Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Jesu o fodisa molepera

(Mar. 1:40-45; Luka 5:12-16)

81Hoba Jesu a theohe thabeng, matshweletshwele a mo latela. 2Yaba molepera o tla ho yena, o a mo kgumamela, o re: “Morena, ha o rata o ka ntlhwekisa.”

3Jesu a otlolla letsoho, a mo ama, a re: “Ke a rata, hlweka!” Hanghang lepera la hae la hlwekiswa, a fola. 4Jesu a re ho yena: “Hlokomela o se bolelle motho, o mpe o yo itlhahisa ho moprista, o ntshe nyehelo e laetsweng ke Moshe, hore e be bopaki ho bona.”Mee. 14:1-32

Jesu o fodisa mohlanka wa molaodi wa lebotho

(Luka 7:1-10; Joh. 4:43-54)

5Yare ha Jesu a kena Kaperenauma, molaodi wa lebotho la ba lekgolo a tla ho yena, a mo rapela, 6a re: “Morena, mohlanka wa ka o diphateng ha ka, o shwele ditho, o opelwa habohlokohloko.”

7Jesu a re ho yena: “Ke tla ya mo fodisa.”

8Molaodi wa lebotho a mo araba, a re: “Morena, ha ke tshwanelwe ke hore o kene ka tlung ya ka; bua feela, mme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna, ke le motho ya taolong ya ba bang, ke na le bahlabani tlasa ka; ha ke re ho e mong: ‘Eya,’ o a ya; le ho e mong: ‘Tloo,’ o a tla; le ho mohlanka wa ka, ‘Etsa hona,’ o a etsa.”

10Ha Jesu a mo utlwa a makala, a re ho ba mo latetseng: “Ruri ke a le bolella, ha ke eso fumane tumelo e kaalo le Iseraeleng. 11Ke a le bolella, ba bangata ba tla tswa botjhabela le bophirimela, ba be dijong le Aborahama, Isaka le Jakobo Mmusong wa mahodimo,Luka 13:29
12empa bao e leng ba Mmuso oo ka tswalo ba tla lahlelwa kantle, lefifing, moo ho tla ba teng dillo le ditsikitlano tsa meno.”Mat. 22:13
25:30
Luka 13:28
13Yaba Jesu o re ho molaodi wa lebotho: “Eya, o etsetswe jwalokaha o dumetse!”

Mohlanka wa hae a fola ka yona nako eo.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mar. 1:29-34; Luka 4:38-41)

14Ha Jesu a fihla ha Petrose, a bona mohwehadi wa Petrose a le diphateng, a tshwerwe ke feberu. 15Jesu a mo ama letsohong, mme feberu ya mo tlohela; a tsoha, a sebeletsa Jesu.

16Mantsiboya ha tliswa ho Jesu ba bangata ba nang le bademona; yaba o leleka meya eo ka lentswe feela, a fodisa bakudi bohle, 17hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“O ipelesitse mahloko a rona,

a inkela malwetse a rona.”Esa. 53:4

Ba reng ba tla latela Jesu

(Luka 9:57-62)

18Ha Jesu a bona letshwele le mo teetseng hare, a laela hore ho tshelelwe mose wane. 19Setsebi sa Molao sa tla ho yena, sa re: “Moruti, ke tla o latela hohle moo o ka yang teng.”

20Jesu a re ho sona: “Diphokojwe di na le mesima, dinonyana tse fofang di na le dihlaha, empa Mora Motho ha a na moo a ka samelang hlooho teng.”

21Jwale e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena: “Morena, ako ntumelle ke yo pata ntate pele.”

22Jesu a re ho yena: “Ntatele, lesa bafu ba pate bafu ba bona.”

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mar. 4:35-41; Luka 8:22-25)

23Jesu a kena ka sekepeng, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 24Ha tsoha sefefo se matla letsheng, hoo sekepe se neng se kwahelwa ke maqhubu, empa yena o ne a robetse. 25Barutuwa ba atamela, ba mo tsosa, ba re: “Morena, re pholose, re a timela!”

26A re ho bona: “Le boi keng, lona ba tumelo e fokolang?” A tsoha, a kgalemela meya le letsha, mme ha kgutsa tu!

27Jwale batho bao ba hlollwa, ba re: “Eo ke ya jwang, ha e le moo a mamelwa le ke meya le letsha?”

Phodiso ya Bagadara ba nang le bademona

(Mar. 5:1-20; Luka 8:26-39)

28Hoba Jesu a tshelele mose wane, fatsheng la Bagadara, a kgahlanyetswa ke banna ba babedi ba nang le bademona, ba etswa mabitleng, ba le bohale bo tshabehang; hoo ho neng ho se ya sebete ho feta ka tsela eo. 29Ba ne ba howa, ba re: “O re kene kang, Mora wa Modimo? Na o tlile kwano ho re hlokofatsa pele ho nako?” 30Sebakana le bona ho ne ho fula mohlapehadi wa dikolobe. 31Bademona ba rapela Jesu, ba re: “Ha o re leleka mona, o mpe o re romele mohlapeng wane wa dikolobe.”

32A re ho bona: “Eyang!” Ba tswa, ba kena dikolobeng, mme mohlape kaofela wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, wa shwela metsing.

33Badisa ba tsona ba baleha, ba ya beha taba tsohle motseng, le tsa ba neng ba ena le bademona. 34Yaba bohle ba motse ba tswa ho ya kgahlanyetsa Jesu, mme ha ba mmona ba mo rapela hore a tswe naheng ya bona.