Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Ho ahlola ba bang

(Luka 6:37,38,41,42)

71“Se ahloleng ba bang, hore Modimo a tle a se ke a le ahlola, 2hobane le tla ahlolwa ka kahlolo eo le ahlolang ba bang ka yona, mme kahlolo eo ya lona e tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyetsang ba bang ka yona.Mar. 4:24

3“O tadimelang phatsa e ka leihlong la ngwaneno, empa o sa lemohe sekoqo se ka leihlong la hao? 4Kapa o ka re jwang ho ngwaneno: ‘Ere ke ntshe phatsa e ka leihlong la hao,’ athe sekoqo ke seo ka leihlong la hao? 5Moikaketsi, ntsha sekoqo se ka leihlong la hao pele, mme ke hona o tla bona hantle ho ntsha phatsa e ka leihlong la ngwaneno.

6“Se neeng dintja dintho tse halalelang, esere mohlomong tsa reteleha, tsa le harola; leha e le ho lahlela mabenyane a lona a bohlokwa pela dikolobe, esere mohlomong tsa a hatakela ka maoto.”

Kopang, batlang, kokotang

(Luka 11:9-13)

7“Kopang, le tla fuwa; batlang, le tla fumana; kokotang, le tla bulelwa, 8hobane mang kapa mang ya kopang o a fuwa, ya batlang o a fumana, mme ya kokotang o a bulelwa.

9“Ekaba ke mang ho lona, eo ekareng ha mora wa hae a mo kopa bohobe, yaba o mo fa lejwe? 10Kapa ha a mo kopa tlhapi, ebe o mo fa noha? 11Ha ho le jwalo, ha lona ba kgopo le tseba ho fana ka tse molemo ho bana ba lona, Ntata lona ya mahodimong o tla fana haholo hakaakang ka tse molemo ho ba mo kopang? 12Ha ho le jwalo, tsohle tseo le ratang hore batho ba le etse tsona, le lona le ba etse tsona; ke wona Molao le Baporofeta.”Luka 6:31

Kgoro e patisaneng

(Luka 13:24)

13“Kenang ka kgoro e patisaneng, hobane kgoro e isang timelong e hebehebe, le tsela e yang teng e sephara, mme ba kenang ka yona ba bangata, 14empa kgoro e isang bophelong e patisane, le tsela e yang teng e boima, mme ba e fumanang ha ba bakae.”

Sefate se tsejwa ka ditholwana tsa sona

(Luka 6:43,44)

15“Hlokomelang baporofeta ba bohata, ba tlang ho lona ba ikgakantse eka ke dinku, empa kahare e le diphiri tse harolakang. 16Le tla ba tseba ka diketso tsa bona. Na batho ba ke ba kge morara meutlweng, kapa difeiye hlabahlabaneng? 17Ka mokgwa o jwalo, sefate ka seng se monate se beha ditholwana tse monate, empa sefate se sebe se beha ditholwana tse mpe. 18Sefate se monate se sitwa ho beha ditholwana tse mpe, le ha e le sefate se sebe ho beha ditholwana tse monate. 19Sefate ka seng se sa beheng ditholwana tse monate se ye se rengwe, se lahlelwe mollong.Mat. 3:10
Luka 3:9
20Ka hona le tla ba tseba ka diketso tsa bona.”Mat. 12:33

Ha ke a ka ka le tseba

(Luka 13:25-27)

21“Hase mang kapa mang ya reng ho nna: ‘Morena, Morena,’ ya tla kena Mmusong wa mahodimo, empa ho tla kena ya etsang thato ya Ntate ya mahodimong. 22Tsatsing leo ba bangata ba tla re ho nna: ‘Morena, Morena, na ha re a ka ra porofeta ka lebitso la hao, ra leleka bademona ka lebitso la hao, ra etsa diketso tse ngata, tse hlollang, ka lebitso la hao na?’ 23Mohlang oo ke tla ba bolella pepenene, ke re: ‘Ha ke a ka ka le tseba; tlohang ho nna, lona ba etsang bokgopo!’ ”Pes. 6:9

Metheo e mmedi

(Luka 6:47-49)

24“Ha ho le jwalo, mang le mang ya utlwang dipolelo tsena tsa ka, a di phetha, o tla tshwantshwa le motho ya bohlale, ya ileng a haha ntlo ya hae hodima letlapa. 25Sekgohola sa fihla, diphororo tsa matha, meya ya puka, ya kgahlela ntlo eo, empa ha ya ka ya wa, hobane e ne e theilwe hodima letlapa. 26Athe mang le mang ya utlwang dipolelo tsena tsa ka, a sa di phethe, o tla tshwantshwa le motho ya sethoto, ya ileng a haha ntlo ya hae lehlabatheng. 27Sekgohola sa fihla, diphororo tsa matha, meya ya puka, ya kgahlela ntlo eo, yaba e a wa, mme ho wa ha yona ya eba ho tshabehang.”

28Ha Jesu a qetile dipolelo tsena, matshwele a tsota thuto ya hae, 29hobane o ne a ruta jwaloka ya nang le matla, e seng jwaloka Ditsebi tsa Molao tsa bona.Mar. 1:22
Luka 4:32

8

Jesu o fodisa molepera

(Mar. 1:40-45; Luka 5:12-16)

81Hoba Jesu a theohe thabeng, matshweletshwele a mo latela. 2Yaba molepera o tla ho yena, o a mo kgumamela, o re: “Morena, ha o rata o ka ntlhwekisa.”

3Jesu a otlolla letsoho, a mo ama, a re: “Ke a rata, hlweka!” Hanghang lepera la hae la hlwekiswa, a fola. 4Jesu a re ho yena: “Hlokomela o se bolelle motho, o mpe o yo itlhahisa ho moprista, o ntshe nyehelo e laetsweng ke Moshe, hore e be bopaki ho bona.”Mee. 14:1-32

Jesu o fodisa mohlanka wa molaodi wa lebotho

(Luka 7:1-10; Joh. 4:43-54)

5Yare ha Jesu a kena Kaperenauma, molaodi wa lebotho la ba lekgolo a tla ho yena, a mo rapela, 6a re: “Morena, mohlanka wa ka o diphateng ha ka, o shwele ditho, o opelwa habohlokohloko.”

7Jesu a re ho yena: “Ke tla ya mo fodisa.”

8Molaodi wa lebotho a mo araba, a re: “Morena, ha ke tshwanelwe ke hore o kene ka tlung ya ka; bua feela, mme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna, ke le motho ya taolong ya ba bang, ke na le bahlabani tlasa ka; ha ke re ho e mong: ‘Eya,’ o a ya; le ho e mong: ‘Tloo,’ o a tla; le ho mohlanka wa ka, ‘Etsa hona,’ o a etsa.”

10Ha Jesu a mo utlwa a makala, a re ho ba mo latetseng: “Ruri ke a le bolella, ha ke eso fumane tumelo e kaalo le Iseraeleng. 11Ke a le bolella, ba bangata ba tla tswa botjhabela le bophirimela, ba be dijong le Aborahama, Isaka le Jakobo Mmusong wa mahodimo,Luka 13:29
12empa bao e leng ba Mmuso oo ka tswalo ba tla lahlelwa kantle, lefifing, moo ho tla ba teng dillo le ditsikitlano tsa meno.”Mat. 22:13
25:30
Luka 13:28
13Yaba Jesu o re ho molaodi wa lebotho: “Eya, o etsetswe jwalokaha o dumetse!”

Mohlanka wa hae a fola ka yona nako eo.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mar. 1:29-34; Luka 4:38-41)

14Ha Jesu a fihla ha Petrose, a bona mohwehadi wa Petrose a le diphateng, a tshwerwe ke feberu. 15Jesu a mo ama letsohong, mme feberu ya mo tlohela; a tsoha, a sebeletsa Jesu.

16Mantsiboya ha tliswa ho Jesu ba bangata ba nang le bademona; yaba o leleka meya eo ka lentswe feela, a fodisa bakudi bohle, 17hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“O ipelesitse mahloko a rona,

a inkela malwetse a rona.”Esa. 53:4

Ba reng ba tla latela Jesu

(Luka 9:57-62)

18Ha Jesu a bona letshwele le mo teetseng hare, a laela hore ho tshelelwe mose wane. 19Setsebi sa Molao sa tla ho yena, sa re: “Moruti, ke tla o latela hohle moo o ka yang teng.”

20Jesu a re ho sona: “Diphokojwe di na le mesima, dinonyana tse fofang di na le dihlaha, empa Mora Motho ha a na moo a ka samelang hlooho teng.”

21Jwale e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: “Morena, ako ntumelle ke yo pata ntate pele.”

22Jesu a re ho yena: “Ntatele, lesa bafu ba pate bafu ba bona.”

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mar. 4:35-41; Luka 8:22-25)

23Jesu a kena ka sekepeng, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 24Ha tsoha sefefo se matla letsheng, hoo sekepe se neng se kwahelwa ke maqhubu, empa yena o ne a robetse. 25Barutuwa ba atamela, ba mo tsosa, ba re: “Morena, re pholose, re a timela!”

26A re ho bona: “Le boi keng, lona ba tumelo e fokolang?” A tsoha, a kgalemela meya le letsha, mme ha kgutsa tu!

27Jwale batho bao ba hlollwa, ba re: “Eo ke ya jwang, ha e le moo a mamelwa le ke meya le letsha?”

Phodiso ya Bagadara ba nang le bademona

(Mar. 5:1-20; Luka 8:26-39)

28Hoba Jesu a tshelele mose wane, fatsheng la Bagadara, a kgahlanyetswa ke banna ba babedi ba nang le bademona, ba etswa mabitleng, ba le bohale bo tshabehang; hoo ho neng ho se ya sebete ho feta ka tsela eo. 29Ba ne ba howa, ba re: “O re kene kang, Mora wa Modimo? Na o tlile kwano ho re hlokofatsa pele ho nako?” 30Sebakana le bona ho ne ho fula mohlapehadi wa dikolobe. 31Bademona ba rapela Jesu, ba re: “Ha o re leleka mona, o mpe o re romele mohlapeng wane wa dikolobe.”

32A re ho bona: “Eyang!” Ba tswa, ba kena dikolobeng, mme mohlape kaofela wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, wa shwela metsing.

33Badisa ba tsona ba baleha, ba ya beha taba tsohle motseng, le tsa ba neng ba ena le bademona. 34Yaba bohle ba motse ba tswa ho ya kgahlanyetsa Jesu, mme ha ba mmona ba mo rapela hore a tswe naheng ya bona.

9

Jesu o fodisa motho ya shweleng ditho

(Mar. 2:1-12; Luka 5:17-26)

91Jesu a kena ka sekepeng, a tshelela motseng wa habo. 2Batho ba mo tlisetsa monna ya shweleng ditho, ba mo nkile ka diphate. Ha Jesu a bona tumelo ya bona, a re ho ya shweleng ditho: “Ngwana ka, beta pelo, o tshwaretswe dibe tsa hao.”

3Yaba Ditsebi tse ding tsa Molao di re ka dipelong tsa tsona: “Enwa o a nyefola!”

4Jesu, ka ho tseba mehopolo ya bona, a re: “Le hopolelang bobe ka dipelong tsa lona? 5Hantle ho leng bonolo ke hofe, ha e le ho re: ‘O tshwaretswe dibe tsa hao,’ kapa ho re: ‘Tsoha, o tsamaye?’ 6Jwale hore le tle le tsebe hore Mora Motho o na le matla lefatsheng a ho tshwarela dibe,” a re ho ya shweleng ditho: “Tsoha, o nke diphate tsa hao, o ye hae!”

7A tsoha a ya hae. 8Yare ha matshwele a bona hoo, a tshoha, mme a tlotlisa Modimo ya neileng batho matla a jwalo.

Jesu o bitsa Matheu

(Mar. 2:13-17; Luka 5:27-32)

9Ha Jesu a fetela pele, a bona monna ya bitswang Matheu a dutse tlung ya lekgetho. A re ho yena: “Ntatele!”

Matheu a ema, mme a mo latela. 10Eitse ha Jesu a le dijong ka tlung, balekgetho le baetsadibe ba bangata ba ja le yena le barutuwa ba hae. 11Ha Bafarisi ba bona hoo, ba re ho barutuwa ba hae: “Ke ka baka lang moruti wa lona a jang le balekgetho le baetsadibe?”Luka 15:1,2

12Yena ha a utlwa, a re ho bona: “Ba hlokang ngaka ke ba kulang, e seng ba phelang hantle. 13Eyang, le ithute hore na ke ho reng ha ho thwe: ‘Ke thabela mohau, e seng sehlabelo.’ Ke tlile ho bitsa baetsadibe, e seng ba lokileng.”Mat. 12:7
Hos. 6:6

Potso ka tsa ho itima dijo

(Mar. 2:18-22; Luka 5:33-39)

14Jwale barutuwa ba Johanne ba tla ho Jesu, ba re: “Ke ka baka lang rona le Bafarisi re itimang dijo hangata, empa barutuwa ba hao ba sa itime?”

15Jesu a ba araba, a re: “Na baetsana ba ye ba hlomohe ka nako eo monyadi a ntseng a ena le bona? Ho tla tla matsatsi ao ka wona monyadi a tla tloswa ho bona, e be hona ba itimang dijo.

16“Ha ho motho ya rokellang setsiba sa lesela le letjha seaparong sa kgale, hobane setsiba se ka nathola seaparo, mme sa eketsa ho taboha. 17Hape ha ho motho ya ka tshelang veine e ntjha makukeng a kgale, esere mohlomong makuka a phatloha, veine ya qhaleha, le wona makuka a senyeha, empa o ye a tshele veine e ntjha makukeng a matjha, mme bobedi ba tsona di bolokehe.”

Phodiso ya mosadi le tsoso ya morwetsana

(Mar. 5:21-43; Luka 8:40-46)

18Ha Jesu a ntse a ba bolella tsena, ha fihla e mong wa baokamedi ba ntlo ya thapelo, a mo kgumamela, a re: “Moradi wa ka o sa tswa hlokahala, empa tlo o mmee letsoho, mme o tla phela.”

19Jesu a ema, a mo latela, le barutuwa ba hae ba ya le yena.

20Yaba mosadi, eo e neng e se e le dilemo tse leshome le metso e mmedi lehatlelo la hae le sa kgaotse, o hlaha Jesu kamorao, o ama qola ya seaparo sa hae, 21hobane o ne a re ka pelong: “Ha nka mpa ka ama seaparo sa hae, ke tla fola.”

22Jesu a reteleha, mme ha a mmona, a re: “Moradi, beta pelo, tumelo ya hao e o fodisitse.” Mosadi eo a fola ho tloha nakong yona eo.

23Ha Jesu a fihla tlung ya mookamedi, mme a bona diletsi tsa makodilo le letshwele le tlatsang lerata, 24a re: “Suthang! Ngwanana ha a a shwa, o mpa a robetse.” Ba mo ja ditsheho. 25Yare ha batho ba ntsheditswe kantle, Jesu a kena a tshwara ngwanana ka letsoho, mme a tsoha. 26Taba ena ya aparela lefatshe leo lohle.

Difofu di a foufollwa

27Ha Jesu a fetela pele, difofu tse pedi tsa mo latela, di ntse di howa, di re: “Mora Davida, re hauhele!”

28Yare ha a kena ka tlung, difofu tseo tsa tla ho yena, mme Jesu a re ho tsona: “Na le dumela hore nka etsa hoo?”

Tsa mo araba, tsa re: “E, Morena!”

29Yaba o ama mahlo a tsona, o re: “Le etsetswe ho ya ka tumelo ya lona!” 30Yaba mahlo a tsona a a bona. Jesu a di laya, a re: “Hlokomelang, ho se be motho ya ka tsebang!”

31Empa hoba di tswe, tsa hasanya ditaba tsa Jesu lefatsheng leo lohle.

Semumu se a bua

32Yare ha difofu di tswile, ha tliswa ho Jesu motho wa semumu ya nang le modemona. 33Hoba modemona o lelekwe, semumu sa bua. Matshwele a makala, a re: “Ha ho eso ka ho hlaha ntho e tjena Iseraeleng.”

34Empa Bafarisi ba ne ba re: “O leleka bademona ka morena wa bademona.”Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luka 11:15

Jesu o utlwela batho bohloko

35Jesu o ne a eya le metse le metsana yohle, a ntse a ruta matlung a bona a thapelo, a phatlalatsa molaetsa o molemo wa Mmuso, a fodisa mafu le malwetse wohle.Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luka 4:44
36Ha a bona batho, a ba utlwela bohloko, hobane ba ne ba kgathetse matla, ba saretswe jwaloka dinku tse se nang modisa.Dipa. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dik. 18:16
Esk. 34:5
Mar. 6:34
37Yaba o re ho barutuwa ba hae: “Kotulo e kgolo, empa basebetsi ha ba bakae; 38ka baka leo, rapelang monga kotulo hore a romele basebetsi kotulong ya hae.”Luka 10:2