Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

Basebetsi tshimong ya morara

201“Mmuso wa mahodimo o tshwana le monga tshimo ya ileng a tsoha kameso ho ya batla batho ba tla sebetsa tshimong ya hae ya morara. 2Hoba a dumellane le basebetsi hore moputso e tla ba denare ka letsatsi, a ba romela tshimong ya hae ya morara.

3“Ha e batla e eba hora ya borobong hoseng, a tswa, a bona banna ba bang ba eme lebaleng la motse ba sa etse letho; 4a re ho bona: ‘Le lona eyang tshimong ya ka ya morara, mme ke tla le nea ho le lokelang.’ 5Ba ya.

“Ha e batla e eba hora ya leshome le metso e mmedi, a boela a tswa, a etsa jwaloka pele; le ka hora ya boraro a etsa jwalo. 6Ha e batla e eba hora ya bohlano motsheare wa mantsiboya, a tswa, a fumana ba bang ba eme, a re ho bona: ‘Le emetseng moo letsatsi lohle le sa etse letho?’

7“Ba re ho yena: ‘Ke kahobane ha ho ya re fang mosebetsi.’

“A re ho bona: ‘Le lona eyang tshimong ya ka ya morara.’

8“Mantsiboya monga tshimo ya morara a re ho mookamedi wa mosebetsi wa hae: ‘Bitsa basebetsi, o ba lefe meputso ya bona, ho qala ka ba ho qetela ho isa ho ba pele.’Mee. 19:13
Dipo. 24:15

9“Ba qadileng ho sebetsa ha e batla e eba hora ya bohlano ba tla, ba amohela denare e mong le e mong. 10Ba pele ba tla, ba hopola hore ba tla amohela ho fetang hoo, empa e mong le e mong a amohela denare. 11Ba e amohela ba ntse ba korotlela monga tshimo, 12ba re: ‘Bana ba ho qetela ba sebeditse hora e le nngwe feela, empa o ba lekantse le rona ba ileng ba sebetsa ka thata letsatsi lohle hara motjheso.’

13“A araba e mong wa bona, a re: ‘Monna heso, ha ke o tlatlape. Na ha re a dumellana ka denare? 14Nka moputso wa hao, o ikele; ke rata ho fa monna enwa wa ho qetela jwalokaha ke o file. 15Na ha ke na tokelo ya ho etsa seo ke se ratang ka seng sa ka? Kapa o mona ha ke fana?’

16“Ka mokgwa o jwalo ba ho qetela e tla ba ba pele, ba pele e be ba ho qetela.”Mat. 19:30
Mar. 10:31
Luka 13:30

Jesu o bua ka lefu le tsoho ya hae kgetlo la boraro

(Mar. 10:32-34; Luka 18:31-34)

17Jesu ha a nyolohela Jerusalema a ya le barutuwa ba leshome le metso e mmedi boinotshing, mme ha ba le tseleng a bua le bona, a re: 18“Bonang, re nyolohela Jerusalema, mme Mora Motho o tla neelwa matsohong a baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao. Ba tla mo ahlolela lefu, 19ba neelane ka yena ho baditjhaba, hore ba mo some, ba mo shape, mme ba mo thakgise sefapanong, a nto tsoha ka letsatsi la boraro.”

Kopo ya mohatsa Sebedea

(Mar. 10:35-45)

20Mohatsa Sebedea, a ena le bara ba hae, a tla ho Jesu, a mo kgumamela, mme a mo kopa ho hong.

21Jesu a re ho yena: “O batlang?”

A re ho yena: “Laela hore Mmusong wa hao bara bana ba ka ba babedi ba tle ba dule, e mong ka letsohong la hao le letona, e mong ka ho le letshehadi.”

22Jesu a araba, a re: “Ha le tsebe seo le se kopang. Na le ka nwa senwelo seo ke leng lekgatheng la ho se nwa?”

Ba re ho yena: “Re ka se nwa.”

23A re ho bona: “Ha e le senwelo sa ka le tla se nwa, empa ha e le ho dula ka letsohong la ka le letona kapa ka ho le letshehadi hase nna ya ka fanang ka hona, ke ha ba ho lokiseditsweng ke Ntate.”

24Ha barutuwa ba hae ba leshome ba utlwa hoo, ba halefela bara bao ba babedi. 25Yaba Jesu o a ba bitsa, o re: “Le a tseba hore babusi ba ditjhaba ba di busa ka thata, mme ba baholo ba di tshwara ka thata. 26Empa ha ho na ho ba jwalo ho lona; ya batlang ho ba e moholo hara lona; e tla ba mosebeletsi wa lona,Luka 22:25,26
27mme ya batlang ho ba wa pele hara lona, e tla ba mohlanka wa lona.Mat. 23:11
Mar. 9:35
Luka 22:26
28Ka mokgwa o jwalo Mora Motho ha a ya tlela ho sebeletswa, empa ho tla sebeletsa le ho neelana ka bophelo ba hae hore e be topollo ya ba bangata.”

Phodiso ya difofu tse pedi

(Mar. 10:46-52; Luka 18:35-43)

29Ha ba tloha Jeriko letshwelehadi la latela Jesu. 30Difofu tse pedi, tse neng di dutse pela tsela, ha di utlwa hore Jesu o a feta, tsa howa, tsa re: “Morena, Mora Davida, re hauhele!”

31Letshwele la di kgalemela hore di thole, empa tsa eketsa tsa howa, tsa re: “Morena, Mora Davida, re hauhele!”

32Jesu a ema, a di bitsa, a re: “Le rata ha ke le etsetsa eng?”

33Tsa re ho yena: “Morena, re batla ho foufollwa.”

34Jesu a di utlwela bohloko, a ama mahlo a tsona; hanghang tsa bona, mme tsa mo latela.

21

Jesu o kena Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211Ha ba atamela Jerusalema, mme ba fihla Bethefage, Thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma barutuwa ba babedi, 2a re ho bona: “Eyang motseng o kapele ho lona, mme le tla fumana tonki e holehilweng, e nang le petsana. Le di lokolle, le di tlise mona ho nna, 3mme ha motho a ka le botsa ho hong, le re ho yena: ‘Morena o a di hloka,’ mme o tla di lokolla hanghang.”

4Hona ho ile ha etsahala hore ho tle ho phethahale se boletsweng ke moporofeta, ha a re:

5“Bolellang moradi wa Sione:

Bona! Kgosi ya hao e tla ho wena

e ikokobeditse, e palame tonki,

e palame petsana ya tonki.”Sak. 9:9
Esa. 62:11

6Yaba barutuwa ba a ya, mme ba etsa kamoo Jesu a ba laetseng kateng. 7Ba tlisa tonki le petsana ya yona, ba ala diaparo tsa bona hodima tsona, mme a palama. 8Letshwelehadi la batho la ala diaparo tsa lona tseleng, mme ba bang ba lona ba rema makala difateng, ba a ala ka tseleng. 9Matshwele a neng a mo eteletse pele, le a neng a etla kamorao a howa, a re:

“Hosanna ho Mora wa Davida!

Ho bokwe

ya tlang ka lebitso la Morena!

Hosanna mahodimong

a hodimodimo!”Pes. 118:26,27

10Ha Jesu a kena Jerusalema, motse wohle wa hlokoleha. Batho ba botsa, ba re: “Eo ke mang?”

11Matshwele a re: “Enwa ke moporofeta Jesu, ya tswang Nasaretha e Galelea.”

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mar. 11:15-19; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesu a kena ka Tempeleng, a phahla bohle ba neng ba reka, ba rekisetsa ka ho yona; a phethola ditafole tsa baananyi ba ditjhelete le ditulo tsa ba rekisang maeba. 13A re ho bona: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla bitswa

ntlo ya thapelo,’

empa lona le e etsa

‘lehaha la dinokwane.’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

14Jwale difofu le diritsa tsa tla ho yena ka Tempeleng, mme a di fodisa. 15Ha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba bona tse hlollang tseo a di entseng, le bana ba howang ka Tempeleng, ba re: “Hosanna ho Mora wa Davida!” ba halefa haholo.

16Ba re ho yena: “Na o ntso utlwa seo ba se bolelang?” Jesu a re ho bona: “E, ke a utlwa. Na ha le eso bale moo ho thweng: ‘O itokiseditse thoko ka melomo ya bana le ya masea?’ ”Pes. 8:3

17Yaba o tloha ho bona, o tswela kantle ho motse, o ya Bethania, mme a robaletsa teng.

Jesu o rohaka sefate sa feiye

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Jesu ha a kgutlela motseng, e sa le hoseng, a ikutlwa a lapile. 19A bona sefate sa feiye kathoko ho tsela, a ya ho sona, a mpa a fumana se se na letho, haese mahlaku feela. A re ho sona: “O se hlole o beha ditholwana le ka mohla!” Sefate sa omella hanghang.

20Barutuwa ha ba se bona ba makala haholo, ba re: “Sefate see sa feiye se omeletse hanghang ka mokgwa o jwang?”

21Jesu a ba araba, a re: “Ruri ke a le bolella hore haeba le ena le tumelo, le sa belaele, ha le na ho etsa feela se entsweng sefateng sa feiye, empa leha le ka re ho thaba ena: ‘Sutha, o yo wela lewatleng,’ hoo ho tla etsahala,Mat. 17:20
1 Bakr. 13:2
22mme tsohle tseo le di kopang ka thapelo, le dumela, le tla di fumana.”

Kgang hodima matla a Jesu

(Mar. 11:27-33; Luka 20:1-8)

23Hoba Jesu a kene ka Tempeleng, baprista ba baholo le baholo ba setjhaba ba tla ho yena a ntse a ruta, ba re: “Ke ka matla afe o etsang tsee? Matla aa o a neilwe ke mang?”

24Jesu a ba araba, a re: “Le nna ke tla le botsa potso e le nngwe. Ha le ka mpolella seo ke se botsang, le nna ke tla le bolella hore na ke ka matla afe ke etsang dintho tsena. 25Kolobetso ya Johanne e ne e etswa kae: Lehodimong kapa bathong?”

Ba buisana ba le bang, ba re: “Ha re ka re, e ne e etswa lehodimong, o tla re ho rona, na ke ka baka lang re sa kang ra mo dumela. 26Empa ha re ka re e ne e etswa bathong, re tshaba letshwele lena, hobane bohle ba tadima Johanne e le moporofeta.”

27Ba araba Jesu, ba re: “Ha re tsebe.”

A re ho bona: “Le nna ha ke le bolelle hore na ke ka matla afe ke etsang tsena.”

Setshwantsho sa bara ba babedi

28“Le reng na? Monna e mong o ne a ena le bara ba babedi. A ya ho wa pele, a re: ‘Mora ka, tsamaya o yo sebetsa tshimong ya morara, kajeno!’

29“A araba, a re: ‘Ke a hana!’ Empa hamorao a ikwahlaya, a ya.

30“A ya ho wa bobedi, a bua jwaloka ho wa pele. Yena a araba, a re: ‘E, ntate, ke tla ya,’ empa a se ke a ya.

31“Ke ofe ho bao ba babedi ya entseng thato ya ntatae?”

Ba re: “Ke wa pele.”

Jesu a re ho bona: “Ruri ke a le bolella: Balekgetho le diotswa ba tla kena Mmusong wa Modimo pele ho lona. 32Johanne o tlile ho lona ka tsela ya ho loka, mme ha le a ka la mo dumela, empa balekgetho le diotswa ba ile ba mo dumela. Feela leha le bone, ha le a ka la ikwahlaya hamorao, la mo dumela.”Luka 3:12
7:29,30

Setshwantsho sa balemi tshimong ya morara

(Mar. 12:1-12; Luka 20:9-19)

33“Mamelang setshwantsho se seng hape: Ho ne ho ena le monga tshimo ya ileng a lema tshimo ya morara, a e teela hare ka lerako, a tjheka setlhotlelo hara yona, a ba a haha le kalana ya molebedi. A e nea balemi ho e lema seahlolo, yaba o a eta.Esa. 5:1,2
34Yare ha nako ya kotulo e atametse, a romela bahlanka ba hae ho balemi ho ya bokella seabo sa hae sa kotulo.

35“Balemi ba tshwara bahlanka ba hae; ba kgakgatha e mong, ba bolaya e mong, mme ba tlepetsa e mong ka majwe. 36A boela a romela bahlanka ba bang hape, ba bangata ho feta ba pele, mme le bona ba nna ba etswa jwalo. 37Qetellong a romela mora wa hae, a re: ‘Ba tla hlompha mora wa ka.’

38“Empa ha balemi ba bona mora, ba buisana, ba re: ‘Enwa ke mojalefa; a re mmolayeng, re tle re je lefa la hae!’ 39Ba mo tshwara, ba mo kgarameletsa kantle ho tshimo, mme ba mmolaya.

40“Jwale ekaba mohla monga tshimo a tlang, balemi baa o tla ba etsa jwang?”

41Ba re ho yena: “Batho bao ba kgopo o tla ba timetsa hampe, tshimo a e nee balemi ba bang ho e lema seahlolo, ba tla mo nea seabo sa kotulo ka nako ya sona.”

42Jesu a re ho bona: “Na ha le eso bale Mangolong a halalelang, moo ho thweng:

“ ‘Lejwe le lahlilweng ke dihahi

le fetohile lejwe la mantlha;

ke Morena ya entseng hona,

mme mahlong a rona ke mohlolo’?Pes. 118:22,23

43“Ka baka leo, ke a le bolella, ke re, le tla amohuwa Mmuso wa Modimo, mme o tla newa setjhaba se behang ditholwana tsa wona. 44Mang kapa mang ya welang hodima lejwe lena o tla tamukana, mme le tla silakanya eo le mo welang hodimo.”

45Baprista ba baholo le Bafarisi ha ba utlwa ditshwantsho tsa hae, ba elellwa hore o bua ka bona. 46Ba ne ba batla ho mo tshwara, ba mpa ba tshaba matshwele, hobane a ne a tadima Jesu e le moporofeta.

22

Setshwantsho sa mokete wa lenyalo

(Luka 14:15-24)

221Jesu a boela a bua le bona ka ditshwantsho, a re: 2“Mmuso wa lehodimo o jwaloka kgosi e neng e etseditse mora wa yona mokete wa lenyalo. 3Ya roma bahlanka ba yona ho ya bitsa ba memetsweng moketeng, empa ba hana ho tla.

4“Ya boela ya roma bahlanka ba bang hape, ya re: ‘Bolellang bamemuwa hore ke lokisitse mokete; dipholo le dinonneng tsa ka di se di hlabilwe, tsohle di lokile, ba tle moketeng.’

5“Empa bamemuwa ba se ke ba ba natsa, ba itsamaela; e mong a ikela masimong, e mong a ikela kgwebong ya hae. 6Ba bang ba tshwara bahlanka ba kgosi, ba ba etsa hampe, mme ba ba bolaya. 7Kgosi ya halefa, ya romela dimphi tsa yona, tsa ripitla babolai bao, tsa tjhesa motse wa bona.

8“Yaba e re ho bahlanka ba yona: ‘Mokete wa lenyalo o lokisitswe, empa ba neng ba memilwe ba ne ba sa lokela. 9Eyang ke hona mateanong a ditsela, mme bohle bao le ba fumanang le ba memele moketeng.’ 10Yaba bahlanka ba ya ditseleng, ba phutha bohle bao ba ba fumanang, ba lokileng le ba kgopo, mme ntlo ya mokete ya tlala tswete!

11“Kgosi ya kena ho tla bona bamemuwa, mme ya bona motho ya sa aparang seaparo sa mokete. 12Ya re ho yena: ‘Motswalle, o kene jwang moo o se na seaparo sa mokete?’ Empa eo a kgutsa.

13“Yaba kgosi e re ho basebeletsi: ‘Mo tlameng sekolokoto, le mo lahlele kantle lefifing, moo ho tla ba le dillo le ditsikitlano tsa meno.’Mat. 8:12
25:30
Luka 13:28

14“Ba mengwang ba bangata, empa ba kgethwang ha ba bakae.”

Taba ya ho lefa lekgetho

(Mar. 12:13-17; Luka 20:20-26)

15Yaba Bafarisi ba a tsamaya, ba ilo buisana ka hore na ba ka mo tshwasa jwang ka dipuo tsa hae. 16Ba roma barutuwa ba bona ba ena le balatedi ba Heroda, mme ba re: “Moruti, re a tseba hore o motho wa nnete, mme o ruta tsela ya Modimo kannete, ha o natse motho, hobane ha o ye ka tshobotsi. 17Re bolelle he: O reng? Na ho a dumelleha hore ho ntshetswe Sesare lekgetho kapa tjhe?”

18Empa Jesu a lemoha bokgopo ba bona, mme a re: “Baikaketsi ting! Le ntekelang? 19Mpontsheng tjhelete ya lekgetho!” Ba mo tlisetsa denare. 20A re ho bona: “Setshwantsho see, le mongolo oo, ke tsa mang?”

21Ba re: “Ke tsa Sesare.” Yaba o re ho bona: “Ka baka leo, neang Sesare seng sa Sesare, le Modimo seng sa Modimo.”

22Ha ba utlwa hona ba hlollwa, ba tloha ho yena, ba ikela.

Taba ya tsoho ya bafu

(Mar. 12:18-27; Luka 20:27-40)

23Ka lona tsatsi leo Basaduke, ba neng ba re ha ho tsoho ya bafu, ba tla ho yena ba mmotsa,Dik. 23:8
24ba re: “Moruti, Moshe o itse: ‘Ha monna a eshwa a se na bana, ngwanabo o tla kenela mohlolohadi eo, a tswalle ngwanabo bana.’Dipo. 25:5
Tshim. 38:8
25Jwale hara rona ho ne ho ena le bara ba motho ba supileng. Wa pele a nyala, a shwa, mme kaha a ila shwa a se na bana a siela ngwanabo mosadi wa hae. 26Ha eba jwalo le ho wa bobedi le ho wa boraro, ho fihlela le ho wa bosupa. 27Qetellong le yena mosadi a shwa. 28Jwale, mohla tsoho ya bafu, mosadi eo e tla ba wa mang ho bao ba supileng, hobane e bile wa bona kaofela?”

29Jesu a ba araba, a re: “Le lahleha ke ho se tsebe Mangolo a halalelang, leha e le matla a Modimo, 30hobane tsohong ya bafu batho ha ba nyalane, empa ba jwaloka mangeloi lehodimong. 31Tabeng ya tsoho ya bafu, na ha le eso bale seo Modimo a neng a le bolelle sona, a re: 32‘Ke nna Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo?’ Modimo hase Modimo wa bafu, empa ke Modimo wa ba phelang.”Phal. 3:6

33Matshwele ha a utlwa taba ena a hlollwa ke thuto ya hae.

Taelo e kgolo

(Mar. 12:28-34; Luka 10:25-28)

34Hoba Bafarisi ba utlwe hore Jesu o kwetse Basaduke melomo, ba phutheha. 35E mong wa bona, eo e leng Setsebi sa Molao, a leka Jesu ka potsa ena: 36“Moruti, taelo e kgolo Molaong ke efe?”

37A re ho yena: “ ‘Rata Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka maikutlo a hao wohle.’Dipo. 6:5
38Ena ke yona taelo e kgolo, ya pele. 39Ya bobedi e tshwanang le yona e re: ‘Rata wa heno jwalokaha o ithata.’Mee. 19:18
40Molao wohle le Baporofeta ba itshetlehile ka ditaelo tse pedi tsena.”Luka 10:25-28

Kreste, mora le Morena wa Davida

(Mar. 12:35-37; Luka 20:41-44)

41Yare ha Bafarisi ba phuthehile, Jesu a ba botsa, a re: 42“Le reng ka Kreste? Ke mora wa mang?”

Ba re ho yena: “Wa Davida.”

43A re ho bona: “Ke ka baka lang ha Davida, ka tataiso ya Moya, a mmitsa Morena, a re:

44“ ‘Morena o itse ho Morena wa ka:

Dula ka letsohong la ka le letona,

ho fihlela ke bea dira tsa hao

katlasa maoto a hao?’Pes. 110:1

45“Haeba he Davida a mmitsa Morena, ke mora wa hae jwang?” 46Ha ho ya ileng a tseba ho mo araba, mme ho tloha tsatsing leo ha ho ya kileng a ba sebete ho mmotsa hape.