Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Jesu o kena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Ha ba atamela Jerusalema, Bethefage le Bethania, Thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma ba babedi ba barutuwa ba hae, 2a re ho bona: “Eyang motsaneng o kapele ho lona, mme hanghang ha le kena ho wona, le tla fumana petsana e holehilweng, e esong ho palangwe ke motho le ka mohla. Le e lokolle, le e tlise. 3Ha motho a ka re ho lona: ‘Keng ha le etsa tjee?’ ereng: ‘Morena o a e hloka, mme o tla e kgutlisetsa kwano kapelepele!’ ”

4Ba ya, mme ba fumana petsana e holehilwe, kantle, pela monyako, tseleng ya motse, mme ba e lokolla. 5Batho ba bang ba neng ba eme moo ba re ho bona: “Le etsang na, ha le lokolla petsana eo?”

6Ba ba araba jwalokaha Jesu a ne a ba laetse, mme bona ba ba tlohela, ba tsamaya. 7Yaba ba tlisa petsana ho Jesu, ba ala diaparo tsa bona hodima yona, mme a e palama. 8Jwale ba bangata ba ala diaparo tsa bona tseleng, ba bang ba rema mahlaku naheng, mme ba a ala tseleng. 9Ba neng ba mo eteletse pele le ba neng ba etla kamorao, ba howa, ba re:

“Hosanna!

Ho bokwe

ya tlang ka lebitso la Morena!Pes. 118:25,26

10Ho bokwe mmuso o tlang

wa ntata rona Davida!

Hosanna mahodimong

a hodimodimo!”

11Yaba Jesu o kena Jerusalema, ka Tempeleng; hoba a qamake kahohle, kaha e ne e se e le nako ya mantsiboya, a tswa, a ya Bethania a ena le ba leshome le metso e mmedi.

Jesu o rohaka sefate sa feiye

(Mat. 21:18,19)

12Ka la hosasane, ha ba etswa Bethania, Jesu a ikutlwa a lapile. 13A sa le hole, a bona sefate sa feiye se nang le mahlaku, mme a ya sheba hore na a ke ke a fumana ho hong ho sona. Empa ha a fihla ho sona, a se ke a fumana letho haese mahlaku feela, hobane e ne e se nako ya difeiye. 14A bua, a re ho sona: “Ho se hlole ho eba le ya ka jang tholwana tsa hao le ka mohla!” Barutuwa ba hae ba mo utlwa ha a rialo.

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mat. 21:12-17; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Yaba ba fihla Jerusalema. Jesu a kena ka Tempeleng, mme a qala ho phahla bohle ba neng ba reka, ba rekisetsa ka ho yona; a phethola ditafole tsa baananyi ba ditjhelete, le ditulo tsa ba rekisang maeba, 16mme a se ke a dumella motho ho feta ka Tempeleng a jere letho. 17A ruta, a re ho bona: “Ana ha ho a ngolwa, ha thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla bitswa

ntlo ya thapelo

eo e leng ya ditjhaba tsohle’?

Empa lona le e entse

‘lehaha la dinokwane!’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

18Ha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba utlwa hona, ba batla hore na ba ka mo timetsa jwang. Ba ne ba mo tshaba, kaha letshwele lohle le ne le hlollwa ke thuto ya hae.

19Yare ha e eba mantsiboya, Jesu le barutuwa ba hae ba tswela kantle ho motse.

Thuto ka sefate sa feiye se omeletseng

(Mat. 21:20-22)

20Ha ba feta kameso, ba bona sefate sane sa feiye se omeletse ho tloha metsong. 21Petrose ha a hopola, a re ho Jesu: “Moruti, bona sefate sa feiye seo o se rohakileng, se omeletse!”

22Jesu a ba araba, a re: “Ebang le tumelo ho Modimo. 23Kannete ke a le bolella hore ha e mong a ka re ho thaba eo: ‘Sutha, o yo wela lewatleng,’ a se na pelaelo pelong ya hae, a mpa a dumela hore seo a se bolelang se tla etsahala, o tla se etsetswa.Mat. 17:20
1 Bakr. 13:2
24Ka baka leo, ke re ho lona: Tsohle tseo le di kopang ka thapelo, dumelang hore le se le di amohetse, mme le tla di etsetswa. 25Ha le ema ho etsa thapelo, eba le na le disuwa le motho, le mo tshwarele, e le hore Ntata lona ya mahodimong le yena a tle a le tshwarele diphoso tsa lona. 26Athe ha le sa tshwarele, Ntata lona ya mahodimong le yena a ke ke a le tshwarela diphoso tsa lona.”Mat. 6:14,15

Kgang hodima matla a Jesu

(Mat. 21:23-27; Luka 20:1-8)

27Ba boela ba tla Jerusalema. Yare ha a ntse a tsamaya ka Tempeleng, baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baholo ba tla ho yena, 28mme ba re ho yena: “Ke ka matla afe o etsang dintho tsee? Hona matla a ho di etsa, o a neilwe ke mang?”

29Jesu a re ho bona: “Ke tla le botsa potso e le nngwe. Le nkarabe, mme ke tla le bolella hore na ke ka matla afe ke etsang tsena. 30Na kolobetso ya Johanne e ne e etswa lehodimong kapa bathong? Nkarabeng!”

31Ba buisana ba le bang, ba re: “Ha re ka re, ‘E ne e etswa lehodimong,’ o tla re, ‘Ke ka baka lang le sa kang la mo dumela?’ 32Empa ha re ka re, ‘E ne e etswa bathong,’ ” ba ne ba tshaba letshwele, hobane bohle ba ne ba tadima Johanne e le moporofeta wa sebele. 33Ba araba Jesu, ba re: “Ha re tsebe.”

Jesu a re ho bona: “Le nna ha ke le bolelle hore na ke ka matla afe ke etsang tsena.”

12

Setshwantsho sa balemi tshimong ya morara

(Mat. 21:33-46; Luka 20:9-19)

121Jesu a qala ho bua le bona ka ditshwantsho, a re: “Motho o ile a lema tshimo ya morara, a e teela hare ka lerako, a tjheka setlhotlelo hara yona, a ba a haha le kalana ya molebedi. A e nea balemi ho e lema seahlolo, yaba o a eta.Esa. 5:1,2
2Yare ha nako e fihlile, a romela mohlanka ho balemi, hore a bokelle ho bona seabo sa hae sa kotulo. 3Ba mo tshwara, ba mo kgakgatha, mme ba mo kgutlisa a se na letho. 4A boela a romela mohlanka e mong ho bona; eo ba mmata hloohong, mme ba mo tlontlolla. 5A romela e mong, yena ba mmolaya; le ba bang ba bangata, bao ba ileng ba kgakgatha ba bang ho bona, ba bolaya ba bang.

6“O ne a saletswe ke motho a le mong feela, mora eo a mo ratang. A mo romela ho bona e le wa ho qetela, a re: ‘Ba tla hlompha mora wa ka.’

7“Empa balemi bao ba buisana, ba re: ‘Enwa ke mojalefa; a re mmolayeng, lefa e tle e be la rona.’ 8Ba mo tshwara, ba mmolaya, mme ba mo lahlela kantle ho tshimo ya morara.

9“Jwale na monga tshimo o tla etsa jwang? O tla tla, mme a timetse balemi bao, tshimo a e nee ba bang. 10Na ha le eso bale Mangolong a halalelang, moo ho thweng:

“ ‘Lejwe le lahlilweng ke dihahi

le fetohile lejwe la mantlha.

11Ke Morena ya entseng hona,

mme mahlong a rona ke mohlolo?’ ”Pes. 118:22,23

12Jwale ba batla ho mo tshwara, ba mpa ba tshaba letshwele, hobane ba ne ba utlwisisa hore ka setshwantsho sena o bolela bona. Ba mo tlohela, ba ikela.

Taba ya ho lefa lekgetho

(Mat. 22:15-22; Luka 20:20-26)

13Yaba ba romela ba bang ba Bafarisi le balatedi ba Heroda ho Jesu, hore ba tle ba mo tshwase ka dipuo tsa hae. 14Ba fihla, ba re ho yena: “Moruti, re a tseba hore o motho wa nnete, le hore ha o natse motho, hobane ha o ye ka tshobotsi, empa o ruta tsela ya Modimo ka nnete. Na ho a dumelleha hore ho ntshetswe Sesare lekgetho kapa tjhe? Na re ka le ntsha, kapa re ke ke ra le ntsha?”

15Empa yena, ka ho tseba boikaketsi ba bona, a re ho bona: “Le ntekelang? Ntlisetseng tjhelete ya denare, nke ke e bone.”

16Ba e tlisa. A re ho bona: “Setshwantsho see, le mongolo oo, ke tsa mang?”

Ba re ho yena: “Ke tsa Sesare.”

17Yaba Jesu o re ho bona: “Ntshetsang Sesare tseo e leng tsa Sesare, le Modimo tseo e leng tsa Modimo,” mme ba mo tsota.

Taba ya tsoho ya bafu

(Mat. 22:23-33; Luka 20:27-40)

18Jwale Basaduke, ba neng ba re ha ho tsoho ya bafu, ba tla ho yena, ba mmotsa, ba re:Dik. 23:8
19“Moruti, Moshe o re ngoletse hore ha ngwanabo monna a eshwa, mme a siya mohlolohadi a se na bana, ngwanabo a kenele mohlolohadi eo, mme a tswalle ngwanabo bana.Dipo. 25:5
Tshim. 38:8
20Ho ne ho ena le bara ba motho ba supileng. Wa pele a nyala mosadi, empa a shwa a se na bana. 21Wa bobedi a mo kenela; a shwa a se na bana. Ha eba jwalo le ho wa boraro. 22Ka bosupa ba bona ha ba a ka ba eba le bana. Kamorao ho bohle le yena mosadi a shwa. 23Mohla tsoho ya bafu, ha ba tsoha, mosadi eo e tla ba wa mang ho bona, kaha ba ne ba mo nyetse ka bosupa ba bona?”

24Jesu a re ho bona: “Na ha le lahlehe ke hobane le sa tsebe Mangolo a halalelang, leha e le matla a Modimo? 25Ha batho ba tsoha bafung, ha ba nyalane, empa ba jwaloka mangeloi mahodimong. 26Tabeng ya bafu ba tsohang, na ha le eso bale bukeng ya Moshe, moo ho buuwang ka sehlahla, kamoo Modimo a ileng a re ho yena kateng: ‘Ke nna Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo?’ 27Modimo hase Modimo wa bafu, empa ke Modimo wa ba phelang. Le lahlehile hampe.”

Taelo e kgolo

(Mat. 22:34-40; Luka 10:25-28)

28E mong wa Ditsebi tsa Molao, ya neng a ba mametse ha ba pheile kgang, mme a bona hore Jesu o ba arabile hantle, a tla ho yena, a mmotsa, a re: “Taelo ya pele ho tsohle ke efe?”

29Jesu a araba, a re: “Ya pele ke e reng: ‘Mamela Iseraele! Morena Modimo wa rona ke yena feela Morena, 30mme o rate Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka maikutlo a hao wohle, le ka matla a hao wohle.’Dipo. 6:4,5
Josh. 22:5
31Ya bobedi ke ena: ‘Rata mohaeno jwalokaha o ithata.’ Ha ho taelo e nngwe e kgolo ho feta tsena.”Mee. 19:18

32Setsebi sa Molao sa re ho yena: “O nepile, Moruti, o buile nnete ha o re, ‘Modimo o mong, ha ho e mong kantle ho yena,’Dipo. 4:35
6:4
Esa. 45:21
33mme ‘ho mo rata ka pelo yohle, le ka kelello yohle, le ka matla wohle, le ho rata mohahabo rona jwalokaha re ithata,’ ho feta ditjheso tsohle le mahlabelo wohle.”Hos. 6:6

34Jesu ha a bona hore o arabile ka bohlale, a re ho yena: “Ha o hole le Mmuso wa Modimo.” Ha ho a ka ha hlola ho eba le ya betang pelo ho mmotsa.Luka 10:25-28

Potso ka Mora wa Davida

(Mat. 22:41-46; Luka 20:41-44)

35Jesu ha a ntse a ruta ka Tempeleng, a botsa, a re: “Ditsebi tsa Molao di bolela jwang hore Kreste ke Mora wa Davida? 36Davida, ka tataiso ya Moya o Halalelang, o ile a re:

“ ‘Morena o itse ho Morena wa ka:

Dula ka letsohong la ka le letona,

ho fihlela ke bea dira tsa hao

katlasa maoto a hao.’Pes. 110:1

37“Davida ka boyena o mmitsa Morena. Jwale e ka ba mora wa hae jwang?”

Letshwelehadi le ne le thabela ho mo mamela.

Jesu o nyatsa Ditsebi tsa Molao

(Mat. 23:1-36; Luka 20:45-47)

38Thutong ya hae Jesu a re: “Hlokomelang Ditsebi tsa Molao! Ke batho ba ratang ho itsamaela ka diaparo tse phuphuthang le ho dumediswa mabaleng a metse; 39ba batlang ditulo tse hlomphehang matlung a thapelo le ditulo tse kapele meketeng; 40ba hapang matlo a basadi ba bahlolohadi, leha ba ntse ba etsa dithapelo tse telele tsa boikaketsi. Ba tla ahlolwa ka ho fetisisa.”

Nyehelo ya mosadi wa mohlolohadi

(Luka 21:1-4)

41Jesu a ya dula malebana le letlole la matlotlo, a tadima kamoo letshwele le nokelang tjhelete letloleng kateng. Barui ba bangata ba ne ba nokela e ngata. 42Ha tla mosadi e mong wa mohlolohadi ya futsanehileng; a nokela tjheletana tse pedi, tse ka lekanang le sente.

43Yaba Jesu o bitsa barutuwa ba hae, o re ho bona: “Kannete ke a le bolella, mosadi eo wa mohlolohadi, ya futsanehileng, o noketse ho feta bohle ba nokelang letloleng, 44hobane bohle ba noketse ba nkile bonkong, athe yena o noketse a nkile bohloking, tsohle tseo a neng a ena le tsona, sohle seo a neng a tla phela ka sona.”

13

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mat. 24:1,2; Luka 21:5,6)

131Ha Jesu a etswa ka Tempeleng, e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: “Moruti, ako bone: ke majwe a makaakang le mehaho e makaakang!”

2Jesu a mo araba, a re: “O a e bona mehaho e meholo ee? Ha ho na lejwe le tla sala hodima lejwe le leng le sa heletswa.”

Qaleho ya ditlokotsi

(Mat. 24:3-14; Luka 21:7-19)

3Yare ha a ntse a dutse Thabeng ya Mehlwaare, malebana le Tempele, Petrose, le Jakobo, le Johanne, le Andrease ba mmotsa boinotshing, ba re: 4“Ako re bolelle: Dintho tseo di tla etsahala neng? Pontsho e tla be efe ha tseo tsohle di phethahala?”

5Jesu a qala ho re ho bona: “Hlokomelang, le se ke la tshoha le kgeloswa ke motho ofe kapa ofe. 6Ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna,’ mme ba tla kgelosa ba bangata. 7Ha le utlwa mekgosi ya dintwa le madume a dintwa, le se ke la tshoha. Hona eka kgona ho etsahale, empa ha e eso be bofelo. 8Ditjhaba di tla tsohelana matla, le mebuso e futuhelane; ho tla ba le ditshisinyeho tsa lefatshe dibakeng tse ngata, le ditlala tsa sekoboto. Tsena ke qaleho ya ditlokotsi.

9“Ha e le lona, hlokomelang! Ba tla neelana ka lona makgotleng, le tla shapuwa matlung a thapelo, le emiswe kapela babusisi le mahosi ka baka la ka, e be bopaki ho bona. 10Eka kgona molaetsa o molemo o phatlalatswe ho ditjhaba tsohle pele. 11Ha ba le tshwara, ba neelana ka lona, le se ke la itshwenya e sa le pele hore na le tla reng, le mpe le bolele seo le se newang ka nako eo, hobane hase lona le tla bua, empa ke Moya o Halalelang.Mat. 10:17-20
Luka 12:11,12

12“Motho o tla ekelwa lefu ke ngwanabo, le ngwana ke ntatae, mme bana ba tla fetohela batswadi, ba ba bolaye. 13Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka, empa ya tla tiisetsa ho isa qetellong, yena o tla pholoswa.”Mat. 10:22

Ditlokotsi tse kgolo

(Mat. 24:15-28; Luka 21:20-24)

14“Ha le bona Manyala a Tshenyeho a eme moo a sa lokelang, mmadi a utlwisise se bolelwang! Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng;Jesu o porofeta tlontlollo ya Tempele ka mabotho a Roma. Ka “Manyala a Tshenyeho” Daniele o ne a bolela setshwantsho sa modimo wa bohata. Dan. 9:27; 11:31; 12:11 15motho ya sehlohlolong sa ntlo a se ke a ba a theoha leha e le ho kena ho ntsha ho hong ka tlung ya hae; 16le motho ya masimong a se ke a ba a kgutlela hae ho ya lata seaparo sa hae.Luka 17:31
17Ho tla ba madimabe baimana le batswetse ba matsatsi ao! 18Rapelang hore tseo di se ke tsa etsahala mariha, 19hobane matsatsing ao ho tla ba le ditlokotsi tseo ho esong ho be teng tse jwalo, ho tloha tshimolohong ya dintho tseo Modimo a di bopileng ho fihlela jwale, mme ha di sa tla ba teng hape.Dan. 12:1
Tshen. 7:14
20Hojane Morena ha a tlo kgutsufatsa nako eo, ho ne ho se motho le ya mong ya neng a tla pholoha, empa o kgutsufaditse nako eo ka baka la bakgethwa bao a ba kgethileng.

21“Mohlang oo haeba motho a ka re ho lona: ‘Bona, Kreste ke enwa! Bona, Kreste ke eo!’ le se ke la ba la dumela. 22Bo-Kreste ba bohata le baporofeta ba bohata ba tla hlaha, mme ba tla etsa dipontsho le dimakatso, hore, haeba ho ka etsahala, ba tle ba kgelose le bona bakgethwa. 23Empa lona, hlokomelang: Ke le boleletse tsohle e sa le pele.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mat. 24:29-31; Luka 21:25-28)

24“Empa matsatsing ao,

kamorao ho ditlokotsi tsena,

letsatsi le tla fifala,

kgwedi ha e na ho bonesa;Esa. 13:10
Esk. 32:7
Joe. 2:10,31
3:15
Tshen. 6:12

25dinaledi di tla wa lehodimong,

mabotho a leng mahodimong

a tla tsukutleha.Esa. 34:4
Joe. 2:10
Tshen. 6:13

26“Jwale ba tla bona Mora Motho a etla a le marung, ka matla a maholo le ka tlotla.Dan. 7:13,14
Tshen. 1:7
27O tla roma mangeloi a hae, mme a tla phutha bakgethwa ba hae ba etswa diqoleng tse nne tsa lafatshe, ba etswa pheletsong ya lefatshe, ho isa pheletsong ya lehodimo.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mat. 24:32-35; Luka 21:29-33)

28“Ithuteng ka setshwantsho sa sefate sa feiye. Ha lekala la sona le nolofala, le fuputsa mahlaku, le ye le tsebe hore lehlabula le haufi. 29Ka mokgwa o jwalo, le lona ha le bona dintho tsena di etsahala, tsebang hore o haufi, o monyako. 30Kannete ke a le bolella, moloko ona o ke ke wa fela tseo tsohle di eso etsahale. 31Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka ha a ka ke a fela.”

Ha ho ya tsebang nako

(Mat. 24:36-44)

32“Empa letsatsi leo kapa hora eo, ha ho ya di tsebang; esita le mangeloi a lehodimong kapa Mora ha a tsebe, haese Ntate.Mat. 24:36
33Hlokomelang, le fadimehe, hobane ha le tsebe hore na nako eo e tla tla neneng. 34Ho jwalokaha motho a eta, a siya ntlo ya hae, a nea bahlanka ba hae matla, e mong le e mong mosebetsi wa hae, a ba a laela molebedi wa monyako ho lebela.Luka 12:36-38

35“Ha ho le jwalo fadimehang, hobane ha le tsebe hore na monga ntlo o tla tla neneng, mantsiboya kapa ka seroko, ka dialla kapa kameso, 36esere mohlomong a le tsometsa, a le fumana le robetse. 37Jwale seo ke le bolellang sona, ke se bolella bohle: Fadimehang!”