Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Thuto ya thabeng

(Mat. 5 — 7)

51Yare ha Jesu a bona matshwele, a nyolohela thabeng, mme hoba a dule, barutuwa ba hae ba tla ho yena; 2a qala ho ba ruta, a re:

Ba lehlohonolo

(Luka 6:20-23)

3“Ho lehlohonolo

ba futsanehileng moyeng,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.

4Ho lehlohonolo ba mahlomoleng,

hobane ba tla tshediswa.Esa. 61:2

5Ho lehlohonolo ba mosa,

hobane lefatshe

e tla ba lefa la bona.Pes. 37:11

6Ho lehlohonolo

ba lapetseng ho loka,

ba ho nyoretsweng,

hobane ba tla kgotsofatswa.Esa. 55:1,2

7Ho lehlohonolo ba mohau,

hobane ba tla hauhelwa.

8Ho lehlohonolo

ba pelo di hlwekileng,

hobane ba tla bona Modimo.Pes. 24:3,4

9Ho lehlohonolo ba bopang kgotso,

hobane ba tla bitswa

bana ba Modimo.

10Ho lehlohonolo

ba hlorisetswang ho loka,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.1 Pet. 3:14

11“Le lehlohonolo ha le hlapaolwa, le hloriswa, le etseletswa ka mekgwa yohle ka baka la ka.1 Pet. 4:14
12Thabang, le nyakalle, hobane moputso wa lona o moholo mahodimong; etswe baporofeta ba bileng teng pele ho lona ba hlorisitswe jwalo.”2 Dik. 36:16
Dik. 7:52

Letswai le lesedi la lefatshe

(Mar. 9:50; Luka 14:34,35)

13“Le letswai la lefatshe, empa ha letswai le ka tapa, le ka tswaifatswa kang? Ha le sa na thuso, haese hore le lahlelwe kantle, le hatakelwe ke batho.Mar. 9:50
Luka 14:34,35

14“Le lesedi la lefatshe. Motse o hahilweng hodima thaba o sitwa ho pateha;Joh. 8:12
9:5
15lebone le lona ha le ke be le hotetswe le kwahelwe ka nkgo, empa le bewa sedulwaneng sa lona, le kgantshetse bohle ba ka tlung.Mar. 4:21
Luka 8:16
11:33
16Lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo, ba tle ba bone mesebetsi e metle ya lona, ba be ba tlotlise Ntata lona ya mahodimong.”1 Pet. 2:12

Thuto ya Jesu ka tsa Molao

17“Le se ke la nahana hore ke tlile ho fedisa Molao kapa Baporofeta; ha ke a tla ho di fedisa, ke mpa ke tlile ho di phethahatsa. 18Kannete ke a le bolella: ho fihlela lehodimo le lefatshe di fela, ha ho ka ke ha fetoha tlhakunyana e le nngwe leha e le letshwaonyana le le leng Molaong, ho fihlela tsohle di etsahala.Luka 16:17
19Ha ho le jwalo, mang le mang ya tlolang leha e le nngwe ya ditaelo tsena tse nyenyane, mme a ruta batho ho etsa jwalo, o tla bitswa e monyenyane Mmusong wa mahodimo, empa mang le mang ya di phethang, mme a di ruta, yena o tla bitswa e moholo Mmusong wa mahodimo. 20Ke a le bolella, ha ho loka ha lona ho sa fete ha Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, ha le ka ke la kena Mmusong wa mahodimo.”

Thuto ya Jesu ka tsa kgalefo

(Luka 12:57-59)

21“Le utlwile hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa bolaya; mang le mang ya bolayang o tla tshwanelwa ke kahlolo.’Phal. 20:13
Dipo. 5:17
22Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya halefelang ngwanabo o tla tshwanelwa ke kahlolo, mme ya reng ho ngwanabo: ‘Sethoto towe!’ o tla tshwanelwa ke ho iswa kgotla; ha e le ya reng: ‘Tseketseke towe!’ o tla tshwanelwa ke ho ya mollong wa dihele.

23“Ha ho le jwalo, ha o nyehela ka mpho ya hao aletareng, mme teng o hopola hore ngwaneno o na le disuwa le wena, 24siya mpho ya hao moo pela aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o ntano kgutla ho tla nyehela ka mpho ya hao.

25“O utlwane kapelepele le eo le tsekisanang le yena le sa ntse le le tseleng, esere mohlomong ya o tsekisang a o neela moahlodi, moahlodi a o neela lepolesa, wa hlahlelwa tjhankaneng; 26kannete ke a o bolella, ha o ka ke wa tswa teng ho fihlela ha o lefile tjheletana ya ho qetela.”

Thuto ya Jesu ka tsa bofebe

27“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘O se ke wa feba.’Phal. 20:14
Dipo. 5:18
28Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya tadimang mosadi ka ho mo lakatsa o se a mo febile pelong ya hae. 29Haeba leihlo la hao le letona le o dihela sebeng, le honye, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o lahlelwe diheleng,Mat. 18:19
Mar. 9:47
30mme haeba letsoho la hao le letona le o dihela sebeng, le pome, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o ye diheleng.”Mat. 18:8
Mar. 9:43

Thuto ya Jesu ka tsa tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11,12; Luka 16:18)

31“Ho ile ha thwe: ‘Mang le mang ya hlalang mosadi wa hae a mo fe lengolo la tlhalo.’Dipo. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
32Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, haese ka taba ya bohlola, o a mo febisa, mme ya nyalang mosadi ya hladilweng o a feba.”Mat. 19:9
Mar. 10:11,12
Luka 16:18
1 Bakr. 7:10,11

Thuto ya Jesu ka tsa tlhapanyo

33“Le utlwile hape hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa ikana ka leshano, o mpe o phethe dikano tsa hao ho Morena.’Mee. 19:12
Dipa. 30:2
Dipo. 23:21
34Empa nna ke re ho lona: Le se ke la hlapanya le hanyenyane, leha e le ka lehodimo, kahobane ke terone ya Modimo;Jak. 5:12
Esa. 66:1
Mat. 23:22
35leha e le ka lefatshe, kahobane ke bonamelo ba maoto a hae; leha e le ka Jerusalema, kahobane ke motse wa Kgosi e kgolo;Esa. 66:1
Pes. 48:2
36leha e le ka hlooho ya hao, kahobane o sitwa ho sweufatsa kapa ho ntshofatsa qoba leha e le nngwe ya moriri. 37Ha le re ‘e’, le re ‘e’; ha le re ‘tjhe’, le re ‘tjhe’; ha e le ho fetang hoo, ho tswa ho E Mobe.”

Thuto ya Jesu ka tsa boiphetetso

(Luka 6:29,30)

38“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Leihlo le tla phetetswa ka leihlo, leino ka leino!’Phal. 21:24
Mee. 24:20
Dipo. 19:21
39Empa nna ke re ho lona: Le se ka la hanyetsa motho e mobe, empa ya o jabelang lerameng le letona, o mo retelletse le le letshehadi; 40ya ratang ho o qosa le ho nka seaparo sa hao, o mo tlohelle le yona kobo, 41mme ya o qophellang ho tsamaya le yena mehato e sekete, o ye le yena mehato e kete di pedi. 42Fa ya o kopang, mme o se ke wa furalla ya ratang ho adima ho wena.”

Thuto ya Jesu ka tsa ho rata dira

(Luka 6:27,28,32-36)

43“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Rata wa heno, o hloye sera sa hao.’Mee. 19:18
44Empa nna ke re ho lona: Ratang dira tsa lona, le rapelle ba le hlorisang, 45hore le be bana ba Ntata lona ya mahodimong, hobane o tjhabisetsa ba kgopo le ba molemo letsatsi la hae, mme o nesetsa ba lokileng le ba sa lokang pula. 46Haeba le rata ba le ratang feela, le ka ba le moputso wa eng? Ana balekgetho le bona ha ba etse jwalo na? 47Le teng haeba le dumedisa bana babo lona feela, le feta ba bang ka eng? Ana bahedene le bona ha ba etse jwalo na? 48Ha ho le jwalo, phethehang jwalokaha Ntata lona ya mahodimong a phethehile.”Mee. 19:12
Dipo. 18:13