Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Ba batla sesupo

(Mar. 8:11-13; Luka 12:54-56)

161Bafarisi le Basaduke ba tla ho Jesu, mme ka ho mo leka ba kopa hore a ke a ba bontshe sesupo se tswang lehodimong.Mat. 12:38
Luka 11:16

2A ba araba, a re: “Ha ho phirimile le ye le re: ‘Letsatsi le tla ba letle, hobane lehodimo le lefubedu.’ 3Hoseng le re: ‘Kajeno ho tla ba le sefefo, hobane lehodimo le bofubedu bo lefifi.’ Le tseba ho hlalosa sebopeho sa lehodimo; athe le sitwa ho hlalosa ditshupo tsa dinako tsee! 4Moloko o kgopo, wa bakwenehi, o batla sesupo, empa o ke ke wa newa sesupo, haese sa Jonase.” Yaba o tloha ho bona, o a ikela.Mat. 12:39
Luka 11:29

Tomoso ya Bafarisi le Basaduke

(Mar. 8:14-21)

5Ha barutuwa ba tshelela mose wane, ba lemoha hore ba lebetse ho inkela bohobe. 6Jesu a re ho bona: “Ebang sedi, le hlokomele tomoso ya Bafarisi le Basaduke.”Luka 12:1

7Ba buisana ba le bang, ba re: “Ke hobane ha re a tla le bohobe!”

8Empa Jesu ka ho tseba mehopolo ya bona, a re: “Lona ba tumelo e fokolang! Keng ha le buisana, le re: ‘Ke hobane ha re a tla le bohobe?’ 9Na le jwale ha le eso utlwisise? Na ha le sa hopola dinkgwa tse hlano tseo le neng le di abele ba dikete tse hlano, le hore na le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?Mat. 14:17-21
10Leha e le dinkgwa tse supileng tseo le neng le di abele ba dikete tse nne, le hore na le ne le bokelle diroto tse kae tse kgolo tse tletseng makumane?Mat. 15:34-38
11Le sitwa keng ho utlwisisa hore ke ne ke sa bue le lona ka bohobe? Empa hlokomelang tomoso ya Bafarisi le Basaduke.” 12Jwale ba utlwisisa hore o ne a sa re ba hlokomele tomoso ya bohobe bo jewang, empa ba hlokomele thuto ya Bafarisi le Basaduke.

Petrose o bolela hore na Jesu ke mang

(Mar. 8:27-30; Luka 9:18-21)

13Yare ha Jesu a fihla sebakeng sa Sesaria-Filipi, a botsa barutuwa ba hae, a re: “Batho ba re Mora Motho ke mang?”

14Ba re: “Ba bang ba re: ‘Ke Johanne Mokolobetsi,’ ba bang ba re: ‘Ke Elia,’ mme ba bang ba re: ‘Ke Jeremia kapa e mong wa baporofeta.’ ”Mat. 14:1,2
Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

15A re ho bona: “Empa lona le re nna ke mang?”

16Simone Petrose a araba, a re: “O Kreste, Mora wa Modimo ya phelang.”Joh. 6:68,69

17Jesu a mo araba, a re: “O lehlohonolo, Simone mora Jona, kahobane hase motho wa nama le madi ya o senoletseng hona, empa ke Ntate ya mahodimong. 18Jwale le nna ke a o bolella, ke re: ‘O Petrose,’Petrose ke ho re Lefika. mme hodima lefika lena ke tla haha kereke ya ka, mme monyako wa Nqalo ya Bafu o ke ke wa e hlola. 19Ke tla o nea dinotlolo tsa Mmuso wa lehodimo; seo o se tlamang lefatsheng se tla tlangwa lehodimong, mme seo o se lokollang lefatsheng se tla lokollwa lehodimong.”Mat. 18:18
Joh. 20:23
20Yaba o laya barutuwa ba hae hore ba se ke ba bolella motho hore ke yena Kreste.

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mar. 8:31 — 9:1; Luka 9:22-27)

21Ho tloha ka nako eo Jesu a qala ho qaqisetsa barutuwa ba hae hore eka kgona a ye Jerusalema, a yo hlokofatswa haholo ke baholo, le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, a bolawe, mme ka tsatsi la boraro a tsoswe bafung.

22Petrose a mo nkela kathoko, a mo kgalemela, a re: “Morena Modimo a hauhe! Hona ha ho ka ke ha etsahala ho wena.”

23Empa Jesu a retelehela ho Petrose, a re: “Tloha ho nna, Satane! O sekgopi ho nna, kahobane ha o hopole tsa Modimo, o hopola tsa botho!”

24Yaba Jesu o re ho barutuwa ba hae: “Haeba mang kapa mang a rata ho ntatela, a itele, a inkele sefapano, a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
25Mang le mang ya ratang ho baballa bophelo ba hae bo tla mo senyehela, empa mang le mang ya senyehelwang ke bophelo ba hae ka baka la ka o tla bo rua.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
26Ebe motho a ka boellwa ke eng haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a senyehelwa ke bophelo ba hae? Kapa motho a ka rekanya bophelo ba hae ka eng? 27Mora Motho o tla tla ka tlotla ya Ntatae le mangeloi a hae, mme o tla putsa motho ka mong ka ho ya ka seo a se entseng.Mat. 25:31
Pes. 62:13
Bar. 2:6
28Ruri ke a le bolella: Ho na le ba bang hara ba emeng mona ba ke keng ba tseba lefu ho fihlela ba bona Mora Motho a etla ka Mmuso wa hae.”

17

Tshobotsi ya Jesu e a fetoha

(Mar. 9:2-13; Luka 9:28-36)

171Kamora matsatsi a tsheletseng, Jesu a nka bo-Petrose, Jakobo le Johanne ngwanabo, a nyolohela le bona thabeng e telele, boinotshing. 2A fetoha tshobotsi a le pela bona, sefahleho sa hae sa kganya jwaloka letsatsi, diaparo tsa hae tsa eba tshweu jwaloka lesedi. 3Jwale Moshe le Elia ba iponahatsa ho bona, ba ntse ba bua le Jesu.

4Petrose a re ho Jesu: “Morena, ke hantle ha re le mona; ha o rata ke tla hloma maphephe a mararo mona, le leng e be la hao, le leng e be la Moshe, le leng e be la Elia.”

5Yare a sa bua, leru le kganyang la ba kgurumetsa, lentswe la tswa lerung, la re: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang; mo mameleng.”2 Pet. 1:17,18
Tshim. 22:2
Dipo. 18:15
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 1:11
Luka 3:22

6Ha barutuwa ba utlwa hoo, ba itihela fatshe ka difahleho, ba tshohile haholo. 7Jesu a tla ho bona, a ba ama, a re: “Emang, se tshabeng!” 8Yare ha ba phahamisa mahlo a bona ba se ke ba bona motho haese Jesu feela.

9Yare ha ba ntse ba theoha thabeng, Jesu a ba laya, a re: “Le se ke la bolella motho ka pono ena, ho fihlela ha Mora Motho a se a tsositswe bafung.”

10Barutuwa ba mmotsa, ba re: “Ke hobaneng Ditsebi tsa Molao di reng eka kgona Elia a tle pele?”Mal. 4:5

11A ba araba, a re: “Elia o hlile o a tla, mme o tla busetsa dintho tsohle madulong. 12Empa nna ke re ho lona: Elia o se a ile a tla, mme ha ba a ka ba mo tseba, empa ba ile ba mo etsa kamoo ba ratang kateng; ka mokgwa o jwalo Mora Motho le yena o tla hlokofatswa ke bona.”Mat. 11:14
13Jwale barutuwa ba utlwisisa hore o ne a bua le bona ka Johanne Mokolobetsi.

Phodiso ya moshanyana ya nang le modemona

(Mar. 9:14-29; Luka 9:37-43)

14Hoba ba fihle hara letshwele, monna e mong a tla ho Jesu, a kgumama kapele ho yena, 15a re: “Morena, hauhela mora wa ka, hobane o shwa sethwathwa, o utlwa bohloko ka ho fetisisa, mme o atisa ho wela mollong le metsing. 16Ke ile ka mo tlisa ho barutuwa ba hao, empa ba sitilwe ho mo fodisa.”

17Jesu a araba, a re: “A moloko o sa dumeleng, o kgopo! Ke tla ba le lona ho fihlela neng? Ke tla le mamella ho fihlela neneng? Mo tliseng ho nna mona!” 18Jesu a mo kgalemela, mme modemona wa tswa ho yena, moshanyana a fola ka yona nako eo.

19Jwale barutuwa ba tla ho Jesu ka lekunutu, ba re: “Ke ka baka lang rona re sitilweng ho leleka modemona?”

20A re ho bona: “Ke hobane tumelo ya lona e a fokola. Kannete ke a le bolella, ke re: Hoja le na le tumelo e kaa ka tlhaku ya mosetareta le ne le tla re ho thaba ena: ‘Sutha mona, o ye mane,’ mme e ne e tla sutha. Ha ho letho le ka le sitang.Mat. 21:21
Mar. 11:23
1 Bakr. 13:2
21Mofuta ona ha o tswe haese ka thapelo le ka ho itima dijo.”

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae hape

(Mar. 9:30-32; Luka 9:43-45)

22Ha ba ntse ba tsamaya hammoho Galelea, Jesu a re ho bona: “Mora Motho o se a tla neelwa matsohong a batho, 23mme ba tla mmolaya, empa o tla tsoha bafung ka tsatsi la boraro.” Yaba ba swaba haholo.

Jesu o ntsha lekgetho la Tempele

24Ha ba fihla Kaperenauma, babokelli ba lekgetho la Tempele ba tla ho Petrose, ba re: “Na moruti wa lona o ntsha lekgetho la Tempele?”Phal. 30:13
38:26

25A re: “E, o a le ntsha.”

Ha Petrose a kena ka tlung, Jesu a mo raka, a re: “Wena o reng, Simone? Mahosi a lefatshe a bokella lekgetho la kgwebo kapa la monna ho bomang? Ho bara ba wona kapa ho baditjhaba?”

26Yare ha a re: “Ho baditjhaba,” Jesu a re ho yena: “Ha ho le jwalo, bara ba lokolohile. 27Empa hore re tle re se ke ra ba kgopisa, eya lewatleng, o akgele selope, mme tlhapi eo o tla e tshwasa pele, o e nke, o e ahlamolle, mme o tla fumana setatera; o se nke, o ba nee sona ho lefella rona le wena.”

18

E moholo Mmusong wa mahodimo

(Mar. 9:33-37; Luka 9:46-48)

181Ka nako eo barutuwa ba tla ho Jesu, ba re: “E moholo Mmusong wa mahodimo ke mang?”Luka 22:24

2Jesu a bitsa ngwana, a mo emisa kapele ho bona, 3a re: “Ruri ke re ho lona, ha le sa fetohe la tshwana le bana, le ke ke la kena Mmusong wa mahodimo.Mar. 10:15
Luka 18:17
4Ka baka leo, ya ikokobetsang jwaloka ngwana enwa ke yena e moholo Mmusong wa mahodimo. 5Mang kapa mang ya amohelang ngwana ya jwaloka enwa lebitsong la ka, o a nkamohela.”

Meleko

(Mar. 9:42-48; Luka 17:1,2)

6“Mang kapa mang ya dihelang sebeng e mong wa ba banyenyane bana ba dumelang ho nna, ho molemo ho yena hore a tlamellwe lelwala molaleng, mme a dihelwe bodibeng ba lewatle. 7Ho madimabe lefatshe ka baka la dikgopiso. Dikgopiso di tlameha ho hlaha, empa ho madimabe motho eo dikgopiso di hlahang ka yena.

8“Haeba letsoho la hao kapa leoto la hao le o dihela sebeng, le pome, o le lahle; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le tsohane kapa kotwane ho ena le ho lahlelwa mollong o sa timeng o ena le matsoho a mabedi kapa maoto a mabedi.Mat. 5:30
9Ha leihlo la hao le o dihela sebeng, le honye, o le lahle; ho molemo ho wena ho kena bophelong o le moihlwe, ho ena le ho lahlelwa mollong wa dihele o le mahlo a mabedi.”Mat. 5:29

Setshwantsho sa nku e lahlehileng

(Luka 15:3-7)

10“Hlokomelang hore le se ke la nyedisa e mong wa ba banyenyane bana, hobane ke a le bolella: Mangeloi a bona a lehodimong, a bona sefahleho sa Ntate ya mahodimong kamehla. 11Mora Motho o tlile ho pholosa se neng se lahlehile.Luka 19:10

12“Le reng na? Ha motho e ena le dinku tse lekgolo, mme e nngwe ya tsona e lahleha, na a ke ke a siya tse mashome a robong a metso e robong dithabeng, a ya batla e lahlehileng? 13Haeba a ka e fumana, ruri ke re ho lona, o tla e thabela ho feta tse mashome a robong a metso e robong tse sa kang tsa lahleha. 14Ka mokgwa o jwalo, Ntata lona ya mahodimong ha a rate hore ho timele le ya mong wa ba banyenyane bana.”

Motho ya etsang sebe

(Luka 17:3)

15“Ha ngwaneno a o sitetswe, eya, o mo nyatse le le inotshi. Haeba a o mamela, e tla ba o hapile pelo ya hae.Luka 17:3
16Empa ha a sa o mamele, nka motho a le mong kapa ba babedi, e le hore taba efe kapa efe e tiiswe ka bopaki ba batho ba babedi kapa ba bararo,Dipo. 19:15
17empa ha a hana ho ba mamela, bolella kereke; haeba a hana ho mamela le yona kereke, mo tadime e le mohedene le molekgetho.

18“Ruri ke re ho lona: Tsohle tseo le di tlamang lefatsheng di tla tlangwa lehodimong, mme tsohle tseo le di lokollang lefatsheng di tla lokollwa lehodimong.Mat. 16:19
Joh. 20:23

19“Hape ke re ho lona: Haeba ba babedi ba lona ba eba ntsweleng nthong e nngwe le e nngwe eo ba e kopang lefatsheng, ba tla e etsetswa ke Ntate ya mahodimong, 20hobane moo ba babedi kapa ba bararo ba phuthehetseng teng ka lebitso la ka, ke teng hara bona.”

Setshwantsho sa ya sa tshwareleng

21Jwale Petrose a tla ho yena, a re: “Morena, ngwaneso ha a ntse a ntshitelwa ke tla mo tshwarela hakae? Hasupa na?”

22Jesu a re ho yena: “Ke re ho wena e seng hasupa, empa ha mashome a supileng hasupa.Luka 17:3,4

23“Ka baka leo, Mmuso wa mahodimo o ka tshwantshwa le kgosi e itseng, e ratileng ho hlahlobisana boemo ba tshebetso le bahlanka ba yona. 24Eitse ha e qala ho etsa jwalo, ya tlisetswa e mong ya nang le molato wa tjhelete e ditalenta tse kete tse leshome. 25Kaha a ne a hloka seo a neng a ka lefa ka sona, monga hae a laela hore a rekiswe hammoho le mosadi wa hae, le bana ba hae, le tsohle tseo a nang le tsona, mme ho lefshwe.

26“Empa mohlanka a itihela maotong a hae, a re: ‘Nkgauhele, ke tla o lefa tsohle.’ 27Monga mohlanka eo a mo utlwela bohloko, a mo lokolla, a mo leballa molato.

28“Empa hoba mohlanka eo a tswe, a kopana le e mong wa balekane ba hae ba bohlanka, ya neng a ena le molato wa didenare tse lekgolo ho yena. A mo tshwara, a mo kgama, a re: ‘Lefa molato wa hao!’

29“Molekane wa hae a itihela maotong a hae, a mo rapela, a re: ‘Nkgauhele, ke tla o lefa.’ 30Empa yena a hana, a ya mo hlahlela tjhankaneng ho fihlela a ka lefa molato. 31Ha balekane ba hae ba bohlanka ba bona se etsahetseng, ba swaba haholo, mme ba ya phetela monga bona tsohle tse etsahetseng.

32“Yaba monga hae o a mmitsa, o re ho yena: ‘Mohlanka ya kgopo, ke o lebaletse molato wohle hobane o ile wa nthapela. 33Na e ne e se tshwanelo hore le wena o hauhele molekane wa hao, jwalokaha le nna ke ile ka o hauhela?’ 34Monga hae a halefa, a mo neela bahlokofatsi ho fihlela a ka lefa molato kaofela.

35“Le Ntate ya mahodimong o tla le etsa jwalo, ha le sa tshwarelane bohle ka pelo tsa lona tsohle.”