Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Jesu o a lekwa

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12,13)

41Jwale Jesu a kgutla nokeng ya Jorodane a tletse Moya o Halalelang, a tsamaiswa ke Moya feelleng, 2a ntse a lekwa ke Diabolosi ka matsatsi a mashome a mane. A se ke a ja le letho ka matsatsi ao, mme qetellong ya wona a lapa.

3Diabolosi a re ho yena: “Ha o le Mora wa Modimo, ere ho lejwe lena le fetohe bohobe!”

4Jesu a mo araba, a re: “Ho ngotswe, ho thwe: ‘Motho a ke ke a phela ka bohobe feela.’ ”Dipo. 8:3

5Hoba a mo nyollele hodimo, a mo supisa mebuso yohle ya lefatshe ka motsotswana. 6Yaba Diabolosi o re ho yena: “Ke tla o fa matla ana wohle le maruo a mebuso eo, hobane ke e filwe, mme ke e fa mang le mang eo ke ratang ho mo fa yona; 7ka baka leo, haeba o nkgumamela, e tla ba ya hao yohle.”

8Jesu a mo araba, a re: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla kgumamela Morena

Modimo wa hao,

o sebeletse yena a nnotshi.’ ”Dipo. 6:13,14

9Jwale a mo isa Jerusalema, a mmea tlhorong ya Tempele, a re ho yena: “Ha o le Mora wa Modimo, itihele fatshe ho tloha mona, 10hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla laela mangeloi a hae

hore a o sireletse,’Pes. 91:11

11ho bile ho thwe:

‘A tla o kgakeletsa ka diatla,

esere leoto la hao

la kgoptjwa ke lejwe.’ ”Pes. 91:12

12Jesu a araba, a re ho yena: “Ho itswe: O se ke wa leka Morena Modimo wa hao!”Dipo. 6:16

13Ha Diabolosi a qetile ho mo leka kahohle a kgaohana le yena ka nakwana.

Jesu o qala tshebetso ya hae Galelea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14,15)

14Yaba Jesu a kgutlela Galelea a tletse matla a Moya o Halalelang; botumo ba hae ba phatlalla tikolohong yohle. 15A ruta matlung a bona a thapelo, a tlotliswa ke bohle.

Jesu o hanwa Nasaretha

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16A ya Nasaretha, moo a holetseng teng, mme ho ya ka tlwaelo ya hae a kena ka tlung ya thapelo ka tsatsi la Sabatha, a ema, hore a tle a bale. 17A neelwa buka ya moporofeta Esaya, mme hoba a e phetle, a fumana moo ho ngotsweng, ho thwe:

18“Moya wa Morena o hodima ka

hobane a ntlotseditse

ho bolella mafutsana

molaetsa o molemo,

o nthometse

ho phatlalletsa bathopuwa

tsa tokoloho,

le difofu hore di tla tutuboloha,

le ho lokolla ba hateletsweng,

19le ho phatlalatsa lemo sa Morena

sa mehauhelo.”Esa. 58:6
61:1,2

20Hoba a kwale buka, mme a e kgutlisetse ho mothusi, a dula, mme mahlo a bohle ba ka tlung ya thapelo a eba hodima hae. 21A qala ka ho re ho bona: “Kajeno temana ena ya Mangolo e phethahetse moo le utlwang.”

22Bohle ba mo paka, ba makalla mantswe a mohau a tswang molomong wa hae, mme ba re: “Ana eo hase mora wa Josefa?”

23A re ho bona: “Ka sebele le tla mpolella maele ana, le re: ‘Ngaka, iphekole!’ Tsohle tseo re di utlwileng hore di etsahetse Kaperenauma, di etse le mona motseng wa heno.”

24Jwale a re: “Ruri ke a le bolella, ke re: Ha ho moporofeta ya amohelehang motseng wa habo.Joh. 4:44

25“Kannete ke a le bolella, ho ne ho ena le basadi ba bangata ba bahlolohadi Iseraeleng mehleng ya Elia, pula e sa ne ka dilemo tse tharo le dikgwedi tse tsheletseng, tlala e kgolo e le teng naheng eo yohle.1 Dikg. 17:1
26Empa Elia ha a a ka a romelwa le ho ya mong wa bona, haese ho mosadi wa mohlolohadi, Sarepeta, naheng ya Sidone.1 Dikg. 17:8-16
27Ho ne ho bile ho ena le balepera ba bangata Iseraeleng mehleng ya moporofeta Elisha, mme ha ho a ka ha hlwekiswa le ya mong wa bona, haese Mosiria Naamane feela.”2 Dikg. 5:1-14

28Bohle ba ka tlung ya thapelo ba tlala kgalefo ha ba utlwa tsena, 29ba ba ba ema, ba mo kgarameletsa kantle ho motse, ba mo isa selomong sa thabana eo motse wa bona o hahilweng letswapong la yona, ba re ba a mo dihela, 30empa yena a phunyeletsa hara bona, a ikela.

Motho ya nang le moya o ditshila

(Mar. 1:21-28)

31A theohela Kaperenauma, e leng motse wa Galelea. A ruta e le ka Disabatha, 32mme batho ba hlollwa ke thuto ya hae, hobane mantswe a hae a ne a ena le matla.Mat. 7:28,29

33Ho ne ho ena le monna ka tlung ya thapelo ya nang le moya o ditshila wa modemona; a howa ka lentswe le matla, a re: 34“Wee! O re kene kang, Jesu wa Nasaretha? Na o tlile ho re timetsa? Ke a tseba hore na o mang: o Ya Halalelang wa Modimo.”

35Jesu a mo kgalemela, a re: “Thola! Tswa ho yena!” Yaba modemona o tabanya motho eo fatshe hara batho, o tswa ho yena o sa mo ntsha kotsi.

36Bohle ba hlollwa, mme ba buisana, ba re: “Taelo ee ke e jwang, hore ebe o laela meya e ditshila ka borena le ka matla, mme e tswe?” 37Jesu a tumiswa dibakeng tsohle tsa tikoloho eo.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Yare hoba a tswe ka tlung ya thapelo, a kena ha Simone. Jwale mohwehadi wa Simone o ne a tshwerwe ke feberu e bohale, yaba ba mo kopela thuso ho Jesu, 39Jesu a inamela ho yena, a kgalemela feberu, mme ya mo tlohela; a tsoha hanghang, a nto ba sebeletsa.

40Ha letsatsi le dikela, bohle ba nang le ba kulang ke malwetse a mefutafuta ba ba tlisa ho Jesu; a bea matsoho hodima e mong le e mong wa bona, mme a ba fodisa. 41Le bademona ba ne ba etswa ho ba bangata, ba ntse ba howa, ba re: “O Mora wa Modimo!” Empa a ba kgalemela, a se ke a ba dumella ho bua, kaha ba ne ba tseba hore ke Kreste.

Jesu o a ruta

(Mar. 1:35-39)

42Yare ha bo sele Jesu a tswa, a ya nahathothe, mme matshwele a mmatla, a tla ho yena, a mo thiba, hore a se ke a tloha ho wona. 43A re ho wona: “Eka kgona le metse e meng ke e bolelle molaetsa o molemo wa Mmuso wa Modimo, hobane ke rometswe hoo.”

44O ne a ruta ka matlung a thapelo a Judea.

5

Jesu o bitsa barutuwa ba pele

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51Eitse ha letshwele le patisitse Jesu ho mamela lentswe la Modimo, a eme lebopong la letsha la Genesareta, 2a bona dikepe tse pedi di eme lebopong la letsha, batshwasi ba ditlhapi ba tswile ka ho tsona ba hlatswa matlowa a bona. 3A kena ka ho se seng sa dikepe, e leng sa Simone, a mo kopa hore a se sesisetse sebakana le lebopo; hoba a dule, a ruta matshwele a le ka sekepeng.Mat. 13:1,2
Mar. 3:9,10
4:1

4Ha a qetile ho bua, a re ho Simone: “Sesisetsa kweetseng, le lepeletse matlowa a lona, le tshwase.”

5Simone a araba, a re: “Monghadi, re sebeditse ka thata bosiu bohle re sa tshwase letho, empa ho ya ka polelo ya hao ke tla lepeletsa matlowa.”Joh. 21:3

6Hoba ba etse jwalo ba tshwasa ditlhapi tse ngata haholo; matlowa a bona a ba a batla a taboha.Joh. 21:6
7Ba hwehla balekane ba ka sekepeng se seng hore ba tlo ba thusa; ba tla, mme dikepe tsa tlala bobedi ba tsona, hoo di ileng tsa batla di teba.

8Ha Simone Petrose a bona hoo, a itihela mangweleng a Jesu, a re: “Morena, tloha ho nna, hobane ke motho wa moetsadibe!” 9A rialo hobane yena le bohle bao a nang le bona ba hloletswe ka baka la tshwaso ya ditlhapi tseo ba di tshwasitseng. 10Ha eba jwalo le ho bara ba Sebedea, e leng Jakobo le Johanne, bao e neng e le balekane ba Simone.

Jesu a re ho Simone: “Se tshabe; ho tloha jwale o tla ba motshwasi wa batho.” 11Hoba ba hulele dikepe lebopong, ba tlohela tsohle, mme ba mo latela.

Jesu o fodisa molepera

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Yare ha Jesu a le ho o mong wa metse, monna ya tletseng lepera, ha a mmona, a itihela fatshe ka sefahleho, a mo kopa, a re: “Morena, ha o rata o ka ntlhwekisa.”

13Jesu a otlolla letsoho, a mo ama, a re: “Ke a rata, hlweka!” Yaba lepera le tloha ho yena hanghang.

14Jesu a mo laela ho se bolelle motho, a re: “O mpe o yo itlhahisa ho moprista, o nyehelle tlhwekiso ya hao kamoo Moshe a laetseng kateng, e be bopaki ho bona.”Mee. 14:1-32

15Empa taba ya hae ya nna ya phatlalla, mme matshwelehadi a phuthehela ho tla mo mamela le ho fodiswa malwetseng a wona. 16Yena a ikela nahathothe, mme a rapela.

Jesu o fodisa motho ya shweleng ditho

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17Ka le leng la matsatsi ao, ha Jesu a ntse a ruta, Bafarisi le baruti ba Molao ba tswang motseng o mong le o mong wa Galelea, Judea le Jerusalema, ba ne ba dutse moo. Matla a Morena a ho fodisa a ba teng ho yena. 18Banna ba nkileng monna ya shweleng ditho ka diphate, ba leka ho mo kenya le ho mmea kapele ho Jesu. 19Ka ho hloka mokgwa wa ho mo kenya ka baka la letshwele, ba hlwella kahodima ntlo, ba phunya marulelo, ba mo lepelletsa kahare, kapele ho Jesu, a ntse a le diphateng.

20Ha a bona tumelo ya bona, a re: “Monna, o tshwaretswe dibe tsa hao.”

21Yaba Ditsebi tsa Molao le Bafarisi ba qala ho buisana, ba re: “Eo ke mang ya nyefolang? Ke mang ya ka tsebang ho tshwarela dibe, haese Modimo a nnotshi na?”

22Empa Jesu, ka ho tseba mehopolo ya bona, a ba araba, a re: “Le hopolang ka dipelong tsa lona? 23Ho bonolo ho feta ke hofe, ha e le ho re: ‘O tshwaretswe dibe tsa hao,’ kapa e le ho re: ‘Ema, o tsamaye’? 24Empa hore le tle le tsebe hore Mora Motho o na le matla lefatsheng a ho tshwarela dibe,” a re ho ya shweleng ditho: “Ke re ho wena: Ema, nka diphate tsa hao, eya tlung ya hao!” 25Hanghang a ema ba ntse ba mmona, a nka seo a neng a robetse ho sona, a ya tlung ha hae a ntse a tlotlisa Modimo. 26Yaba bohle ba a hlollwa, ba tlotlisa Modimo, ba tlala tshabo, ba re: “Kajeno re bone dimakatso.”

Pitso ya Levi

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Kamora tsena Jesu a tswa, mme a bona molekgetho ya bitswang Levi a dutse tlung ya lekgetho, a re ho yena: “Ntatele!” 28A tlohela tsohle, a ema, a mo latela.

29Levi a mo etsetsa mokete o moholo ka tlung ya hae: ho ne ho ena le sehlophahadi sa balekgetho le ba bang ba dutse ba eja le bona. 30Bafarisi le Ditsebi tsa bona tsa Molao ba korotlela barutuwa ba Jesu, ba re: “Ke ka lebaka lang ha le eja, mme le enwa le balekgetho le baetsadibe na?”Luka 15:1,2

31Jesu a ba araba, a re: “Ba sa kuleng ha ba hloke ngaka, empa e hlokwa ke ba kulang. 32Ha ke a tla ho biletsa ba lokileng pakong, empa baetsadibe.”

Potso ka tsa ho itima dijo

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33Jwale ba re ho Jesu: “Barutuwa ba Johanne ba itima dijo kgafetsa, mme ba etsa merapelo, le ba Bafarisi ba etsa jwalo, empa ba hao ba a ja, mme ba a nwa.”

34Jesu a re ho bona: “Na le ka re baetsana ba itime dijo ha monyadi a ntse a ena le bona? 35Empa ho tla tla matsatsi ao ka wona monyadi a tla tloswa ho bona, e be hona ba tla itima dijo matsatsing ao.”

36A ba bolella le setswantsho, a re: “Ha ho ya tabolang setsiba seaparong se setjha, mme a se rokelle seaparong sa kgale, esere seaparo se setjha sa taboha, mme setsiba se setjha sa se ke sa dumellana le seaparo sa kgale. 37Ha ho ya tshelang veine e ntjha makukeng a kgale, esere veine e ntjha ya phatlola makuka, yona ya qhaleha, makuka a senyeha, 38empa veine e ntjha e tshwanetse ho tshelwa makukeng a matjha. 39Ha ho eo ekareng ha a nwele veine ya kgale, ebe o lakatsa e ntjha, hobane o re: ‘Ya kgale e monate ho feta.’ ”

6

Barutuwa ba kga matshohlo ka Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61Ha etsahala hore Jesu a fete hara masimo ka Sabatha. Barutuwa ba hae ba kga matshohlo, ba a hohla ka diatla, ba a ja.Dipo. 23:25
2Ba bang ba Bafarisi ba re: “Le etsetsang ho sa dumellwang ka Sabatha?”

3Jesu a ba araba, a re: “Na ha le a ka la bala seo Davida a neng a se etse ha a lapile, mmoho le bao a neng a ena le bona; 4kamoo a neng a kene ka Tlung ya Modimo kateng, mme a nka bohobe bo halalelang, a bo ja, a fa le bao a neng a ena le bona, e leng boo a neng a sa dumellwa ho bo ja, bo jewa ke baprista feela?”1 Sam. 21:1-6
Mee. 24:9
5A re ho bona: “Mora Motho ke morena wa Sabatha.”

Motho ya shweleng letsoho

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6Jwale ha etsahala ka Sabatha se seng hore Jesu a kene ka tlung ya thapelo, a rute. Ho ne ho ena le motho teng ya shweleng letsoho le letona. 7Ditsebi tsa Molao le Bafarisi ba ne ba mo disitse hore na o tla fodisa ka Sabatha, hore ba tle ba fumane lebaka la ho mo qosa. 8Empa Jesu o ne a tseba mehopolo ya bona, mme a re ho monna ya shweleng letsoho: “Tloo, o eme mona hare!” A tla, a ema.

9Yaba Jesu o re ho bona: “Ke a le botsa hore na ho a dumellwa ho etsa hantle kapa ho etsa hampe, ho pholosa bophelo kapa ho bo timetsa ka Sabatha?”

10A ba ya ka mahlo bohle; a re ho yena: “Otlolla letsoho la hao!” A etsa jwalo, yaba letsoho la hae le a fola. 11Empa bona ba tlalwa ke kgalefo, ba buisana ka seo ba ka se etsang Jesu.

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12Matsatsing ao ha etsahala hore Jesu a tswele thabeng ho ya rapela, mme a sesa bosiu a ntse a rapela Modimo. 13Ha bo sele, a bitsetsa barutuwa ba hae ho yena, mme a kgetha ba leshome le metso e mmedi hara bona, a ba bitsa baapostola: 14ke Simone, eo a mo reileng lebitso la Petrose, le Andrease ngwanabo, le Jakobo, le Johanne, le Filipi, le Baretholome, 15le Matheu, le Thomase, le Jakobo mora Alefiose, le Simone ya bitswang Motjhesehi, 16le Juda mora Jakobo, le Judase Isekariota ya ileng a fetoha moeki.

Jesu o thusa batho ba bangata

(Mat. 4:23-25)

17Hoba a theohe le bona, a ema motsitseng, ho ena le sehlopha se seholo sa barutuwa ba hae, le bongatangata ba setjhaba se tswang Judea yohle, le Jerusalema, le lebopong la Tire le Sidone, 18ba tlileng ho mo mamela le ho fodiswa malwetseng a bona. Le ba neng ba tshwenngwa ke meya e ditshila ba ne ba fodiswa. 19Letshwele lohle le ne le batla ho mo ama, hobane matla a ne a etswa ho yena, mme o ne a fodisa bohle.

Ba lehlohonolo le ba madimabe

(Mat. 5:1-12)

20A phahamisetsa mahlo ho barutuwa ba hae, a re:

“Ho lehlohonolo

lona mafutsana,

hobane Mmuso wa Modimo

ke wa lona.

21Ho lehlohonolo

lona ba lapileng jwale,

hobane le tla kgoriswa.

Ho lehlohonolo

lona ba llang jwale,

hobane le tla tsheha.

22“Le lehlohonolo ha batho ba le hloya, le ha ba le tebela, ba le hlapaola, ba kgesa lebitso la lona jwaloka hoja le le lebe, ka baka la Mora Motho.1 Pet. 4:14

23“Thabang letsatsing leo, le thenthetse, hobane bonang, moputso wa lona o moholo lehodimong; etswe bo-ntata bona ba entse baporofeta jwalo.2 Dik. 36:16
Dik. 7:52

24“Empa ho madimabe

lona barui,

hobane le se le amohetse

matshediso a lona.

25Ho madimabe

lona ba kgotsheng jwale,

hobane le tla lapa.

Ho madimabe

lona ba tshehang jwale,

hobane le tla hlomoha, le lle.

26“Le madimabe ha batho bohle ba le bua hantle; etswe bo-ntata lona ba entse baporofeta ba bohata jwalo.”

Thuto ka tsa ho rata dira

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27“Empa nna ke re ho lona ba mmametseng: Ratang dira tsa lona, etsang ba le hloileng hantle, 28hlohonolofatsang ba le rohakang, mme le rapelle ba le etsang hampe. 29Ya o jabelang lerameng, o mo retelletse le lona le leng, mme ya o amohang seaparo, o se ke wa mo hanela le ka kobo. 30Fa e mong le e mong ya o kopang, mme ya nkang tsa hao, o se ke wa re a di kgutlise. 31Etsang batho kamoo le ratang hore ba le etse kateng.Mat. 7:12

32“Haeba le rata ba le ratang, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe le bona ba rata ba ba ratang. 33Haeba le etsa hantle ba le etsang hantle, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe ba etsa jwalo. 34Haeba le adima bao le lebeletseng hore ba le buseletse, le ka lokelwa ke teboho efe? Esita le baetsadibe ba adima baetsadibe, hore ba tle ba buseletswe ho hokaalo. 35Empa ratang dira tsa lona, le di etse hantle, le adimane le sa lebelle ho buseletswa letho. Moputso wa lona o tla ba moholo, mme le tla ba bana ba Ya Hodimodimo, hobane yena o molemo ho ba hlokang teboho le ho ba kgopo. 36Ebang le kutlwelobohloko, jwalokaha Ntata lona a ena le kutlwelobohloko.”

Ho ahlola ba bang

(Mat. 7:1-5)

37“Se ahloleng ba bang, mme ha le ka ke la ahlolwa; le se tswe ba bang, mme ha le ka ke la tsuwa. Tshwarelang, mme le tla tshwarelwa; 38fanang, mme le tla fuwa: mekotlaneng ya lona le tla tshellwa haholo, e hlohlwe, e hlokohlwe, e sasamale, hobane le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyang ka yona.”

39A ba bolella le setshwantsho, a re: “Na sefofu se ka tsamaisa sefofu? Ana di ke ke tsa wela lengopeng bobedi ba tsona?Mat. 15:14
40Morutuwa ha a moholo ho moruti wa hae; e mong le e mong ya rutehileng o tla ba jwaloka moruti wa hae.Mat. 10:24,25
Joh. 13:16
15:20

41“O tadimelang phatsa e ka leihlong la ngwaneno, empa o sa lemohe sekoqo se ka leihlong la hao? 42O ka re jwang ho ngwaneno: ‘Ngwaneso, ere ke ntshe phatsa e ka leihlong la hao,’ wena o sa bone sekoqo se ka leihlong la hao? Moikaketsi, ntsha sekoqo se ka leihlong la hao pele, mme ke hona o tla bona hantle ho ntsha phatsa e ka leihlong la ngwaneno.”

Sefate se tsejwa ka ditholwana tsa sona

(Mat. 7:17-20; 12:34,35)

43“Ha ho sefate se monate se behang ditholwana tse mpe, leha e le sefate se sebe se behang ditholwana tse monate. 44Etswe sefate se seng le se seng se tsejwa ka ditholwana tsa sona, hobane ha ho kgolwe difeiye meutlweng, ebile ha ho kguwe morara hlabahlabaneng.Mat. 12:33
45Motho ya molemo o ntsha ho molemo letlotlong le molemo la pelo ya hae, mme e mobe o ntsha ho hobe letlotlong le lebe la pelo ya hae, hobane molomo wa hae o bua se tletseng ka pelong ya hae.”Mat. 12:34

Metheo e mmedi

(Mat. 7:24-27)

46“Le mpitsetsang ‘Morena, Morena,’ athe ha le etse tseo ke di bolelang? 47Mang le mang ya tlang ho nna, a utlwa dipolelo tsa ka, a di phetha, ke tla le bontsha hore na o tshwana le mang. 48O tshwana le motho ya hahang ntlo, ya ileng a tjheka, a tebisa, mme a thea motheo hodima letlapa; yare sekgohola ha se fihla, noka ya kgahlela ntlo eo, mme ya sitwa ho e sisinya, hobane e ne e hahilwe hantle. 49Empa ya utlwang, a sa phethe, o tshwana le motho ya hahileng ntlo hodima mobu, e se na motheo, eo noka e ileng ya e kgahlela, yaba e heleha hanghang, mme tshenyeho ya ntlo eo ya eba kgolo.”