Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Jesu o kena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Ha ba atamela Jerusalema, Bethefage le Bethania, Thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma ba babedi ba barutuwa ba hae, 2a re ho bona: “Eyang motsaneng o kapele ho lona, mme hanghang ha le kena ho wona, le tla fumana petsana e holehilweng, e esong ho palangwe ke motho le ka mohla. Le e lokolle, le e tlise. 3Ha motho a ka re ho lona: ‘Keng ha le etsa tjee?’ ereng: ‘Morena o a e hloka, mme o tla e kgutlisetsa kwano kapelepele!’ ”

4Ba ya, mme ba fumana petsana e holehilwe, kantle, pela monyako, tseleng ya motse, mme ba e lokolla. 5Batho ba bang ba neng ba eme moo ba re ho bona: “Le etsang na, ha le lokolla petsana eo?”

6Ba ba araba jwalokaha Jesu a ne a ba laetse, mme bona ba ba tlohela, ba tsamaya. 7Yaba ba tlisa petsana ho Jesu, ba ala diaparo tsa bona hodima yona, mme a e palama. 8Jwale ba bangata ba ala diaparo tsa bona tseleng, ba bang ba rema mahlaku naheng, mme ba a ala tseleng. 9Ba neng ba mo eteletse pele le ba neng ba etla kamorao, ba howa, ba re:

“Hosanna!

Ho bokwe

ya tlang ka lebitso la Morena!Pes. 118:25,26

10Ho bokwe mmuso o tlang

wa ntata rona Davida!

Hosanna mahodimong

a hodimodimo!”

11Yaba Jesu o kena Jerusalema, ka Tempeleng; hoba a qamake kahohle, kaha e ne e se e le nako ya mantsiboya, a tswa, a ya Bethania a ena le ba leshome le metso e mmedi.

Jesu o rohaka sefate sa feiye

(Mat. 21:18,19)

12Ka la hosasane, ha ba etswa Bethania, Jesu a ikutlwa a lapile. 13A sa le hole, a bona sefate sa feiye se nang le mahlaku, mme a ya sheba hore na a ke ke a fumana ho hong ho sona. Empa ha a fihla ho sona, a se ke a fumana letho haese mahlaku feela, hobane e ne e se nako ya difeiye. 14A bua, a re ho sona: “Ho se hlole ho eba le ya ka jang tholwana tsa hao le ka mohla!” Barutuwa ba hae ba mo utlwa ha a rialo.

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mat. 21:12-17; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Yaba ba fihla Jerusalema. Jesu a kena ka Tempeleng, mme a qala ho phahla bohle ba neng ba reka, ba rekisetsa ka ho yona; a phethola ditafole tsa baananyi ba ditjhelete, le ditulo tsa ba rekisang maeba, 16mme a se ke a dumella motho ho feta ka Tempeleng a jere letho. 17A ruta, a re ho bona: “Ana ha ho a ngolwa, ha thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla bitswa

ntlo ya thapelo

eo e leng ya ditjhaba tsohle’?

Empa lona le e entse

‘lehaha la dinokwane!’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

18Ha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba utlwa hona, ba batla hore na ba ka mo timetsa jwang. Ba ne ba mo tshaba, kaha letshwele lohle le ne le hlollwa ke thuto ya hae.

19Yare ha e eba mantsiboya, Jesu le barutuwa ba hae ba tswela kantle ho motse.

Thuto ka sefate sa feiye se omeletseng

(Mat. 21:20-22)

20Ha ba feta kameso, ba bona sefate sane sa feiye se omeletse ho tloha metsong. 21Petrose ha a hopola, a re ho Jesu: “Moruti, bona sefate sa feiye seo o se rohakileng, se omeletse!”

22Jesu a ba araba, a re: “Ebang le tumelo ho Modimo. 23Kannete ke a le bolella hore ha e mong a ka re ho thaba eo: ‘Sutha, o yo wela lewatleng,’ a se na pelaelo pelong ya hae, a mpa a dumela hore seo a se bolelang se tla etsahala, o tla se etsetswa.Mat. 17:20
1 Bakr. 13:2
24Ka baka leo, ke re ho lona: Tsohle tseo le di kopang ka thapelo, dumelang hore le se le di amohetse, mme le tla di etsetswa. 25Ha le ema ho etsa thapelo, eba le na le disuwa le motho, le mo tshwarele, e le hore Ntata lona ya mahodimong le yena a tle a le tshwarele diphoso tsa lona. 26Athe ha le sa tshwarele, Ntata lona ya mahodimong le yena a ke ke a le tshwarela diphoso tsa lona.”Mat. 6:14,15

Kgang hodima matla a Jesu

(Mat. 21:23-27; Luka 20:1-8)

27Ba boela ba tla Jerusalema. Yare ha a ntse a tsamaya ka Tempeleng, baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baholo ba tla ho yena, 28mme ba re ho yena: “Ke ka matla afe o etsang dintho tsee? Hona matla a ho di etsa, o a neilwe ke mang?”

29Jesu a re ho bona: “Ke tla le botsa potso e le nngwe. Le nkarabe, mme ke tla le bolella hore na ke ka matla afe ke etsang tsena. 30Na kolobetso ya Johanne e ne e etswa lehodimong kapa bathong? Nkarabeng!”

31Ba buisana ba le bang, ba re: “Ha re ka re, ‘E ne e etswa lehodimong,’ o tla re, ‘Ke ka baka lang le sa kang la mo dumela?’ 32Empa ha re ka re, ‘E ne e etswa bathong,’ ” ba ne ba tshaba letshwele, hobane bohle ba ne ba tadima Johanne e le moporofeta wa sebele. 33Ba araba Jesu, ba re: “Ha re tsebe.”

Jesu a re ho bona: “Le nna ha ke le bolelle hore na ke ka matla afe ke etsang tsena.”