Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mat. 24:1,2; Luka 21:5,6)

131Ha Jesu a etswa ka Tempeleng, e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: “Moruti, ako bone: ke majwe a makaakang le mehaho e makaakang!”

2Jesu a mo araba, a re: “O a e bona mehaho e meholo ee? Ha ho na lejwe le tla sala hodima lejwe le leng le sa heletswa.”

Qaleho ya ditlokotsi

(Mat. 24:3-14; Luka 21:7-19)

3Yare ha a ntse a dutse Thabeng ya Mehlwaare, malebana le Tempele, Petrose, le Jakobo, le Johanne, le Andrease ba mmotsa boinotshing, ba re: 4“Ako re bolelle: Dintho tseo di tla etsahala neng? Pontsho e tla be efe ha tseo tsohle di phethahala?”

5Jesu a qala ho re ho bona: “Hlokomelang, le se ke la tshoha le kgeloswa ke motho ofe kapa ofe. 6Ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna,’ mme ba tla kgelosa ba bangata. 7Ha le utlwa mekgosi ya dintwa le madume a dintwa, le se ke la tshoha. Hona eka kgona ho etsahale, empa ha e eso be bofelo. 8Ditjhaba di tla tsohelana matla, le mebuso e futuhelane; ho tla ba le ditshisinyeho tsa lefatshe dibakeng tse ngata, le ditlala tsa sekoboto. Tsena ke qaleho ya ditlokotsi.

9“Ha e le lona, hlokomelang! Ba tla neelana ka lona makgotleng, le tla shapuwa matlung a thapelo, le emiswe kapela babusisi le mahosi ka baka la ka, e be bopaki ho bona. 10Eka kgona molaetsa o molemo o phatlalatswe ho ditjhaba tsohle pele. 11Ha ba le tshwara, ba neelana ka lona, le se ke la itshwenya e sa le pele hore na le tla reng, le mpe le bolele seo le se newang ka nako eo, hobane hase lona le tla bua, empa ke Moya o Halalelang.Mat. 10:17-20
Luka 12:11,12

12“Motho o tla ekelwa lefu ke ngwanabo, le ngwana ke ntatae, mme bana ba tla fetohela batswadi, ba ba bolaye. 13Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka, empa ya tla tiisetsa ho isa qetellong, yena o tla pholoswa.”Mat. 10:22

Ditlokotsi tse kgolo

(Mat. 24:15-28; Luka 21:20-24)

14“Ha le bona Manyala a Tshenyeho a eme moo a sa lokelang, mmadi a utlwisise se bolelwang! Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng;Jesu o porofeta tlontlollo ya Tempele ka mabotho a Roma. Ka “Manyala a Tshenyeho” Daniele o ne a bolela setshwantsho sa modimo wa bohata. Dan. 9:27; 11:31; 12:11 15motho ya sehlohlolong sa ntlo a se ke a ba a theoha leha e le ho kena ho ntsha ho hong ka tlung ya hae; 16le motho ya masimong a se ke a ba a kgutlela hae ho ya lata seaparo sa hae.Luka 17:31
17Ho tla ba madimabe baimana le batswetse ba matsatsi ao! 18Rapelang hore tseo di se ke tsa etsahala mariha, 19hobane matsatsing ao ho tla ba le ditlokotsi tseo ho esong ho be teng tse jwalo, ho tloha tshimolohong ya dintho tseo Modimo a di bopileng ho fihlela jwale, mme ha di sa tla ba teng hape.Dan. 12:1
Tshen. 7:14
20Hojane Morena ha a tlo kgutsufatsa nako eo, ho ne ho se motho le ya mong ya neng a tla pholoha, empa o kgutsufaditse nako eo ka baka la bakgethwa bao a ba kgethileng.

21“Mohlang oo haeba motho a ka re ho lona: ‘Bona, Kreste ke enwa! Bona, Kreste ke eo!’ le se ke la ba la dumela. 22Bo-Kreste ba bohata le baporofeta ba bohata ba tla hlaha, mme ba tla etsa dipontsho le dimakatso, hore, haeba ho ka etsahala, ba tle ba kgelose le bona bakgethwa. 23Empa lona, hlokomelang: Ke le boleletse tsohle e sa le pele.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mat. 24:29-31; Luka 21:25-28)

24“Empa matsatsing ao,

kamorao ho ditlokotsi tsena,

letsatsi le tla fifala,

kgwedi ha e na ho bonesa;Esa. 13:10
Esk. 32:7
Joe. 2:10,31
3:15
Tshen. 6:12

25dinaledi di tla wa lehodimong,

mabotho a leng mahodimong

a tla tsukutleha.Esa. 34:4
Joe. 2:10
Tshen. 6:13

26“Jwale ba tla bona Mora Motho a etla a le marung, ka matla a maholo le ka tlotla.Dan. 7:13,14
Tshen. 1:7
27O tla roma mangeloi a hae, mme a tla phutha bakgethwa ba hae ba etswa diqoleng tse nne tsa lafatshe, ba etswa pheletsong ya lefatshe, ho isa pheletsong ya lehodimo.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mat. 24:32-35; Luka 21:29-33)

28“Ithuteng ka setshwantsho sa sefate sa feiye. Ha lekala la sona le nolofala, le fuputsa mahlaku, le ye le tsebe hore lehlabula le haufi. 29Ka mokgwa o jwalo, le lona ha le bona dintho tsena di etsahala, tsebang hore o haufi, o monyako. 30Kannete ke a le bolella, moloko ona o ke ke wa fela tseo tsohle di eso etsahale. 31Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka ha a ka ke a fela.”

Ha ho ya tsebang nako

(Mat. 24:36-44)

32“Empa letsatsi leo kapa hora eo, ha ho ya di tsebang; esita le mangeloi a lehodimong kapa Mora ha a tsebe, haese Ntate.Mat. 24:36
33Hlokomelang, le fadimehe, hobane ha le tsebe hore na nako eo e tla tla neneng. 34Ho jwalokaha motho a eta, a siya ntlo ya hae, a nea bahlanka ba hae matla, e mong le e mong mosebetsi wa hae, a ba a laela molebedi wa monyako ho lebela.Luka 12:36-38

35“Ha ho le jwalo fadimehang, hobane ha le tsebe hore na monga ntlo o tla tla neneng, mantsiboya kapa ka seroko, ka dialla kapa kameso, 36esere mohlomong a le tsometsa, a le fumana le robetse. 37Jwale seo ke le bolellang sona, ke se bolella bohle: Fadimehang!”

14

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mat. 26:1-5; Luka 22:1,2; Joh. 11:45-53)

141Ho ne ho setse matsatsi a mabedi pele ho Paseka le mokete wa bohobe bo sa lomoswang. Baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba ne ba batla mokgwa wa ho tshwara Jesu ka mano, ba tle ba mmolaye,Phal. 12:1-27
2kaha ba ne ba re: “E se be mohla mokete, esere mohlomong moferefere wa eba teng hara setjhaba.”

Jesu o tshelwa ka setlolo Bethania

(Mat. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

3Yare ha Jesu a le Bethania ha Simone wa molepera, mme a dutse dijong, ha tla mosadi ya nang le pitsana e tletseng setlolo sa nareta ya sebele, se theko e phahameng. A thua pitsana, a se tshela hloohong ya Jesu.Luka 7:37,38

4Empa ba bang ba ipelaetsa, mme ba buisana, ba re: “Tshenyo ee ya setlolo e etsetswang? 5Setlolo sena se ka be se rekisitswe didenare tse fetang makgolo a mararo, mme tsa abelwa mafutsana.” Ba omanya mosadi eo.

6Jesu a re ho bona: “Mo leseng! Le mo nyahamisetsang pelo? O nketseditse ketso e molemo. 7Mafutsana le na le wona kamehla, mme le ka a etsetsa molemo neng le neng ha le rata; athe nna le ke ke la ba le nna kamehla.Dipo. 15:11
8O entse sohle seo a neng a ka se etsa: o se a tlotseditse mmele wa ka kepelo. 9Kannete ke a le bolella, hohle lefatsheng moo molaetsa ona o molemo o tla phatlalatswa teng, seo a se entseng se tla bolelwa, e be seo a hopolwang ka sona.”

Tumellano ya ho eka Jesu

(Mat. 26:14-16; Luka 22:3-6)

10Yaba Judase Isekariota, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, o ya ho baprista ba baholo, hore a tle a ba neele Jesu. 11Bona ha ba utlwa ba thaba, mme ba mo tshepisa ho mo fa tjhelete. Jwale a batla monyetla wa ho ba neela yena.

Jesu le barutuwa ba ja Paseka

(Mat. 26:17-25; Luka 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

12Ka letsatsi la pele la mokete wa bohobe bo sa lomoswang, ha ho hlajwa dikonyana tsa Paseka, barutuwa ba Jesu ba re ho yena: “O rata ha re ya o lokisetsa ho jela Paseka kae?”

13Yaba o roma barutuwa ba babedi, a re ho bona: “Eyang motseng, mme le tla kgahlana le monna ya jereng nkgo ya metsi; mo lateleng. 14Moo a kenang teng, le re ho monga ntlo: ‘Moruti o re: Kamore eo nka jelang Paseka ho yona mmoho le barutuwa ba ka, e kae?’ 15O tla le bontsha kamore e kahodimo, e lokisitsweng, e kgolo, e nang le thepa. Le re lokisetse hona teng.”

16Barutuwa ba tloha, ba ya motseng, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse, mme ba lokisetsa Paseka.

17Mantsiboya Jesu a tla le ba leshome le metso e mmedi. 18Ha ba ntse ba dutse ba eja, Jesu a re: “Kannete ke a le bolella hore e mong wa lona ya jang le nna, o tla nkeka.”Pes. 41:10

19Ba qala ho swaba, mme ba re ho yena ka bomong: “Na ke nna?”

20A re ho bona: “Ke e mong wa ba leshome le metso e mmedi, ya kenyang letsoho le nna ka sejaneng. 21Ruri Mora Motho o ikela jwalokaha ho ngotswe ka yena, empa ho madimabe motho eo Mora Motho a tla ekwa ke yena. Ho ka be ho bile molemo ho yena hoja a se ke a tswalwa.”

Selallo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Luka 22:15-20; 1 Bakr. 11:23-25)

22Yare ha ba ntse ba eja, Jesu a nka bohobe, mme hoba a boke, a bo ngwatha, a ba nea bona, a re: “Nkang: hona ke mmele wa ka.”

23A nka senwelo, a leboha, a nto ba nea sona, mme bohle ba nwela ho sona.

24A re ho bona: “Hona ke madi a ka a selekane, a tla tshollelwa ba bangata.Phal. 24:8
Jer. 31:31-34
25Kannete ke a le bolella, ha nka ke ka hlola ke enwa se tswang tholwaneng ya morara, ho fihlela letsatsing leo ke tla se nwa se le setjha Mmusong wa Modimo.”

26Hoba ba bine sefela, ba tswa, ba ya Thabeng ya Mehlwaare.

Jesu o bolela tatolo ya Petrose

(Mat. 26:31-35; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

27Yaba Jesu o re ho bona: “Bohle le tla kweneha, hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ke tla otla modisa,

mme dinku di tla qhalana.’Sak. 13:7

28“Empa ha ke se ke tsohile bafung, ke tla le etella pele ho ya Galelea.”Mat. 28:16

29Petrose a re ho yena: “Leha bohle ba ka kweneha, nna nke ke!”

30Jesu a re ho yena: “Kannete ke a o bolella hore kajeno, bosiung bona, etlare mokoko o eso lle habedi, o tla be o ntatotse hararo.”

31Petrose a mpa a bua ka matla, a re: “Leha eba ke tlameha ho shwa le wena, ha nka ke ka o latola.” Bohle le bona ba bua jwalo.

Jesu o rapela Gethesemane

(Mat. 26:36-46; Luka 22:39-46)

32Yaba ba ya serapeng seo lebitso la sona e leng Gethesemane, mme Jesu a re ho barutuwa ba hae: “Dulang mona ha ke ntse ke rapela.” 33A tsamaya le Petrose, le Jakobo le Johanne, mme a qala ho tshoha haholo le ho tshwenyeha. 34Yaba o re ho bona: “Moya wa ka o maswabing a maholo hoo nka shwang; salang mona, le fadimehe.”

35A ya pejana, a itihela fatshe, a rapela hore, ha ho ka etsahala, motsotso oo o tle o mo fete. 36A re: “Abba, Ntate, ha ho letho le ka o sitang: ako tlose senwelo sena pela ka! Empa ho etswe se ratwang ke wena, e seng ke nna!”

37A tla, a fumana ba robetse, mme a re ho Petrose: “Simone, o robetse? Na o sitilwe ho fadimeha hora e le nngwe? 38Fadimehang, le rapele, hore le se kene molekong; moya o mafolofolo, empa mmele o a fokola.”

39A tloha hape ho bona, mme a rapela, a pheta mantswe wona ane. 40Ha a kgutlela ho bona hape, a fumana ba robetse, hobane mahlo a bona a ne a le boima ke boroko. Ba ne ba sa tsebe hore na ba ka mo araba jwang.

41Ha a kgutlela ho bona kgetlo la boraro, a re ho bona: “Na le sa ntse le robetse, le phomotse? Ho lekane. Nako e fihlile. Bonang, Mora Motho o neelwa matsohong a baetsadibe. 42Tsohang, a re yeng, ya nkekang ke enwa, o se a atametse.”

Jesu o a ekwa, mme o a tshwarwa

(Mat. 26:47-56; Luka 22:47-53; Joh. 18:3-12)

43A re a sa bua, ha hlaha Judase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a ena le letshwele le tshwereng disabole le dikoto, le etswa ho baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baholo.

44Ya ekang Jesu o ne a ba neile pontsho, a re: “Eo ke tla mo aka, ke yena; le mo tshware, le mo kganne, a se ke a phonyoha.”

45Hanghang ha a fihla, a toba Jesu, a re: “Moruti!” Yaba o a mo aka. 46Jwale ba mo tshwara. 47E mong wa ba neng ba eme moo a hula sabole ya hae, a hlatha mohlanka wa Moprista e Moholo, a mo poma tsebe.

48Jesu a bua, a re ho bona: “Na ebe ke senokwane ha le tlile ho ntshwara ka disabole le ka dikoto tjee? 49Ke nnile ka ba le lona ka matsatsi, ke ruta ka Tempeleng, ha le a ka la ntshwara. Empa eka kgona Mangolo a phethahale.”Luka 19:47
21:37

50Bohle ba mo siya ba baleha.

Mohlankana ya ileng a baleha

51Mohlankana e mong o ne a mo latela, a itshophile ka lesela feela, mme ba mo tshwara. 52Empa yena a monyoha leseleng, a baleha a le feela.

Jesu o iswa kgotla

(Mat. 26:57-68; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:13,14,19-24)

53Yaba ba isa Jesu ho Moprista e Moholo, mme baprista ba baholo bohle, le baholo, le Ditsebi tsa Molao ba kopana. 54Petrose a mo latela a le sebakana ho ya fihla kahare ha Moprista e Moholo. A dula le balebedi mollong, a ikomosa.

55Baprista ba baholo le lekgotla kaofela ba batla bopaki bo ka tswang Jesu, hore ba tle ba mmolaye, empa ha ba a ka ba bo fumana. 56Ba bangata ba ne ba mo qosa ka bopaki ba leshano, empa bopaki ba bona bo ne bo sa dumellane.

57Yaba ba bang ba a ema, ba mo qosa ka bopaki ba leshano, ba re: 58“Re mo utlwile a re: ‘Ke tla qhaqha Tempele ena e hahilweng ke batho, mme ka matsatsi a mararo ke hahe e nngwe e sa hahwang ke batho!’ ”Joh. 2:19
59Empa esita le hona moo bopaki ba bona bo ne bo sa dumellane.

60Moprista e Moholo a ema kapela bona, a botsa Jesu, a re: “Na ha o arabe letho hodima tseo ba o qosang ka tsona?” 61Empa yena a kgutsa, a se ke a araba letho.

Moprista e Moholo a mmotsa hape, a re: “Na o Kreste, Mora wa Ya Bokehang?”

62Jesu a re: “Ke yena;

“mme le tla bona Mora Motho

a dutse letsohong le letona

la Ya Matla,

mme a etla ka maru a lehodimo.”Pes. 110:1
Dan. 7:13

63Yaba Moprista e Moholo o hahola diaparo tsa hae, o re: “Re sa hlokelang dipaki? 64Le ikutlwetse nyefolo! Le bona jwang?”

Bohle ba mo ahlola ka ho re o tshwanelwa ke lefu.Mee. 24:16
65Ba bang ba qala ho mo tshwela ka mathe, ho mo kgurumetsa sefahleho, ho mo otla ka ditebele, ba re ho yena: “Porofeta!” Le bona balebedi ba ne ba mo jabela.

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-75; Luka 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

66Yare ha Petrose a ntse a le katlase, lebaleng, le leng la makgabunyane a Moprista e Moholo la fihla. 67Ha le bona Petrose a ntse a ikomosa, la mo tadimisisa, la re:

“Le wena o no ena le Jesu wa Nasaretha.”

68A latola, a re: “Ha ke tsebe, ebile ha ke utlwisise seo o se bolelang!” Yaba o tswela kantle, o leba monyako, mme mokoko wa lla.

69Ha lekgabunyane leo le mmona, la boela la qala hape ho re ho ba neng ba eme moo: “Enwa ke e mong wa bona.” 70A latola hape.

Hamoraonyana, ba neng ba eme moo ba boela ba re ho Petrose: “Kannete o e mong wa bona, etswe o Mogalelea.”

71Ya eba moo a qalang ho rohakana le ho hlapanya, a re: “Ha ke tsebe motho eo le mmolelang.”

72Hanghang mokoko wa lla kgetlo la bobedi. Petrose a hopola polelo eo Jesu a neng a mmoleletse yona, e reng: “Mokoko o eso lle habedi, o tla be o ntatotse hararo.” A lla habohloko.

15

Jesu o iswa ho Pilato

(Mat. 27:1,2,11-14; Luka 23:1-5; Joh. 18:28-38)

151E sa le kameso, hoba baprista ba baholo ba rerisane le baholo, le Ditsebi tsa Molao, le lekgotla lohle, ba tlama Jesu, ba mo kganna, ba mo neela Pilato.

2Pilato a mmotsa, a re: “Na o kgosi ya Bajuda?”

Yena a mo araba, a re: “Wena o rialo.”

3Baprista ba baholo ba mo qosa ka tse ngata. 4Pilato a boela a mmotsa, a re: “Na ha o arabe letho? Bona kamoo ba o qosang ka tse ngata kateng.”

5Empa Jesu a se ke a hlola a araba letho, hoo Pilato a bileng a makala.

Jesu o ahlolelwa lefu

(Mat. 27:15-26; Luka 23:13-25; Joh. 18:39 — 19:16)

6Ka mokete Pilato o ne a tlwaetse ho ba lokollela motlamuwa e mong, eo ba mo kopang. 7Jwale ho ne ho le teng ya bitswang Barabase, ya neng a tshwerwe mmoho le ba neng ba fetohetse mmuso, ba bile ba bolaile motho nakong ya moferefere oo. 8Letshwele la nyolohela ha Pilato, mme la qala ho kopa ho etsetswa jwalokaha a ne a ye a le etsetse.

9Pilato a araba, a re: “Na le rata ha ke le lokollela kgosi ya Bajuda?” 10O ne a tseba hore baprista ba baholo ba neelane ka Jesu ka baka la mona. 11Empa baprista ba baholo ba susumetsa letshwele ho kopa hore a mpe a ba lokollele Barabase.

12Pilato a boela a re ho bona: “Jwale ke etse jwang ka eo le mmitsang kgosi ya Bajuda?”

13Empa bona ba boela ba howa, ba re: “Mo thakgise!”

14Pilato a re ho bona: “Empa o entse bobe bofe?”

Ba eketsa ho howa, ba re: “Mo thakgise!”

15Pilato, ka ho lakatsa ho kgotsofatsa letshwele, a ba lokollela Barabase, mme hoba a laele hore Jesu a shapuwe, a neelana ka yena hore a thakgiswe.

Bahlabani ba soma Jesu

(Mat. 27:27-31; Joh. 19:2,3)

16Yaba bahlabani ba isa Jesu kahare, lebaleng la ntlo ya bobusisi, mme ba bitsa lebotho lohle. 17Ba mo apesa seaparo se sefubedu, ba loha mofapahlooho wa meutlwa, ba mo rwesa wona. 18Ba qala ho mo dumedisa, ba re: “Ahe! Kgosi ya Bajuda!” 19Ba mmata hloohong ka leqala, ba mo tshwela ka mathe, ba koqama ka mangwele sa mokana ba mo kgumamela. 20Ha ba se ba mo somile, ba mo hlobodisa seaparo se sefubedu, ba mo apesa diaparo tsa hae, mme ba mo kgannela kantle hore ba tle ba yo mo thakgisa.

Jesu o a thakgiswa

(Mat. 27:32-44; Luka 23:26-43; Joh. 19:17-27)

21Yaba Simone wa Sirene, ntata Alekesandere le Rufase, o feta a etswa naheng, mme bahlabani ba mo qobella ho jara sefapano sa Jesu.Bar. 16:13
22Ba mo isa sebakeng se bitswang Gologotha, e leng ho bolela Sebaka sa Lehata. 23Ba mo fa veine e tswakilweng ka mmira,Mmira ke mofuta o itseng wa setlolo se monko o monate. empa yena a e hana. 24Ba mo thakgisa,

mme ba arolelana diaparo tsa hae

ba di arolelana ka lotho

ho bona hore na mang

o tla nka eng ho tsona.Pes. 22:19

25E ne e ka ba hora ya borobong, hoseng, ha ba mo thakgisa. 26Lengolo le bolelang molato wa hae le ne le ngotswe tjena: kgosi ya bajuda. 27Dinokwane tse pedi tsa thakgiswa le yena, se seng ka letsohong le letona, se seng ka ho le letshehadi. 28Ha ba ha phethahala Mangolo a reng: “O baleletswe le ba kgopo.”Esa. 53:12
29Ba fetang ka tsela ba mo nyefola, ba ntse ba sisinya dihlooho, ba re: “Aha! Wena ya qhaqhang Tempele, mme o e tsose ka matsatsi a mararo,Pes. 22:8
109:25
Mar. 14:58
Joh. 2:19
30ipholose he, ka ho theoha sefapanong!”

31Ka mokgwa o jwalo le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao ba ne ba buisana, ba mo soma, ba re: “O pholositse ba bang, empa yena o sitwa ho ipholosa! 32Kreste, kgosi ya Iseraele, ha a ke a theohe sefapanong jwale, e le hore re bone, mme re dumele!” Le bona ba thakgisitsweng le yena ba mo hlapaola.

Lefu la Jesu

(Mat. 27:45-56; Luka 23:44-49; Joh. 19:28-30)

33Ka hora ya leshome le metso e mmedi, lefifi la aparela lefatshe lohle ho fihlela ka hora ya boraro. 34Yaba ka hora ya boraro Jesu o meketsa ka lentswe le phahameng, o re: “Eloi, Eloi, lema sabakthani?” e leng ho re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntahletseng na?”Pes. 22:2

35Ba bang ba neng ba eme moo, ha ba mo utlwa, ba re: “Utlwang, o bitsa Elia!”

36E mong wa bona a phakisa a matha, a ina semonyametsi aseneng, a se hloma leqaleng, mme a mo nea hore a nwe, a re: “Lesang, re ke re bone hore na Elia o tla mo fanyolla.”Pes. 69:22

37Jesu a meketsa ka lentswe le phahameng, a neela moya.

38Yaba lesira la Tempele le taboha ka lehare, ho tloha hodimo ho isa tlase.Phal. 26:31-33
39Molaodi wa ba lekgolo ya emeng malebana le Jesu, ha a bona kamoo a neetseng moya kateng, a re: “Kannete motho enwa e ne e le Mora wa Modimo.”

40Le basadi ba ne ba le teng, ba tadimile ba le thokwana; hara bona ho ena le Maria wa Magadala, Maria mma Jakobo e monyenyane, le Joseta, le Salome, 41ba neng ba latela Jesu ba ntse ba mo sebeletsa ha a le Galelea, le basadi ba bang ba bangata ba neng ba nyolohetse le yena Jerusalema.Luka 8:2,3

Kepelo ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Luka 23:50-56; Joh. 19:38-42)

42Ha e se e le mantsiboya, kaha e ne e le letsatsi la Tlhekelo, ke ho re le etellang Sabatha pele, 43ha tla Josefa wa Arimathea, setho se hlomphehang sa lekgotla, eo le yena a neng a lebeletse Mmuso wa Modimo, a beta pelo, a kena ha Pilato, a kopa setopo sa Jesu. 44Pilato a makala ha a utlwa hore o se a shwele, a ba a bitsa molaodi wa ba lekgolo, mme a mmotsa hore na o se a hlile a shwele. 45Hoba a utlwe ka molaodi, a lokollela Josefa setopo. 46Yare hoba a reke lesela, a fanyolla setopo, a nto se phuthela ka lesela leo, a se bea lebitleng le betlilweng lefikeng, a phikolosetsa lejwe monyakong wa lebitla. 47Maria wa Magadala le Maria mma Joseta ba ne ba shebeletse, mme ba bona moo a bewang teng.