Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
21

Jesu o kena Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211Ha ba atamela Jerusalema, mme ba fihla Bethefage, Thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma barutuwa ba babedi, 2a re ho bona: “Eyang motseng o kapele ho lona, mme le tla fumana tonki e holehilweng, e nang le petsana. Le di lokolle, le di tlise mona ho nna, 3mme ha motho a ka le botsa ho hong, le re ho yena: ‘Morena o a di hloka,’ mme o tla di lokolla hanghang.”

4Hona ho ile ha etsahala hore ho tle ho phethahale se boletsweng ke moporofeta, ha a re:

5“Bolellang moradi wa Sione:

Bona! Kgosi ya hao e tla ho wena

e ikokobeditse, e palame tonki,

e palame petsana ya tonki.”Sak. 9:9
Esa. 62:11

6Yaba barutuwa ba a ya, mme ba etsa kamoo Jesu a ba laetseng kateng. 7Ba tlisa tonki le petsana ya yona, ba ala diaparo tsa bona hodima tsona, mme a palama. 8Letshwelehadi la batho la ala diaparo tsa lona tseleng, mme ba bang ba lona ba rema makala difateng, ba a ala ka tseleng. 9Matshwele a neng a mo eteletse pele, le a neng a etla kamorao a howa, a re:

“Hosanna ho Mora wa Davida!

Ho bokwe

ya tlang ka lebitso la Morena!

Hosanna mahodimong

a hodimodimo!”Pes. 118:26,27

10Ha Jesu a kena Jerusalema, motse wohle wa hlokoleha. Batho ba botsa, ba re: “Eo ke mang?”

11Matshwele a re: “Enwa ke moporofeta Jesu, ya tswang Nasaretha e Galelea.”

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mar. 11:15-19; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesu a kena ka Tempeleng, a phahla bohle ba neng ba reka, ba rekisetsa ka ho yona; a phethola ditafole tsa baananyi ba ditjhelete le ditulo tsa ba rekisang maeba. 13A re ho bona: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla bitswa

ntlo ya thapelo,’

empa lona le e etsa

‘lehaha la dinokwane.’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

14Jwale difofu le diritsa tsa tla ho yena ka Tempeleng, mme a di fodisa. 15Ha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba bona tse hlollang tseo a di entseng, le bana ba howang ka Tempeleng, ba re: “Hosanna ho Mora wa Davida!” ba halefa haholo.

16Ba re ho yena: “Na o ntso utlwa seo ba se bolelang?” Jesu a re ho bona: “E, ke a utlwa. Na ha le eso bale moo ho thweng: ‘O itokiseditse thoko ka melomo ya bana le ya masea?’ ”Pes. 8:3

17Yaba o tloha ho bona, o tswela kantle ho motse, o ya Bethania, mme a robaletsa teng.

Jesu o rohaka sefate sa feiye

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Jesu ha a kgutlela motseng, e sa le hoseng, a ikutlwa a lapile. 19A bona sefate sa feiye kathoko ho tsela, a ya ho sona, a mpa a fumana se se na letho, haese mahlaku feela. A re ho sona: “O se hlole o beha ditholwana le ka mohla!” Sefate sa omella hanghang.

20Barutuwa ha ba se bona ba makala haholo, ba re: “Sefate see sa feiye se omeletse hanghang ka mokgwa o jwang?”

21Jesu a ba araba, a re: “Ruri ke a le bolella hore haeba le ena le tumelo, le sa belaele, ha le na ho etsa feela se entsweng sefateng sa feiye, empa leha le ka re ho thaba ena: ‘Sutha, o yo wela lewatleng,’ hoo ho tla etsahala,Mat. 17:20
1 Bakr. 13:2
22mme tsohle tseo le di kopang ka thapelo, le dumela, le tla di fumana.”

Kgang hodima matla a Jesu

(Mar. 11:27-33; Luka 20:1-8)

23Hoba Jesu a kene ka Tempeleng, baprista ba baholo le baholo ba setjhaba ba tla ho yena a ntse a ruta, ba re: “Ke ka matla afe o etsang tsee? Matla aa o a neilwe ke mang?”

24Jesu a ba araba, a re: “Le nna ke tla le botsa potso e le nngwe. Ha le ka mpolella seo ke se botsang, le nna ke tla le bolella hore na ke ka matla afe ke etsang dintho tsena. 25Kolobetso ya Johanne e ne e etswa kae: Lehodimong kapa bathong?”

Ba buisana ba le bang, ba re: “Ha re ka re, e ne e etswa lehodimong, o tla re ho rona, na ke ka baka lang re sa kang ra mo dumela. 26Empa ha re ka re e ne e etswa bathong, re tshaba letshwele lena, hobane bohle ba tadima Johanne e le moporofeta.”

27Ba araba Jesu, ba re: “Ha re tsebe.”

A re ho bona: “Le nna ha ke le bolelle hore na ke ka matla afe ke etsang tsena.”

Setshwantsho sa bara ba babedi

28“Le reng na? Monna e mong o ne a ena le bara ba babedi. A ya ho wa pele, a re: ‘Mora ka, tsamaya o yo sebetsa tshimong ya morara, kajeno!’

29“A araba, a re: ‘Ke a hana!’ Empa hamorao a ikwahlaya, a ya.

30“A ya ho wa bobedi, a bua jwaloka ho wa pele. Yena a araba, a re: ‘E, ntate, ke tla ya,’ empa a se ke a ya.

31“Ke ofe ho bao ba babedi ya entseng thato ya ntatae?”

Ba re: “Ke wa pele.”

Jesu a re ho bona: “Ruri ke a le bolella: Balekgetho le diotswa ba tla kena Mmusong wa Modimo pele ho lona. 32Johanne o tlile ho lona ka tsela ya ho loka, mme ha le a ka la mo dumela, empa balekgetho le diotswa ba ile ba mo dumela. Feela leha le bone, ha le a ka la ikwahlaya hamorao, la mo dumela.”Luka 3:12
7:29,30

Setshwantsho sa balemi tshimong ya morara

(Mar. 12:1-12; Luka 20:9-19)

33“Mamelang setshwantsho se seng hape: Ho ne ho ena le monga tshimo ya ileng a lema tshimo ya morara, a e teela hare ka lerako, a tjheka setlhotlelo hara yona, a ba a haha le kalana ya molebedi. A e nea balemi ho e lema seahlolo, yaba o a eta.Esa. 5:1,2
34Yare ha nako ya kotulo e atametse, a romela bahlanka ba hae ho balemi ho ya bokella seabo sa hae sa kotulo.

35“Balemi ba tshwara bahlanka ba hae; ba kgakgatha e mong, ba bolaya e mong, mme ba tlepetsa e mong ka majwe. 36A boela a romela bahlanka ba bang hape, ba bangata ho feta ba pele, mme le bona ba nna ba etswa jwalo. 37Qetellong a romela mora wa hae, a re: ‘Ba tla hlompha mora wa ka.’

38“Empa ha balemi ba bona mora, ba buisana, ba re: ‘Enwa ke mojalefa; a re mmolayeng, re tle re je lefa la hae!’ 39Ba mo tshwara, ba mo kgarameletsa kantle ho tshimo, mme ba mmolaya.

40“Jwale ekaba mohla monga tshimo a tlang, balemi baa o tla ba etsa jwang?”

41Ba re ho yena: “Batho bao ba kgopo o tla ba timetsa hampe, tshimo a e nee balemi ba bang ho e lema seahlolo, ba tla mo nea seabo sa kotulo ka nako ya sona.”

42Jesu a re ho bona: “Na ha le eso bale Mangolong a halalelang, moo ho thweng:

“ ‘Lejwe le lahlilweng ke dihahi

le fetohile lejwe la mantlha;

ke Morena ya entseng hona,

mme mahlong a rona ke mohlolo’?Pes. 118:22,23

43“Ka baka leo, ke a le bolella, ke re, le tla amohuwa Mmuso wa Modimo, mme o tla newa setjhaba se behang ditholwana tsa wona. 44Mang kapa mang ya welang hodima lejwe lena o tla tamukana, mme le tla silakanya eo le mo welang hodimo.”

45Baprista ba baholo le Bafarisi ha ba utlwa ditshwantsho tsa hae, ba elellwa hore o bua ka bona. 46Ba ne ba batla ho mo tshwara, ba mpa ba tshaba matshwele, hobane a ne a tadima Jesu e le moporofeta.