Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Barutuwa ba kga matshohlo ka Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61Ha etsahala hore Jesu a fete hara masimo ka Sabatha. Barutuwa ba hae ba kga matshohlo, ba a hohla ka diatla, ba a ja.Dipo. 23:25
2Ba bang ba Bafarisi ba re: “Le etsetsang ho sa dumellwang ka Sabatha?”

3Jesu a ba araba, a re: “Na ha le a ka la bala seo Davida a neng a se etse ha a lapile, mmoho le bao a neng a ena le bona; 4kamoo a neng a kene ka Tlung ya Modimo kateng, mme a nka bohobe bo halalelang, a bo ja, a fa le bao a neng a ena le bona, e leng boo a neng a sa dumellwa ho bo ja, bo jewa ke baprista feela?”1 Sam. 21:1-6
Mee. 24:9
5A re ho bona: “Mora Motho ke morena wa Sabatha.”

Motho ya shweleng letsoho

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6Jwale ha etsahala ka Sabatha se seng hore Jesu a kene ka tlung ya thapelo, a rute. Ho ne ho ena le motho teng ya shweleng letsoho le letona. 7Ditsebi tsa Molao le Bafarisi ba ne ba mo disitse hore na o tla fodisa ka Sabatha, hore ba tle ba fumane lebaka la ho mo qosa. 8Empa Jesu o ne a tseba mehopolo ya bona, mme a re ho monna ya shweleng letsoho: “Tloo, o eme mona hare!” A tla, a ema.

9Yaba Jesu o re ho bona: “Ke a le botsa hore na ho a dumellwa ho etsa hantle kapa ho etsa hampe, ho pholosa bophelo kapa ho bo timetsa ka Sabatha?”

10A ba ya ka mahlo bohle; a re ho yena: “Otlolla letsoho la hao!” A etsa jwalo, yaba letsoho la hae le a fola. 11Empa bona ba tlalwa ke kgalefo, ba buisana ka seo ba ka se etsang Jesu.

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12Matsatsing ao ha etsahala hore Jesu a tswele thabeng ho ya rapela, mme a sesa bosiu a ntse a rapela Modimo. 13Ha bo sele, a bitsetsa barutuwa ba hae ho yena, mme a kgetha ba leshome le metso e mmedi hara bona, a ba bitsa baapostola: 14ke Simone, eo a mo reileng lebitso la Petrose, le Andrease ngwanabo, le Jakobo, le Johanne, le Filipi, le Baretholome, 15le Matheu, le Thomase, le Jakobo mora Alefiose, le Simone ya bitswang Motjhesehi, 16le Juda mora Jakobo, le Judase Isekariota ya ileng a fetoha moeki.

Jesu o thusa batho ba bangata

(Mat. 4:23-25)

17Hoba a theohe le bona, a ema motsitseng, ho ena le sehlopha se seholo sa barutuwa ba hae, le bongatangata ba setjhaba se tswang Judea yohle, le Jerusalema, le lebopong la Tire le Sidone, 18ba tlileng ho mo mamela le ho fodiswa malwetseng a bona. Le ba neng ba tshwenngwa ke meya e ditshila ba ne ba fodiswa. 19Letshwele lohle le ne le batla ho mo ama, hobane matla a ne a etswa ho yena, mme o ne a fodisa bohle.

Ba lehlohonolo le ba madimabe

(Mat. 5:1-12)

20A phahamisetsa mahlo ho barutuwa ba hae, a re:

“Ho lehlohonolo

lona mafutsana,

hobane Mmuso wa Modimo

ke wa lona.

21Ho lehlohonolo

lona ba lapileng jwale,

hobane le tla kgoriswa.

Ho lehlohonolo

lona ba llang jwale,

hobane le tla tsheha.

22“Le lehlohonolo ha batho ba le hloya, le ha ba le tebela, ba le hlapaola, ba kgesa lebitso la lona jwaloka hoja le le lebe, ka baka la Mora Motho.1 Pet. 4:14

23“Thabang letsatsing leo, le thenthetse, hobane bonang, moputso wa lona o moholo lehodimong; etswe bo-ntata bona ba entse baporofeta jwalo.2 Dik. 36:16
Dik. 7:52

24“Empa ho madimabe

lona barui,

hobane le se le amohetse

matshediso a lona.

25Ho madimabe

lona ba kgotsheng jwale,

hobane le tla lapa.

Ho madimabe

lona ba tshehang jwale,

hobane le tla hlomoha, le lle.

26“Le madimabe ha batho bohle ba le bua hantle; etswe bo-ntata lona ba entse baporofeta ba bohata jwalo.”

Thuto ka tsa ho rata dira

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27“Empa nna ke re ho lona ba mmametseng: Ratang dira tsa lona, etsang ba le hloileng hantle, 28hlohonolofatsang ba le rohakang, mme le rapelle ba le etsang hampe. 29Ya o jabelang lerameng, o mo retelletse le lona le leng, mme ya o amohang seaparo, o se ke wa mo hanela le ka kobo. 30Fa e mong le e mong ya o kopang, mme ya nkang tsa hao, o se ke wa re a di kgutlise. 31Etsang batho kamoo le ratang hore ba le etse kateng.Mat. 7:12

32“Haeba le rata ba le ratang, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe le bona ba rata ba ba ratang. 33Haeba le etsa hantle ba le etsang hantle, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe ba etsa jwalo. 34Haeba le adima bao le lebeletseng hore ba le buseletse, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe ba adima baetsadibe, hore ba tle ba buseletswe ho hokaalo. 35Empa ratang dira tsa lona, le di etse hantle, le adimane le sa lebelle ho buseletswa letho. Moputso wa lona o tla ba moholo, mme le tla ba bana ba Ya Hodimodimo, hobane yena o molemo ho ba hlokang teboho le ho ba kgopo. 36Ebang le kutlwelobohloko, jwalokaha Ntata lona a ena le kutlwelobohloko.”

Ho ahlola ba bang

(Mat. 7:1-5)

37“Se ahloleng ba bang, mme ha le ka ke la ahlolwa; le se tswe ba bang, mme ha le ka ke la tsuwa. Tshwarelang, mme le tla tshwarelwa; 38fanang, mme le tla fuwa: mekotlaneng ya lona le tla tshellwa haholo, e hlohlwe, e hlokohlwe, e sasamale, hobane le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyang ka yona.”

39A ba bolella le setshwantsho, a re: “Na sefofu se ka tsamaisa sefofu? Ana di ke ke tsa wela lengopeng bobedi ba tsona?Mat. 15:14
40Morutuwa ha a moholo ho moruti wa hae; e mong le e mong ya rutehileng o tla ba jwaloka moruti wa hae.Mat. 10:24,25
Joh. 13:16
15:20

41“O tadimelang phatsa e ka leihlong la ngwaneno, empa o sa lemohe sekoqo se ka leihlong la hao? 42O ka re jwang ho ngwaneno: ‘Ngwaneso, ere ke ntshe phatsa e ka leihlong la hao,’ wena o sa bone sekoqo se ka leihlong la hao? Moikaketsi, ntsha sekoqo se ka leihlong la hao pele, mme ke hona o tla bona hantle ho ntsha phatsa e ka leihlong la ngwaneno.”

Sefate se tsejwa ka ditholwana tsa sona

(Mat. 7:17-20; 12:34,35)

43“Ha ho sefate se monate se behang ditholwana tse mpe, leha e le sefate se sebe se behang ditholwana tse monate. 44Etswe sefate se seng le se seng se tsejwa ka ditholwana tsa sona, hobane ha ho kgolwe difeiye meutlweng, ebile ha ho kguwe morara hlabahlabaneng.Mat. 12:33
45Motho ya molemo o ntsha ho molemo letlotlong le molemo la pelo ya hae, mme e mobe o ntsha ho hobe letlotlong le lebe la pelo ya hae, hobane molomo wa hae o bua se tletseng ka pelong ya hae.”Mat. 12:34

Metheo e mmedi

(Mat. 7:24-27)

46“Le mpitsetsang ‘Morena, Morena,’ athe ha le etse tseo ke di bolelang? 47Mang le mang ya tlang ho nna, a utlwa dipolelo tsa ka, a di phetha, ke tla le bontsha hore na o tshwana le mang. 48O tshwana le motho ya hahang ntlo, ya ileng a tjheka, a tebisa, mme a thea motheo hodima letlapa; yare sekgohola ha se fihla, noka ya kgahlela ntlo eo, mme ya sitwa ho e sisinya, hobane e ne e hahilwe hantle. 49Empa ya utlwang, a sa phethe, o tshwana le motho ya hahileng ntlo hodima mobu, e se na motheo, eo noka e ileng ya e kgahlela, yaba e heleha hanghang, mme tshenyeho ya ntlo eo ya eba kgolo.”