Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Basadi ba bang ba felehetsa Jesu

81Hamorao Jesu a etela motse le motsana ka mong, a ntse a phatlalatsa, a bolela molaetsa o molemo wa Mmuso wa Modimo. Ba leshome le metso e mmedi ba ne ba ena le yena, 2le basadi ba bang ba neng ba fodisitswe meya e mebe le malwetse: Maria ya bitswang wa Magadala, eo bademona ba supileng ba tswileng ho yena, 3le Johanna, mosadi wa Kusase, qhooku ya Heroda, le Susanna, le ba bang ba bangata, ba neng ba thusa Jesu le barutuwa ka tseo ba nang le tsona.Mat. 27:55,56
Mar. 15:40,41
Luka 23:49

Setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:1-9; Mar. 4:1-9)

4Yare ha letshwelehadi le kgobokana, mme batho ba motse ka mong ba etla ho yena, Jesu a bua ka setshwantsho, a re: 5“Mojadi o ne a tswe ho ya jala peo ya hae. Ha a ntse a jala, e nngwe ya wela ka tseleng, ya hatakelwa, mme dinonyana tsa e ja. 6E nngwe ya wela mokurutlaneng, mme hoba e mele, ya pona ke ho hloka mongobo. 7E nngwe ya wela hara meutlwa, mme hoba di hole mmoho, meutlwa ya e bipetsa. 8E nngwe ya wela mobung a motle, ya mela, ya beha tse lekgolo.”

Hoba a rialo a howa, a re: “Ya nang le ditsebe ho utlwa a utlwe!”

Sepheo sa ditshwantsho

(Mat. 13:10-15; Mar. 4:10-12)

9Jwale barutuwa ba hae ba mmotsa hore na setshwantsho seo se lekanyang? 10A re: “Lona le neilwe ho tseba diphiri tsa Mmuso wa Modimo, empa ba bang ba neilwe ka ditshwantsho hore,

“ ‘leha ba bona,

ba se ke ba bona,

mme leha ba utlwa,

ba se ke ba utlwisisa.’ ”Esa. 6:9,10

Jesu o qaqisa setshwantsho sa mojadi

(Mat. 13:18-23; Mar. 4:13-20)

11“Qaqiso ya setshwantsho ke ena: Peo ke lentswe la Modimo. 12E ka tseleng ke ba utlwang, ebe hamorao ho tla Diabolosi, a tlose lentswe dipelong tsa bona, esere ba dumela, ba pholoswa. 13E mokurutlaneng ke bao ereng ha ba utlwa, ba amohele lentswe ka thabo, empa ba se na motso; ba dumela ka nakwana, ere nakong ya moleko, ba kwenehe. 14E wetseng meutlweng, ke ba utlwang, mme kgabareng ba bipetswe ke dikgathatso, maruo le menyaka ya bophelo, mme ha ba fihle ho butsweng. 15Athe e mobung o motle, ke ba utlwang lentswe, ba le kgomarele ka pelo ya sebele, e molemo, ba behe ditholwana ka mamello.”

Lebone le katlasa nkgo

(Mar. 4:21-25)

16“Ha ho ya hotetsang lebone, a le kwahele ka nkgo, kapa a le bee tlasa bethe, empa o le bea sedulwaneng, hore ba kenang ba tle ba bone lesedi.Mat. 5:15
Luka 11:3
Luka 11:33
17Ha ho letho le patilweng le ke keng la hlahela, kapa sephiri se ke keng sa tsejwa le ho pepeswa.Mat. 10:26
Luka 12:2
18Ha ho le jwalo, hlokomelang kamoo le utlwang kateng, hobane mang le mang ya nang le letho o tla ekeletswa, empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a hopolang hore o na le sona.”Mat. 25:29
Luka 19:26

Bana babo Jesu le mmae

(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19Mma Jesu le bana babo Jesu ba tla ho yena, empa ba sitwa ho fihla ho yena ka baka la letshwele. 20A tsebiswa, ha thwe: “Mmao le bana beno ba eme kantle, ba rata ho o bona.”

21Empa a ba araba, a re: “Bao e leng mme le bana beso, ke ba utlwang, ba phethang lentswe la Modimo.”

Jesu o kgutsisa sefefo

(Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka le leng la matsatsi ao, a kena ka sekepeng le barutuwa ba hae, mme a re ho bona: “A re tsheleleng kamose wane ho letsha!” Yaba ba a tshela. 23Ha ba ntse ba tshela, a kgaleha. Sefefo sa theohela letsheng, sekepe sa qala ho tlala metsi, mme ba ba kotsing.

24Ba atamela, ba mo tsosa, ba re: “Monghadi, monghadi, re a timela!”

A tsoha, a kgalemela moya le maqhubu; yaba di a kgaotsa, mme ha eba le kgutso. 25Yaba o re ho bona: “Tumelo ya lona e ho kae?”

Ba tshoha, ba hlollwa, mme ba botsana, ba re: “Ekaba motho eo ke mang, ya laelang le meya le metsi, mme di mo mamele?”

Phodiso ya Mogerasa ya nang le bademona

(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Yaba ba tshelela ka sekepe naheng ya Bagerasa, e malebana le Galelea. 27Yare ha a tswela lebopong, a kgahlanyetswa ke monna e mong ya tswang motseng, ya neng a ena le bademona, e se e le nako e telele a sa apare letho, a sa dule ka tlung, a mpa a dula mabitleng. 28Yare ha a bona Jesu, a itihela fatshe pela hae, a re ka lentswe le phahameng: “O nkene kang, Jesu Mora wa Modimo ya hodimodimo? Ke a o rapela, o se ke wa ntlhokofatsa!” 29Ke hobane Jesu o ne a ile a laela moya o ditshila ho tswa monneng eo. O ne o ye o mo hlasele hangata, a tlangwe ka mahlaahlela le diketane, a lebelwe, empa a kgaole ditlamo tseo, a susumeletswe feelleng ke modemona.

30Jesu a mmotsa, a re: “Lebitso la hao o mang?”

A re: “Ke Lebotho;” kahobane ho ne ho kene bademona ba bangata ka ho yena. 31Ba mo rapela hore a se ke a ba laela ho ya mohohlong o se nang pheletso.

32Jwale ho ne ho fula mohlape wa dikolobe tse ngata thabeng; ba rapela Jesu hore a ba dumelle ho kena ka dikolobeng tseo, mme a ba dumella. 33Bademona ba tswa monneng eo ba kena ka dikolobeng, mme mohlape wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, wa kgangwa ke metsi.

34Badisa, ha ba bona se etsahetseng, ba baleha, ba ya beha motseng le metsaneng. 35Batho ba tswa ho ya bona se etsahetseng, ba tla ho Jesu, mme ba fumana monna eo bademona ba tswileng ho yena a dutse maotong a Jesu, a apere, kelello ya hae e tsitsitse hantle, mme ba tshoha. 36Ba boneng ba ba behela kamoo ya neng a ena le bademona a fodisitsweng kateng. 37Yaba bongata bohle ba tikoloho ya Bagerasa bo kopa Jesu hore a tlohe ho bona, hobane ba ne ba tshohile haholo. A kena ka sekepeng a kgutla.

38Monna eo bademona ba tswileng ho yena a mo kopa hore a tsamaye le yena, empa Jesu a mo lokolla, a re: 39“Kgutlela hae, o yo bolela tsohle tseo Modimo a o etseditseng tsona.” Yaba o tloha a eya le motse wohle, a phatlalatsa dintho tseo Jesu a mo etseditseng tsona.

Phodiso ya mosadi le tsoso ya moradi wa Jairuse

(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40Ha Jesu a kgutla, a amohelwa ke letshwele, hobane bohle ba ne ba mo lebeletse. 41Bonang, ha tla monna ya bitswang Jairuse, e le mookamedi wa ntlo ya thapelo, a itihela fatshe, maotong a Jesu, a mo rapela hore a kene ka tlung ha hae, 42hobane o ne a ena le moradi ya nnotshi ya ka bang dilemo tse leshome le metso e mmedi, mme moradi eo o ne a le lekgatheng la ho shwa.

Jwale ha Jesu a ntse a eya teng, matshwele a penyana ho yena. 43Ho ne ho ena le mosadi ya qetileng dilemo tse leshome le metso e mmedi, lehatlelo la hae le sa kgaotse, a lefile dingaka ka sohle seo a neng a ena le sona, empa ho se le e nngwe e ka mo phekolang. 44A tla kamora Jesu, a ama qola ya seaparo sa hae, mme hanghang lehatlelo la hae la kgaotsa.

45Jesu a re: “Ya nkamileng ke mang?”

Yare ha ba latola bohle, Petrose a re: “Monghadi, matshwele a penyane hodima hao, mme a a o patisa.”

46Empa Jesu a re: “Ho na le ya nkamileng, hobane ke utlwile hore matla a tswile ho nna.”

47Yare ha mosadi a bona hore ha a ya pateha, a tla ka thothomelo, a itihela fatshe pela hae, a bolela pela setjhaba sohle lebaka leo a mo amileng ka lona, le kamoo a fodisitsweng kateng hanghang. 48Yaba Jesu o re ho yena: “Moradi, tumelo ya hao e o fodisitse; eya ka kgotso!”

49Yare a sa ntsane a bua, ha fihla motho ya tswang lapeng la mookamedi wa ntlo ya thapelo, a re: “Moradi wa hao o shwele; o se hlole o kgathatsa moruti!”

50Empa Jesu ha a utlwa, a re ho Jairuse: “Se tshabe; dumela feela, mme o tla fola.”

51Yare ha a fihla ka tlung, a se ke a dumella motho ho kena le yena, haese Petrose, Johanne le Jakobo, le ntata ngwanana le mmae. 52Bohle ba ne ba lla, ba hlomohetse mofu. Jesu a re: “Se lleng, hobane ha a ya shwa, o mpa a robetse.”

53Ba mo ja ditsheho, kaha ba ne ba tseba hore o shwele. 54Empa a mo tshwara ka letsoho, a mmitsa, a re: “Ngwanana, tsoha!” 55Moya wa hae wa kgutla, a tsoha hanghang, mme Jesu a laela hore a fuwe dijo. 56Batswadi ba hae ba hlollwa; a mpa a ba laya ho se bolelle motho se etsahetseng.

9

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:5-15; Mat. 6:7-13)

91Jesu a bitsa ba leshome le metso e mmedi, a ba nea matla le taolo hodima bademona bohle le matla a ho fodisa malwetse, 2a ba roma ho ya phatlalatsa Mmuso wa Modimo le ho fodisa ba kulang, 3a re ho bona: “Le se ke la nka letho ha le eta, leha e le lere, leha e le mokotlana, leha e le bohobe, leha e le tjhelete, leha e le diaparo tse pedi motho ka mong. 4Tlung efe le efe eo le kenang ho yona, le dule teng, ho fihlela le tloha. 5Ha le etswa motseng oo ba sa le amoheleng ho wona, le hlohlore lerole maotong a lona, e be bopaki bo ba qosang.”Luka 10:4-11
Dik. 13:51
6Hoba ba tlohe, ba ya le metse ba ntse ba bolela molaetsa o molemo, ba fodisa kahohle.

Heroda o a tsieleha

(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)

7Morena Heroda a utlwa tsohle tse etsahalang, mme a tsieleha hobane ba bang ba ne ba re, Johanne o tsositswe bafung, 8ba bang ba re, ho hlahile Elia, ba bang ba re, ho tsohile moporofeta e mong wa ba boholoholo.Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luka 9:19
9Empa Heroda a re: “Johanne ke mo kgaotse hlooho. Jwale enwa ke mang eo ke utlwang ho bolelwa tse jwalo ka yena?” Yaba o batla ho mmona.

Jesu o fepa ba kete tse hlano

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Ha baapostola ba kgutlile, ba phetela Jesu tsohle tseo ba di entseng. A ba nka, ba tloha ba le nnotshi, ba lebisa motseng o bitswang Bethesaida. 11Yare ha matshwele a tseba, a mo latela. Hoba a a amohele, a bua le wona ka Mmuso wa Modimo, a fodisa ba hlokang ho fodiswa.

12Ha letsatsi le qala ho rapama, ba leshome le metso e mmedi ba atamela, ba re ho yena: “Lokolla letshwele, hore batho ba ye metseng le metsaneng e re teetseng hare, ba robaletse teng, mme ba fumane se jewang, hobane mona re nahathothe.”

13A re ho bona: “Ba fepeng e le lona!”

Empa ba re: “Ha re na letho ntle ho dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi feela, haese ha re ka ya rekela batho bana bohle dijo!” 14E ne e le banna ba ka ba bang kete tse hlano.

A re ho barutuwa ba hae: “Ba dudiseng ka dihlopha tsa ba ka bang mashome a mahlano se le seng.” 15Ba etsa jwalo, ba ba dudisa bohle. 16Jesu a nka dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi, a lelalla lehodimong, a di hlohonolofatsa, a di ngwatha, a di nea barutuwa ho di abela letshwele. 17Bohle ba eja, ba kgora, mme ha bokellwa diroto tse leshome le metso e mmedi tsa makumane a setseng.

Petrose o bolela hore na Jesu ke mang

(Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29)

18Eitse ha Jesu a ntse a rapela boinotshing, barutuwa ba ena le yena, a ba botsa, a re: “Matshwele a re ke mang?”

19Ba araba, ba re: “Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re Elia, empa ba bang ba re moporofeta e mong wa ba boholoholo o tsohile bafung.”Mat. 14:1,2
Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

20A re ho bona: “Empa lona le re ke mang?”

Petrose a araba, a re: “O Kreste wa Modimo.”Joh. 6:68,69

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mat. 16:21-28; Mar. 8:30 — 9:1)

21A ba laya, mme a ba laela ho se bolelle motho hona, 22a re: “Eka kgona Mora Motho a hlokofatswe haholo, a lahlwe ke baholo, le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, mme a bolawe, a nto tsoha bafung ka letsatsi la boraro.”

23Jwale a re ho bohle: “Haeba motho a rata ho ntshala morao, a itele, a jare sefapano sa hae ka tsatsi le leng le le leng, mme a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
24Mang le mang ya ratang ho pholosa bophelo ba hae, bo tla mo lahlehela, empa mang le mang ya tla lahlehlwa ke bophelo ba hae ka baka la ka, o tla bo pholosa.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
25Ebe motho a ka boellwa keng haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a lahlehelwa ke bophelo ba hae, kapa a timela? 26Mang le mang ya tla hlajwa ke dihlong ka baka la ka le dipolelo tsa ka, Mora Motho o tla hlajwa ke dihlong ka baka la hae, ha a etla a le tlotleng ya hae, le ya Ntatae, le ya mangeloi a halalelang. 27Empa kannete ke a le bolella hore ho na le ba bang ba emeng mona, ba ke keng ba latswa lefu, ba eso ka ba bona Mmuso wa Modimo.”

Tshobotsi ya Jesu e a fetoha

(Mat. 17:1-13; Mar. 9:2-13)

28Kamora dipolelo tsena, ha ho fetile matsatsi a ka bang robedi, Jesu a nka Petrose, le Johanne, le Jakobo, a nyolohela thabeng ho ya rapela. 29Ha a ntse a rapela, a fetoha tshobotsi, diaparo tsa hae tsa eba tshweu, tsa benya. 30Bonang, banna ba babedi, bao e neng e le Moshe le Elia, ba ne ba buisana le yena, 31ba iponahatsa tlotleng, ba bua ka lefu la hae leo a seng a tla le shwa Jerusalema. 32Empa Petrose le ba nang le yena ba ne ba imetswe ke boroko; yare ha ba phaphama, ba bona tlotla ya Jesu le banna ba babedi ba emeng le yena. 33Ha ba tloha ho yena, Petrose a re ho Jesu: “Monghadi, ke hantle ha re le mona. A re hlomeng maphephe a mararo, le leng e be la hao, le leng e be la Moshe, le leng e be la Elia,” feela a sa tsebe seo a se bolelang.

34A re a sa rialo, ha tla leru, mme la ba kgurumetsa; ba tshoha ha ba kena lerung. 35Lentswe la tswa lerung, la re: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo kgethileng; mo mameleng!”2 Pet. 1:17,18
Esa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 1:11
Luka 3:22
36Ha lentswe leo le utlwahala, Jesu a fumanwa a se a le mong. Bona ba kgutsa, mme matsatsing ao ba se ke ba tsebisa motho letho la tseo ba di boneng.

Phodiso ya moshanyana ya nang le moya o ditshila

(Mat. 17:14-20; Mar. 9:14-27)

37Ka le hlahlamang ha ba theoha thabeng, letshwelehadi la kgahlanyetsa Jesu. 38Bonang, monna e mong a howa, a re: “Moruti, ke a o kopa hore o tadime mora wa ka, hobane ke yena a le inotshi. 39Moya o ye o mo tshware, a tshohe a se a phasoloha, o mo akgehise, a kgethetse makweba, mme o tlohe ka thata ho yena, o mo teteditse. 40Ke ile ka kopa barutuwa ba hao hore ba o leleke, empa ba hlotswe.”

41Jesu a araba, a re: “A moloko o sa dumeleng, o kgopo! Ke tla ba le lona, ke le mamelle ho fihlela neneng? Tlisa mora wa hao kwano!”

42A re a sa atamela, modemona wa tabanya moshanyana fatshe, wa mo akgehisa. Empa Jesu a kgalemela moya oo o ditshila, a fodisa moshanyana, a mo kgutlisetsa ho ntatae. 43Bohle ba tsota boholo ba Modimo.

Jesu o porofeta lefu la hae hape

(Mat. 17:22,23; Mar. 9:30-32)

Yare ha bohle ba makalla tsohle tseo Jesu a di entseng, a re ho barutuwa ba hae: 44“Lona, mamelang dipolelo tsena ka hloko, hobane Mora Motho o se a tla neelwa matsohong a batho.” 45Empa ba ne ba sa utlwisise polelo eo, e ba siretse hore ba se ke ba e hlalohanya. Ba tshaba ho mmotsa ka tsa polelo eo.

E moholo ke mang?

(Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37)

46Jwale ha hlaha kgang hara bona, ya hore na ekaba e moholo hara bona ke mang.Luka 22:24
47Jesu, ka ho tseba menahano ya pelo tsa bona, a nka ngwana, a mo emisa pela hae, 48a re ho bona: “Mang le mang ya amohelang ngwana enwa lebitsong la ka, o a nkamohela, mme ya nkamohelang o amohela ya nthomileng, hobane ya leng monyenyane hara lona bohle, ke yena e moholo.”Mat. 10:40
Luka 10:16
Joh. 13:20

Ya sa le lwantsheng o eme le lona

(Mar. 9:38-40)

49Johanne a bua, a re: “Monghadi, re bone e mong a leleka bademona ka lebitso la hao, mme ra mo thibela, kahobane a sa o latele jwaloka rona.”

50Jesu a re ho yena: “Le se ke la mo thibela, hobane ya sa le lwantsheng o eme le lona.”

Motse o mong wa Samaria o hana ho amohela Jesu

51Ha nako ya hae ya ho nkelwa lehodimong e atametse, a ikemisetsa ho leba Jerusalema, 52mme a roma baromuwa ho mo etella pele. Ba kena motseng o mong wa Basamaria ho mo lokisetsa. 53Empa ba se ke ba mo amohela, hobane a ne a lebile Jerusalema. 54Yare ha barutuwa ba hae, Jakobo le Johanne, ba bona hoo, ba re: “Morena, na o rata hore re re mollo o theohe lehodimong, o ba fedise?”2 Dikg. 1:9-16
55Empa Jesu a reteleha a ba kgalemela. 56Yaba ba ya motseng osele.

Ba reng ba tla latela Jesu

(Mat. 8:19-22)

57Ha ba le tseleng, e mong a re ho Jesu: “Ke tla o latela hohle moo o ka yang teng.”

58Jesu a re ho yena: “Diphokojwe di na le mesima, dinonyana di na le dihlaha, empa Mora Motho ha a na moo a ka samelang hlooho teng.”

59A re ho e mong: “Ntatele!”

Empa eo a re: “Morena, ako ntumelle ke yo pata ntate pele.”

60Jesu a re ho yena: “Lesa bafu ba pate bafu ba bona, empa wena eya, o phatlalatse Mmuso wa Modimo.”

61E mong hape a re: “Ke tla o latela, Morena; feela ako ntumelle ke yo dumedisa ba lelapa la ka pele.”1 Dikg. 19:20

62Jesu a re ho yena: “Ya beang letsoho mohomeng, empa a hetla tse kamorao, ha a lokele Mmuso wa Modimo.”

10

Thomo ya ba mashome a supileng a metso e mmedi

101Kamora tsena Morena a kgetha ba bang ba mashome a supileng a metso e mmedi, a ba roma ka bobedi ho mo etella pele motseng o mong le o mong le sebakeng se seng le se seng moo a neng a hopotse ho ya teng. 2A re ho bona: “Ruri kotulo e kgolo, empa basebetsi ha ba bakae; ka baka leo, rapelang Monga kotulo hore a romele basebetsi kotulong ya hae.Mat. 9:37,38
3Eyang! Bonang, ke le roma jwaloka dikonyana hara diphiri.Mat. 10:16
4Le se ke la nka sepatjhe, leha e le mokotlana, leha e le meqathatso, mme le se ke la dumedisa motho tseleng.

5“Tlung efe le efe eo le kenang ho yona, le qale ka ho re: ‘Kgotso e be tlung ena!’ 6Haeba ngwana kgotso a le teng moo, kgotso ya lona e tla ba le yena, empa ho seng jwalo, e tla kgutlela ho lona. 7Le dule tlung yona eo, le eja, le enwa le bona seo ba le fang sona, hobane ya sebetsang o lokelwa ke moputso wa hae. Le se ke la ya le matlo.1 Bakr. 9:14
1 Tim. 5:18

8“Motseng ofe le ofe oo le kenang ho wona, mme ba le amohela, le je tse bewang kapela lona, 9le fodise ba kulang ba ho wona, le re ho bona: ‘Mmuso wa Modimo o se o le fihletse!’ 10Empa motseng ofe le ofe oo le kenang ho wona, mme ba sa le amohele, le tswele ditseleng tsa wona, le re: 11‘Le lerole la motse wa lona, le re kgomaretseng maotong, re le hlohlorela lona e le bopaki bo le qosang. Feela le tsebe hona, hore Mmuso wa Modimo o se o fihlile.’Mat. 10:7-14
Mar. 6:8-11
Luka 9:3-5
Dik. 13:51
12Ke a le bolella hore ka letsatsi leo kahlolo ya Sodoma e tla ba bobebe ho feta ya motse oo.”Tshim. 19:24-28
Mat. 11:24
10:15

Bomadimabe ba metse e sa bakeng

(Mat. 11:20-24)

13“O madimabe wena Korasine! O madimabe wena Bethesaida! hobane hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahara lona di ne di entswe Tire le Sidone, batho ba teng ba ka be ba bakile kgale, ba apere tse mahwashe, ba dutse moloreng.Esa. 23:1-18
Esk. 26:1-21
Joe. 3:4-8
Amo. 1:9,10
Sak. 9:2-4
14Empa kahlolong, ditaba tsa Tire le Sidone di tla mamelleha ho feta tsa lona. 15Na le wena Kaperenauma,

“ ‘ebe o tla phahamisetswa

lehodimong?

O tla dihelwa tlase lebitleng!’Esa. 14:13-15

16“Ya le utlwang o a nkutlwa, ya le hanang o a nkgana, mme ya nkganang o hana ya nthomileng.”Mat. 10:40
Mar. 9:37
Luka 9:48
Joh. 13:20

Ho kgutla ha ba mashome a supileng a metso e mmedi

17Jwale ba mashome a supileng a metso e mmedi ba kgutla ka thabo, ba re: “Morena, esita le bademona ba ikokobeletsa rona ka baka la lebitso la hao!”

18Jesu a re ho bona: “Ke bone Satane a ewa lehodimong jwaloka lehadima. 19Bonang, ke le neile matla a ho hata dinoha le diphepheng, le a ho hlola matla wohle a sera, mme ha le ka ke la ntshuwa kotsi ke letho.Pes. 91:13
20Leha ho le jwalo le se ke la thabela hobane meya e ditshila e ikokobeletsa lona, empa le thabele hobane mabitso a lona a ngotswe mahodimong.”

Jesu o a nyakalla

(Mat. 11:25-27; 13:16,17)

21Ka yona nako eo, Jesu a nyakalatswa ke Moya o Halalelang, a re: “Ke a o boka, Ntate, Morena wa lehodimo le wa lefatshe, hobane ditaba tsena o di patetse ba bohlale le ba sedi, mme o di senoletse masea. E, Ntate, hobane o kgahlilwe jwalo.

22“Ntate o nneile tsohle, mme ha ho ya tsebang hore na Mora ke mang, haese Ntate; le hore na Ntate ke mang, haese Mora, le eo Mora a ratang ho mo senolela yena.”Joh. 3:35
10:15

23A retelehela ho barutuwa ba le nnotshi, a re: “Ho lehlohonolo mahlo a bonang tseo le di bonang! 24Ke a le bolella baporofeta ba bangata le mahosi a mangata ba ne ba lakaditse ho bona tseo le di bonang, empa ha ba a ka ba di bona; le ho utlwa tseo le di utlwang, empa ha ba a ka ba di utlwa.”

Mosamaria ya molemo

25Jwale ha ema Setsebi se seng sa Molao, mme ka ho leka Jesu, sa re: “Moruti, eka kgona ke etseng hore ke rue bophelo bo sa feleng?”

26Yaba o re ho yena: “Ho ngotsweng Molaong? O o bala jwang?”

27Yena a araba, a re: “O tla rata Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao wohle, le ka maikutlo a hao wohle, mme o rate le wa heno jwalokaha o ithata.”Mee. 19:18
Dipo. 6:5

28Jesu a re ho yena: “O arabile hantle. Etsa hoo, mme o tla phela.”Mat. 22:35-40
Mar. 12:28-34
Mee. 18:5

29Empa yena ka ho rata ho itokafatsa, a re ho Jesu: “Wa heso ke mang?”

30Jesu a araba, a re: “Motho e mong o ne a theoha Jerusalema a eya Jeriko, mme a wela hara dinokwane tse ileng tsa mo hlobodisa, tsa mo kgakgatha, tsa mo siya a le makgatheng a ho shwa. 31Ha etsahala hore moprista e mong a theohe ka tsela eo, mme ha a mmona a mo kwekwetla. 32Ka mokgwa ona oo le Molevi a fihla sebakeng seo, ha a mmona a mo kwekwetla. 33Empa Mosamaria e mong, ya neng a eta, a fihla teng; ha a mmona a mo utlwela bohloko, 34a atamela, a tlamella maqeba a hae, a a tshela ka ole le ka veine, a nto mo palamisa pelesa ya hae, a mo isa tlung ya baeti, mme a mo oka.2 Dik. 28:15
35Ka la hosasane, a ntsha denare tse pedi, a di nea monga ntlo ya baeti, a re: ‘Ako mo oke, mme seo o ka se sebedisang kathoko ho sena, ke tla o buseletsa sona ha ke kgutla.’

36“Ho ba bararo bao, o re eo e bileng wa habo motho ya ileng a wela hara dinokwane ke mang na?”

37A re: “Ke ya ileng a mo etsetsa mohau.”

Jesu a re ho yena: “Eya, o etse jwalo le wena!”

Jesu o tjhakela Maretha le Maria

38Yare ha ba ntse ba eya, Jesu a kena motseng o mong; yaba mosadi e mong ya bitswang Maretha o a mo amohela. 39O ne a ena le ngwanabo ya bitswang Maria, ya neng a dutse maotong a Morena, a mametse seo a se bolelang.Joh. 11:1
40Empa Maretha o ne a tshwarehile ke mosebetsi o mongata; jwale a atamela, a re: “Morena, na ha o tsotelle ha ngwaneso a ntlohela ke sebetsa ke le mong? Ako re ho yena a nthuse hle!”

41Morena a mo araba, a re: “Maretha, Maretha, o a itshwenya, mme o ikgathatsa ka tse ngata, 42empa ho hlokeha ntho e le nngwe: Maria o ikgethetse se molemo, seo a ke keng a se amohuwa.”