana tse fofang di ka tsebang ho ahela moriting wa wona.”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:34,35)

33A ba ruta lentswe ka ditshwantsho tse ngata tse kang sena, ho ya kamoo ba neng ba ka utlwisisa kateng. 34O ne a sa ke be a bue le bona haese ka setshwantsho, empa lekunutung o ne a hlalosetsa barutuwa ba hae tsohle.

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mat. 8:23-27; Luka 8:22-25)

35Mantsiboyeng a letsatsi lona leo, Jesu a re ho bona: “A re tsheleleng ka mose wane.” 36Ba tloha hara letshwele, ba ya le yena ka sekepe seo a neng a ntse a le ka ho sona, mme a felehetswa ke dikepe tse ding. 37Sefefo se matla sa tsoha, maqhubu a phuthumetsehela ka sekepeng, hoo se batlileng se tlala. 38Jesu o na le karolong e kamorao ya sekepe, a kgalehile mosamong. Ba mo tsosa, ba re ho yena: “Moruti! Na ha o tsotelle ha re timela?”

39A tsoha, a kgalemela moya, a re ho letsha: “Didimala! Kgutsa!” Moya wa teba, mme ha kgutsa tu! 40A re ho bona: “Le boi keng? Na ha le eso be le tumelo?”

41Ba tshoha haholo, mme ba botsana, ba re: “Ekaba motho eo ke mang, ya mamelwang ke moya le ke letsha?”