Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Tswalo ya Jesu

(Mat. 1:18-25)

21Mehleng eo ha tswa taelo ya Sesare Augosetose, ya hore batho ba lefatshe lohle ba ngodiswe. 2Ngodiso ena ya pele e bile teng ha Kireniuse e le mmusisi wa Siria. 3Bohle ba ya ingodisa, e mong le e mong motseng wa habo.

4Le Josefa a nyoloha Galelea, motseng wa Nasaretha, a ya Judea, motseng wa Davida o bitswang Betlelehema, hobane yena e ne e le wa ntlo ya Davida le wa leloko la hae. 5A ingodisa le Maria, eo a mo lebeleditseng, eo e neng e le moimana. 6Ha ba le moo, nako ya hae ya ho beleha ya fihla, 7mme a beleha mora wa hae wa letsibolo; a mo phutha ka masela, a mo robatsa ka sejelong, hobane ba ne ba hlokile sebaka tlung ya baeti.

Badisa le mangeloi

8Naheng yona eo, ho ne ho ena le badisa ba phelang metebong, ba lebela mehlape ya bona bosiu. 9Lengeloi la Morena la fihla ho bona, kganya ya Morena ya ba teela hare, mme ba tshaba haholo. 10Lengeloi la re ho bona: “Se tshabeng. Bonang, ke le bolella molaetsa o molemo wa thabo e kgolo, eo e tla ba ya batho bohle. 11Kajeno, motseng wa Davida, le tswaletswe Mopholosi, e leng Kreste Morena. 12Hoo e tla ba pontsho ho lona, ke hore le tla fumana lesea le phuthilweng ka masela, le robetse ka sejelong.”

13Yaba hanghang lebothohadi la lehodimo le ba le lengeloi leo, le roka Modimo, le re:

14“Tlotla e be ho Modimo

mahodimong a hodimodimo,

kgotso e be lefatsheng

ho batho ba mo kgahlang!”

15Hoba mangeloi a tlohe ho bona a kgutlele lehodimong, badisa ba buisana, ba re: “A re yeng Betlelehema, re yo bona taba eo e etsahetseng, eo Morena a re tsebisitseng yona.”

16Ba ya ka potlako, mme ba fumana Maria le Josefa, le lesea le robetseng ka sejelong. 17Hoba ba le bone, ba phatlalatsa taba eo ba e boleletsweng ka ngwana eo. 18Bohle ba utlwang ba makalla tseo ba di bolellwang ke badisa; 19ha e le Maria, a boloka ditaba tseo tsohle, a di lohotha pelong ya hae. 20Badisa ba nto kgutla ba ntse ba tlotlisa Modimo, ba mo roka ka ditaba tsohle tseo ba di utlwileng, ba di boneng, jwalokaha ba boleletswe.

21Ha matsatsi a robedi a hore ngwana a bolotswe a fetile, a rewa lebitso la Jesu, leo a neng a le rewe ke lengeloi a eso emolwe.Mee. 12:3
Luka 1:31

Jesu o hlahiswa ka Tempeleng

22Ha ho fetile matsatsi a tlhwekiso ya bona ho ya ka Molao wa Moshe, ba isa Jesu Jerusalema ho mo hlahisa pela Morena, 23jwalokaha ho ngotswe Molaong wa Morena, ho thwe: “Ngwana e mong le e mong e motona wa letsibolo o tla kgethelwa Morena,”Phal. 13:2,12,15
24le ho tlisa sehlabelo, ho ya ka se boletsweng Molaong wa Morena, e leng maebana-kgorwana a mabedi kapa madinyane a mabedi a maeba.Mee. 12:6-8

25Jwale ho ne ho ena le monna Jerusalema ya bitswang Simeone. Monna eo o ne a lokile, a hlompha Modimo, a lebeletse tshediso ya Iseraele, mme Moya o Halalelang o ne o le ho yena. 26O ne a senoletswe ke Moya o Halalelang hore a ke ke a shwa a eso bone Motlotsuwa wa Morena. 27A iswa ke Moya ka Tempeleng, mme ha batswadi ba ngwana Jesu ba mo isa hore ba etse ka yena ho ya ka moetlo wa Molao, 28Simeone a mo nka a boka Modimo, a re:

29“Morena, jwale o ka lokolla

mohlanka wa hao ka kgotso,

ho ya ka polelo ya hao;

30hobane mahlo a ka a bone

ho pholosa ha hao,

31hoo o ho lokisitseng

pontsheng ya ditjhaba tsohle;

32lesedi le bonesetsang baditjhaba

le tlotla ya setjhaba sa hao

sa Iseraele.”Esa. 42:6
49:6
52:10

33Ntatae le mmae ba makalla tse bolelwang ka yena. 34Simeone a ba hlohonolofatsa, mme a re ho Maria, mmae: “Bona, ngwana enwa o baletswe ho wa le ho tsoha ha ba bangata Iseraeleng le ho ba pontsho e tlang ho hanyetswa, 35hore maikutlo a dipelo tse ngata a senolehe. Le wena ka sebele lerumo le tla o hlaba moya.”

36Ho ne ho ena le moporofeta wa mosadi, ya bitswang Anna, moradi wa Fanuele, wa leloko la Asere. Anna eo o ne a se a tsofetse haholo, a ile a phela le monna ka dilemo tse supileng ho tloha borwetsaneng ba hae. 37Ya eba mohlolohadi ho fihlela a eba le dilemo tse mashome a robedi a metso e mene. O na sa tlohe Tempeleng, a sebeletsa Modimo bosiu le motsheare ka ho itima dijo le ka ho rapela. 38A fihla ka yona nako eo, a boka Modimo, a bua ka Jesu ho bohle ba lebeletseng topollo ya Jerusalema.

Ho kgutlelwa Nasaretha

39Ha ba se ba phethile tsohle ka ho ya ka Molao wa Morena, ba kgutlela Galelea, motseng wa habo bona, wa Nasaretha.Mat. 2:23
40Ha e le ngwana a nna a hola, a matlafala, a tlala bohlale, mme mohau wa Modimo wa nna wa eba le yena.

Moshanyana Jesu ka Tempeleng

41Batswadi ba Jesu ba ne ba eya Jerusalema ka selemo le selemo, moketeng wa Paseka.Phal. 12:1-27
Dipo. 16:1-8
42Ha a le dilemo tse leshome le metso e mmedi, ba nyolohela teng ho latela moetlo wa mokete. 43Hoba ba qete matsatsi a mokete, ha ba kgutlela hae, moshanyana Jesu a sala Jerusalema, batswadi ba hae ba sa tsebe. 44Empa ka ho hopola hore o hara mmidimidi, ba tsamaya leeto la letsatsi, ba nto mmatla hara bang ka bona le hara ba tsebanang le bona. 45Ha ba sa mo fumane, ba kgutlela Jerusalema ba ntse ba mmatla. 46Kamora matsatsi a mararo ba mo fumana ka Tempeleng a dutse hara baruti, a ba mametse, a ntse a ba botsa, 47mme bohle ba mo mametseng ba ne ba hlollwa ke kelello ya hae le dikarabo tsa hae. 48Ha batswadi ba hae ba mmona, ba tsota, mme mmae a re ho yena: “Ngwana ka, o re etseditseng tjee? Bona, rona le ntatao re ne re ntse re o batla re tshwenyehile.”

49A re ho bona: “Le ne le mpatlelang? Na le ne le sa tsebe hore ke tshwanetse ho ba mosebetsing wa Ntate?” 50Empa bona ba se ke ba utlwisisa taba eo a e buileng ho bona.

51A theoha le bona, a ya Nasaretha, mme a nna a ikokobetsa tlasa bona. Mmae a boloka ditaba tseo tsohle ka pelong ya hae. 52Jesu a nna a tswela pele bohlaleng, le ho holeng, mme a kgahleha pela Modimo le pela batho.1 Sam. 2:26
Mae. 3:4

3

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka selemo sa leshome le metso e mehlano sa puso ya Sesare Tiberiuse, ha Pontiuse Pilato a busa Judea, Heroda a busa Galelea, Filipi ngwanabo a busa naha ya Ituria le Terakonite, Losaniase a busa Abilene, 2mehleng ya Baprista ba Baholo Hannase le Kaiafa, lentswe la Modimo la fihlela Johanne, mora Sakariya, a le lefeelleng. 3A ya tikolohong yohle ya Jorodane a ntse a phatlalatsa tsa kolobetso ya pako e isang tshwarelong ya dibe, 4jwalokaha ho ngotswe bukeng ya mantswe a moporofeta Esaya, ho thwe:

“Lentswe la ya howang feelleng

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae.

5Kgohlo e nngwe le e nngwe

e tla katwa,

thaba ka nngwe le leralla ka leng

di bothalatswe,

ho kgopamileng ho otlollwe,

ditsela tse makukuno

di batalatswe,

6mme batho bohle ba tla bona

ho pholosa ha Modimo.’ ”Esa. 40:3-5

7Jwale a re ho matshwele a tlang ho tla kolobetswaLentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. Mat. 12:34; 23:33 ke yena: “Madinyane a marabe, ke mang ya le boleletseng hore le ka baleha bohale bo tlang? 8Behang ditholwana tse lokelang pako he, mme le se ke la qala ho re ka ho lona: ‘Re na le ntata rona, Aborahama,’ hobane ke a le bolella, ke re: Modimo a ka hlahisetsa Aborahama bana le ka majwe ana.Joh. 8:33
9Etswe selepe se se se beilwe metsong ya difate; ka baka leo, sefate ka seng se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong.”Mat. 7:19

10Matshwele a mmotsa, a re: “Ha ho le jwalo, re etse eng?”

11A araba, a re: “Ya nang le diaparo tse pedi a fe ya se nang letho, le ya nang le dijo a etse jwalo.”

12Ha tla le balekgetho ho kolobetswa, ba re ho yena: “Moruti, re etseng?”Luka 7:29

13A re ho bona: “Le se ke la kgafisa ho feta seo le se laetsweng.”

14Le masole a mmotsa, a re: “Rona re etseng?” A re ho wona: “Le se ka la inkela tsa batho ka mahahapa, leha e le ho ba hatella; le kgotsofalle moputso wa lona.”

15Erekaha setjhaba se ne se lebeletse, mme bohle ba nahana ka dipelong tsa bona ka Johanne, ba re, esebe ke yena Kreste. 16Johanne a araba bohle, a re: “Nna ke fela ke le kolobetsa ka metsi, empa ho tla tla ya mphetang ka matla, eo ke sa tshwanelang le ho lokolla leqhwele la meqathatso ya hae. Yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo. 17Ke eo seoloso sa hae se leng letsohong la hae ho hlwekisa seotlo sa hae le ho bokella koro sesiung sa hae, empa mmoko o tla o tjhesa mollong o sa timeng.”

18A nna a kgothatsa le ka ditaba tse ding tse ngata, a ntse a bolella batho molaetsa o molemo.

19Hoba Johanne a kgalemelle kgosi Heroda ho inkela Herodiase, mosadi wa ngwanabo, le ho etsa tsohle tse mpe, 20Heroda a eketsa ka ho kwalla Johanne tjhankaneng.Mat. 14:3,4
Mar. 6:17,18

Jesu o a kolobetswa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Ha batho bohle ba kolobeditswe, Jesu le yena a kolobetswa. Ha a ntse a rapela lehodimo la buleha, 22mme Moya o Halalelang wa theohela hodima hae ka sebopeho se kang sa leeba; lentswe la tswa lehodimong, la re: “O Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang.”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luka 9:35

Leloko la Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu o ne a ka ba dilemo tse mashome a mararo ha a qala ho ruta. Ha ho lekanngwa, e ne e le mora wa Josefa, mora wa Eli, 24mora wa Matate, mora wa Levi, mora wa Meleki, mora wa Jannai, mora wa Josefa, 25mora wa Matiteya, mora wa Amose, mora wa Nahume, mora wa Hesele, mora wa Nagai, 26mora wa Mahate, mora wa Matiteya, mora wa Shimei, mora wa Joseke, mora wa Juda, 27mora wa Johanne, mora wa Resa, mora wa Sorobabele, mora wa Salatiele, mora wa Neri, 28mora wa Meleki, mora wa Adi, mora wa Kosame, mora wa Elemadama, mora wa Ere, 29mora wa Joshua, mora wa Eleesere, mora wa Jorime, mora wa Matate, mora wa Levi, 30mora wa Simeone, mora wa Juda, mora wa Josefa, mora wa Joname, mora wa Eliakime, 31mora wa Melea, mora wa Menna, mora wa Matatha, mora wa Nathane, mora wa Davida, 32mora wa Jese, mora wa Obede, mora wa Boase, mora wa Shela, mora wa Nashone, 33mora wa Aminadabe, mora wa Arame, mora wa Areni, mora wa Heserone, mora wa Farese, mora wa Juda, 34mora wa Jakobo, mora wa Isaka, mora wa Aborahama, mora wa Tera, mora wa Nakore, 35mora wa Seruge, mora wa Ragau, mora wa Pelege, mora wa Ebere, mora wa Shela, 36mora wa Kainame, mora wa Arepakeshade, mora wa Sema, mora wa Nowe, mora wa Lameke, 37mora wa Metushela, mora wa Henoke, mora wa Jarede, mora wa Mahalalele, mora wa Kainame, 38mora wa Enoshe, mora wa Seta, mora wa Adama, mora wa Modimo.

4

Jesu o a lekwa

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12,13)

41Jwale Jesu a kgutla nokeng ya Jorodane a tletse Moya o Halalelang, a tsamaiswa ke Moya feelleng, 2a ntse a lekwa ke Diabolosi ka matsatsi a mashome a mane. A se ke a ja le letho ka matsatsi ao, mme qetellong ya wona a lapa.

3Diabolosi a re ho yena: “Ha o le Mora wa Modimo, ere ho lejwe lena le fetohe bohobe!”

4Jesu a mo araba, a re: “Ho ngotswe, ho thwe: ‘Motho a ke ke a phela ka bohobe feela.’ ”Dipo. 8:3

5Hoba a mo nyollele hodimo, a mo supisa mebuso yohle ya lefatshe ka motsotswana. 6Yaba Diabolosi o re ho yena: “Ke tla o fa matla ana wohle le maruo a mebuso eo, hobane ke e filwe, mme ke e fa mang le mang eo ke ratang ho mo fa yona; 7ka baka leo, haeba o nkgumamela, e tla ba ya hao yohle.”

8Jesu a mo araba, a re: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla kgumamela Morena

Modimo wa hao,

o sebeletse yena a nnotshi.’ ”Dipo. 6:13,14

9Jwale a mo isa Jerusalema, a mmea tlhorong ya Tempele, a re ho yena: “Ha o le Mora wa Modimo, itihele fatshe ho tloha mona, 10hobane ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘O tla laela mangeloi a hae

hore a o sireletse,’Pes. 91:11

11ho bile ho thwe:

‘A tla o kgakeletsa ka diatla,

esere leoto la hao

la kgoptjwa ke lejwe.’ ”Pes. 91:12

12Jesu a araba, a re ho yena: “Ho itswe: O se ke wa leka Morena Modimo wa hao!”Dipo. 6:16

13Ha Diabolosi a qetile ho mo leka kahohle a kgaohana le yena ka nakwana.

Jesu o qala tshebetso ya hae Galelea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14,15)

14Yaba Jesu a kgutlela Galelea a tletse matla a Moya o Halalelang; botumo ba hae ba phatlalla tikolohong yohle. 15A ruta matlung a bona a thapelo, a tlotliswa ke bohle.

Jesu o hanwa Nasaretha

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16A ya Nasaretha, moo a holetseng teng, mme ho ya ka tlwaelo ya hae a kena ka tlung ya thapelo ka tsatsi la Sabatha, a ema, hore a tle a bale. 17A neelwa buka ya moporofeta Esaya, mme hoba a e phetle, a fumana moo ho ngotsweng, ho thwe:

18“Moya wa Morena o hodima ka

hobane a ntlotseditse

ho bolella mafutsana

molaetsa o molemo,

o nthometse

ho phatlalletsa bathopuwa

tsa tokoloho,

le difofu hore di tla tutuboloha,

le ho lokolla ba hateletsweng,

19le ho phatlalatsa lemo sa Morena

sa mehauhelo.”Esa. 58:6
61:1,2

20Hoba a kwale buka, mme a e kgutlisetse ho mothusi, a dula, mme mahlo a bohle ba ka tlung ya thapelo a eba hodima hae. 21A qala ka ho re ho bona: “Kajeno temana ena ya Mangolo e phethahetse moo le utlwang.”

22Bohle ba mo paka, ba makalla mantswe a mohau a tswang molomong wa hae, mme ba re: “Ana eo hase mora wa Josefa?”

23A re ho bona: “Ka sebele le tla mpolella maele ana, le re: ‘Ngaka, iphekole!’ Tsohle tseo re di utlwileng hore di etsahetse Kaperenauma, di etse le mona motseng wa heno.”

24Jwale a re: “Ruri ke a le bolella, ke re: Ha ho moporofeta ya amohelehang motseng wa habo.Joh. 4:44

25“Kannete ke a le bolella, ho ne ho ena le basadi ba bangata ba bahlolohadi Iseraeleng mehleng ya Elia, pula e sa ne ka dilemo tse tharo le dikgwedi tse tsheletseng, tlala e kgolo e le teng naheng eo yohle.1 Dikg. 17:1
26Empa Elia ha a a ka a romelwa le ho ya mong wa bona, haese ho mosadi wa mohlolohadi, Sarepeta, naheng ya Sidone.1 Dikg. 17:8-16
27Ho ne ho bile ho ena le balepera ba bangata Iseraeleng mehleng ya moporofeta Elisha, mme ha ho a ka ha hlwekiswa le ya mong wa bona, haese Mosiria Naamane feela.”2 Dikg. 5:1-14

28Bohle ba ka tlung ya thapelo ba tlala kgalefo ha ba utlwa tsena, 29ba ba ba ema, ba mo kgarameletsa kantle ho motse, ba mo isa selomong sa thabana eo motse wa bona o hahilweng letswapong la yona, ba re ba a mo dihela, 30empa yena a phunyeletsa hara bona, a ikela.

Motho ya nang le moya o ditshila

(Mar. 1:21-28)

31A theohela Kaperenauma, e leng motse wa Galelea. A ruta e le ka Disabatha, 32mme batho ba hlollwa ke thuto ya hae, hobane mantswe a hae a ne a ena le matla.Mat. 7:28,29

33Ho ne ho ena le monna ka tlung ya thapelo ya nang le moya o ditshila wa modemona; a howa ka lentswe le matla, a re: 34“Wee! O re kene kang, Jesu wa Nasaretha? Na o tlile ho re timetsa? Ke a tseba hore na o mang: o Ya Halalelang wa Modimo.”

35Jesu a mo kgalemela, a re: “Thola! Tswa ho yena!” Yaba modemona o tabanya motho eo fatshe hara batho, o tswa ho yena o sa mo ntsha kotsi.

36Bohle ba hlollwa, mme ba buisana, ba re: “Taelo ee ke e jwang, hore ebe o laela meya e ditshila ka borena le ka matla, mme e tswe?” 37Jesu a tumiswa dibakeng tsohle tsa tikoloho eo.

Jesu o fodisa batho ba bangata

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Yare hoba a tswe ka tlung ya thapelo, a kena ha Simone. Jwale mohwehadi wa Simone o ne a tshwerwe ke feberu e bohale, yaba ba mo kopela thuso ho Jesu, 39Jesu a inamela ho yena, a kgalemela feberu, mme ya mo tlohela; a tsoha hanghang, a nto ba sebeletsa.

40Ha letsatsi le dikela, bohle ba nang le ba kulang ke malwetse a mefutafuta ba ba tlisa ho Jesu; a bea matsoho hodima e mong le e mong wa bona, mme a ba fodisa. 41Le bademona ba ne ba etswa ho ba bangata, ba ntse ba howa, ba re: “O Mora wa Modimo!” Empa a ba kgalemela, a se ke a ba dumella ho bua, kaha ba ne ba tseba hore ke Kreste.

Jesu o a ruta

(Mar. 1:35-39)

42Yare ha bo sele Jesu a tswa, a ya nahathothe, mme matshwele a mmatla, a tla ho yena, a mo thiba, hore a se ke a tloha ho wona. 43A re ho wona: “Eka kgona le metse e meng ke e bolelle molaetsa o molemo wa Mmuso wa Modimo, hobane ke rometswe hoo.”

44O ne a ruta ka matlung a thapelo a Judea.