Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mar. 3:13-19; Luka 6:12-16)

101Hoba Jesu a bitse barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a ba nea matla a ho leleka meya e ditshila, le a ho fodisa mafu le malwetse wohle.

2Mabitso a baapostola ba leshome le metso e mmedi ke ana: wa pele ke Simone ya bitswang Petrose, le Andrease ngwanabo, le Jakobo mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo, le 3Filipi le Baretholome, le Thomase le Matheu molekgetho, le Jakobo mora wa Alefiose le Thadaose, le 4Simone Motjhesehi le Judase Isekariota, ya bileng a eka Jesu.

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mar. 6:7-13; Luka 9:1-6)

5Jesu a roma bao ba leshome le metso e mmedi, a ba laela, a re: “Le se ke la ya dinaheng tsa bahedene, leha e le ho kena metseng ya Basamaria; 6le mpe le ye dinkung tse lahlehileng tsa ntlo ya Iseraele. 7Le ye, le ntse le phatlalatsa, le re: ‘Mmuso wa mahodimo o atametse.’ 8Fodisang bakudi, tsosang bafu, hlwekisang balepera, lelekang bademona; le amohetse feela, fanang feela. 9Le se ke la nka tjhelete ya kgauta, ya silefera, kapa ya lethose dipatjheng tsa lona. 10Maetong a lona le se ke la nka thoto, leha e le seaparo sa bobedi, kapa meqathatso, kapa lere. Ya sebetsang o lokelwa ke dijo tsa hae.1 Bakr. 9:14
1 Tim. 5:18

11“Motseng kapa motsaneng ofe le ofe oo le kenang ho wona, le batle ya ka le amohelang, mme le hlole teng ho fihlela le tloha. 12Ha le kena ka tlung, le dumedise; 13haeba ntlo eo e hlile e lokela, kgotso ya lona e be ho yona; athe ha e sa lokele, kgotso ya lona e kgutlele ho lona. 14Ha mang kapa mang a sa le amohele le ho mamela dipolelo tsa lona, tswang tlung eo kapa motseng oo, le hlohlore lerole maotong a lona.Dik. 13:51
15Ruri ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa fatshe la Sodoma le Gomora di tla ba bobebe ho feta tsa motse oo.”Luka 10:4-12
Mat. 11:24
Tshim. 19:24-28

Ditlhoriso tse tlang

(Mar. 13:9-13; Luka 21:12-17)

16“Bonang, ke le roma jwaloka dinku hara diphiri; ha ho le jwalo le be masene jwaloka dinoha, mme le hloke mano jwaloka maeba.Luka 10:3
17Hlokomelang batho, hobane ba tla neelana ka lona makgotleng, ba le shape matlung a bona a thapelo. 18Le tla hulelwa kapele ho babusi le mahosi ka baka la ka, hore e be bopaki ho bona le ho bahedene. 19Ha ba neelana ka lona, le se ke la itshwenya ka hore na le tla bua jwang, le reng. Ka yona nako eo le tla newa hore na le reng, 20hobane ho tla be ho sa bue lona, empa e tla be e le Moya wa Ntata lona o buang ka lona.Mar. 13:9-11
Luka 12:11,12
21:12-15

21“Motho o tla neelana ka ngwanabo hore a bolawe, ngwana ka ntatae; bana ba tla fetohela batswadi, ba etse hore ba bolawe.Mar. 13:12
Luka 21:16
22Le tla hlouwa ke bohle ka baka la lebitso la ka, empa ya tla tiisetsa ho isa qetellong, o tla pholoswa.Mat. 24:9-13
Mar. 13:13
Luka 21:17
23Ha ba le hlorisa motseng o mong, balehelang ho o mong, hobane ruri ke a le bolella, ha le ka ke la qeta metse ya Iseraele Mora Motho a eso tle.

24“Morutuwa ha a kahodimo ho moruti wa hae, le lekgoba ha le kahodimo ho monga lona.Luka 6:40
Joh. 13:16
15:20
25Ho lekane ho morutuwa hore a be jwaloka moruti wa hae, le lekgoba jwaloka monga lona. Ha monga ntlo a bitswa Beele-Sebule, ba ntlo ya hae bona ba tla bitsollwa hampe hakaakang!”Mat. 9:34
12:24
Mar. 3:22
Luka 11:15

Ya lokelang ho tshajwa

(Luka 12:2-7)

26“Ka baka leo, le se ke la ba tshaba, hobane ha ho letho le kwahetsweng le ke keng la kwahollwa, le le patilweng le ke keng la tsejwa.Mar. 4:22
Luka 8:17
27Seo ke le bolellang sona lefifing, le se phete leseding; seo le se utlwang le se nyenyeletswa, le se phatlalatse le le hodima dihlohlolo. 28Le se ke la tshaba ba bolayang mmele, empa ba ke ke ba bolaya moya; le mpe le tshabe ya nang le matla a ho timetsa moya le mmele diheleng. 29O ka reka dirobele tse pedi ka sente,Sente: Lentswe la Segerike ke “assarion” le bolela tjheletana e nyenyane ho feta le halofo ya sente. empa ha ho le se seng se ka welang fatshe Ntata lona a sa tsebe. 30Ha e le lona, esita le diqoba tsa moriri wa dihlooho tsa lona di badilwe kaofela. 31Kahoo le se ke la tshaba; lona le ba bohlokwa ho feta dirobele tse ngata.”

Ho paka Kreste pela batho

(Luka 12:8,9)

32“Mang le mang ya mpakang pela batho, le nna ke tla mo paka pela Ntate ya mahodimong, 33empa ya ntatolang pela batho, le nna ke tla mo latola pela Ntate ya mahodimong.”2 Tim. 2:12

Ha ke a tlisa kgotso

(Luka 12:51-53; 14:26-27)

34“Le se ke la hloma eka ke tlisitse kgotso lefatsheng; ha ke a tlisa kgotso, ke tlisitse sabole.

35“Ke tlile ho qabanya

mora le ntatae,

moradi le mmae,

ngwetsi le matsalayo,

36mme ba ntlo ya motho

e tla ba dira tsa hae.Mmik. 7:6

37“Ya ratang ntatae kapa mmae ho mpheta ha a ntokele; ya ratang mora kapa moradi ho mpheta ha a ntokele, 38mme ya sa nkeng sefapano sa hae a ntatela ha a ntokele.Mat. 16:24
Mar. 8:34
Luka 9:23
39Ya qenehelang bophelo ba hae bo tla mo senyehela, athe ya senyehelwang ke bophelo ka baka la ka o tla bo fumana.”Mat. 16:25
Mar. 8:35
Luka 9:24
17:33
Joh. 12:25

Meputso

(Mar. 9:41)

40“Ya le amohelang o a nkamohela, mme ya nkamohelang o amohela ya nthomileng.Mar. 9:37
Luka 9:48
10:16
Joh. 13:20
41Ya amohelang moporofeta kahobane e le moporofeta, o tla fumana moputso wa moporofeta, mme ya amohelang ya lokileng kahobane e le ya lokileng, o tla fumana moputso wa ya lokileng. 42Ya fang e mong wa ba banyenyane bana mohope wa metsi a phodileng kahobane e le morutuwa, ruri ke a le bolella, ha a ka ke a hloka moputso wa hae.”

11

111Yare ha Jesu a qetile ho laela barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a tloha moo ho ya ruta le ho phatlalatsa molaetsa o molemo metseng ya habo bona.

Baromuwa ba Johanne Mokolobetsi

(Luka 7:18-35)

2Johanne ha a le ditlamong a utlwa tsa mesebetsi ya Kreste. A roma barutuwa ba hae 3ho mmotsa: “Na ke wena ya tlang, kapa re lebelle e mong?”

4Jesu a ba araba, a re: “Eyang, le phetele Johanne tseo le di utlwang le tseo le di bonang: 5Difofu di a bona, diritsa di a tsamaya, balepera ba a hlwekiswa, botsebetutu ba a utlwa, bafu ba a tsoha, mme mafutsana a bolellwa molaetsa o molemo.Esa. 35:5,6
61:1
6Ho lehlohonolo ya sa kgoptjweng ka baka la ka!”

7Hoba baromuwa bao ba tsamaye, Jesu a qala ho bua le matshwele ka Johanne, a re: “Le ne le ilo bona eng feelleng? Lehlaka le tsukutlwang ke moya? 8Hantlentle le ne le ilo bona eng? Motho ya diaparo tse mabokoboko? Ba diaparo di mabokoboko ba matlung a mahosi. 9Ehlile le ne le ilo bona eng? Le ilo bona moporofeta? E, ke a le bolella, e moholo le ho feta moporofeta. 10Ke eo ho ngotsweng ka yena, ha thwe:

“ ‘Ke romela leqosa la ka ke leo,

le tla o etella pele,

le o lokisetse tsela.’Phal. 23:30
Mal. 3:1

11“Ruri ke a le bolella, hara ba tswetsweng ke basadi ha ho eso hlahe ya fetang Johanne Mokolobetsi ka boholo, empa e monyenyane Mmusong wa mahodimo o mo feta ka boholo. 12Ho tloha mehleng ya Johanne Mokolobetsi ho fihlela jwale, Mmuso wa mahodimo o nnile wa futuhelwa ka matla, mme ba dikgoka ba a o hapa. 13Baporofeta bohle hammoho le Molao ba nnile ba porofeta ho fihlela ho Johanne,Luka 16:16
14mme ha le ka kgolwa taba eo, Johanne ke yena Elia ya neng a tshwanetse ho tla.Mal. 4:5
Mat. 17:10-13
Mar. 9:11-13
15Ya nang le ditsebe a utlwe!

16“Jwale moloko oo ke tla o tshwantsha le eng? O tshwana le bana ba dutseng mabaleng a metse, ba howeletsana, 17ba re:

“ ‘Re le letseditse diletsa,

empa ha le a ka la etsa motjeko!

Re le binetse kodi-ya-malla,

empa ha le a ka la lla!’

18“Etswe Johanne o ile a tla a sa je, a sa nwe, yaba ho thwe: ‘O na le modemona.’ 19Mora Motho yena o tlile a eja, a enwa, yaba ho thwe: ‘Motho enwa ke monyollo le senwi sa veine, ke motswalle wa balekgetho le baetsadibe.’ Empa bohlale bo netefatswa ke mesebetsi ya bona.”

Bomadimabe ba metse e sa bakeng

(Luka 10:13-15)

20Yaba o qala ho nyatsa metse eo a neng a entse bongata ba diketso tsa hae tse hlollang ho yona, kahobane ha e a ka ya baka. 21A re: “O madimabe, wena Korasine! O madimabe, wena Bethesaida! hobane hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahara lona di ne di entswe Tire le Sidone, batho ba teng ba ka be ba bakile kgale, ba apere tse mahwashe, ba itshetse ka molora.Esa. 23:1-18Joe. 3:4-8
Amo. 1:9-10
Sak. 9:2-4
22Empa ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa Tire le Sidone di tla mamelleha ho feta tsa lona. 23Na le wena Kaperenauma,

“ebe o tla phahamisetswa

lehodimong?

O tla theohela tlase lebitleng!

“Hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahare ho wena di ne di entswe kahara Sodoma, motse oo o ka be o sa le teng le kajeno-ya-bokajeno.Esa. 14:13-15
Tshim. 19:24-28
24Empa ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa naha ya Sodoma di tla mamelleha ho feta tsa hao.”Mat. 10:15
Luka 10:12

Tloong ho nna, le phomole

(Luka 10:21,22)

25Ka nako eo, Jesu a tswela pele, a re: “Ke a o boka, Ntate, Morena wa lehodimo le wa lefatshe, hobane ditaba tsena o di patetse ba bohlale le ba sedi, mme o di senoletse ba jwaloka bana. 26E, Ntate, hobane o kgahlilwe jwalo.

27“Tsohle ke di neetswe ke Ntate, mme ha ho ya tsebang Mora haese Ntate, hape ha ho ya tsebang Ntate haese Mora, le eo Mora a ratang ho mo senolela yena.Joh. 1:18
3:35
10:15

28“Tloong ho nna, lona bohle ba kgathetseng, ba imetsweng, mme ke tla le kgatholla. 29Itjariseng joko ya ka, le ithute ka nna, kahobane ke mosa, ke na le pelo e ikokobeditseng, mme le tla fumana phomolo.Jer. 6:16
30Joko ya ka e bonolo, mme thoto ya ka e bobebe.”

12

Barutuwa ba kga matshohlo ka Sabatha

(Mar. 2:23-28; Luka 6:1-5)

121Ka nako eo, Jesu a feta hara masimo a koro e le ka Sabatha. Barutuwa ba hae ba ne ba lapile, mme ba qala ho kga matshohlo, ba a ja.Dipo. 23:25
2Yare ha Bafarisi ba bona hona ba re ho yena: “Bona, barutuwa ba hao ba etsa ho sa dumellwang ka Sabatha.”

3A re ho bona: “Na ha le a ka la bala seo Davida a neng a se etse, ha a ne a lapile mmoho le bao a neng a ena le bona; 4kamoo a neng a kene ka Tlung ya Modimo kateng, mme ba ja bohobe bo halalelang, e leng boo yena le bao a neng a ena le bona ba neng ba sa dumellwa ho bo ja, bo jewa ke baprista feela?1 Sam. 21:1-6
Mee. 24:9
5Kapa na ha le a ka la bala Molaong hore baprista ba tlola molao wa Sabatha Tempeleng ka Disabatha, empa ha ba na molato?Dipa. 28:9,10
6Ke a le bolella, mona ho teng ho fetang Tempele ka boholo. 7Hoja le ne le tsebile hore na ke ho reng ha ho thwe: ‘Ke thabela mohau, e seng sehlabelo,’ le ka be le sa ka la ahlola ba se nang molato.Mat. 9:13
Hos. 6:6
8Mora Motho ke morena wa Sabatha.”

Motho ya shweleng letsoho

(Mar. 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Jesu ha a tloha moo a kena ka tlung ya bona ya thapelo. 10Ho ne ho le teng motho ya shweleng letsoho. Hore ba tle ba qose Jesu, Bafarisi ba mmotsa, ba re: “Na ho a dumelleha ho fodisa batho ka Sabatha?”

11A re ho bona: “Ekaba ke mang ho lona, ya nang le nku e le nngwe, eo ekareng ha e wetse ka lenkwaneng ka Sabatha, a ke keng a e tshwara, a e nyolla?Luka 14:5
12Ha ho le jwalo, motho o feta nku hakaakang ka bohlokwa! Ka baka leo, ho a dumelleha ho etsa ho molemo ka Sabatha.”

13Yaba o re ho motho eo: “Otlolla letsoho la hao!”

A le otlolla, la fola, mme la boela la loka jwaloka le leng. 14Bafarisi ba tswa, ba rera kamoo ba ka bolayang Jesu kateng.

Mohlanka eo Modimo a mo kgethileng

15Ha Jesu a tsebile hoo, a tloha moo. Batho ba bangata ba mo latela, mme a ba fodisa bohle, 16a ba laya hore ba se ke ba etsa hore a tsejwe; 17e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

18“Bonang, mohlanka wa ka

eo, ke mo kgethileng ke eo,

moratuwa wa ka ya nkgahlang!

Ke theoletse Moya wa ka

hodima hae,

o tla tlisetsa ditjhaba toka.

19A ke ke a nganga,

leha e le ho peroha,

lentswe la hae

le ke ke la utlwahala diterateng.

20A ke ke a roba lehlaka

le tenyetsehileng,

le lebone le taitsang

a ke ke a le tima,

ho fihlela a etsa hore toka e hlole.

21Ditjhaba di tla tshepa,

di tshepe lebitso la hae.”Esa. 42:1-4

Jesu le Beele-Sebule

(Mar. 3:20-30; Luka 11:14-23; 12:10)

22Yaba ho tliswa ho Jesu monna ya nang le modemona, e le sefofu se semumu. A mo fodisa, mme sefofu se semumu sa bua, sa bona. 23Matshwele kaofela a hlollwa, a re: “Na eo hase Mora Davida?”

24Empa Bafarisi, ha ba utlwa hona, ba re: “Enwa ha a leleke bademona, haese ka Beele-Sebule, morena wa bademona.”Mat. 9:34
10:25

25Ka ho tseba mehopolo ya bona, Jesu a re ho bona: “Mmuso o mong le o mong o ikarolang ho itwantsha o fetoha lesupi, mme ha ho motse kapa lelapa le ikarolang ho itwantsha le ka tiyang. 26Haeba Satane a leleka Satane, o ikarotse, o a itwantsha; ha ho le jwalo mmuso wa hae o ka tiya jwang? 27Haeba nna ke leleka bademona ka Beele-Sebule, bara ba lona ba ba leleka ka mang? Ka baka leo, e tla ba bona baahlodi ba lona. 28Empa haeba ke leleka bademona ka Moya wa Modimo, ruri Mmuso wa Modimo o fihlile ho lona.

29“Kapa motho a ka kena jwang ka tlung ya seqhobane, a hapa thepa ya sona, haeba a sa tlama seqhobane seo pele, e be hona a hapang thepa yohle ya ntlo?

30“Ya sa emang le nna o a ntwantsha, mme ya sa bokelleng le nna o a qhalanya.Mar. 9:40
31Ka baka leo, ke a le bolella, batho ba ka tshwarelwa sebe se seng le se seng le nyefolo e nngwe le nngwe, empa ha e le nyefolo e nyefolang Moya o Halalelang, ba ke ke ba e tshwarelwa. 32Mang kapa mang ya buang se lwantshang Mora Motho o tla tshwarelwa, empa mang kapa mang ya buang se lwantshang Moya o Halalelang, a ke ke a tshwarelwa mehleng ena, leha e le mehleng e tlang.”Luka 12:10

Sefate le ditholwana tsa sona

(Luka 6:43-45)

33“Haeba sefate se le monate, le ditholwana tsa sona di monate, empa haeba sefate se le sebe, le ditholwana sa sona di mpe, hobane sefate se tsejwa ka ditholwana tsa sona.Mat. 7:20
Luka 6:44
34Lona madinyane a marabe, le ka bolela jwang tse lokileng le le kgopo tjee? Molomo o bolela se tletseng ka pelong.Mat. 3:7
23:33
15:18
Luka 3:7
6:45
35Motho ya lokileng o ntsha tse lokileng letlotlong le lokileng; athe motho ya kgopo o ntsha tse kgopo letlotlong le lebe. 36Ke a le bolella, lentswe le leng le le leng la bosawana leo batho ba le buang, ba tla ikarabella hodima lona ka letsatsi la kahlolo, 37hobane o tla bewa ya lokileng ka dipolelo tsa hao, kapa o tla ahlolwa ka dipolelo tsa hao.”

Ba batla sesupo

(Mar. 8:11,12; Luka 11:29-32)

38Yaba tse ding tsa Ditsebi tsa Molao le ba bang ba Bafarisi ba a araba, ba re: “Moruti, re rata ho bona sesupo se tswang ho wena.”Mat. 16:1
Mar. 8:11
Luka 11:16

39Jesu a ba araba, a re: “Moloko o kgopo, wa bakwenehi, o batla sesupo, empa o ke ke wa newa sesupo, haese sa moporofeta Jonase.Mat. 16:4
Mar. 8:12
40Jwalokaha Jonase a bile ka mpeng ya leruarua matsatsi a mararo le masiu a mararo, ka mokgwa o jwalo Mora Motho o tla ba ka mpeng ya lefatshe matsatsi a mararo le masiu a mararo.Jona. 1:17
41Mohla kahlolo batho ba Ninife ba tla ema, ba qose moloko ona, ba o ahlole, hobane ba ne ba bake ha ba rutwa ke Jonase, empa bonang, mona ho teng ya fetang Jonase.Jona. 3:5
42Mohla kahlolo Mofumahadi wa Borwa o tla ema, a qose moloko ona, a o ahlole, hobane o ile a tloha dipheletsong tsa lefatshe ho tla mamela bohlale ba Solomone, empa mona ho teng ya fetang Solomone.”1 Dikg. 10:1-10
2 Dik. 9:1-12

Ho kgutla ha moya o ditshila

(Luka 11:24-26)

43“Moya o ditshila ha o tswile ho motho, o solla mahwatateng, o batla phomolo, empa ha o e fumane. 44Ebe o re: ‘Ke tla kgutlela tlung ya ka, moo ke tswileng teng.’ Jwale ha o fihla, o e fumana e le lephaka, e fietswe, e kgabisitswe. 45Ebe o ya lata meya e meng e supileng, e o fetang ka bokgopo, mme e kene, e ahe teng, hoo ditaba tsa motho eo tsa morao di bang mpe ho feta tsa pele. Ho tla ba jwalo le ho moloko ona o kgopo.”

Bana babo Jesu le mmae

(Mar. 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Ha Jesu a ntse a bua le matshwele, mmae le bana babo Jesu ba ne ba eme kantle, ba batla ho bua le yena. 47Motho e mong a re ho yena: “Mmao le bana beno ke bana ba eme kantle, ba batla ho bua le wena.”

48Empa Jesu a araba ya mmolellang, a re: “Mme ke mang? Bana beso ke bo-mang?” 49Yaba o otlolella letsoho ho barutuwa ba hae, o re: “Bonang! Mme le bana beso ke bana. 50Mang kapa mang ya etsang thato ya Ntate ya mahodimong, ke yena eo e leng ngwaneso, le kgaitsedi, le mme.”