Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

Jesu o nyatsa Ditsebi tsa Molao le Bafarisi

(Mar. 12:38-40; Luka 11:37-52; 20:45-47)

231Yaba Jesu o bua le matshwele le barutuwa ba hae, 2o re: “Ditsebi tsa Molao le Bafarisi ba dutse setulong sa Moshe. 3Ka baka leo, phethang, le hlokomele tsohle tseo ba le bolellang tsona, empa le se ke la ba etsisa, hobane ba bua feela, empa ba sa etse. 4Ba tlama mejaro e boima, ba e bee hodima mahetla a batho, empa bona, ka bobona, ha ba utlwisise ho e thetsa le ka monwana.

5“Diketso tsa bona tsohle ba di etsa hore ba bonwe ke batho. Ba habolla mekotlana ya Mangolo a halalelang eo ba e rwetseng, ba lelefatsa ditjellane tsa dikobo tsa bona,Mat. 6:1
Dipa. 15:38
Dipo. 6:8
6ba rata ditulo tse kapele meketeng, le ditulo tse hlomphehang matlung a thapelo, 7le ho dumediswa mabaleng a metse, le ho bitswa ‘Moruti’ ke batho.

8“Empa lona le se ke la bitswa ‘Moruti,’ hobane le na le Moruti a le mong, mme bohle le bana ba motho. 9Mona lefatsheng le se ke la bitsa motho ‘Ntata lona,’ hoba le na le Ntate a le mong, lehodimong. 10Le se ke la bitswa ‘Batsamaisi,’ hobane le na le Motsamaisi a le mong, e leng Kreste. 11E moholo ho lona e tla ba mosebeletsi wa lona.Mat. 20:26,27
Mar. 9:35
10:43,44
Luka 22:26
12Ya iphahamisang o tla kokobetswa, mme ya ikokobetsang o tla phahamiswa.Luka 14:11
18:14

13“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le kwalla batho Mmuso wa mahodimo, empa lona ka bolona le sa kene, mme ha le dumelle le ba kenang ho kena. 14Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le hapa matlo a bahlolohadi, le etsa dithapelo tse telele ka boikaketsi; ka baka lena le tla ahlolwa.

15“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le tjhalaka le mawatle le lefatshe ho sokolla motho a le mong, mme ha a sokoloha le mo etsa ngwana wa dihele ho feta lona habedi.

16“Le madimabe lona batsamaisi ba foufetseng, ba reng: ‘Ha motho a hlapanya ka Tempele, tlhapanyo eo hase letho, empa ha a hlapanya ka kgauta ya Tempele, o tlangwa ke tlhapanyo eo.’ 17Dithoto ting le difofu ting! Ho hoholo ke hofe: Ke kgauta kapa Tempele e halaletsang kgauta eo? 18Hape le re: ‘Ha motho a hlapanya ka aletare tlhapanyo eo hase letho, empa ha a hlapanya ka mpho e aletareng, o tlangwa ke tlhapanyo eo.’ 19Difofu ting! Ho hoholo ke hofe: Ke mpho kapa aletare e halaletsang mpho eo? 20Ka baka leo, ya hlapanyang ka aletare, o hlapanya ka aletare eo le ka tsohle tse ka ho yona; 21ya hlapanyang ka Tempele o hlapanya ka yona le ka ya ahileng ho yona, 22mme ya hlapanyang ka lehodimo o hlapanya ka terone ya Modimo, le ka ya dutseng hodima yona.Esa. 66:1
Mat. 5:34

23“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le ntsha karolo ya leshome ya kwena, tenane le sepaile, feela le tlohetse dintho tsa bohlokwa tsa Molao: Toka, mohau le botshepehi. Le ne le tshwanela ho etsa tsena, feela le sa lebale tseo.Mee. 27:30
24Batsamaisi ting ba difofu, ba okolang monwang, empa ba metseletse kamele!

25“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le hlwekisa bokantle ba mohope le sejana, empa kahare di tletse tsa boshodu le ho hloka boitshwaro. 26Sefofu towe sa Mofarisi! Qala ka ho hlwekisa bokahare ba mohope e le hore bokantle ba wona le bona bo tle bo hlweke.

27“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le jwaloka mabitla a kwetlisitsweng, a tadimehang a kgahleha kantle, empa kahare a tletse masapo a bafu le dibodu tsohle.Dik. 23:3
28Le lona le jwalo: kantle le tadimeha le lokile, athe kahare le tletse boikaketsi le bokgopo.

29“Le madimabe lona Ditsebi tsa Molao le Bafarisi, baikaketsi ting! Le hahela baporofeta mabitla; le kgabisa diemahale tsa mabitla a ba lokileng, 30mme le re: ‘Hoja ebe re phetse mehleng ya bontata rona, re ka be re sa ka ra ba le kabelo le bona polaong ya baporofeta.’ 31Ka baka leo, le a ipaka hore le bara ba babolai ba baporofeta. 32E, qetelang seo bontata lona ba se qadileng!

33“Dinoha ting! Madinyane a marabe! Kahlolo ya dihele le tla e phonyoha jwang?Mat. 3:7
12:34
Luka 3:7
34Ka baka leo, ke le romela baporofeta, bahlalefi le Ditsebi tsa Molao. Ba bang ba bona le tla ba bolaya, le ba thakgise, mme ba bang ba bona le tla ba shapela matlung a lona a thapelo, le ba phaladise le metse yohle; 35hore madi wohle a ba lokileng a tsholotsweng lefatsheng a botswe ho lona ho qala ka madi a Abele ya lokileng, ho ya fihla ho a Sakariya, mora Barakiase, eo le neng le mmolaele pakeng tsa sehalalelo le aletare.Tshim. 4:8
2 Dik. 24:20,21
36Ruri ke a le bolella hore tsena tsohle di tla botswa ho moloko ona.”

Jesu o llela Jerusalema

(Luka 13:34,35)

37“Jerusalema! Jerusalema! Wena ya bolayang baporofeta, ya tlepetsang ka majwe ba rometsweng ho wena, ke hakae ke lakaditseng ho phutha bana ba hao, jwalokaha kgoho e alama ditsuonyana tsa yona, empa wa hana! 38Bonang, ntlo ya lona e tla sala e le dithako.Jer. 12:7
22:5
1 Dikg. 9:7,8
39Ke a o bolella hore ho tloha jwale ha le sa tla mpona ho fihlela le re: ‘Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena!’ ”Pes. 118:26

24

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mar. 13:1,2; Luka 21:5,6)

241Ha Jesu a tloha Tempeleng a tsamaya, barutuwa ba hae ba tla ho yena, ba mmontsha mehaho ya Tempele. 2A ba botsa, a re: “Na tsee kaofela le a di bona? Ruri ke a le bolella hore ha ho na lejwe le tla sala hodima le leng mona; a tla heletswa kaofela.”

Qaleho ya ditlokotsi

(Mar. 13:3-13; Luka 21:7-19)

3Yare ha a ntse a dutse Thabeng ya Mehlwaare, barutuwa ba hae ba tla ho yena boinotshing, ba re: “Ako re bolelle: Dintho tsee di tla etsahala neng? Pontsho e tla ba efe ya ho tla ha hao le ya ho fela ha mehla ya kajeno?”

4Jesu a ba araba, a re: “Hlokomelang, le se ke la tshoha le kgeloswa ke motho ofe kapa ofe! 5Ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna Kreste,’ mme ba tla kgelosa ba bangata. 6Le tla utlwa mekgosi ya dintwa le madume a dintwa. Hlokomelang, le se ke la tshoha. Hona eka kgona ho etsahale, empa ha e eso be bofelo. 7Ditjhaba di tla tsohelana matla le mebuso e futuhelane; ho tla ba le ditlala tsa sekoboto le ditshisinyeho tsa lefatshe dibakeng tse ngata. 8Dintho tsena tsohle ke qaleho ya ditlokotsi.

9“Mohlang oo ba tla neelana ka lona hore le hlokofatswe, mme ba tla le bolaya. Ditjhaba tsohle di tla le hloya ka baka la lebitso la ka.Mat. 10:22
10Jwale ba bangata ba tla wa, ba ekane, ba hloyane. 11Ho tla hlaha baporofeta ba bohata ba bangata, ba kgelose ba bangata, 12mme ka baka la ho ata ha bokgopo lerato la ba bangata le tla qepha. 13Empa ya tla tiisetsa ho fihlela qetellong, yena o tla pholoswa.Mat. 10:22
14Molaetsa ona o molemo wa Mmuso o tla phatlalatswa lefatsheng lohle, e le bopaki ho ditjhaba tsohle, mme ebe jwale ho tla bofelo.”

Tlokotsi tse kgolo

(Mar. 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“Ha le bona Manyala a Tshenyeho a eme Sebakeng se halalelang, kamoo ho ileng ha bolelwa kateng ke moporofeta Daniele, mmadi a utlwisise se bolelwang!Jesu o porofeta tlontlollo ya Tempele ke mabotho a Roma. Ka “Manyala a Tshenyeho” Daniele o ne a bolela setshwantsho sa modimo wa bohata. Dan. 9:27; 11:31; 12:11 16Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng; 17motho ya sehlohlolong sa ntlo a se ke a ba a theoha ho ya ntsha thepa ka tlung ya hae; 18le motho ya masimong a se ke a ba a kgutlela hae ho ya lata seaparo sa hae.Luka 17:31
19Ho tla ba madimabe baimana le batswetse ba matsatsi ao! 20Rapelang hore paleho ya lona e se be ka nako ya mariha kapa ka tsatsi la Sabatha, 21hobane mohlang oo ho tla ba le ditlokotsi tse kgolo, tse esong ho be teng ho tloha tshimolohong ya lefatshe ho fihlela jwale, mme ha di sa tla ba teng hape.Dan. 12:1
Tshen. 7:14
Joe. 2:2
22Hojane nako eo ha e tlo kgutsufatswa ho ne ho se motho le ya mong ya neng a tla pholoha, empa nako eo e tla kgutsufatswa ka baka la bakgethwa. 23Mohlang oo haeba motho a ka re ho wena: ‘Bona, Kreste ke enwa!’ kapa: ‘Bona, ke eo!’ le se ke la ba la dumela, 24hobane bo-Kreste ba bohata le baporofeta ba bohata ba tla hlaha, mme ba tla etsa dipontsho le dimakatso tse kgolo hore, haeba ho ka etsahala, ba tle ba kgelose le bona bakgethwa. 25Jwale, ke le boleletse e sa le pele.

26“Ka baka leo, haeba ba re ho lona: ‘Bonang, o teng feelleng!’ le se ke la ya teng; kapa: ‘Bonang, o phaposing!’ le se ke la ba la dumela, 27hobane jwalokaha lehadima le tsekema ho tloha botjhabela le be le yo fihla bophirimela, le ho tla ha Mora Motho ho tla ba jwalo.Luka 17:23,24
Luka 17:37
28Kae le kae moo sefifi se leng teng matlaka a tla bokana teng.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mar. 13:24-27; Luka 21:25-28)

29“Hanghang kamora ditlokotsi

tsa matsatsi ao,

letsatsi le tla fifala,

kgwedi ha e na ho bonesa;

dinaledi di tla wa lehodimong,

mabotho a mahodimo

a tla tsukutleha.Esa. 13:10
34:4
Esk. 32:7
Hag. 2:6,21
Joe. 2:10,31
3:15
Tshen. 6:12,13

30“Jwale pontsho ya Mora Motho e tla hlaha lehodimong, merabe yohle ya lefatshe e tla ikotla difuba ka dillo, mme e tla bona Mora Motho a etla a le hodima maru a lehodimo, ka matla le ka tlotla e kgolo.Dan. 7:13
Sak. 12:10-14
Tshen. 1:7
31O tla roma mangeloi a hae ka terompeta e modumo o moholo, mme a tla phutha bakgethwa ba hae ba etswa diqoleng tse nne tsa lefatshe, ba etswa pheletsong e ka nqena ya mahodimo ho isa ho e ka nqane.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mar. 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Ithuteng ka setshwantsho sa sefate sa feiye. Ha lekala la sona le nolofala, le fuputsa mahlaku, le ye le tsebe hore lehlabula le haufi. 33Ka mokgwa o jwalo, le lona ha le bona dintho tsena tsohle, tsebang hore o haufi, o monyako. 34Ruri ke a le bolella, moloko ona o ke ke wa fela tseo tsohle di eso etsahale. 35Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka a ke ke a fela.”

Ha ho ya tsebang nako

(Mar. 13:32-37; Luka 17:26-30,34-36)

36“Empa letsatsi leo le hora eo, ha ho ya di tsebang, esita le mangeloi a lehodimo kapa Mora, ha a di tsebe, haese Ntate a le mong feela. 37Jwaloka mehleng ya Nowe, ho tla ba jwalo ha Mora Motho a etla.Tshen. 6:5-8
38Mehleng eo, e bileng pele ho morallo wa metsi, batho ba ne ba eja, ba enwa, ba nyala, ba nyadisa, ho fihlela letsatsing leo Nowe a neng a kene arekeng ka lona. 39Ha ba a ka ba tseba ho fihlela morallo wa metsi o fihla, o ba hohola kaofela. Ho tla ha Mora Motho le hona ho tla ba jwalo.Tshim. 7:6-24
40Mohlang oo ba babedi ba tla ba masimong, e mong o tla nkwa, e mong a siuwe; 41basadi ba babedi ba tla be ba sila lelwaleng, e mong o tla nkwa, e mong a siuwe.

42“Ka hona fadimehang, hobane ha le tsebe letsatsi leo Morena wa lona a tla tla ka lona. 43Le a tseba hore hoja monga ntlo a tseba nako eo leshodu le tla tla ka yona bosiu, a ka be a ile a fadimeha, mme a se ke a dumela hore ntlo ya hae e thuuwe. 44Ka baka leo, le lona itokiseng, hobane Mora Motho o tla tla ka nako eo le sa e lebellang.”Luka 12:39,40

Mohlanka ya tshepahalang le ya sa tshepahaleng

(Luka 12:41-48)

45“Jwale ke ofe mohlanka ya tshepahalang, ya bohlale, eo monga hae a mmeileng ho laola ba lelapa la hae, hore a ba fepe ka nako e lokelang?

46“Ho lehlohonolo mohlanka eo ereng ha monga hae a fihla, a mo fumane a etsa jwalo. 47Ruri ke a le bolella, o tla mo etsa modisa wa maruo wohle a hae. 48Empa haeba e le mohlanka ya kgopo, o tla re ka pelong: ‘Monga ka o dieha ho tla,’ 49ebe o qala ho otla balekane ba hae ba bohlanka, mme a je, a nwe le matahwa. 50Monga mohlanka eo o tla tla ka letsatsi leo mohlanka a sa le lebellang, le ka nako eo a sa e tsebeng, 51mme o tla mo kgabelaka, a mmee hara baikaketsi, moo ho tla ba le dillo le ditsikitlano tsa meno.”

25

Setshwantsho sa barwetsana ba leshome

251“Mohlang oo Mmuso wa mahodimo o tla tshwana le barwetsana ba leshome, ba ileng ba nka mabone a bona, yaba ba tswa ho ya kgahlanyetsa monyadi. 2Ba bahlano ba bona e ne e le dithoto, ba bahlano e le ba bohlale. 3Dithoto tsa nka mabone a tsona, empa tsa se ka tsa nka ole; 4athe ba bohlale ba ile ba nka ole ka dipitsana le mabone a bona. 5Ka baka la ho dieha ha monyadi, bohle ba thibasela, ba robala.

6“Jwale hara mpa bosiu ha hlajwa mokgosi o reng: ‘Monyadi ke eo! Tswang, le mo kgahlanyetse!’

7“Yaba moo barwetsana bao bohle ba tsohang, ba lokisa mabone a bona. 8Dithoto tsa re ho ba bohlale: ‘Re qhatsetseng ole ya lona, kahobane mabone a rona a a tima.’

9“Ba bohlale ba araba, ba re: ‘Tjhe, e ke ke ya lekana rona le lona; le ka mpa la ya ho barekisi, la ithekela.’

10“Yare ba sa ilo ithekela, monyadi a fihla; ba itokisitseng ba kena le yena moketeng, mme ha kwalwa monyako.

11“Kamorao ha fihla barwetsana ba neng ba setse, ba re: ‘Monghadi, Monghadi, re bulele!’

12“A ba araba, a re: ‘Ruri ke a le bolella, ha ke le tsebe.’Luka 13:25

13“Ha ho le jwalo fadimehang, kahobane ha le tsebe letsatsi leha e le hora.”

Setshwantsho sa ditalenta

(Luka 19:11-27)

14“Ho tla ba jwalokaha motho ya neng a etela naheng e hole a ile a bitsa bahlanka ba hae, a re ba sale le maruo a hae. 15A nea e mong tjhelete e ditalenta di hlano, e mong e ditalenta di pedi, e mong yena e le nngwe, e mong le e mong ho ya ka matla a hae, a nto tsamaya. Hanghang 16ya amohetseng ditalenta tse hlano a phakisa a hweba ka tsona, a etsa phaello ya tse hlano. 17Ka mokgwa o jwalo ya amohetseng tse pedi a etsa phaello ya tse pedi. 18Empa ya amohetseng e le nngwe a ya tjheka fatshe, a pata tjhelete ya monga hae.

19“Yare kamora nako e telele, monga bahlanka bao a tla, mme a hlahlobisana boemo ba tshebetso le bona. 20Ya neng a amohetse ditalenta tse hlano a atamela, a tlisa ditalenta tse ding tse hlano, a re: ‘Monghadi, o ne o ntshietse ditalenta tse hlano. Bona, ke entse phaello ya ditalenta tse ding tse hlano.’

21“Monga hae a re ho yena: ‘Ke hantle, mohlanka ya kgabane, ya tshepahalang; o tshepahetse dinthong tse seng kae, ke tla o etsa modisa wa tse ngata. Kena, o thabe le monga hao!’

22“Ya neng a amohetse ditalenta tse pedi le yena a atamela, a re: ‘Monghadi, o ntshietse ditalenta tse pedi. Bona, ke entse phaello ya ditalenta tse ding tse pedi.’

23“Monga hae a re ho yena: ‘Ke hantle, mohlanka ya kgabane, ya tshepahalang; o tshepahetse dinthong tse seng kae, ke tla o etsa modisa wa tse ngata. Kena, o thabe le monga hao!’

24“Empa ya amohetseng talenta e le nngwe le yena a atamela, a re: ‘Monghadi, ke ile ka o tseba o le motho ya thata, ya kotulang moo a sa kang a jala, ya bokellang moo a sa kang a olosa; 25ke ne ke tshaba, ka hona ka ya pata talenta ya hao mobung: Bona, seng sa hao e ntse e le sena!’

26“Monga hae a mo araba, a re: ‘Mohlanka ya kgopo, ya botswa, o tsebile hore ke kotula moo ke sa kang ka jala, mme ke bokella moo ke sa kang ka olosa. 27O ka be o ile wa isa tjhelete ya ka bankeng, etlere mohla ke kgutlang ke e amohele e se e ena le phaello.

28“ ‘Mo amoheng talenta eo, le e nee ya nang le ditalenta tse leshome, 29hobane mang le mang ya nang le letho o tla newa, mme o tla ngatafallwa; athe ya se nang letho, o tla amohuwa le seo a nang le sona.Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luka 8:18
30Mohlanka enwa ya se nang thuso, mo lahleleng kantle lefifing, moo ho tla ba le dillo le ditsikitlano tsa meno!’ ”Luka 19:11-27
Mat. 8:12
22:13
Luka 13:28

Kahlolo ya ditjhaba

31“Mohla Mora Motho a tlang ka tlotla ya hae, a ena le mangeloi wohle, o tla dula teroneng ya hae ya botlotlehi.Mat. 16:27
19:28
32Ditjhaba tsohle di tla phuthehela pela hae, mme o tla kgetha ba bang ho ba bang, jwalokaha modisa a kgetha dinku ho dipodi; 33o tla bea dinku ka letsohong la hae le letona, dipodi ka ho le letshehadi.

34“Jwale Kgosi e tla re ho ba ka ho le letona: ‘Tloong, lona ba hlohonolofaditsweng ke Ntate, le rue Mmuso oo le o lokiseditsweng haesale lefatshe le thewa, 35hobane ke ne ke lapile, la mpha dijo; ke nyorilwe, la mpha ka nwa; ke le moeti, la nkamohela; 36ke hlobotse, la nkapesa; ke kula, la ntlhwela; ke le tjhankaneng, la ntjhakela.’

37“Ke moo ba lokileng ba tla mo araba, ba re: ‘Morena, ke neng re ileng ra o bona o lapile, yaba re a o fepa; kapa o nyorilwe, ra o fa wa nwa? 38Ke neng re ileng ra o bona o le moeti, ra o amohela; kapa o hlobotse, ra o apesa? 39Ke neng re ileng ra o bona o kula kapa o le tjhankaneng, ra o tjhakela?’

40“Kgosi e tla ba araba, e re: ‘Ruri ke a le bolella, seo le se etseditseng e mong wa bao ba banyenyane ho bana beso, le se etseditse nna.’

41“Jwale o tla re ho ba ka ho le letshehadi: ‘Tlohang ho nna, lona ba rohakilweng, le ye mollong o sa feleng, o lokiseditsweng Diabolosi le mangeloi a hae, 42hobane ke ne ke lapile, la se ke la mpha dijo; ke nyorilwe, la se ke la mpha ka nwa; 43ke le moeti, la se ke la nkamohela; ke hlobotse, la se ke la nkapesa; ke kula, ke le tjhankaneng, la se ke la ntlhwela.’

44“Ke moo ba tla mo araba le bona, ba re: ‘Morena, ke neng re ileng ra o bona o lapile, o nyorilwe, o le moeti, o hlobotse, o kula, kapa o le tjhankaneng, yaba ha re o etsetse letho?’

45“O tla ba araba, a re: ‘Ruri ke a le bolella, seo le sa kang la se etsetsa e mong wa ba banyenyane bana, le nna ha le a nketsetsa sona.’

46“Jwale bana ba tla ya tlhokofatsong e sa feleng, ha ba lokileng ba eya bophelong bo sa feleng.”Dan. 12:2