Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Leloko la Jesu Kreste

(Luka 3:23-38)

11Leloko la Jesu Kreste, mora Davida, mora Aborahama. 2Aborahama a tswala Isaka, Isaka a tswala Jakobo, Jakobo a tswala Juda le bana babo, 3Juda a tswala Farese le Sara ka Tamare, Farese a tswala Heserone, Heserone a tswala Arame, 4Arame a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Nashone, Nashone a tswala Salema, 5Salema a tswala Boase ka Rahaba, Boase a tswala Obede ka Ruthe, Obede a tswala Jese, 6Jese a tswala kgosi Davida.

Davida a tswala Solomone ka mohatsa Uriya, 7Solomone a tswala Roboame, Roboame a tswala Abiya, Abiya a tswala Asa, 8Asa a tswala Jehoshafate, Jehoshafate a tswala Jorame, Jorame a tswala Usiya, 9Usiya a tswala Jotame, Jotame a tswala Akase, Akase a tswala Hesekia, 10Hesekia a tswala Manase, Manase a tswala Amose, Amose a tswala Josiya, 11Josiya a tswala Jekoneya le bana babo ka nako ya ho fallisetswa ha Bajuda Babilona.2 Dikg. 24:14,15
2 Dik. 36:10
Jer. 27:20

12Jwale, kamora ho fallisetswa ha bona Babilona, Jekoneya a tswala Salatiele, Salatiele a tswala Sorobabele, 13Sorobabele a tswala Abihude, Abihude a tswala Eliakime, Eliakime a tswala Asore, 14Asore a tswala Sadoke, Sadoke a tswala Akime, Akime a tswala Eleude, 15Eleude a tswala Eleasare, Eleasare a tswala Matane, Matane a tswala Jakobo, 16Jakobo a tswala Josefa, mohatsa Maria, mosadi ya ileng a tswala Jesu ya bitswang Kreste.

17Ha ho le jwalo, meloko yohle, ho tloha ho Aborahama ho isa ho Davida e bile leshome le metso e mene; ho tloha ho Davida ho isa nakong ya ho fallisetswa ha Bajuda Babilona, meloko e leshome le metso e mene; mme ho tloha nakong ya ho fallisetswa ha bona Babilona ho isa ho Kreste, meloko e leshome le metso e mene.

Tswalo ya Jesu Kreste

(Luka 2:1-7)

18Tswalo ya Jesu Kreste e bile jwaana: Mmae Maria, ha a se a lebeleditswe ke Josefa, ba eso ka ba phela mmoho, a fumaneha e le moimana ka matla a Moya o Halalelang.Luka 1:27
19Erekaha Josefa, mohatsa Maria, a ne a lokile, mme a sa rate ho mo hobosa, a rera ho mo hlala ka lekunutu.

20Yare a sa hopotse jwalo, lengeloi la Morena la iponahatsa ho yena torong, la re: “Josefa, mora Davida, o se ke wa tshaba ho inkela Maria mohatsa hao, hobane se emotsweng ke yena se tswa ho Moya o Halalelang; 21o tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu, hobane o tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona.”Luka 1:31

22Jwale tsena tsohle di etsahetse hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke Morena ka moporofeta, ha a re:

23“Bonang, morwetsana o tla emola,

a tswale mora,

mme mora eo o tla rewa

lebitso la Emmanuele,”

e leng ho re: Modimo o na le rona.Esa. 7:14

24Ha Josefa a tsoha borokong, a etsa kamoo lengeloi la Morena le mo laetseng kateng, a inkela mohatsa hae; 25mme ha a a ka a kena dikobong tsa hae ho fihlela a beleha mora; Josefa a mo rea lebitso la Jesu.Luka 2:21

2

Ketelo ya Ba Bohlale Ba Botjhabela

21Hoba Jesu a tswallwe Betlelehema e Judea, mehleng ya kgosi Heroda, ha fihla Jerusalema Ba Bohlale ba tswang botjhabela, 2ba re: “E kae kgosi ya Bajuda e tswetsweng? Re bone naledi ya yona ha e hlaha, mme re tlilo e kgumamela.”

3Yare ha kgosi Heroda a utlwa, a ferekana hammoho le ba Jerusalema kaofela, 4mme hoba a bokelle baprista ba baholo bohle le Ditsebi tsa Molao tsa setjhaba, a ba botsa moo Kreste a loketseng ho tswallwa teng. 5Ba re ho yena: “Betlelehema e Judea, hobane ho ngotswe jwalo ke moporofeta, ha a re:

6“ ‘Ha e le wena, Betlelehema,

e naheng ya Juda,

ha o hlile ha o monyenyane haholo,

ha o monyenyane

hara batsamaisi ba Juda,

hobane ho wena ho tla tswa

motsamaisi ya tla alosa Iseraele,

setjhaba sa ka.’ ”Mmik. 5:2
2 Sam. 5:2
1 Dik. 11:2

7Yaba Heroda o bitsa Ba Bohlale bao ka lekunutu, a ba botsisisa nako eo naledi e hlahileng ka yona, 8a nto ba romela Betlelehema, a re: “Eyang, le batlisise tsa ngwana ka hloko; ere ha le se le mo fumane, le ntsebise, le nna ke tle ke yo mo kgumamela.”

9Yare hoba ba utlwe puo ya kgosi ba tsamaya, mme naledi eo ba e boneng e hlaha ya ba etella pele ho fihlela e ema hodima moo ngwana a neng a le hona teng. 10Jwale ha ba bona naledi ba thaba haholo. 11Ha ba fihla ka tlung, ba bona ngwana le mmae Maria; ba itihela fatshe, mme ba kgumamela ngwana, ba nto bula matlole a bona, ba mo nyehella ka dimpho: kgauta, mokubetso, le mmira. 12Hoba ba lemoswe torong hore ba se ke ba boela ho Heroda, ba kgutlela naheng ya habo bona ka tsela esele.

Josefa o balehela Egepeta

13Hoba Ba Bohlale ba kgutle, lengeloi la Morena la iponahatsa ho Josefa torong, la re: “Tsoha, o nke ngwana le mmae, o balehele Egepeta, o hlole teng ho fihlela ke o bolella, hobane Heroda o makgatheng a ho batla ngwana hore a mmolaye.”

14A tsoha, a nka ngwana le mmae bosiu, a tshabela Egepeta, 15mme a hlola teng ho fihlela Heroda a eshwa; e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke Morena ka moporofeta, ha a re: “Ke bitsitse mora wa ka hore a tswe Egepeta.”Hos. 11:1

Polao ya masea

16Yare ha Heroda a lemoha hore o phomilwe ke Ba Bohlale, a halefa haholo, a laela hore ho bolawe masea wohle a bashanyana a Betlelehema le a tikolohong yohle ya teng, a dilemo di pedi le katlase, ho ya ka nako eo a e botsisisitseng ho Ba Bohlale. 17Ya eba moo ho phethahalang ho boletsweng ke moporofeta Jeremia, ha a re:

18“Mohoo o utlwahetse Rama:

seboko le sello sa mmokotsane;

Ragele o llela bana ba hae,

mme o hana ho tshediseha,

hobane ha ba sa le yo.”Jer. 31:15

Josefa o kgutla Egepeta

19Hoba Heroda a shwe, lengeloi la Morena la iponahatsa ho Josefa, torong, Egepeta, 20la re: “Tsoha, o nke ngwana le mmae, o boele naheng ya Iseraele, hobane ba neng ba batla bophelo ba ngwana ba shwele.”

21Josefa a tsoha, a nka ngwana le mmae, a boela naheng ya Iseraele. 22Empa ha a utlwa hore Arekelaose o hlahlamile ntatae Heroda boreneng ba Judea, a tshaba ho ya teng. Hoba a lemoswe torong, a tshabela seterekeng sa Galelea, 23a ya aha motseng o bitswang Nasaretha, e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke baporofeta hore o tla bitswa Monasaretha.Mar. 1:24
Luka 2:39
Joh. 1:45

3

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mar. 1:1-8; Luka 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)

31Mehleng eo ha hlaha Johanne Mokolobetsi; a ruta feelleng la Judea,Lentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolelwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. 2a re: “Bakang, hobane Mmuso wa mahodimo o atametse!”Mat. 4:17
3Ke yena ya boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“Lentswe la ya howang feelleng

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae!’ ”Esa. 40:3

4Johanne o ne a apara seaparo se entsweng ka boya ba kamele, a itlama ka leqhama la letlalo thekeng; dijo tsa hae e ne e le ditsie le mahe a dinotshi tsa naha.2 Dikg. 1:8
5Jwale batho ba Jerusalema, le ba Judea yohle, le ba phuleng yohle ya Jorodane ba tswela ho yena, 6ba kolobetswa ke yena nokeng ya Jorodane, ba ntse ba ipolela dibe tsa bona.

7Empa ha a bona Bafarisi le Basaduke ba bangata ba etla ho kolobetswa, a re ho bona: “Madinyane a marabe, ke mang ya le boleletseng hore le ka baleha bohale bo tlang?Mat. 12:34
23:33
8Bontshang ka diketso hore le bakile, 9mme le se ke la nahana, la re: ‘Ntata rona ke Aborahama,’ hobane ke a le bolella hore Modimo o na le matla a ho hlahisetsa Aborahama bana ka majwe ana.Joh. 8:33
10Selepe se se se beilwe metsong ya difate; sefate sefe kapa sefe se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong.Mat. 7:19

11“Ha e le nna, ke le kolobeletsa pako ka metsi. Athe ya tlang kamorao ho nna o mpheta ka matla, hoo ke sa tshwaneleng ho mo rola meqathatso; yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo. 12Seoloso se letsohong la hae, mme o tla fiedisisa seotlo sa hae, a bokelle koro ya hae sesiung, mmoko wona a o tjhese mollong o sa timeng.”

Jesu o a kolobetswa

(Mar. 1:9-11; Luka 3:21,22)

13Yaba Jesu o fihla nokeng ya Jorodane a etswa Galelea, a tla ho Johanne hore a kolobetswe ke yena. 14Empa Johanne a leka ho mo thiba, a re: “Eka kgona e be nna ya kolobetswang ke wena, athe wena o tla ho nna?”

15Jesu a mo araba, a re: “Lesa, jwale, hobane ka tsela ena re lokela ho phethahatsa hohle ho lokileng.” Johanne a dumela.

16Hanghang hoba Jesu a kolobetswe, a tswa metsing, mme bonang, a bulelwa mahodimo, a bona Moya wa Modimo o theoha e ka leeba, o etla hodima hae; 17ha utlwahala lentswe le tswang mahodimong, le reng: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang!”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mar. 1:11
Luka 9:35