Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mar. 14:1,2; Luka 22:1,2; Joh. 11:45-53)

261Yare ha Jesu a qetile dipolelo tsena tsohle, a re ho barutuwa ba hae: 2“Le a tseba hore kamora matsatsi a mabedi e tla ba Paseka, mme Mora Motho o tla neelwa ho thakgiswa.”Phal. 12:1-27

3Jwale baprista ba baholo le setjhaba ba phuthehela ha Moprista e Moholo ya bitswang Kaiafa, 4mme ba rera ho tshwara Jesu ka mano le ho mmolaya. 5Empa ba re: “E se be mohla mokete, esere mohlomong moferefere wa eba teng hara setjhaba.”

Jesu o tshelwa ka setlolo Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Jesu ha a le Bethania ha Simone, molepera, 7mosadi ya nang le pitsana e tletseng setlolo sa bohlokwa, a tla ho yena, mme a se tshela hloohong ya Jesu ha a ntse a eja.Luka 7:37,38

8Empa barutuwa ba hae ha ba bona hoo ba ipelaetsa, ba re: “Tshenyo ee e etsetswang? 9Setlolo sena se ka be se rekisitswe tjhelete e ngata, mme ya abelwa mafutsana.”

10Jesu a elellwa hona, mme a re ho bona: “Le nyahamisetsang mosadi eo pelo, athe o nketseditse ketso e molemo? 11Mafutsana le na le wona kamehla, athe nna le ke ke la ba le nna kamehla;Dipo. 15:11
12ka ho tshela setlolo sena hodima mmele wa ka, o lokiseditse ho epelwa ha ka. 13Ruri ke a le bolella, hohle lefatsheng moo molaetsa ona o molemo o tla phatlalatswa teng, seo a se entseng se tla bolelwa, e be seo a hopolwang ka sona.”

Tumellano ya ho eka Jesu

(Mar. 14:10,11; Luka 22:3-6)

14Yaba e mong wa ba leshome le metso e mmedi, ya bitswang Judase Isekariota o ya ho baprista ba baholo, 15o re: “Le tla mphang, ke tle ke le neele yena?” Ba mo lefa ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo.Sak. 11:12
16Ho tloha moo a batla monyetla wa ho ba neela yena.

Jesu le barutuwa ba ja Paseka

(Mar. 14:12-21; Luka 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

17Ka letsatsi la pele la mokete wa bohobe bo sa lomoswang, barutuwa ba tla ho Jesu, ba re: “O rata ha re o lokisetsa ho jela Paseka kae?”

18A re: “Eyang motseng ho motho ya itseng, le re ho yena: ‘Moruti o re nako ya ka e haufi, ke tla jela Paseka ha hao mmoho le barutuwa ba ka.’ ”

19Barutuwa ba etsa jwalokaha Jesu a ba laetse, mme ba lokisa Paseka.

20Mantsiboya a qala ho ja le ba leshome le metso e mmedi. 21Ha ba ntse ba eja, a re: “Ruri ke a le bolella hore e mong wa lona o tla nkeka.”

22Ba swaba haholo, mme e mong le e mong a qala ho mmotsa, a re: “Na ke nna, Morena?”

23A araba, a re: “Ya kentseng letsoho le nna ka sejaneng ke yena ya tla nkeka.Pes. 41:10
24Ha e le Mora Motho, o ikela jwalokaha ho ngotswe ka yena, empa ho madimabe motho eo Mora Motho a tla ekwa ke yena. Ho ka be ho bile molemo ho yena hoja a se ke a tswalwa.”

25Judase, e leng yena ya mo ekang, a bua, a re: “Na ke nna, Moruti?”

A re ho yena: “O boletse teng!”

Selallo sa Morena

(Mar. 14:22-26; Luka 22:15-20; 1 Bakr. 11:23-25)

26Yare ha ba ntse ba eja, Jesu a nka bohobe, a boka, a bo ngwatha, mme a bo nea barutuwa ba hae, a re: “Nkang le je; hona ke mmele wa ka.”

27A nka senwelo, a leboha, a nto ba nea sona, a re: “Nwelang ho sona bohle, 28hobane hona ke madi a ka a selekane, a tla tshollelwa ba bangata, a tshollelwa tshwarelo ya dibe.Phal. 24:8
Jer. 31:31-34
29Ke a le bolella, ho tloha jwale ha nka ke ka nwa seno se tswang tholwaneng ya morara ho fihlela letsatsing leo ke tla se nwa le lona Mmusong wa Ntate se le setjha.”

30Hoba ba bine sefela, ba tswa, ba ya Thabeng ya Mehlwaare.

Jesu o bolela tatolo ya Petrose

(Mar. 14:27-31; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31Jwale Jesu a re ho bona: “Ka bosiu bona lona bohle le tla nkwenehela, hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ke tla otla modisa,

mme dinku tsa mohlape

di tla qhalana.’Sak. 13:7

32“Empa ha ke se ke tsohile bafung ke tla le etella pele ho ya Galelea.”Mat. 28:16
33Petrose a mo araba, a re: “Leha bohle ba ka o kwenehela, nna nke ke ka kweneha le kgale.”

34Jesu a re ho yena: “Kannete ke a o bolella hore bosiung bona, etlare mokoko o eso lle, o tla be o ntatotse hararo.”

35Petrose a re ho yena: “Leha eba ke tlameha ho shwa le wena, ha nka ke ka o latola.” Barutuwa bohle le bona ba bua jwalo.

Jesu o rapela Gethesemane

(Mar. 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Jwale Jesu a ya le bona serapeng se bitswang Gethesemane, mme a re ho barutuwa: “Dulang mona ha ke sa ntse ke eya mane ho rapela.” 37A tsamaya le Petrose le bara ba babedi ba Sebedea, mme a qala ho swaba le ho tshwenyeha. 38Yaba o re ho bona: “Moya wa ka o maswabing a maholo, hoo nka shwang; salang mona, le fadimehe le nna.”

39A ya pejana, a itihela fatshe ka sefahleho, a rapela, a re: “Ntate, haeba ho ka etsahala, senwelo sena a se ke se mphete, empa ho be kamoo ho ratang wena kateng, e seng nna.”

40A tla ho barutuwa, a fumana ba robetse, mme a re ho Petrose: “Na ebe le sitilwe ho fadimeha le nna hora e le nngwe? 41Fadimehang, mme le rapele, hore le se kene molekong; moya o mafolofolo, empa mmele o a fokola.”

42A tloha ho bona kgetlo la bobedi, a ya rapela, a re: “Ntate, haeba senwelo sena se sitwa ho mpheta ke sa se nwe, a ho etswe thato ya hao!”

43Ha a kgutlela ho bona hape, a fumana ba robetse, hobane mahlo a bona a ne a le boima ke boroko. 44A tloha hape, a ya rapela kgetlo la boraro, a pheta mantswe wona ane.

45Jwale a tla ho barutuwa, a re ho bona: “Na le sa ntse le robetse, le phomotse? Bonang, nako e atametse, mme Mora Motho o neelwa matsohong a baetsadibe. 46Tsohang, a re yeng; ya nkekang ke enwa, o se a atametse.”

Jesu o a ekwa, mme o a tshwarwa

(Mar. 14:43-50; Luka 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47Yare a sa bua, Judase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a fihla a ena le letshwelehadi le tshwereng disabole le dikoto, le etswa ho baprista ba baholo le baholo ba setjhaba. 48Ya ekang Jesu o ne a ba neile pontsho, a re: “Eo ke tla mo aka ke yena; le mo tshware.” 49A ba sa toba ho Jesu, a re: “E, Moruti!” Yaba o a mo aka.

50Jesu a re ho yena: “Motswalle, o tletseng moo?”

Jwale ba tla ho Jesu, ba mo tshwara. 51E mong wa ba nang le Jesu a phahamisa letsoho la hae, a hula sabole ya hae, a hlatha mohlanka wa Moprista e Moholo, a mo poma tsebe.

52Yaba Jesu o re ho yena: “Busetsa sabole ya hao selateng sa yona, hobane bohle ba tshwarang sabole ba tla bolawa ka sabole. 53Kapa o lekanya hore ke sitwa ho rapela Ntate, a nthomelle hona jwale mabotho a mangeloi a fetang leshome le metso e mmedi? 54Empa Mangolo a ka phethahala jwang a reng, eka kgona ho be jwalo?”

55Ka yona nako eo Jesu a re ho matshwele: “Na ebe ke senokwane ha le tlile ho ntshwara ka disabole le dikoto tjee? Ke nnile ka ruta ka Tempeleng ka matsatsi wohle, empa ha le a ka la ntshwara.Luka 19:47
21:37
56Empa hona hohle ho etsahetse hore se ngotsweng ke baporofeta se phethahale.” Jwale barutuwa bohle ba mo siya, ba baleha.

Jesu o iswa kgotla

(Mar. 14:53-65; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:13,14,19-24)

57Yaba ba tshwereng Jesu ba mo isa ho Moprista e Moholo, Kaiafa, moo Ditsebi tsa Molao le baholo ba neng ba phuthehetse teng. 58Petrose a mo latela a le sebakana ho ya fihla ha Moprista e Moholo, mme hoba a kene, a dula le bahlanka ho bona pheletso.

59Baprista ba baholo le lekgotla lohle ba batla bopaki ba leshano bo ka tswang Jesu hore ba tle ba mmolaye, 60empa ha ba a ka ba bo fumana, le hoja dipaki tsa leshano di ile tsa tla ka bongata.

Qetellong ha tla tse pedi, 61tsa re: “Motho enwa o itse: ‘Nka qhaqha Tempele ya Modimo, mme ka e tsosa ka matsatsi a mararo.’ ”Joh. 2:19

62Moprista e Moholo a ema, a re: “Na ha o arabe letho hodima tseo ba o qosang ka tsona?” 63Empa Jesu a kgutsa.

Moprista e Moholo a re ho yena: “Ke re o hlapanye ka Modimo ya phelang, o re bolelle hore na o Kreste, Mora Modimo.”

64Jesu a re: “Wena o rialo. Empa ke a le bolella, ke re:

“Ho tloha jwale

le tla bona Mora Motho

a dutse letsohong le letona

la Ya Matla,

mme a etla

a le hodima maru a lehodimo.”Dan. 7:13
Pes. 110:1

65Yaba Moprista e Moholo o hahola diaparo tsa hae, o re: “O nyefotse, re sa hlokelang dipaki? Jwale le ikutlwetse nyefolo. 66Le reng?”

Ba mo araba, ba re: “O tshwanelwa ke lefu.”Mee. 24:16

67Yaba ba mo tshwela ka mathe sefahlehong, ba mo otla ka ditebele, ba bang bona ba mo jabela,Esa. 50:6
68ba re: “Re porofetele, Kreste: Ke mang ya o otlileng?”

Petrose o latola Jesu

(Mar. 14:66-72; Luka 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petrose o ne a dutse kantle, lebaleng; lekgabunyane le leng la tla ho yena, la re: “Le wena o ne o ena le Jesu wa Galelea.”

70A mo latola pela bohle, a re: “Ha ke tsebe seo o se bolelang.”

71Yare ha a etswa monyako, lekgabunyane le leng hape la mmona, la re ho ba neng ba le moo: “Enwa o ne a ena le Jesu wa Nasaretha.”

72A hlapanya, a mo latola hape, a re: “Motho eo ha ke mo tsebe.”

73Hamoraonyana, ba emeng moo ba tla ho Petrose, ba re: “Kannete le wena o e mong wa bona, hobane le puo ya hao e a o paka.”

74Ya eba moo a qalang ho rohakana le ho hlapanya, a re: “Motho eo ha ke mo tsebe!” Hanghang mokoko wa lla. 75Petrose a hopola polelo ya Jesu ha a itse ho yena: “Mokoko o eso lle, o tla be o ntatotse hararo.” A tswela kantle, a lla habohloko.

27

Jesu o iswa ho Pilato

(Mar. 15:1; Luka 23:1,2; Joh. 18:28-32)

271E sa le kameso, baprista le baholo bohle ba setjhaba ba rera ho bolaya Jesu. 2Ha ba se ba mo tlamile, ba mo kganna, ba ya mo neela mmusisi Pilato.

Lefu la Judase

(Dik. 1:18,19)

3Yare ha Judase, ya ekileng Jesu, a bona hore o se a ahloletswe lefu, a ikwahlaya, a busetsa ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo ho baprista ba baholo, le baholo, 4a re: “Ke sitilwe ka ho eka madi a se nang molato.”

Empa ba re: “Hoo ho re ama kang? Ke tabeng ya hao!”

5Hoba a akgele ditjhelete tseo ka Tempeleng, a tloha, a ya iphenetha.

6Baprista ba baholo ba nka ditjhelete tseo, ba re: “Ha ho dumellehe hore di kenngwe polokelong ya ditjhelete tsa Tempele, hobane ke tsa theko ya madi.” 7Yare hoba ba rere, ba reka tshimo ya sebopi sa dipitsa ka tsona, e tle e be moo ho epelwang baditjhaba teng. 8Ka baka leo, tshimo eo e bitswa Tshimo ya Madi le kajeno-ya-bokajeno.Dik. 1:18,19
9Yaba ho phethahala ho boletsweng ke moporofeta Jeremia, ha a re: “Ba nka ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo; theko ya ya ileng a beelwa theko, eo ba bang ba bana ba Iseraele ba ileng ba mmeela theko, 10ba fana ka tsona ho reka tshimo ya sebopi sa dipitsa, jwalokaha Morena a ile a ntaela.”Sak. 11:12,13
Jer. 32:6-9

Pilato o botsa Jesu

(Mar. 15:2-5; Luka 23:3-5; Joh. 18:33-38)

11Jwale Jesu a emiswa pela mmusisi; mmusisi a mmotsa, a re: “Na o kgosi ya Bajuda?”

Jesu a re: “Wena o rialo.”

12Ha a ntse a qoswa ke baprista ba baholo le ke baholo, ha a a ka a araba letho. 13Yaba Pilato o re ho yena: “Na ha o utlwe bopaki bo bokaalekaale boo ba o qosang ka bona?” 14Empa ha a a ka a mo araba leha e le polelong e le nngwe, hoo mmusisi a bileng a makala ka ho fetisisa.

Jesu o ahlolelwa lefu

(Mar. 15:6-15; Luka 23:13-25; Joh. 18:39 — 19:16)

15Ka mokete mmusisi o ne a tlwaetse ho lokollela letshwele motshwaruwa e mong, eo le mo ratang. 16Ka nako eo ba ne ba ena le motshwaruwa ya tumileng ka bokgopo, ya bitswang Barabase. 17Jwale ha ba phuthehile, Pilato a re ho bona: “Le rata ha ke le lokollela ofe, Barabase kapa Jesu ya bitswang Kreste?” 18O ne a tseba hore ba neelane ka yena ka baka la mona.

19Yare a sa dutse setulong sa boahlodi, mohatsa hae a romela ho yena, a re: “O se ke wa ba le taba le motho eo ya lokileng, hobane ke ile ka tshwenyeha habohloko kajeno ha ke lora.”

20Empa baprista ba baholo le baholo ba hlohlelletsa letshwele hore le kope Barabase, Jesu yena a bolawe.

21Mmusisi a re ho bona: “Le rata ha ke le lokollela ofe ho bao ba babedi?”

Ba re: “Barabase!”

22Pilato a re ho bona: “Jwale ke etse jwang ka Jesu ya bitswang Kreste?”

Bohle ba re: “A thakgiswe!”

23A re: “Empa o entse bobe bofe?”

Ba eketsa ba howa, ba re: “A thakgiswe!”

24Yare ha Pilato a bona hore ha ho thuse letho, lerata le mpa le eketseha, a nka metsi, a hlapa matsoho pontsheng ya letshwele, a re: “Ha ke na molato mading a motho enwa; ke tabeng ya lona!”Dipo. 21:6-9

25Setjhaba sohle sa arabela, sa re: “Madi a hae a botswe rona le bana ba rona!”

26Jwale a ba lokollela Barabase; hoba a laele hore Jesu a shapuwe, a neelana ka yena hore a thakgiswe.

Bahlabani ba soma Jesu

(Mar. 15:16-20; Joh. 19:2,3)

27Jwale bahlabani ba mmusisi ba isa Jesu tlung ya bobusisi, ba nto mmokellela lebotho lohle. 28Ba mo hlobodisa, ba mo apesa kobo e kgubedu, 29ba loha mofapahlooho ka meutlwa, ba mo rwesa wona, ba mo tshwarisa leqala ka letsoho le letona, ba kgumama pela hae, ba mo soma, ba re: “Ahe! Kgosi ya Bajuda!” 30Ba mo tshwela ka mathe, ba nka leqala, ba mmata hloohong. 31Ha ba se ba mo somme, ba mo hlobodisa kobo eo, ba mo apesa diaparo tsa hae, mme ba mo qhoba ho ya mo thakgisa.

Jesu o a thakgiswa

(Mar. 15:21-32; Luka 23:26-43; Joh. 19:17-27)

32Yare ha ba etswa, ba teana le monna wa Sirene, ya bitswang Simone; ba mo qobella ho jara sefapano sa Jesu. 33Ha ba fihlile sebakeng se bitswang Gologotha, e leng ho bolela Sebaka sa Lehata, 34ba mo nea veine e tswakilweng le nyooko hore a e nwe, empa hoba a e latswe, a hana ho e nwa.Pes. 69:22

35Yare hoba ba mo thakgise, ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho,Pes. 22:19
36ba nto dula moo, ba mo lebela. 37Kahodimo ho hlooho ya hae ba maneha lengolo le bolelang molato wa hae, le reng: enwa ke jesu, kgosi ya bajuda. 38Dinokwane tse pedi tsa thakgiswa le yena, se seng ka letsohong le letona, se seng ka ho le letshehadi.

39Ba fetang ka tsela ba mo nyefola, ba ntse ba sisinya dihlooho,Pes. 22:8
109:25
Kodi. 2:15
40ba re: “Wena ya qhaqhang Tempele, mme o e tsose ka matsatsi a mararo, ipholose he! Haeba o le Mora wa Modimo, theoha sefapanong!”Mat. 26:61
Joh. 2:19

41Ka mokgwa o jwalo le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baholo ba mo soma, ba re: 42“O pholositse ba bang, empa yena o sitwa ho ipholosa; ke kgosi ya Iseraele, ha a ke a theohe sefapanong jwale, mme re tla dumela ho yena. 43O tshepile Modimo, ha a ke a mo namolele jwale, haeba a mo rata; hobane o itse: ‘Nna ke Mora wa Modimo!’ ”Pes. 22:9

44Ka mokgwa o jwalo le tsona dinokwane tse thakgisitsweng le yena tsa mo hlapaola.

Lefu la Jesu

(Mar. 15:33-41; Luka 23:44-49; Joh. 19:28-30)

45Ho tloha ka hora ya leshome le metso e mmedi lefifi la aparela lefatshe lohle ho fihlela ka hora ya boraro. 46Yare ha e batla e eba hora ya boraro, Jesu a meketsa ka lentswe le phahameng, a re: “Eli, Eli, lema sabakthani?” ke ho re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntahletseng na?”Pes. 22:2

47Yare ha ba bang ba neng ba eme moo ba utlwa, ba re: “O bitsa Elia.” 48E mong wa bona a phakisa a matha, a nka semonyametsi, a se kenya aseneng, a se hloma leqaleng, mme a mo nea hore a nwe.Pes. 69:22

49Ba bang bona ba re: “Lesang, re ke re bone hore na Elia o tla mo pholosa.”

50Jesu a boela a meketsa ka lentswe le phahameng, mme a neela moya.

51Bonang, lesira la Tempele la taboha ka lehare, ho tloha hodimo ho isa tlase, lefatshe la sisinyeha, mafika a petsoha,Phal. 26:31-33
52mabitla a buleha, ditopo tsa bahalaledi ba bangata ba ithobaletseng tsa tsoha; 53ba tswa mabitleng kamora tsoho ya Jesu, ba kena motseng o halalelang, ba bonwa ke ba bangata.

54Yare ha molaodi wa ba lekgolo le ba lebetseng Jesu le yena ba bona tshisinyeho ya lefatshe le tse etsahalang, ba tshoha haholo, ba re: “Kannete enwa e ne e le Mora wa Modimo.”

55Jwale basadi ba bangata, ba neng ba ile ba latela Jesu ho tloha Galelea, ba ntse ba mo sebeletsa, ba ne ba le teng, ba tadimile ba le thokwana; 56hara bona ho ena le Maria wa Magadala, Maria mma Jakobo le Josefa, le mohatsa Sebedea.Luka 8:2,3

Kepelo ya Jesu

(Mar. 15:42-47; Luka 23:50-56; Joh. 19:38-42)

57Mantsiboya ha tla monna wa morui ya bitswang Josefa wa Arimathea, eo le yena e neng e le morutuwa wa Jesu. 58A ya ho Pilato, mme a kopa setopo sa Jesu. Yaba Pilato o laela hore a se newe. 59Josefa a nka setopo, a se phuthela ka lesela le hlwekileng, 60a se bea ka lebitleng la hae le letjha leo a neng a le betlile lefikeng, mme hoba a phikolosetse lejwe le leholo monyako wa lebitla, a tloha. 61Maria wa Magadala le Maria e mong ba ne ba le moo, ba dutse malebana le lebitla.

Balebedi lebitleng

62Ka la hosasane, e leng letsatsi le hlahlamang la tlhekelo, baprista ba baholo le Bafarisi ba phuthehela ho Pilato, 63ba re: “Morena, re hopotse hore mothetsi yane ha a sa phela, o ile a re: ‘Ke tla tsoha kamora matsatsi a mararo.’Mat. 16:21
17:23
20:19
Mar. 8:31
9:31
10:33,34
Luka 9:22
18:31-33
64Ka baka leo, ako laele hore lebitla le lebelwe ka thata ho fihlela letsatsi la boraro, esere mohlomong barutuwa ba hae ba tla mo utswa, mme ba re ho setjhaba: ‘O tsohile bafung!’ Leshano lena la morao le tla ba lebe ho feta la pele.”

65Pilato a re ho bona: “Nkang balebedi, le yo lebela ka thata jwalokaha le tseba.” 66Ba ya, ba tiisa lejwe la lebitla ka letshwao la bona, ba siya balebedi ho le lebela ka thata.

28

Jesu o tsoha bafung

(Mar. 16:1-8; Luka 24:1-12; Joh. 20:1-10)

281Ha Sabatha se fetile, ho hlaha mafube a letsatsi le qalang beke, Maria wa Magadala le Maria e mong ba tla ho bona lebitla.

2Bonang, tshisinyeho e kgolo ya lefatshe ya eba teng, hobane lengeloi la Morena le ne le ile la theoha lehodimong, la fihla, la phikolosa lejwe, mme la dula hodima lona. 3Sebopeho sa lona se ne se ka lehadima, mme seaparo sa lona se ne se le sesweu jwaloka lehlwa. 4Balebedi ba thothomela ke ho tshaba, ba eba jwaloka bafu.

5Lengeloi la re ho basadi: “Lona le se ke la tshoha; ke a tseba hore le batla Jesu ya thakgisitsweng. 6Ha a yo mona, hobane o tsohile, jwalokaha a ne a bolele. Tloong, le bone sebaka seo a neng a le ho sona. 7Le phakise le yo bolella barutuwa ba hae, le re: ‘O tsohile bafung, mme o le etella pele ho ya Galelea; le tla mmona teng.’ Jwale ke le boleletse.”

8Ba tloha kapele lebitleng, ka tshabo le ka thabo e kgolo, ba matha ho ya tsebisa barutuwa ba hae.

9Jesu a teana le bona, a re: “Dumelang!” Ba atamela, mme ba mo tshwara maoto, ba mo kgumamela. 10Yaba Jesu o re ho bona: “Se tshabeng, eyang le tsebise bana beso hore ba ye Galelea, mme ba tla mpona teng.”

Mokgosi wa balebedi

11Ha basadi ba ntse ba eya, ba bang ba balebedi ba ya motseng, mme ba tsebisa baprista ba baholo tsohle tse etsahetseng. 12Ba phutheha le baholo, mme ha ba se ba rerisane, ba nea bahlabani tjhelete e ngata, 13ba re: “Le tle le re: ‘Barutuwa ba hae ba ile ba tla bosiu, mme ba mo utswa ha re ntse re robetse.’ 14Haeba taba ena e ka fihla ditsebeng tsa mmusisi re tla mo kgodisa, hore a se ke a le kgathatsa.”

15Bahlabani ba amohela tjhelete, mme ba etsa kamoo ba lailweng kateng. Polelo ena ya tumiswa hara Bajuda ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.

Thomo ya barutuwa

(Mar. 16:14-18; Luka 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dik. 1:6-8)

16Barutuwa ba leshome le motso o mong ba ya Galelea, thabeng eo Jesu a neng a ba laetse ho ya ho yona.Mat. 26:32
Mar. 14:28
17Ha ba mmona, ba mo kgumamela, empa ba bang ba belaela. 18Jesu a atamela, a bua le bona, a re: “Ke neilwe matla wohle lehodimong le lefatsheng. 19Eyang ke hona le ditjhaba tsohle, le di etse barutuwa, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang,Dik. 1:8
20le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Bonang, ke na le lona kamehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe.”