Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mar. 1:1-8; Luka 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)

31Mehleng eo ha hlaha Johanne Mokolobetsi; a ruta feelleng la Judea,Lentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolelwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. 2a re: “Bakang, hobane Mmuso wa mahodimo o atametse!”Mat. 4:17
3Ke yena ya boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“Lentswe la ya howang feelleng

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae!’ ”Esa. 40:3

4Johanne o ne a apara seaparo se entsweng ka boya ba kamele, a itlama ka leqhama la letlalo thekeng; dijo tsa hae e ne e le ditsie le mahe a dinotshi tsa naha.2 Dikg. 1:8
5Jwale batho ba Jerusalema, le ba Judea yohle, le ba phuleng yohle ya Jorodane ba tswela ho yena, 6ba kolobetswa ke yena nokeng ya Jorodane, ba ntse ba ipolela dibe tsa bona.

7Empa ha a bona Bafarisi le Basaduke ba bangata ba etla ho kolobetswa, a re ho bona: “Madinyane a marabe, ke mang ya le boleletseng hore le ka baleha bohale bo tlang?Mat. 12:34
23:33
8Bontshang ka diketso hore le bakile, 9mme le se ke la nahana, la re: ‘Ntata rona ke Aborahama,’ hobane ke a le bolella hore Modimo o na le matla a ho hlahisetsa Aborahama bana ka majwe ana.Joh. 8:33
10Selepe se se se beilwe metsong ya difate; sefate sefe kapa sefe se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong.Mat. 7:19

11“Ha e le nna, ke le kolobeletsa pako ka metsi. Athe ya tlang kamorao ho nna o mpheta ka matla, hoo ke sa tshwaneleng ho mo rola meqathatso; yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo. 12Seoloso se letsohong la hae, mme o tla fiedisisa seotlo sa hae, a bokelle koro ya hae sesiung, mmoko wona a o tjhese mollong o sa timeng.”

Jesu o a kolobetswa

(Mar. 1:9-11; Luka 3:21,22)

13Yaba Jesu o fihla nokeng ya Jorodane a etswa Galelea, a tla ho Johanne hore a kolobetswe ke yena. 14Empa Johanne a leka ho mo thiba, a re: “Eka kgona e be nna ya kolobetswang ke wena, athe wena o tla ho nna?”

15Jesu a mo araba, a re: “Lesa, jwale, hobane ka tsela ena re lokela ho phethahatsa hohle ho lokileng.” Johanne a dumela.

16Hanghang hoba Jesu a kolobetswe, a tswa metsing, mme bonang, a bulelwa mahodimo, a bona Moya wa Modimo o theoha e ka leeba, o etla hodima hae; 17ha utlwahala lentswe le tswang mahodimong, le reng: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang!”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mar. 1:11
Luka 9:35

4

Jesu o a lekwa

(Mar. 1:12,13; Luka 4:1-13)

41Yaba Jesu o iswa ke Moya feelleng ho ya lekwa ke Diabolosi.Bah. 2:18
4:15
2A itima dijo ka matsatsi a mashome a mane, le ka masiu a mashome a mane, a nto lapa. 3Moleki a mo atamela, a re: “Haeba o Mora wa Modimo, ere majwe ana a fetohe bohobe!”

4A mo araba, a re: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Motho a ke ke a phela

ka bohobe feela,

empa o tla phela le ka polelo

e nngwe le e nngwe

e tswang molomong wa Modimo.’ ”Dipo. 8:3

5Yaba Diabolosi o mo nka a mo isa motseng a halalelang, mme a mmea tlhorong ya Tempele, 6a re ho yena: “Haeba o Mora wa Modimo, itihele, hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla laela mangeloi a hae,

mme a tla o kgakeletsa ka diatla,

esere leoto la hao

la kgoptjwa ke lejwe.’ ”Pes. 91:11,12

7Jesu a re ho yena: “Le teng ho ngotswe, ho thwe: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa hao.’ ”Dipo. 6:16

8Hape Diabolosi a mo nka, a mo isa thabeng e telelehadi, a mmontsha mebuso yohle ya lefatshe le maruo a yona, 9a re ho yena: “Tsena tsohle ke tla o fa tsona ha o ka itihela fatshe, wa nkgumamela.”

10Empa Jesu a re ho yena: “Tloha, Satane! Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla kgumamela Morena

Modimo wa hao,

o sebeletse yena a nnotshi.’ ”Dipo. 6:13

11Jwale Diabolosi a mo tlohela, mme bonang, mangeloi a atamela, a mo sebeletsa.

Jesu o qala tshebetso ya hae Galelea

(Mar. 1:14,15; Luka 4:14,15)

12Yare ha Jesu a utlwa hore Johanne o tshwerwe, a ya Galelea.Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luka 3:19,20
13A tloha Nasaretha, a tla aha Kapernauma e lebopong la letsha, tikolohong ya Sebulone le Nafthali,Joh. 2:12
14e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

15“Lefatshe la Sebulone

le lefatshe la Nafthali,

nqa lewatle, mose ho Jorodane,

Galelea ya baditjhaba,

16setjhaba se neng se dutse lefifing

se bone lesedi le leholo,

mme ba neng ba dutse lefatsheng

la lefu le lefifing

ba tjhabetswe ke lesedi.”Esa. 9:1,2

17Ho tloha nakong eo, Jesu a qala ho ruta, a re: “Bakang, hobane Mmuso wa mahodimo o atametse!”Mat. 3:2

Jesu o bitsa batshwasi ba bane ba ditlhapi

(Mar. 1:16-20; Luka 5:1-11)

18Yare ha Jesu a sika le letsha la Galelea, a bona bara ba babedi ba motho, Simone ya bitswang Petrose le Andrease ngwanabo, ba ntse ba akgela letlowa letsheng, hobane e ne e le batshwasi ba ditlhapi. 19A re ho bona: “Ntshaleng morao, mme ke tla le etsa batshwasi ba batho.” 20Hanghang ba tlohela matlowa a bona, ba mo latela.

21Hoba a fetele pele, a bona bara ba bang ba babedi ba motho, Jakobo mora wa Sebedea le Johanne ngwanabo, ba ena le ntata bona Sebedea ka sekepeng, ba ntse ba lokisa matlowa a bona, mme a ba bitsa. 22Hanghang ba tlohela sekepe le ntata bona, ba latela Jesu.

Jesu o a ruta, o fodisa ba bangata

(Luka 6:17-19)

23Jesu a tsamaya le Galelea yohle, a ntse a ruta matlung a thapelo a teng, a phatlalatsa molaetsa o molemo wa Mmuso, a fodisa mafu le malwetse wohle setjhabeng.Mat. 9:35
Mar. 1:39
24Setumo sa hae sa utlwahala Siria yohle, mme ha tliswa ho yena bohle ba jewang ke mafu a mefutafuta, ba imetsweng ke mahloko, ba nang le bademona, ba shwang sethwathwa, le diritsa, mme a ba fodisa. 25A ba a latelwa ke matshwelehadi a tswang Galelea, Dekapolese, Jerusalema, Judea le mose ho Jorodane.

5

Thuto ya thabeng

(Mat. 5 — 7)

51Yare ha Jesu a bona matshwele, a nyolohela thabeng, mme hoba a dule, barutuwa ba hae ba tla ho yena; 2a qala ho ba ruta, a re:

Ba lehlohonolo

(Luka 6:20-23)

3“Ho lehlohonolo

ba futsanehileng moyeng,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.

4Ho lehlohonolo ba mahlomoleng,

hobane ba tla tshediswa.Esa. 61:2

5Ho lehlohonolo ba mosa,

hobane lefatshe

e tla ba lefa la bona.Pes. 37:11

6Ho lehlohonolo

ba lapetseng ho loka,

ba ho nyoretsweng,

hobane ba tla kgotsofatswa.Esa. 55:1,2

7Ho lehlohonolo ba mohau,

hobane ba tla hauhelwa.

8Ho lehlohonolo

ba pelo di hlwekileng,

hobane ba tla bona Modimo.Pes. 24:3,4

9Ho lehlohonolo ba bopang kgotso,

hobane ba tla bitswa

bana ba Modimo.

10Ho lehlohonolo

ba hlorisetswang ho loka,

hobane Mmuso wa mahodimo

ke wa bona.1 Pet. 3:14

11“Le lehlohonolo ha le hlapaolwa, le hloriswa, le etseletswa ka mekgwa yohle ka baka la ka.1 Pet. 4:14
12Thabang, le nyakalle, hobane moputso wa lona o moholo mahodimong; etswe baporofeta ba bileng teng pele ho lona ba hlorisitswe jwalo.”2 Dik. 36:16
Dik. 7:52

Letswai le lesedi la lefatshe

(Mar. 9:50; Luka 14:34,35)

13“Le letswai la lefatshe, empa ha letswai le ka tapa, le ka tswaifatswa kang? Ha le sa na thuso, haese hore le lahlelwe kantle, le hatakelwe ke batho.Mar. 9:50
Luka 14:34,35

14“Le lesedi la lefatshe. Motse o hahilweng hodima thaba o sitwa ho pateha;Joh. 8:12
9:5
15lebone le lona ha le ke be le hotetswe le kwahelwe ka nkgo, empa le bewa sedulwaneng sa lona, le kgantshetse bohle ba ka tlung.Mar. 4:21
Luka 8:16
11:33
16Lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo, ba tle ba bone mesebetsi e metle ya lona, ba be ba tlotlise Ntata lona ya mahodimong.”1 Pet. 2:12

Thuto ya Jesu ka tsa Molao

17“Le se ke la nahana hore ke tlile ho fedisa Molao kapa Baporofeta; ha ke a tla ho di fedisa, ke mpa ke tlile ho di phethahatsa. 18Kannete ke a le bolella: ho fihlela lehodimo le lefatshe di fela, ha ho ka ke ha fetoha tlhakunyana e le nngwe leha e le letshwaonyana le le leng Molaong, ho fihlela tsohle di etsahala.Luka 16:17
19Ha ho le jwalo, mang le mang ya tlolang leha e le nngwe ya ditaelo tsena tse nyenyane, mme a ruta batho ho etsa jwalo, o tla bitswa e monyenyane Mmusong wa mahodimo, empa mang le mang ya di phethang, mme a di ruta, yena o tla bitswa e moholo Mmusong wa mahodimo. 20Ke a le bolella, ha ho loka ha lona ho sa fete ha Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, ha le ka ke la kena Mmusong wa mahodimo.”

Thuto ya Jesu ka tsa kgalefo

(Luka 12:57-59)

21“Le utlwile hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa bolaya; mang le mang ya bolayang o tla tshwanelwa ke kahlolo.’Phal. 20:13
Dipo. 5:17
22Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya halefelang ngwanabo o tla tshwanelwa ke kahlolo, mme ya reng ho ngwanabo: ‘Sethoto towe!’ o tla tshwanelwa ke ho iswa kgotla; ha e le ya reng: ‘Tseketseke towe!’ o tla tshwanelwa ke ho ya mollong wa dihele.

23“Ha ho le jwalo, ha o nyehela ka mpho ya hao aletareng, mme teng o hopola hore ngwaneno o na le disuwa le wena, 24siya mpho ya hao moo pela aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o ntano kgutla ho tla nyehela ka mpho ya hao.

25“O utlwane kapelepele le eo le tsekisanang le yena le sa ntse le le tseleng, esere mohlomong ya o tsekisang a o neela moahlodi, moahlodi a o neela lepolesa, wa hlahlelwa tjhankaneng; 26kannete ke a o bolella, ha o ka ke wa tswa teng ho fihlela ha o lefile tjheletana ya ho qetela.”

Thuto ya Jesu ka tsa bofebe

27“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘O se ke wa feba.’Phal. 20:14
Dipo. 5:18
28Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya tadimang mosadi ka ho mo lakatsa o se a mo febile pelong ya hae. 29Haeba leihlo la hao le letona le o dihela sebeng, le honye, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o lahlelwe diheleng,Mat. 18:19
Mar. 9:47
30mme haeba letsoho la hao le letona le o dihela sebeng, le pome, o le lahle, hobane ho molemo ho wena ha ho ka timela setho se le seng sa hao, ho ena le hore mmele wohle wa hao o ye diheleng.”Mat. 18:8
Mar. 9:43

Thuto ya Jesu ka tsa tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11,12; Luka 16:18)

31“Ho ile ha thwe: ‘Mang le mang ya hlalang mosadi wa hae a mo fe lengolo la tlhalo.’Dipo. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
32Empa nna ke re ho lona: Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, haese ka taba ya bohlola, o a mo febisa, mme ya nyalang mosadi ya hladilweng o a feba.”Mat. 19:9
Mar. 10:11,12
Luka 16:18
1 Bakr. 7:10,11

Thuto ya Jesu ka tsa tlhapanyo

33“Le utlwile hape hore ho ile ha thwe ho ba boholoholo: ‘O se ke wa ikana ka leshano, o mpe o phethe dikano tsa hao ho Morena.’Mee. 19:12
Dipa. 30:2
Dipo. 23:21
34Empa nna ke re ho lona: Le se ke la hlapanya le hanyenyane, leha e le ka lehodimo, kahobane ke terone ya Modimo;Jak. 5:12
Esa. 66:1
Mat. 23:22
35leha e le ka lefatshe, kahobane ke bonamelo ba maoto a hae; leha e le ka Jerusalema, kahobane ke motse wa Kgosi e kgolo;Esa. 66:1
Pes. 48:2
36leha e le ka hlooho ya hao, kahobane o sitwa ho sweufatsa kapa ho ntshofatsa qoba leha e le nngwe ya moriri. 37Ha le re ‘e’, le re ‘e’; ha le re ‘tjhe’, le re ‘tjhe’; ha e le ho fetang hoo, ho tswa ho E Mobe.”

Thuto ya Jesu ka tsa boiphetetso

(Luka 6:29,30)

38“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Leihlo le tla phetetswa ka leihlo, leino ka leino!’Phal. 21:24
Mee. 24:20
Dipo. 19:21
39Empa nna ke re ho lona: Le se ka la hanyetsa motho e mobe, empa ya o jabelang lerameng le letona, o mo retelletse le le letshehadi; 40ya ratang ho o qosa le ho nka seaparo sa hao, o mo tlohelle le yona kobo, 41mme ya o qophellang ho tsamaya le yena mehato e sekete, o ye le yena mehato e kete di pedi. 42Fa ya o kopang, mme o se ke wa furalla ya ratang ho adima ho wena.”

Thuto ya Jesu ka tsa ho rata dira

(Luka 6:27,28,32-36)

43“Le utlwile hore ho ile ha thwe: ‘Rata wa heno, o hloye sera sa hao.’Mee. 19:18
44Empa nna ke re ho lona: Ratang dira tsa lona, le rapelle ba le hlorisang, 45hore le be bana ba Ntata lona ya mahodimong, hobane o tjhabisetsa ba kgopo le ba molemo letsatsi la hae, mme o nesetsa ba lokileng le ba sa lokang pula. 46Haeba le rata ba le ratang feela, le ka ba le moputso wa eng? Ana balekgetho le bona ha ba etse jwalo na? 47Le teng haeba le dumedisa bana babo lona feela, le feta ba bang ka eng? Ana bahedene le bona ha ba etse jwalo na? 48Ha ho le jwalo, phethehang jwalokaha Ntata lona ya mahodimong a phethehile.”Mee. 19:12
Dipo. 18:13