Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Thuto ya thabeng

(Mat. 5 — 7)

51Yare ha Jesu a bona matshwele, a nyolohela thabeng, mme hoba a dule, barutuwa ba hae ba tla ho yena; 2a qala ho ba ruta, a re:

Ba lehlohonolo

(Luka 6:20-23)

3“Ho lehlohonolo

ba futsanehileng moyeng,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.

4Ho lehlohonolo ba mahlomoleng,

hobane ba tla tshediswa.Esa. 61:2

5Ho lehlohonolo ba mosa,

hobane lefatshe

e tla ba lefa la bona.Pes. 37:11

6Ho lehlohonolo

ba lapetseng ho loka,

ba ho nyoretsweng,

hobane ba tla kgotsofatswa.Esa. 55:1,2

7Ho lehlohonolo ba mohau,

hobane ba tla hauhelwa.

8Ho lehlohonolo

ba pelo di hlwekileng,

hobane ba tla bona Modimo.Pes. 24:3,4

9Ho lehlohonolo ba bopang kgotso,

hobane ba tla bitswa

bana ba Modimo.

10Ho lehlohonolo

ba hlorisetswang ho loka,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.1 Pet. 3:14

11“Le lehlohonolo ha le hlapaolwa, le hloriswa, le etseletswa ka mekgwa yohle ka baka la ka.1 Pet. 4:14
12Thabang, le nyakalle, hobane moputso wa lona o moholo mahodimong; etswe baporofeta ba bileng teng pele ho lona ba hlorisitswe jwalo.”2 Dik. 36:16
Dik. 7:52

Letswai le lesedi la lefatshe

(Mar. 9:50; Luka 14:34,35)

13“Le letswai la lefatshe, empa ha letswai le ka tapa, le ka tswaifatswa kang? Ha le sa na thuso, haese hore le lahlelwe kantle, le hatakelwe ke batho.Mar. 9:50
Luka 14:34,35

14“Le lesedi la lefatshe. Motse o hahilweng hodima thaba o sitwa ho pateha;Joh. 8:12
9:5
15lebone le lona ha le ke be le hotetswe le kwahelwe ka nkgo, empa le bewa sedulwaneng sa lona, le kgantshetse bohle ba ka tlung.Mar. 4:21
Luka 8:16
11:33
16Lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo, ba tle ba bone mesebetsi e metle ya lona, ba be ba tlotlise Ntata lona ya mahodimong.”1 Pet. 2:12

Thuto ya Jesu ka tsa Molao

17“Le se ke la nahana hore ke tlile ho fedisa Molao kapa Baporofeta; ha ke a tla ho di fedisa, ke mpa ke tlile ho di phethahatsa. 18Kannete ke a le bolella: ho fihlela lehodimo le lefatshe di fela, ha ho ka ke ha fetoha tlhakunyana e le nngwe leha e le letshwaonyana le le leng Molaong, ho fihlela tsohle di etsahala.Luka 16:17
19Ha ho le jwalo, mang le mang ya tlolang leha e le nngwe ya ditaelo tsena tse nyenyane, mme a ruta batho ho etsa jwalo, o tla bitswa e monyenyane Mmusong wa mahodimo, empa mang le mang ya di phethang, mme a di ruta, yena o tla bitswa e moholo Mmusong wa mahodimo. 20Ke a le bolella, ha ho loka ha lona ho sa fete ha Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, ha le ka ke la kena Mmusong wa mahodimo.”

Thuto ya Jesu ka tsa kgalefo

(Luka 12:57-59)

21“Le utlwile hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa bolaya; mang le mang ya bolayang o tla tshwanelwa ke kahlolo.’Phal. 20:13
Dipo. 5:17
22Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya halefelang ngwanabo o tla tshwanelwa ke kahlolo, mme ya reng ho ngwanabo: ‘Sethoto towe!’ o tla tshwanelwa ke ho iswa kgotla; ha e le ya reng: ‘Tseketseke towe!’ o tla tshwanelwa ke ho ya mollong wa dihele.

23“Ha ho le jwalo, ha o nyehela ka mpho ya hao aletareng, mme teng o hopola hore ngwaneno o na le disuwa le wena, 24siya mpho ya hao moo pela aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o ntano kgutla ho tla nyehela ka mpho ya hao.

25“O utlwane kapelepele le eo le tsekisanang le yena le sa ntse le le tseleng, esere mohlomong ya o tsekisang a o neela moahlodi, moahlodi a o neela lepolesa, wa hlahlelwa tjhankaneng; 26kannete ke a o bolella, ha o ka ke wa tswa teng ho fihlela ha o lefile tjheletana ya ho qetela.”

Thuto ya Jesu ka tsa bofebe

27“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘O se ke wa feba.’Phal. 20:14
Dipo. 5:18
28Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya tadimang mosadi ka ho mo lakatsa o se a mo febile pelong ya hae. 29Haeba leihlo la hao le letona le o dihela sebeng, le honye, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o lahlelwe diheleng,Mat. 18:19
Mar. 9:47
30mme haeba letsoho la hao le letona le o dihela sebeng, le pome, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o ye diheleng.”Mat. 18:8
Mar. 9:43

Thuto ya Jesu ka tsa tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11,12; Luka 16:18)

31“Ho ile ha thwe: ‘Mang le mang ya hlalang mosadi wa hae a mo fe lengolo la tlhalo.’Dipo. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
32Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, haese ka taba ya bohlola, o a mo febisa, mme ya nyalang mosadi ya hladilweng o a feba.”Mat. 19:9
Mar. 10:11,12
Luka 16:18
1 Bakr. 7:10,11

Thuto ya Jesu ka tsa tlhapanyo

33“Le utlwile hape hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa ikana ka leshano, o mpe o phethe dikano tsa hao ho Morena.’Mee. 19:12
Dipa. 30:2
Dipo. 23:21
34Empa nna ke re ho lona: Le se ke la hlapanya le hanyenyane, leha e le ka lehodimo, kahobane ke terone ya Modimo;Jak. 5:12
Esa. 66:1
Mat. 23:22
35leha e le ka lefatshe, kahobane ke bonamelo ba maoto a hae; leha e le ka Jerusalema, kahobane ke motse wa Kgosi e kgolo;Esa. 66:1
Pes. 48:2
36leha e le ka hlooho ya hao, kahobane o sitwa ho sweufatsa kapa ho ntshofatsa qoba leha e le nngwe ya moriri. 37Ha le re ‘e’, le re ‘e’; ha le re ‘tjhe’, le re ‘tjhe’; ha e le ho fetang hoo, ho tswa ho E Mobe.”

Thuto ya Jesu ka tsa boiphetetso

(Luka 6:29,30)

38“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Leihlo le tla phetetswa ka leihlo, leino ka leino!’Phal. 21:24
Mee. 24:20
Dipo. 19:21
39Empa nna ke re ho lona: Le se ka la hanyetsa motho e mobe, empa ya o jabelang lerameng le letona, o mo retelletse le le letshehadi; 40ya ratang ho o qosa le ho nka seaparo sa hao, o mo tlohelle le yona kobo, 41mme ya o qophellang ho tsamaya le yena mehato e sekete, o ye le yena mehato e kete di pedi. 42Fa ya o kopang, mme o se ke wa furalla ya ratang ho adima ho wena.”

Thuto ya Jesu ka tsa ho rata dira

(Luka 6:27,28,32-36)

43“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Rata wa heno, o hloye sera sa hao.’Mee. 19:18
44Empa nna ke re ho lona: Ratang dira tsa lona, le rapelle ba le hlorisang, 45hore le be bana ba Ntata lona ya mahodimong, hobane o tjhabisetsa ba kgopo le ba molemo letsatsi la hae, mme o nesetsa ba lokileng le ba sa lokang pula. 46Haeba le rata ba le ratang feela, le ka ba le moputso wa eng? Ana balekgetho le bona ha ba etse jwalo na? 47Le teng haeba le dumedisa bana babo lona feela, le feta ba bang ka eng? Ana bahedene le bona ha ba etse jwalo na? 48Ha ho le jwalo, phethehang jwalokaha Ntata lona ya mahodimong a phethehile.”Mee. 19:12
Dipo. 18:13

6

Thuto ya Jesu ka dimpho tsa mohau

61“Hlokomelang hore le se ke la etsa mesebetsi ya lona ya bodumedi pontsheng ho batho, hore ba le babatse; haeba le etsa jwalo ha le na ho ba le moputso o tswang ho Ntata lona ya mahodimong.Mat. 23:5

2“Ha ho le jwalo, ha o etsetsa mafutsana thuso, o se ke wa ipolela, jwalokaha baikaketsi ba etsa matlung a thapelo le ditseleng tsa motse, hore ba tlotliswe ke batho; kannete ke a le bolella, ba se ba amohetse moputso wa bona. 3Empa ha o thusa mafutsana, letsoho la hao le letshehadi le se ke la tseba se etswang ke le letona, 4thuso ena ya hao e be ya sephiri, mme Ntatao ya bonang le sephiring o tla o buseletsa.”

Thuto ya Jesu ka tsa thapelo

(Luka 11:2-4)

5“Hape ha le rapela, le se ke la etsisa baikaketsi, ba ratang ho rapela ba eme matlung a thapelo le mabaleng a motse, hore ba bonahale ho batho; kannete ke a le bolella, ba se ba amohetse moputso wa bona.Luka 18:10-14
6Empa wena ha o rapela, kena ka kamoreng ya hao, o kwale monyako, o rapele Ntatao ya leng teng le sephiring, mme Ntatao ya bonang le sephiring o tla o buseletsa. 7Jwale ha le rapela le se ke la ya lolololo jwaloka bahedene, ba hopolang hore ba tla utluwa ka baka la mantswe a bona a mangata. 8Le se ke la ba etsisa, hobane Ntata lona o sa ntsa tseba tseo le di hlokang, le eso mo kope.

9“Ha ho le jwalo, lona rapelang tjena:

“ ‘Ntata rona ya mahodimong,

lebitso la hao le halaletswe;

10Mmuso wa hao o tle;

thato ya hao e etswe lefatsheng

jwaloka lehodimong.

11O re fe kajeno bohobe ba rona

ba tsatsi le leng le le leng;

12o re tshwarele ditshito tsa rona,

jwalokaha le rona re tshwarela

ba re sitetsweng;

13o re phemise ho kena molekong,

o mpe o re lopolle bobeng,

hobane Mmuso ke wa hao,

le matla, le tlotla,

kamehla le mehla. Amen.’

14“Ha le tshwarela batho diphoso tsa bona, le lona Ntata lona ya mahodimong o tla le tshwarela; 15athe ha le sa tshwarele batho, Ntata lona le yena a ke ke a le tshwarela diphoso tsa lona.”Mar. 11:25,26

Thuto ya Jesu ka tsa ho itima dijo

16“Ha le itima dijo, le se ke la itlhonamisa jwaloka baikaketsi; ba sosobanya difahleho, hore ba bonahale ho batho hore ba itima dijo. Kannete ke a le bolella, ba se ba amohetse moputso wa bona. 17Empa wena ha o itima dijo, o iphotle, o itlotse hlooho, 18hore o se ke wa bonahala ho batho hore o itima dijo, haese ho Ntatao ya leng teng le sephiring, mme Ntatao ya bonang le sephiring o tla o buseletsa.”

Matlotlo a lehodimong

(Luka 12:33,34)

19“Le se ke la ipokellela matlotlo lefatsheng, moo tshwele le mafoome di senyang, moo mashodu a thuang, a utswe;Jak. 5:2,3
20le mpe le ipokellele matlotlo lehodimong, moo tshwele leha e le mafoome di sa senyeng, moo mashodu a sa thueng, a utswe, 21hobane moo letlotlo la hao le leng teng, le yona pelo ya hao e tla ba hona teng.”

Leihlo ke lebone la mmele

(Luka 11:34-36)

22“Leihlo ke lebone la mmele. Haeba leihlo la hao le hloka sepha, mmele wohle wa hao o tla ba leseding, 23empa haeba leihlo la hao le sa loka, mmele wohle wa hao o tla aparelwa ke lefifi. Ha ho le jwalo, ha lesedi le ka ho wena le fetoha lefifi, lefifi e tla ba le lekaakang!”

Modimo le Leruo

(Luka 16:13)

24“Ha ho motho ya ka sebeletsang marena a mabedi, hobane o tla hloya e mong, a rate e mong; kapa o tla kgomarela e mong, a nyedise e mong. Le ke ke la sebeletsa Modimo le Leruo.”

Matshwenyeho le dingongoreho

(Luka 12:22-34)

25“Ka baka leo, ke re ho lona: Le se ke la itshwenya ka bophelo ba lona, hore na le tla jang, kapa le tla nwang, leha e le ka mmele ya lona, hore na le tla aparang. Ana bophelo ha bo fete dijo, le mmele ha o fete diaparo ka bohlokwa na? 26Tadimang dinonyana tse fofang: ha di jale, ha di kotule, ha di bokellele disiung, empa Ntata lona ya mahodimong o a di fepa; ana lona ha le di fete hole ka bohlokwa na? 27Ke mang ho lona eo, ka ho itshwenya, a ka tsebang ho lelefatsa bophelo ba hae, leha e le ka motsotswana feela?

28“Hape le itshwenyetsang le ka diaparo? Ithuteng ka dikgahla hore na di hola jwang: ha di sebetse ka thata, ha di ohle, 29empa ke a le bolella, esita le Solomone tlotleng yohle ya hae ha a ka a apara jwaloka e nngwe ya tsona.1 Dikg. 10:4-7
2 Dik. 9:3-6
30Ha e le moo Modimo a apesa jwalo jwang ba naha, bo leng teng kajeno, mme kamoso bo lahlelwe seboping, na lona ba tumelo e fokolang, a ke ke a le apesa ho feta? 31Ha ho le jwalo, le se ke la itshwenya, la re: ‘Re tla jang? Re tla nwang? Re tla aparang?’ 32Tsena tsohle di labalabelwa ke bahedene; athe Ntata lona ya mahodimong o tseba hore le di hloka tsohle. 33Jwale batlang Mmuso wa Modimo le ho loka ha hae pele, mme tsena tsohle le tla di ekeletswa. 34Ka baka leo, le se ke la itshwenya ka la hosasane, hobane la hosasane le tla itshwenya ka tsa lona; letsatsi ka leng le lekanwa ke bothata ba lona.”

7

Ho ahlola ba bang

(Luka 6:37,38,41,42)

71“Se ahloleng ba bang, hore Modimo a tle a se ke a le ahlola, 2hobane le tla ahlolwa ka kahlolo eo le ahlolang ba bang ka yona, mme kahlolo eo ya lona e tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyetsang ba bang ka yona.Mar. 4:24

3“O tadimelang phatsa e ka leihlong la ngwaneno, empa o sa lemohe sekoqo se ka leihlong la hao? 4Kapa o ka re jwang ho ngwaneno: ‘Ere ke ntshe phatsa e ka leihlong la hao,’ athe sekoqo ke seo ka leihlong la hao? 5Moikaketsi, ntsha sekoqo se ka leihlong la hao pele, mme ke hona o tla bona hantle ho ntsha phatsa e ka leihlong la ngwaneno.

6“Se neeng dintja dintho tse halalelang, esere mohlomong tsa reteleha, tsa le harola; leha e le ho lahlela mabenyane a lona a bohlokwa pela dikolobe, esere mohlomong tsa a hatakela ka maoto.”

Kopang, batlang, kokotang

(Luka 11:9-13)

7“Kopang, le tla fuwa; batlang, le tla fumana; kokotang, le tla bulelwa, 8hobane mang kapa mang ya kopang o a fuwa, ya batlang o a fumana, mme ya kokotang o a bulelwa.

9“Ekaba ke mang ho lona, eo ekareng ha mora wa hae a mo kopa bohobe, yaba o mo fa lejwe? 10Kapa ha a mo kopa tlhapi, ebe o mo fa noha? 11Ha ho le jwalo, ha lona ba kgopo le tseba ho fana ka tse molemo ho bana ba lona, Ntata lona ya mahodimong o tla fana haholo hakaakang ka tse molemo ho ba mo kopang? 12Ha ho le jwalo, tsohle tseo le ratang hore batho ba le etse tsona, le lona le ba etse tsona; ke wona Molao le Baporofeta.”Luka 6:31

Kgoro e patisaneng

(Luka 13:24)

13“Kenang ka kgoro e patisaneng, hobane kgoro e isang timelong e hebehebe, le tsela e yang teng e sephara, mme ba kenang ka yona ba bangata, 14empa kgoro e isang bophelong e patisane, le tsela e yang teng e boima, mme ba e fumanang ha ba bakae.”

Sefate se tsejwa ka ditholwana tsa sona

(Luka 6:43,44)

15“Hlokomelang baporofeta ba bohata, ba tlang ho lona ba ikgakantse eka ke dinku, empa kahare e le diphiri tse harolakang. 16Le tla ba tseba ka diketso tsa bona. Na batho ba ke ba kge morara meutlweng, kapa difeiye hlabahlabaneng? 17Ka mokgwa o jwalo, sefate ka seng se monate se beha ditholwana tse monate, empa sefate se sebe se beha ditholwana tse mpe. 18Sefate se monate se sitwa ho beha ditholwana tse mpe, le ha e le sefate se sebe ho beha ditholwana tse monate. 19Sefate ka seng se sa beheng ditholwana tse monate se ye se rengwe, se lahlelwe mollong.Mat. 3:10
Luka 3:9
20Ka hona le tla ba tseba ka diketso tsa bona.”Mat. 12:33

Ha ke a ka ka le tseba

(Luka 13:25-27)

21“Hase mang kapa mang ya reng ho nna: ‘Morena, Morena,’ ya tla kena Mmusong wa mahodimo, empa ho tla kena ya etsang thato ya Ntate ya mahodimong. 22Tsatsing leo ba bangata ba tla re ho nna: ‘Morena, Morena, na ha re a ka ra porofeta ka lebitso la hao, ra leleka bademona ka lebitso la hao, ra etsa diketso tse ngata, tse hlollang, ka lebitso la hao na?’ 23Mohlang oo ke tla ba bolella pepenene, ke re: ‘Ha ke a ka ka le tseba; tlohang ho nna, lona ba etsang bokgopo!’ ”Pes. 6:9

Metheo e mmedi

(Luka 6:47-49)

24“Ha ho le jwalo, mang le mang ya utlwang dipolelo tsena tsa ka, a di phetha, o tla tshwantshwa le motho ya bohlale, ya ileng a haha ntlo ya hae hodima letlapa. 25Sekgohola sa fihla, diphororo tsa matha, meya ya puka, ya kgahlela ntlo eo, empa ha ya ka ya wa, hobane e ne e theilwe hodima letlapa. 26Athe mang le mang ya utlwang dipolelo tsena tsa ka, a sa di phethe, o tla tshwantshwa le motho ya sethoto, ya ileng a haha ntlo ya hae lehlabatheng. 27Sekgohola sa fihla, diphororo tsa matha, meya ya puka, ya kgahlela ntlo eo, yaba e a wa, mme ho wa ha yona ya eba ho tshabehang.”

28Ha Jesu a qetile dipolelo tsena, matshwele a tsota thuto ya hae, 29hobane o ne a ruta jwaloka ya nang le matla, e seng jwaloka Ditsebi tsa Molao tsa bona.Mar. 1:22
Luka 4:32