Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Jesu o fodisa mohlanka wa molaodi wa lebotho

(Mat. 8:5-13; Joh. 4:43-54)

71Yare ha a qetile ho bolella batho dipolelo tsohle tsa hae, a ya kena Kaperenauma. 2Jwale mohlanka wa molaodi e mong wa lebotho la ba lekgolo, eo e neng e le wa bohlokwa ho monga hae, o ne a kula, a le makgatheng a ho shwa. 3Yare hoba molaodi eo a utlwele Jesu, a roma baholo ba Bajuda ho yena, a mo kopa hore a tlo fodisa mohlanka wa hae. 4Ba fihla ho Jesu ba mo rapela ka matla, ba re: “O lokelwa ke hore o mo etsetse jwalo, 5hobane o rata setjhaba sa rona, o bile o re hahetse ntlo ya thapelo.” 6Jesu a ya le bona.

Yare ha a se a se hole le ntlo, molaodi wa lebotho la ba lekgolo a roma metswalle, ya re ho yena: “Morena, o se ke wa ikgathatsa, hobane ha ke tshwanelwe ke hore o kene ka tlung ya ka; 7ka baka leo, ha ke a ka ka iphumana ke lokelwa ke ho tla ho wena; mpe o bue feela, mme mohlanka wa ka o tla fola. 8Le nna, ke le motho ya laolwang ke ba bang, ke na le bahlabani tlasa ka, mme ha ke re ho enwa, ‘Eya,’ o a ya, le ho e mong ‘Tloo,’ o a tla, le ho mohlanka wa ka, ‘Etsa hona,’ o a etsa.”

9Ha Jesu a utlwa tsena, a mo makalla, mme a retelehela ho letshwele le mo latetseng, a re: “Ke a le bolella, ha ke eso fumane tumelo e kaalo le Iseraeleng.” 10Ha ba ronngweng ba fihla hae, ba fumana mohlanka a fodile.

Tsoso ya mora wa mohlolohadi

11Kamora moo Jesu a ya motseng o bitswang Naine, mme barutuwa ba hae le letshwelehadi ba ya le yena. 12Ha a atamela kgoro ya motse, ha be ho ntshwa mofu motseng, mora ya mong, eo mmae e neng e le mohlolohadi. Letshwelehadi la motse le ne le ena le yena. 13Yare ha Morena a bona mma mofu, a mo utlwela bohloko, mme a re ho yena: “Se lle!”

14Jesu a atamela, a ama lempara, mme ba jereng mofu ba ema. Yaba o re: “Mohlankana, ke re ho wena, tsoha!” 15Mofu a dula, a qala ho bua, mme Jesu a mo nea mmae.

16Jwale bohle ba tshoha, mme ba tlotlisa Modimo, ba re: “Moporofeta e moholo o teng hara rona.” Hape ba re: “Modimo o etetse setjhaba sa hae.” 17Yaba taba tsa hae di phatlalla le Judea kaofela le tikolohong yohle.

Baromuwa ba Johanne Mokolobetsi

(Mat. 11:2-19)

18Barutuwa ba Johanne ba mo tsebisa ditaba tseo tsohle. Hoba Johanne a bitse ba babedi ba barutuwa ba hae, 19a ba roma ho Morena, ho ya re: “Na ke wena ya tla tla, kapa re lebelle e mong?”

20Yare hoba banna bao ba fihle ho yena, ba re: “Johanne Mokolobetsi o re romile ho wena, a re: ‘Na ke wena ya tla tla, kapa re lebelle e mong?’ ”

21Ka nako yona eo o ne a fodisa ba bangata malwetseng, mahlokong le meyeng e mebe, a tutubolla difofu tse ngata. 22A araba baromuwa bao, a re: “Eyang le tsebise Johanne tseo le di boneng, le tseo le di utlwileng: difofu di boetse di a bona, diritsa di a tsamaya, balepera ba a hlwekiswa, mme bo-tsebetutu ba a utlwa, bafu ba a tsoha, mafutsana a bolellwa molaetsa o molemo;Esa. 35:5,6
61:1
23ho lehlohonolo mang le mang ya sa kgopiseheng ka baka la ka.”

24Yare hoba baromuwa ba Johanne ba tlohe, Jesu a qala ho bolella matshwele ka Johanne, a re: “Le ne le ilo bona eng feelleng? Lehlaka le tsukutlwang ke moya? 25Hantlentle le ne le ilo bona eng? Motho ya diaparo tse mabokoboko? Ba diaparo di mabokoboko ba phela menateng, ba matlung a mahosi. 26Ehlile le ne le ilo bona eng? Le ilo bona moporofeta na? E, ke a le bolella: e moholo le ho feta moporofeta. 27Ke eo ho ngotsweng ka yena, ha thwe:

“ ‘Ke romela leqosa la ka ke leo,

le tla o etella pele,

le o lokisetse tsela.’Mal. 3:1

28“Ke a le bolella, hara ba tswetsweng ke basadi ha ho ya fetang Johanne ka boholo, empa e monyenyane Mmusong wa Modimo o mo feta ka boholo.”

29Batho bohle le balekgetho ha ba utlwa ba ile ba ananela ho loka ha Modimo, ba kolobetswa ka kolobetso ya Johanne; 30ha e le Bafarisi le Ditsebi tsa Molao ba ile ba fetola morero wa Modimo lefeela, ka ho se kolobetswe ke yena.Mat. 21:32
Luka 3:12

31“Ha ho le jwalo batho ba moloko oo, nka ba tshwantsha kang? Ba tshwana le eng? 32Ba tshwana le bana ba dutseng lebaleng la motse, ba howeletsanang, ba re:

“ ‘Re le letseditse diletsa,

empa ha le a ka la etsa motjeko;

re le binetse kodi-ya-malla,

empa ha le a ka la lla.’

33“Etswe Johanne Mokolobetsi o ile a tla a sa je bohobe, a sa nwe veine, mme le re: ‘O na le modemona.’ 34Mora Motho o ile a tla a eja, a enwa, mme le re: ‘Motho enwa ke monyollo le letahwa, motswalle wa balekgetho le wa baetsadibe!’ 35Empa bohlale ba Modimo bo netefatswa ke bohle ba bo neilweng.”

Mosadi wa moetsadibe o a tshwarelwa

36E mong wa Bafarisi a memela Jesu ho ja le yena; a kena ka tlung ha Mofarisi eo, a dula, a ja. 37Ho ne ho ena le mosadi wa moetsadibe motseng oo. Ha a tseba hore Jesu o dijong ka tlung ha Mofarisi eo, a tlisa pitsana e tshetsweng setlolo, 38a ema kamorao, maotong a Jesu, a ntse a lla, a qala ho mo tshela maoto ka dikgapha, a a hlakola ka moriri wa hlooho ya hae, a mo aka maoto, a a tlotsa ka setlolo.Mat. 26:7
Mar. 14:3
Joh. 12:3

39Ha Mofarisi ya memileng Jesu a bona hoo, a re ka pelong ya hae: “Enwa hojane ke moporofeta, a ka be a tsebile hore na mosadi eo ya mo amang ke mang, ke ya jwang, hobane ke moetsadibe.”

40Jesu a mo araba, a re: “Simone, ke na le seo ke ratang ho o bolella sona.”

Yena a re: “Moruti, se bolele!”

41“Moadimani e mong o ne a ena le ba babedi ba adimileng ho yena; e mong o ne a le molato wa didenare tse makgolo a mahlano, e mong yena tse mashome a mahlano. 42Kaha ba ne ba se na seo ba ka mmuseletsang ka sona a ba leballa molato bobedi. Ke ofe ho bona ya tla mo rata ho feta?”

43Simone a araba, a re: “Ke hopola hore e tla ba eo a mo lebaletseng ho feta.”

Jesu a re ho yena: “O ahlotse ka nepo.”

44Yaba o retelehela ho mosadi, o re ho Simone: “Mosadi eo o a mmona? Ke kene ka tlung ha hao, ha o a mpha metsi a ho hlatswa maoto, empa mosadi enwa o ile a tshela maoto a ka ka dikgapa, a a hlakola ka moriri wa hae. 45Ha o a nkaka, empa mosadi enwa, haesale ke kena, ha a ka a phetsa ho aka maoto a ka. 46Ha o a ka wa ntlotsa hlooho ka ole, empa mosadi enwa o ile a tlotsa maoto a ka ka setlolo. 47Ka baka leo, ke a o bolella: O tshwaretswe dibe tsa hae leha di le ngata, ka hona o bontshitse lerato le leholo; athe ya tshwaretsweng ho honyenyane o rata hanyenyane.”

48A re ho mosadi: “O tshwaretswe dibe tsa hao.”

49Ba dutseng le yena ba qala ho re ka dipelong tsa bona: “Enwa ke mang, ya tshwarelang le dibe?”

50Empa a re ho mosadi: “Tumelo ya hao e o pholositse; eya ka kgotso!”