Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

111Yare ha Jesu a qetile ho laela barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi, a tloha moo ho ya ruta le ho phatlalatsa molaetsa o molemo metseng ya habo bona.

Baromuwa ba Johanne Mokolobetsi

(Luka 7:18-35)

2Johanne ha a le ditlamong a utlwa tsa mesebetsi ya Kreste. A roma barutuwa ba hae 3ho mmotsa: “Na ke wena ya tlang, kapa re lebelle e mong?”

4Jesu a ba araba, a re: “Eyang, le phetele Johanne tseo le di utlwang le tseo le di bonang: 5Difofu di a bona, diritsa di a tsamaya, balepera ba a hlwekiswa, botsebetutu ba a utlwa, bafu ba a tsoha, mme mafutsana a bolellwa molaetsa o molemo.Esa. 35:5,6
61:1
6Ho lehlohonolo ya sa kgoptjweng ka baka la ka!”

7Hoba baromuwa bao ba tsamaye, Jesu a qala ho bua le matshwele ka Johanne, a re: “Le ne le ilo bona eng feelleng? Lehlaka le tsukutlwang ke moya? 8Hantlentle le ne le ilo bona eng? Motho ya diaparo tse mabokoboko? Ba diaparo di mabokoboko ba matlung a mahosi. 9Ehlile le ne le ilo bona eng? Le ilo bona moporofeta? E, ke a le bolella, e moholo le ho feta moporofeta. 10Ke eo ho ngotsweng ka yena, ha thwe:

“ ‘Ke romela leqosa la ka ke leo,

le tla o etella pele,

le o lokisetse tsela.’Phal. 23:30
Mal. 3:1

11“Ruri ke a le bolella, hara ba tswetsweng ke basadi ha ho eso hlahe ya fetang Johanne Mokolobetsi ka boholo, empa e monyenyane Mmusong wa mahodimo o mo feta ka boholo. 12Ho tloha mehleng ya Johanne Mokolobetsi ho fihlela jwale, Mmuso wa mahodimo o nnile wa futuhelwa ka matla, mme ba dikgoka ba a o hapa. 13Baporofeta bohle hammoho le Molao ba nnile ba porofeta ho fihlela ho Johanne,Luka 16:16
14mme ha le ka kgolwa taba eo, Johanne ke yena Elia ya neng a tshwanetse ho tla.Mal. 4:5
Mat. 17:10-13
Mar. 9:11-13
15Ya nang le ditsebe a utlwe!

16“Jwale moloko oo ke tla o tshwantsha le eng? O tshwana le bana ba dutseng mabaleng a metse, ba howeletsana, 17ba re:

“ ‘Re le letseditse diletsa,

empa ha le a ka la etsa motjeko!

Re le binetse kodi-ya-malla,

empa ha le a ka la lla!’

18“Etswe Johanne o ile a tla a sa je, a sa nwe, yaba ho thwe: ‘O na le modemona.’ 19Mora Motho yena o tlile a eja, a enwa, yaba ho thwe: ‘Motho enwa ke monyollo le senwi sa veine, ke motswalle wa balekgetho le baetsadibe.’ Empa bohlale bo netefatswa ke mesebetsi ya bona.”

Bomadimabe ba metse e sa bakeng

(Luka 10:13-15)

20Yaba o qala ho nyatsa metse eo a neng a entse bongata ba diketso tsa hae tse hlollang ho yona, kahobane ha e a ka ya baka. 21A re: “O madimabe, wena Korasine! O madimabe, wena Bethesaida! hobane hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahara lona di ne di entswe Tire le Sidone, batho ba teng ba ka be ba bakile kgale, ba apere tse mahwashe, ba itshetse ka molora.Esa. 23:1-18Joe. 3:4-8
Amo. 1:9-10
Sak. 9:2-4
22Empa ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa Tire le Sidone di tla mamelleha ho feta tsa lona. 23Na le wena Kaperenauma,

“ebe o tla phahamisetswa

lehodimong?

O tla theohela tlase lebitleng!

“Hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahare ho wena di ne di entswe kahara Sodoma, motse oo o ka be o sa le teng le kajeno-ya-bokajeno.Esa. 14:13-15
Tshim. 19:24-28
24Empa ke a le bolella, ka letsatsi la kahlolo ditaba tsa naha ya Sodoma di tla mamelleha ho feta tsa hao.”Mat. 10:15
Luka 10:12

Tloong ho nna, le phomole

(Luka 10:21,22)

25Ka nako eo, Jesu a tswela pele, a re: “Ke a o boka, Ntate, Morena wa lehodimo le wa lefatshe, hobane ditaba tsena o di patetse ba bohlale le ba sedi, mme o di senoletse ba jwaloka bana. 26E, Ntate, hobane o kgahlilwe jwalo.

27“Tsohle ke di neetswe ke Ntate, mme ha ho ya tsebang Mora haese Ntate, hape ha ho ya tsebang Ntate haese Mora, le eo Mora a ratang ho mo senolela yena.Joh. 1:18
3:35
10:15

28“Tloong ho nna, lona bohle ba kgathetseng, ba imetsweng, mme ke tla le kgatholla. 29Itjariseng joko ya ka, le ithute ka nna, kahobane ke mosa, ke na le pelo e ikokobeditseng, mme le tla fumana phomolo.Jer. 6:16
30Joko ya ka e bonolo, mme thoto ya ka e bobebe.”