Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Jesu o fodisa molepera

(Mar. 1:40-45; Luka 5:12-16)

81Hoba Jesu a theohe thabeng, matshweletshwele a mo latela. 2Yaba molepera o tla ho yena, o a mo kgumamela, o re: “Morena, ha o rata o ka ntlhwekisa.”

3Jesu a otlolla letsoho, a mo ama, a re: “Ke a rata, hlweka!” Hanghang lepera la hae la hlwekiswa, a fola. 4Jesu a re ho yena: “Hlokomela o se bolelle motho, o mpe o yo itlhahisa ho moprista, o ntshe nyehelo e laetsweng ke Moshe, hore e be bopaki ho bona.”Mee. 14:1-32

Jesu o fodisa mohlanka wa molaodi wa lebotho

(Luka 7:1-10; Joh. 4:43-54)

5Yare ha Jesu a kena Kaperenauma, molaodi wa lebotho la ba lekgolo a tla ho yena, a mo rapela, 6a re: “Morena, mohlanka wa ka o diphateng ha ka, o shwele ditho, o opelwa habohlokohloko.”

7Jesu a re ho yena: “Ke tla ya mo fodisa.”

8Molaodi wa lebotho a mo araba, a re: “Morena, ha ke tshwanelwe ke hore o kene ka tlung ya ka; bua feela, mme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna, ke le motho ya taolong ya ba bang, ke na le bahlabani tlasa ka; ha ke re ho e mong: ‘Eya,’ o a ya; le ho e mong: ‘Tloo,’ o a tla; le ho mohlanka wa ka, ‘Etsa hona,’ o a etsa.”

10Ha Jesu a mo utlwa a makala, a re ho ba mo latetseng: “Ruri ke a le bolella, ha ke eso fumane tumelo e kaalo le Iseraeleng. 11Ke a le bolella, ba bangata ba tla tswa botjhabela le bophirimela, ba be dijong le Aborahama, Isaka le Jakobo Mmusong wa mahodimo,Luka 13:29
12empa bao e leng ba Mmuso oo ka tswalo ba tla lahlelwa kantle, lefifing, moo ho tla ba teng dillo le ditsikitlano tsa meno.”Mat. 22:13
25:30
Luka 13:28
13Yaba Jesu o re ho molaodi wa lebotho: “Eya, o etsetswe jwalokaha o dumetse!”

Mohlanka wa hae a fola ka yona nako eo.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mar. 1:29-34; Luka 4:38-41)

14Ha Jesu a fihla ha Petrose, a bona mohwehadi wa Petrose a le diphateng, a tshwerwe ke feberu. 15Jesu a mo ama letsohong, mme feberu ya mo tlohela; a tsoha, a sebeletsa Jesu.

16Mantsiboya ha tliswa ho Jesu ba bangata ba nang le bademona; yaba o leleka meya eo ka lentswe feela, a fodisa bakudi bohle, 17hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“O ipelesitse mahloko a rona,

a inkela malwetse a rona.”Esa. 53:4

Ba reng ba tla latela Jesu

(Luka 9:57-62)

18Ha Jesu a bona letshwele le mo teetseng hare, a laela hore ho tshelelwe mose wane. 19Setsebi sa Molao sa tla ho yena, sa re: “Moruti, ke tla o latela hohle moo o ka yang teng.”

20Jesu a re ho sona: “Diphokojwe di na le mesima, dinonyana tse fofang di na le dihlaha, empa Mora Motho ha a na moo a ka samelang hlooho teng.”

21Jwale e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: “Morena, ako ntumelle ke yo pata ntate pele.”

22Jesu a re ho yena: “Ntatele, lesa bafu ba pate bafu ba bona.”

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mar. 4:35-41; Luka 8:22-25)

23Jesu a kena ka sekepeng, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 24Ha tsoha sefefo se matla letsheng, hoo sekepe se neng se kwahelwa ke maqhubu, empa yena o ne a robetse. 25Barutuwa ba atamela, ba mo tsosa, ba re: “Morena, re pholose, re a timela!”

26A re ho bona: “Le boi keng, lona ba tumelo e fokolang?” A tsoha, a kgalemela meya le letsha, mme ha kgutsa tu!

27Jwale batho bao ba hlollwa, ba re: “Eo ke ya jwang, ha e le moo a mamelwa le ke meya le letsha?”

Phodiso ya Bagadara ba nang le bademona

(Mar. 5:1-20; Luka 8:26-39)

28Hoba Jesu a tshelele mose wane, fatsheng la Bagadara, a kgahlanyetswa ke banna ba babedi ba nang le bademona, ba etswa mabitleng, ba le bohale bo tshabehang; hoo ho neng ho se ya sebete ho feta ka tsela eo. 29Ba ne ba howa, ba re: “O re kene kang, Mora wa Modimo? Na o tlile kwano ho re hlokofatsa pele ho nako?” 30Sebakana le bona ho ne ho fula mohlapehadi wa dikolobe. 31Bademona ba rapela Jesu, ba re: “Ha o re leleka mona, o mpe o re romele mohlapeng wane wa dikolobe.”

32A re ho bona: “Eyang!” Ba tswa, ba kena dikolobeng, mme mohlape kaofela wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, wa shwela metsing.

33Badisa ba tsona ba baleha, ba ya beha taba tsohle motseng, le tsa ba neng ba ena le bademona. 34Yaba bohle ba motse ba tswa ho ya kgahlanyetsa Jesu, mme ha ba mmona ba mo rapela hore a tswe naheng ya bona.

9

Jesu o fodisa motho ya shweleng ditho

(Mar. 2:1-12; Luka 5:17-26)

91Jesu a kena ka sekepeng, a tshelela motseng wa habo. 2Batho ba mo tlisetsa monna ya shweleng ditho, ba mo nkile ka diphate. Ha Jesu a bona tumelo ya bona, a re ho ya shweleng ditho: “Ngwana ka, beta pelo, o tshwaretswe dibe tsa hao.”

3Yaba Ditsebi tse ding tsa Molao di re ka dipelong tsa tsona: “Enwa o a nyefola!”

4Jesu, ka ho tseba mehopolo ya bona, a re: “Le hopolelang bobe ka dipelong tsa lona? 5Hantle ho leng bonolo ke hofe, ha e le ho re: ‘O tshwaretswe dibe tsa hao,’ kapa ho re: ‘Tsoha, o tsamaye?’ 6Jwale hore le tle le tsebe hore Mora Motho o na le matla lefatsheng a ho tshwarela dibe,” a re ho ya shweleng ditho: “Tsoha, o nke diphate tsa hao, o ye hae!”

7A tsoha a ya hae. 8Yare ha matshwele a bona hoo, a tshoha, mme a tlotlisa Modimo ya neileng batho matla a jwalo.

Jesu o bitsa Matheu

(Mar. 2:13-17; Luka 5:27-32)

9Ha Jesu a fetela pele, a bona monna ya bitswang Matheu a dutse tlung ya lekgetho. A re ho yena: “Ntatele!”

Matheu a ema, mme a mo latela. 10Eitse ha Jesu a le dijong ka tlung, balekgetho le baetsadibe ba bangata ba ja le yena le barutuwa ba hae. 11Ha Bafarisi ba bona hoo, ba re ho barutuwa ba hae: “Ke ka baka lang moruti wa lona a jang le balekgetho le baetsadibe?”Luka 15:1,2

12Yena ha a utlwa, a re ho bona: “Ba hlokang ngaka ke ba kulang, e seng ba phelang hantle. 13Eyang, le ithute hore na ke ho reng ha ho thwe: ‘Ke thabela mohau, e seng sehlabelo.’ Ke tlile ho bitsa baetsadibe, e seng ba lokileng.”Mat. 12:7
Hos. 6:6

Potso ka tsa ho itima dijo

(Mar. 2:18-22; Luka 5:33-39)

14Jwale barutuwa ba Johanne ba tla ho Jesu, ba re: “Ke ka baka lang rona le Bafarisi re itimang dijo hangata, empa barutuwa ba hao ba sa itime?”

15Jesu a ba araba, a re: “Na baetsana ba ye ba hlomohe ka nako eo monyadi a ntseng a ena le bona? Ho tla tla matsatsi ao ka wona monyadi a tla tloswa ho bona, e be hona ba itimang dijo.

16“Ha ho motho ya rokellang setsiba sa lesela le letjha seaparong sa kgale, hobane setsiba se ka nathola seaparo, mme sa eketsa ho taboha. 17Hape ha ho motho ya ka tshelang veine e ntjha makukeng a kgale, esere mohlomong makuka a phatloha, veine ya qhaleha, le wona makuka a senyeha, empa o ye a tshele veine e ntjha makukeng a matjha, mme bobedi ba tsona di bolokehe.”

Phodiso ya mosadi le tsoso ya morwetsana

(Mar. 5:21-43; Luka 8:40-46)

18Ha Jesu a ntse a ba bolella tsena, ha fihla e mong wa baokamedi ba ntlo ya thapelo, a mo kgumamela, a re: “Moradi wa ka o sa tswa hlokahala, empa tlo o mmee letsoho, mme o tla phela.”

19Jesu a ema, a mo latela, le barutuwa ba hae ba ya le yena.

20Yaba mosadi, eo e neng e se e le dilemo tse leshome le metso e mmedi lehatlelo la hae le sa kgaotse, o hlaha Jesu kamorao, o ama qola ya seaparo sa hae, 21hobane o ne a re ka pelong: “Ha nka mpa ka ama seaparo sa hae, ke tla fola.”

22Jesu a reteleha, mme ha a mmona, a re: “Moradi, beta pelo, tumelo ya hao e o fodisitse.” Mosadi eo a fola ho tloha nakong yona eo.

23Ha Jesu a fihla tlung ya mookamedi, mme a bona diletsi tsa makodilo le letshwele le tlatsang lerata, 24a re: “Suthang! Ngwanana ha a a shwa, o mpa a robetse.” Ba mo ja ditsheho. 25Yare ha batho ba ntsheditswe kantle, Jesu a kena a tshwara ngwanana ka letsoho, mme a tsoha. 26Taba ena ya aparela lefatshe leo lohle.

Difofu di a foufollwa

27Ha Jesu a fetela pele, difofu tse pedi tsa mo latela, di ntse di howa, di re: “Mora Davida, re hauhele!”

28Yare ha a kena ka tlung, difofu tseo tsa tla ho yena, mme Jesu a re ho tsona: “Na le dumela hore nka etsa hoo?”

Tsa mo araba, tsa re: “E, Morena!”

29Yaba o ama mahlo a tsona, o re: “Le etsetswe ho ya ka tumelo ya lona!” 30Yaba mahlo a tsona a a bona. Jesu a di laya, a re: “Hlokomelang, ho se be motho ya ka tsebang!”

31Empa hoba di tswe, tsa hasanya ditaba tsa Jesu lefatsheng leo lohle.

Semumu se a bua

32Yare ha difofu di tswile, ha tliswa ho Jesu motho wa semumu ya nang le modemona. 33Hoba modemona o lelekwe, semumu sa bua. Matshwele a makala, a re: “Ha ho eso ka ho hlaha ntho e tjena Iseraeleng.”

34Empa Bafarisi ba ne ba re: “O leleka bademona ka morena wa bademona.”Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luka 11:15

Jesu o utlwela batho bohloko

35Jesu o ne a eya le metse le metsana yohle, a ntse a ruta matlung a bona a thapelo, a phatlalatsa molaetsa o molemo wa Mmuso, a fodisa mafu le malwetse wohle.Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luka 4:44
36Ha a bona batho, a ba utlwela bohloko, hobane ba ne ba kgathetse matla, ba saretswe jwaloka dinku tse se nang modisa.Dipa. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dik. 18:16
Esk. 34:5
Mar. 6:34
37Yaba o re ho barutuwa ba hae: “Kotulo e kgolo, empa basebetsi ha ba bakae; 38ka baka leo, rapelang monga kotulo hore a romele basebetsi kotulong ya hae.”Luka 10:2

10

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mar. 3:13-19; Luka 6:12-16)

101Hoba Jesu a bitse barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a ba nea matla a ho leleka meya e ditshila, le a ho fodisa mafu le malwetse wohle.

2Mabitso a baapostola ba leshome le metso e mmedi ke ana: wa pele ke Simone ya bitswang Petrose, le Andrease ngwanabo, le Jakobo mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo, le 3Filipi le Baretholome, le Thomase le Matheu molekgetho, le Jakobo mora wa Alefiose le Thadaose, le 4Simone Motjhesehi le Judase Isekariota, ya bileng a eka Jesu.

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mar. 6:7-13; Luka 9:1-6)

5Jesu a roma bao ba leshome le metso e mmedi, a ba laela, a re: “Le se ke la ya dinaheng tsa bahedene, leha e le ho kena metseng ya Basamaria; 6le mpe le ye dinkung tse lahlehileng tsa ntlo ya Iseraele. 7Le ye, le ntse le phatlalatsa, le re: ‘Mmuso wa mahodimo o atametse.’ 8Fodisang bakudi, tsosang bafu, hlwekisang balepera, lelekang bademona; le amohetse feela, fanang feela. 9Le se ke la nka tjhelete ya kgauta, ya silefera, kapa ya lethose dipatjheng tsa lona. 10Maetong a lona le se ke la nka thoto, leha e le seaparo sa bobedi, kapa meqathatso, kapa lere. Ya sebetsang o lokelwa ke dijo tsa hae.1 Bakr. 9:14
1 Tim. 5:18

11“Motseng kapa motsaneng ofe le ofe oo le kenang ho wona, le batle ya ka le amohelang, mme le hlole teng ho fihlela le tloha. 12Ha le kena ka tlung, le dumedise; 13haeba ntlo eo e hlile e lokela, kgotso ya lona e be ho yona; athe ha e sa lokele, kgotso ya lona e kgutlele ho lona. 14Ha mang kapa mang a sa le amohele le ho mamela dipolelo tsa lona, tswang tlung eo kapa motseng oo, le hlohlore lerole maotong a lona.Dik. 13:51
15Ruri ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa fatshe la Sodoma le Gomora di tla ba bobebe ho feta tsa motse oo.”Luka 10:4-12
Mat. 11:24
Tshim. 19:24-28

Ditlhoriso tse tlang

(Mar. 13:9-13; Luka 21:12-17)

16“Bonang, ke le roma jwaloka dinku hara diphiri; ha ho le jwalo le be masene jwaloka dinoha, mme le hloke mano jwaloka maeba.Luka 10:3
17Hlokomelang batho, hobane ba tla neelana ka lona makgotleng, ba le shape matlung a bona a thapelo. 18Le tla hulelwa kapele ho babusi le mahosi ka baka la ka, hore e be bopaki ho bona le ho bahedene. 19Ha ba neelana ka lona, le se ke la itshwenya ka hore na le tla bua jwang, le reng. Ka yona nako eo le tla newa hore na le reng, 20hobane ho tla be ho sa bue lona, empa e tla be e le Moya wa Ntata lona o buang ka lona.Mar. 13:9-11
Luka 12:11,12
21:12-15

21“Motho o tla neelana ka ngwanabo hore a bolawe, ngwana ka ntatae; bana ba tla fetohela batswadi, ba etse hore ba bolawe.Mar. 13:12
Luka 21:16
22Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka, empa ya tla tiisetsa ho isa qetellong, o tla pholoswa.Mat. 24:9-13
Mar. 13:13
Luka 21:17
23Ha ba le hlorisa motseng o mong, balehelang ho o mong, hobane ruri ke a le bolella, ha le ka ke la qeta metse ya Iseraele Mora Motho a eso tle.

24“Morutuwa ha a kahodimo ho moruti wa hae, le lekgoba ha le kahodimo ho monga lona.Luka 6:40
Joh. 13:16
15:20
25Ho lekane ho morutuwa hore a be jwaloka moruti wa hae, le lekgoba jwaloka monga lona. Ha monga ntlo a bitswa Beele-Sebule, ba ntlo ya hae bona ba tla bitsollwa hampe hakaakang!”Mat. 9:34
12:24
Mar. 3:22
Luka 11:15

Ya lokelang ho tshajwa

(Luka 12:2-7)

26“Ka baka leo, le se ke la ba tshaba, hobane ha ho letho le kwahetsweng le ke keng la kwahollwa, le le patilweng le ke keng la tsejwa.Mar. 4:22
Luka 8:17
27Seo ke le bolellang sona lefifing, le se phete leseding; seo le se utlwang le se nyenyeletswa, le se phatlalatse le le hodima dihlohlolo. 28Le se ke la tshaba ba bolayang mmele, empa ba ke ke ba bolaya moya; le mpe le tshabe ya nang le matla a ho timetsa moya le mmele diheleng. 29O ka reka dirobele tse pedi ka sente,Sente: Lentswe la Segerike ke “assarion” le bolela tjheletana e nyenyane ho feta le halofo ya sente. empa ha ho le se seng se ka welang fatshe Ntata lona a sa tsebe. 30Ha e le lona, esita le diqoba tsa moriri wa dihlooho tsa lona di badilwe kaofela. 31Kahoo le se ke la tshaba; lona le ba bohlokwa ho feta dirobele tse ngata.”

Ho paka Kreste pela batho

(Luka 12:8,9)

32“Mang le mang ya mpakang pela batho, le nna ke tla mo paka pela Ntate ya mahodimong, 33empa ya ntatolang pela batho, le nna ke tla mo latola pela Ntate ya mahodimong.”2 Tim. 2:12

Ha ke a tlisa kgotso

(Luka 12:51-53; 14:26-27)

34“Le se ke la hloma eka ke tlisitse kgotso lefatsheng; ha ke a tlisa kgotso, ke tlisitse sabole.

35“Ke tlile ho qabanya

mora le ntatae,

moradi le mmae,

ngwetsi le matsalayo,

36mme ba ntlo ya motho

e tla ba dira tsa hae.Mmik. 7:6

37“Ya ratang ntatae kapa mmae ho mpheta ha a ntokele; ya ratang mora kapa moradi ho mpheta ha a ntokele, 38mme ya sa nkeng sefapano sa hae a ntatela ha a ntokele.Mat. 16:24
Mar. 8:34
Luka 9:23
39Ya qenehelang bophelo ba hae bo tla mo senyehela, athe ya senyehelwang ke bophelo ka baka la ka o tla bo fumana.”Mat. 16:25
Mar. 8:35
Luka 9:24
17:33
Joh. 12:25

Meputso

(Mar. 9:41)

40“Ya le amohelang o a nkamohela, mme ya nkamohelang o amohela ya nthomileng.Mar. 9:37
Luka 9:48
10:16
Joh. 13:20
41Ya amohelang moporofeta kahobane e le moporofeta, o tla fumana moputso wa moporofeta, mme ya amohelang ya lokileng kahobane e le ya lokileng, o tla fumana moputso wa ya lokileng. 42Ya fang e mong wa ba banyenyane bana mohope wa metsi a phodileng kahobane e le morutuwa, ruri ke a le bolella, ha a ka ke a hloka moputso wa hae.”