Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mat. 3:1-12; Luka 3:1-18; Joh. 1:19-28)

11Qaleho ya molaetsa o molemo wa Jesu Kreste, Mora wa Modimo. 2Ho ngotswe bukeng ya moporofeta Esaya, ho thwe:

“Ke romela leqosa la ka ke leo,

le tla o etella pele,

le o lokisetse tsela.Phal. 23:20
Mal. 3:1

3Lentswe la ya howang feelleng,

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae!’ ”Esa. 40:3

4Ha fihla Johanne a kolobeletsaLentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolelwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. feelleng, a phatlalatsa tsa kolobetso ya pako e isang tshwarelong ya dibe. 5Ba naha yohle ya Judea le baahi bohle ba Jerusalema ba ya ho yena, mme a ba kolobeletsa nokeng ya Jorodane ba ntse ba ipolela dibe tsa bona.

6Johanne o ne a apara seaparo sa boya ba kamele, a itlamme ka leqhama la letlalo thekeng, a eja ditsie le mahe a dinotshi tsa naha. 7A phatlalatsa, a re: “Kamora ka ho tla e mong ya matla ho mpheta, eo ke sa tshwanelang le ho inama ke lokolla maqhwele a meqathatso ya hae. 8Ke le kolobeditse ka metsi, empa yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang.”

Jesu o a kolobetswa

(Mat. 3:13-17; Luka 3:21,22)

9Mehleng yona eo Jesu a fihla, a etswa Nasaretha e Galelea, mme a kolobeletswa nokeng ya Jorodane ke Johanne. 10Hanghang ha a etswa metsing a bona mahodimo a buleha, le Moya o theohela hodima hae e ka leeba, 11mme lentswe le tswang mahodimong la re: “O Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang.”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 9:7
Luka 3:22

Jesu o a lekwa

(Mat. 4:1-11; Luka 4:1-13)

12Yaba Moya o mo kgannela feelleng, 13mme a hlola feelleng matsatsi a mashome a mane a le hara dibatana, a ntse a lekwa ke Satane, mme mangeloi a mo sebeletsa.

Jesu o qala tshebetso ya hae Galelea

(Mat. 4:12-17; Luka 4:14,15)

14Yare hoba Johanne a tshwarwe, Jesu a fihla Galelea, a phatlalatsa molaetsa o molemo wa Modimo, 15a re: “Nako e fihlile, Mmuso wa Modimo o atametse; bakang, mme le dumele molaetsa o molemo.”Mat. 3:2

Jesu o bitsa batshwasi ba bane ba ditlhapi

(Mat. 4:18-22; Luka 5:1-11)

16Yare ha a sika le letsha la Galelea, a bona Simone le Andrease, ngwanabo Simone, ba akgela letlowa la bona lewatleng, hobane e ne e le batshwasi ba ditlhapi. 17Jesu a re ho bona: “Ntshaleng morao, mme ke tla le etsa batshwasi ba batho.” 18Hanghang ba tlohela matlowa a bona, ba mo latela.

19Yare hoba a tsamaye sebakana, a bona Jakobo, mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo, le bona ba le ka sekepeng ba ntse ba lokisa matlowa. 20Yaba o a ba bitsa; ba tlohela ntata bona Sebedea le bahiruwa ka sekepeng, ba mo sala morao.

Motho ya nang le moya o ditshila

(Luka 4:31-37)

21Ba fihla Kaperenauma. Ka Sabatha Jesu a kena ka tlung ya thapelo, a ruta. 22Batho ba hlollwa ke thuto ya hae, hobane o ne a ba ruta jwaloka ya nang le matla, e seng jwaloka Ditsebi tsa Molao.Mat. 7:28,29

23Nakong eo, ka tlung ya bona ya thapelo, ho ne ho le teng motho ya nang le moya o ditshila, mme a bokolla, 24a re: “O re kene kang, Jesu wa Nasaretha? Na o tlilo re timetsa? Ke a tseba hore na o mang: O Ya Halalelang wa Modimo!”

25Jesu a o kgalemela, a re: “Thola! Tswa ho yena!” 26Yare hoba moya o ditshila o mo idibanye habohloko, o bokolle haholo, wa tswa ho yena.

27Batho bohle ba hlollwa, hoo ba ileng ba botsana, ba re: “Hoo ke eng? Ke thuto e ntjha e nang le matla! O laela le meya e ditshila, mme e a mo mamela!” 28Hanghang botumo ba hae ba phatlalla hohle naheng ya Galelea.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mat. 8:14-17; Luka 4:38-41)

29Yaba ba tswa ka tlung ya thapelo, ba kena ka tlung ya bo-Simone le Andrease ba ena le Jakobo le Johanne. 30Mohwehadi wa Simone o ne a le diphateng, a tshwerwe ke feberu, mme ba tsebisa Jesu. 31Jesu a ya ho yena, a mo tshwara ka letsoho, a mo emisa, yaba feberu e a mo tlohela, mme a ba sebeletsa.

32Mantsiboya, ha letsatsi le se le diketse, ha tliswa ho yena bohle ba kulang, le ba nang le bademona, 33mme motse wohle wa bokana monyako. 34A fodisa ba bangata ba neng ba jewa ke mafu a mefutafuta, a leleka bademona ba bangata, empa a se ke a dumella bademona ho bua, hobane ba ne ba tseba hore na ke mang.

Jesu o a ruta

(Luka 4:42-44)

35Yare e sa le ka madungwadungwana, Jesu a tsoha, a tswa, a ya nahathothe, a rapella teng. 36Simone le ba neng ba ena le yena ba mmatla; 37ba mo fumana, mme ba re ho yena: “Bohle ba ntse ba o batla.”

38A re ho bona: “A re yeng nqe nngwe metseng e ka mathoko, e le hore le teng ke tle ke rute, hobane ke seo ke se tletseng.” 39A potoloha le Galelea yohle, a ntse a ruta matlung a bona a thapelo, a leleka bademona.Mat. 4:23
9:35

Jesu o fodisa molepera

(Mat. 8:1-4; Luka 5:12-16)

40Molepera a tla ho yena, a kgumama, a mo rapela, a re ho yena: “Ha o rata, o ka ntlhwekisa.”

41Jesu a mo utlwela bohloko, a otlolla letsoho, a mo ama, a re ho yena: “Ke a rata; hlweka!” 42Hanghang lepera la mo tlohela, mme a hlweka.

43Jesu a mo laya ka thata, a nto re a tlohe hanghang, 44mme a re ho yena: “Hlokomela, o se re letho ho motho; o mpe o yo itlhahisa ho moprista, o ntshe nyehelo e laetsweng ke Moshe hobane o hlwekile, e be bopaki ho bona.”Mee. 14:1-32

45Empa yena, hoba a tswe moo, a tsamaya a boledisa, mme a hasanya taba eo, hoo Jesu a bileng a sitwa ho kena motseng a bonwa, a hlola nahathothe, mme batho ba tla ho yena ba etswa kahohle.

2

Jesu o fodisa motho ya shweleng ditho

(Mat. 9:1-8; Luka 5:17-26)

21Hoba Jesu a kgutlele Kaperenauma kamora matsatsinyana, ha utlwahala hore o teng hae. 2Ha bokana batho ba bangata, hoo ho ileng ha hlokahala sebaka sa ho ema, leha e le monyako feela, mme a ba ruta lentswe. 3Ba mo tlisetsa motho ya shweleng ditho, a nkilwe ke banna ba bane, 4mme kaha ba ne ba sitwa ho mo tlisa pela hae ka baka la letshwele, ba phunya marulelo a ntlo malebana le moo Jesu a neng a le teng. Ha ba se ba a phuntse, ba lepeletsa diphate tseo motho ya shweleng ditho a robetseng ho tsona. 5Jesu ha a bona tumelo ya bona, a re ho ya shweleng ditho: “Ngwana ka, o tshwaretswe dibe tsa hao.”

6Ho ne ho ena le Ditsebi tsa Molao tse neng di dutse moo, mme tsa ipotsa, tsa re: 7“Ke ka baka lang motho eo a buang tjee? O a nyefola! Ke mang ya ka tshwarelang dibe haese Modimo feela?”

8Hanghang Jesu ha a tseba ka moyeng wa hae hore ba ipotsa jwalo, a re ho bona: “Ke ka baka lang le ipotsang tjee? 9Ho bonolo ke hofe, ho re ho ya shweleng ditho: ‘O tshwaretswe dibe tsa hao,’ kapa ho re: ‘Tsoha, o nke diphate tsa hao, o tsamaye?’ 10Jwale hore le tle le tsebe hore Mora Motho o na le matla a ho tshwarela dibe lefatsheng,” a re ho ya shweleng ditho, 11“ke re ho wena: Tsoha, o nke diphate tsa hao, mme o ye hae.”

12Hanghang a tsoha, a nka diphate tsa hae, a tswa, bohle ba mo tadimile, hoo ba ileng ba hlollwa haholo, mme ba tlotlisa Modimo, ba re: “Ha re eso bone ntho e tjena!”

Jesu o bitsa Levi

(Mat. 9:9-13; Luka 5:27-32)

13Jesu a boela a ya lebopong la letsha; letshwele lohle la tla ho yena, mme a le ruta. 14Yare ha a feta a bona Levi, mora wa Alefiose, a dutse tlung ya lekgetho, mme a re ho yena: “Ntatele!” A ema, mme a mo latela.

15Ha a le dijong ha Levi, balekgetho le baetsadibe ba bangata ba ne ba mo latetse. 16Ditsebi tsa Molao, tseo e neng e le Bafarisi, ha di bona hore o ja le baetsadibe le balekgetho, tsa re ho barutuwa ba hae: “Ke ka baka lang ha a eja le balekgetho le baetsadibe?”

17Jesu ha a utlwa, a re ho tsona: “Ba hlokang ngaka ke ba kulang, e seng ba phelang hantle. Ke tlile ho bitsa baetsadibe, e seng ba lokileng.”

Potso ka tsa ho itima dijo

(Mat. 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Barutuwa ba Johanne le Bafarisi ba ne ba itima dijo. Batho ba tla, mme ba re ho Jesu: “Ke ka baka lang ha barutuwa ba Johanne le ba Bafarisi ba itima dijo, empa barutuwa ba hao ba sa itime?”

19Jesu a re ho bona: “Na baetsana ba ka itima dijo ha monyadi a ntse a ena le bona? Ha monyadi a ntse a ena le bona ba ke ke ba itima dijo. 20Ho tla tla matsatsi ao ka wona monyadi a tla tloswa ho bona, mme mohlang oo ba tla itima dijo.

21“Ha ho motho ya rokellang setsiba sa lesela le letjha seaparong sa kgale; esere setsiba se setjha sa nathola seaparo sa kgale, mme sa eketsa ho taboha. 22Ha ho motho ya tshelang veine e ntjha makukeng a kgale; esere veine ya phatlola makuka, mme veine le makuka tsa senyeha. Empa veine e ntjha e tshwelwa makukeng a matjha!”

Barutuwa ba kga matshohlo ka Sabatha

(Mat. 12:1-8; Luka 6:1-5)

23Ka letsatsi le leng la Sabatha Jesu a feta hara masimo a koro, mme barutuwa ba hae ba qala ho kga matshohlo ha ba ntse ba tsamaya.Dipo. 23:25
24Bafarisi ba re ho yena: “Bona, ke ka baka lang ha ba etsa se sa dumellwang ka letsatsi la Sabatha?”

25A re ho bona: “Na ha le eso ka le bala seo Davida a neng a se etse, mmoho le bao a neng a ena le bona, ha ba lapile, mme ba hloka se jewang; 26kamoo a neng a kene ka Tlung ya Modimo kateng, mehleng ya Moprista e Moholo Abiatare, a ja bohobe bo halalelang e leng boo a neng a sa dumellwa ho bo ja, bo jewa ke baprista feela, a ba a fa le bao a neng a ena le bona?”1 Sam. 21:1-6
Mee. 24:9

27A re ho bona: “Sabatha se entswe ka baka la motho, e seng motho ka baka la Sabatha. 28Ka baka leo, Mora Motho ke Morena, esita le wa Sabatha.”