Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mar. 14:1,2; Luka 22:1,2; Joh. 11:45-53)

261Yare ha Jesu a qetile dipolelo tsena tsohle, a re ho barutuwa ba hae: 2“Le a tseba hore kamora matsatsi a mabedi e tla ba Paseka, mme Mora Motho o tla neelwa ho thakgiswa.”Phal. 12:1-27

3Jwale baprista ba baholo le setjhaba ba phuthehela ha Moprista e Moholo ya bitswang Kaiafa, 4mme ba rera ho tshwara Jesu ka mano le ho mmolaya. 5Empa ba re: “E se be mohla mokete, esere mohlomong moferefere wa eba teng hara setjhaba.”

Jesu o tshelwa ka setlolo Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Jesu ha a le Bethania ha Simone, molepera, 7mosadi ya nang le pitsana e tletseng setlolo sa bohlokwa, a tla ho yena, mme a se tshela hloohong ya Jesu ha a ntse a eja.Luka 7:37,38

8Empa barutuwa ba hae ha ba bona hoo ba ipelaetsa, ba re: “Tshenyo ee e etsetswang? 9Setlolo sena se ka be se rekisitswe tjhelete e ngata, mme ya abelwa mafutsana.”

10Jesu a elellwa hona, mme a re ho bona: “Le nyahamisetsang mosadi eo pelo, athe o nketseditse ketso e molemo? 11Mafutsana le na le wona kamehla, athe nna le ke ke la ba le nna kamehla;Dipo. 15:11
12ka ho tshela setlolo sena hodima mmele wa ka, o lokiseditse ho epelwa ha ka. 13Ruri ke a le bolella, hohle lefatsheng moo molaetsa ona o molemo o tla phatlalatswa teng, seo a se entseng se tla bolelwa, e be seo a hopolwang ka sona.”

Tumellano ya ho eka Jesu

(Mar. 14:10,11; Luka 22:3-6)

14Yaba e mong wa ba leshome le metso e mmedi, ya bitswang Judase Isekariota o ya ho baprista ba baholo, 15o re: “Le tla mphang, ke tle ke le neele yena?” Ba mo lefa ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo.Sak. 11:12
16Ho tloha moo a batla monyetla wa ho ba neela yena.

Jesu le barutuwa ba ja Paseka

(Mar. 14:12-21; Luka 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

17Ka letsatsi la pele la mokete wa bohobe bo sa lomoswang, barutuwa ba tla ho Jesu, ba re: “O rata ha re o lokisetsa ho jela Paseka kae?”

18A re: “Eyang motseng ho motho ya itseng, le re ho yena: ‘Moruti o re nako ya ka e haufi, ke tla jela Paseka ha hao mmoho le barutuwa ba ka.’ ”

19Barutuwa ba etsa jwalokaha Jesu a ba laetse, mme ba lokisa Paseka.

20Mantsiboya a qala ho ja le ba leshome le metso e mmedi. 21Ha ba ntse ba eja, a re: “Ruri ke a le bolella hore e mong wa lona o tla nkeka.”

22Ba swaba haholo, mme e mong le e mong a qala ho mmotsa, a re: “Na ke nna, Morena?”

23A araba, a re: “Ya kentseng letsoho le nna ka sejaneng ke yena ya tla nkeka.Pes. 41:10
24Ha e le Mora Motho, o ikela jwalokaha ho ngotswe ka yena, empa ho madimabe motho eo Mora Motho a tla ekwa ke yena. Ho ka be ho bile molemo ho yena hoja a se ke a tswalwa.”

25Judase, e leng yena ya mo ekang, a bua, a re: “Na ke nna, Moruti?”

A re ho yena: “O boletse teng!”

Selallo sa Morena

(Mar. 14:22-26; Luka 22:15-20; 1 Bakr. 11:23-25)

26Yare ha ba ntse ba eja, Jesu a nka bohobe, a boka, a bo ngwatha, mme a bo nea barutuwa ba hae, a re: “Nkang le je; hona ke mmele wa ka.”

27A nka senwelo, a leboha, a nto ba nea sona, a re: “Nwelang ho sona bohle, 28hobane hona ke madi a ka a selekane, a tla tshollelwa ba bangata, a tshollelwa tshwarelo ya dibe.Phal. 24:8
Jer. 31:31-34
29Ke a le bolella, ho tloha jwale ha nka ke ka nwa seno se tswang tholwaneng ya morara ho fihlela letsatsing leo ke tla se nwa le lona Mmusong wa Ntate se le setjha.”

30Hoba ba bine sefela, ba tswa, ba ya Thabeng ya Mehlwaare.

Jesu o bolela tatolo ya Petrose

(Mar. 14:27-31; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31Jwale Jesu a re ho bona: “Ka bosiu bona lona bohle le tla nkwenehela, hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ke tla otla modisa,

mme dinku tsa mohlape

di tla qhalana.’Sak. 13:7

32“Empa ha ke se ke tsohile bafung ke tla le etella pele ho ya Galelea.”Mat. 28:16
33Petrose a mo araba, a re: “Leha bohle ba ka o kwenehela, nna nke ke ka kweneha le kgale.”

34Jesu a re ho yena: “Kannete ke a o bolella hore bosiung bona, etlare mokoko o eso lle, o tla be o ntatotse hararo.”

35Petrose a re ho yena: “Leha eba ke tlameha ho shwa le wena, ha nka ke ka o latola.” Barutuwa bohle le bona ba bua jwalo.

Jesu o rapela Gethesemane

(Mar. 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Jwale Jesu a ya le bona serapeng se bitswang Gethesemane, mme a re ho barutuwa: “Dulang mona ha ke sa ntse ke eya mane ho rapela.” 37A tsamaya le Petrose le bara ba babedi ba Sebedea, mme a qala ho swaba le ho tshwenyeha. 38Yaba o re ho bona: “Moya wa ka o maswabing a maholo, hoo nka shwang; salang mona, le fadimehe le nna.”

39A ya pejana, a itihela fatshe ka sefahleho, a rapela, a re: “Ntate, haeba ho ka etsahala, senwelo sena a se ke se mphete, empa ho be kamoo ho ratang wena kateng, e seng nna.”

40A tla ho barutuwa, a fumana ba robetse, mme a re ho Petrose: “Na ebe le sitilwe ho fadimeha le nna hora e le nngwe? 41Fadimehang, mme le rapele, hore le se kene molekong; moya o mafolofolo, empa mmele o a fokola.”

42A tloha ho bona kgetlo la bobedi, a ya rapela, a re: “Ntate, haeba senwelo sena se sitwa ho mpheta ke sa se nwe, a ho etswe thato ya hao!”

43Ha a kgutlela ho bona hape, a fumana ba robetse, hobane mahlo a bona a ne a le boima ke boroko. 44A tloha hape, a ya rapela kgetlo la boraro, a pheta mantswe wona ane.

45Jwale a tla ho barutuwa, a re ho bona: “Na le sa ntse le robetse, le phomotse? Bonang, nako e atametse, mme Mora Motho o neelwa matsohong a baetsadibe. 46Tsohang, a re yeng; ya nkekang ke enwa, o se a atametse.”

Jesu o a ekwa, mme o a tshwarwa

(Mar. 14:43-50; Luka 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47Yare a sa bua, Judase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a fihla a ena le letshwelehadi le tshwereng disabole le dikoto, le etswa ho baprista ba baholo le baholo ba setjhaba. 48Ya ekang Jesu o ne a ba neile pontsho, a re: “Eo ke tla mo aka ke yena; le mo tshware.” 49A ba sa toba ho Jesu, a re: “E, Moruti!” Yaba o a mo aka.

50Jesu a re ho yena: “Motswalle, o tletseng moo?”

Jwale ba tla ho Jesu, ba mo tshwara. 51E mong wa ba nang le Jesu a phahamisa letsoho la hae, a hula sabole ya hae, a hlatha mohlanka wa Moprista e Moholo, a mo poma tsebe.

52Yaba Jesu o re ho yena: “Busetsa sabole ya hao selateng sa yona, hobane bohle ba tshwarang sabole ba tla bolawa ka sabole. 53Kapa o lekanya hore ke sitwa ho rapela Ntate, a nthomelle hona jwale mabotho a mangeloi a fetang leshome le metso e mmedi? 54Empa Mangolo a ka phethahala jwang a reng, eka kgona ho be jwalo?”

55Ka yona nako eo Jesu a re ho matshwele: “Na ebe ke senokwane ha le tlile ho ntshwara ka disabole le dikoto tjee? Ke nnile ka ruta ka Tempeleng ka matsatsi wohle, empa ha le a ka la ntshwara.Luka 19:47
21:37
56Empa hona hohle ho etsahetse hore se ngotsweng ke baporofeta se phethahale.” Jwale barutuwa bohle ba mo siya, ba baleha.

Jesu o iswa kgotla

(Mar. 14:53-65; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:13,14,19-24)

57Yaba ba tshwereng Jesu ba mo isa ho Moprista e Moholo, Kaiafa, moo Ditsebi tsa Molao le baholo ba neng ba phuthehetse teng. 58Petrose a mo latela a le sebakana ho ya fihla ha Moprista e Moholo, mme hoba a kene, a dula le bahlanka ho bona pheletso.

59Baprista ba baholo le lekgotla lohle ba batla bopaki ba leshano bo ka tswang Jesu hore ba tle ba mmolaye, 60empa ha ba a ka ba bo fumana, le hoja dipaki tsa leshano di ile tsa tla ka bongata.

Qetellong ha tla tse pedi, 61tsa re: “Motho enwa o itse: ‘Nka qhaqha Tempele ya Modimo, mme ka e tsosa ka matsatsi a mararo.’ ”Joh. 2:19

62Moprista e Moholo a ema, a re: “Na ha o arabe letho hodima tseo ba o qosang ka tsona?” 63Empa Jesu a kgutsa.

Moprista e Moholo a re ho yena: “Ke re o hlapanye ka Modimo ya phelang, o re bolelle hore na o Kreste, Mora Modimo.”

64Jesu a re: “Wena o rialo. Empa ke a le bolella, ke re:

“Ho tloha jwale

le tla bona Mora Motho

a dutse letsohong le letona

la Ya Matla,

mme a etla

a le hodima maru a lehodimo.”Dan. 7:13
Pes. 110:1

65Yaba Moprista e Moholo o hahola diaparo tsa hae, o re: “O nyefotse, re sa hlokelang dipaki? Jwale le ikutlwetse nyefolo. 66Le reng?”

Ba mo araba, ba re: “O tshwanelwa ke lefu.”Mee. 24:16

67Yaba ba mo tshwela ka mathe sefahlehong, ba mo otla ka ditebele, ba bang bona ba mo jabela,Esa. 50:6
68ba re: “Re porofetele, Kreste: Ke mang ya o otlileng?”

Petrose o latola Jesu

(Mar. 14:66-72; Luka 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petrose o ne a dutse kantle, lebaleng; lekgabunyane le leng la tla ho yena, la re: “Le wena o ne o ena le Jesu wa Galelea.”

70A mo latola pela bohle, a re: “Ha ke tsebe seo o se bolelang.”

71Yare ha a etswa monyako, lekgabunyane le leng hape la mmona, la re ho ba neng ba le moo: “Enwa o ne a ena le Jesu wa Nasaretha.”

72A hlapanya, a mo latola hape, a re: “Motho eo ha ke mo tsebe.”

73Hamoraonyana, ba emeng moo ba tla ho Petrose, ba re: “Kannete le wena o e mong wa bona, hobane le puo ya hao e a o paka.”

74Ya eba moo a qalang ho rohakana le ho hlapanya, a re: “Motho eo ha ke mo tsebe!” Hanghang mokoko wa lla. 75Petrose a hopola polelo ya Jesu ha a itse ho yena: “Mokoko o eso lle, o tla be o ntatotse hararo.” A tswela kantle, a lla habohloko.