Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

Jesu o iswa ho Pilato

(Mat. 27:1,2,11-14; Mar. 15:1-5; Joh. 18:28-38)

231Yaba lekgotla lohle le a ema, mme le mo isa ho Pilato. 2La qala ho mo qosa, la re: “Re fumane monna enwa a kgelosa setjhaba sa rona, a thibela ha ho ntshetswa Sesare lekgetho, mme a ipolela hore ke Kreste, Kgosi.”

3Pilato a mmotsa, a re: “Na o kgosi ya Bajuda?”

A mo araba, a re: “Wena o rialo.”

4Pilato a re ho baprista ba baholo le ho matshwele: “Ha ke fumane molato ho motho enwa.”

5Empa bona ba pheella, ba re: “O hlohleletsa setjhaba ka ho ruta Judea yohle, ho tloha Galelea ho fihlela kwano.”

Jesu kapela Heroda

6Yare Pilato ha a utlwa, a botsa hore na motho eo ke Mogalelea na. 7Ha a se a tsebile hore o pusong ya Heroda, a mo romela ho Heroda, kaha le yena a ne a le Jerusalema matsatsing ao.

8Jwale Heroda a thaba haholo ha a bona Jesu, hobane e ne e le kgale a lakatsa ho mmona. O ne a utlwile tsa hae, mme a tshepile ho bona mohlolo o etswang ke yena. 9Yaba Heroda o mmotsa potso tse ngata, empa Jesu a se ke a mo araba. 10Baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba ne ba eme ba mo qosa ka matla. 11Yare hoba Heroda le bahlabani ba hae ba mo nyedise, ba mo some, ba mo apesa seaparo se mahadihadi, mme Heroda a mo kgutlisetsa ho Pilato. 12Ka lona letsatsi leo Heroda le Pilato ya eba metswalle, athe pele e ne e le dira.

Jesu o ahlolelwa lefu

(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; Joh. 18:38 — 19:16)

13Jwale Pilato a bitsa baprista ba baholo, le babusi, le batho, 14a re ho bona: “Le tlisitse monna enwa ho nna e le ya kgelosang batho, empa bonang, nna, ha ke mmotsisisa moo le leng teng, ha ke a fumana molato ho yena ka tseo le mo qosang ka tsona. 15Le Heroda ha a ya o fumana, hobane o mo kgutliseditse ho rona. Ha ho letho leo a le entseng le ka lokelang lefu. 16Ka baka leo, ke tla mo shapa, ke nto mo lokolla.” 17Jwale o ne a tlameha ho ba lokollela motho a le mong ka mokete o mong le o mong wa Paseka.

18Empa bohle ba howa hammoho, ba re: “Bolaya enwa, o re lokollele Barabase!” 19Barabase eo o ne a hlahletswe tjhankaneng ka baka la moferefere o ileng wa eba teng hara motse le ka baka la polao.

20Pilato a bua le bona hape, a rata ho lokolla Jesu. 21Empa ba howa, ba re: “Mo thakgise, mo thakgise!”

22A re ho bona kgetlo la boraro: “Hobaneng? O entse bobe bofe? Ha ke a fumana letho ho yena le ka lokelang lefu; ka baka leo, ke tla mo shapa, ke nto mo lokolla.”

23Empa ba pheella ho howa ka mantswe a phahameng, ba kopa hore a thakgiswe; yaba mehoo ya bona e a mo hlola. 24Pilato a ahlola ka hore kopo ya bona e phethwe. 25A lokolla eo ba neng ba mo kopa, ya neng a hlahletswe tjhankaneng ka baka la moferefere le polao, a ba neela Jesu ho etsa borata ka yena.

Jesu o a thakgiswa

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Joh. 19:17-27)

26Ha ba ntse ba qhoba Jesu, ba tshwara motho e mong wa Sirene, ya bitswang Simone, ya neng a etswa naheng, ba mo jarisa sefapano, a latela Jesu. 27Jesu a latelwa ke letshwelehadi la batho, le basadi ba neng ba mo hlomohetse, ba mo llela. 28Jesu a retelehela ho bona, a re: “Baradi ba Jerusalema, se nteleleng; iteleleng, le llele le bana ba lona, 29hobane bonang, matsatsi a ya tla, ao ka wona ho tla thwe: ‘Ho lehlohonolo dinyopa, le popelo tse sa kang tsa tswala, le matswele a sa kang a anyesa.’ 30Ke moo ba tla qala ho re ho dithaba:

“ ‘Re weleng hodimo!’

“le ho maralla:

“ ‘Re kwaheleng!’Hos. 10:8
Tshen. 6:16

31“Ha e le moo ba etsa tsena sefateng se metsi, ho tla etsahalang ho se omeletseng?”

32Ba bang ba babedi, bao e neng e le disenyi, ba iswa ho ya bolawa le yena. 33Ha ba fihlile sebakeng se bitswang Lehata, ba mo thakgisa teng le disenyi tseo, se seng ka ho letona, se seng ka ho le letshehadi. 34Jesu a re: “Ntate, ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang.” Jwale ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho.Pes. 22:19
Esa. 53:12

35Batho ba ne ba eme ba tadimile. Le babusi ba ne ba mo phoqa, ba re: “O pholositse ba bang; haeba e le Kreste, mokgethwa wa Modimo, a ipholose!”Pes. 22:7,8

36Le bahlabani ba mo soma; ba atamela, ba mo fa asene,Pes. 69:22
37mme ba re: “Ha o le kgosi ya Bajuda, ipholose he!”

38Kahodimo ho yena ho ne ho ena le lengolo le reng: enwa ke kgosi ya bajuda.

39Se seng sa disenyi tse fanyehilweng se ne se mo nyefola, se re: “Na ha o Kreste na? Ipholose, le rona o re pholose!”

40Empa se seng sa araba, sa se kgalemela, sa re: “Na wena ha o tshabe Modimo, empa le le kahlolong e tshwanang? 41Rona re hlile re ahlotswe ka toka, hobane re amohela moputso wa diketso tsa rona; athe yena ha a ka a etsa letho le sa lokang.”

42Sa ba sa re: “Jesu, ako nkgopole ha o etla ka matla a hao a borena.”

43A re ho sona: “Ruri ke a o bolella, kajeno o tla ba le nna paradeising.”

Lefu la Jesu

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Joh. 19:28-30)

44E ne e ka ba hora ya leshome le metso e mmedi motsheare, ha lefifi le aparela naha yohle ho fihlela ka hora ya boraro motsheare wa mantsiboya, 45letsatsi le ntse le fifetse; yaba lesira la Tempele le taboha ka lehare.Phal. 26:31-33
46Jesu a meketsa ka lentswe le phahameng, a re: “Ntate, ke bea moya wa ka matsohong a hao.” Hoba a rialo, a neela moya.Pes. 31:6

47Yare ha molaodi wa lebotho la ba lekgolo a bona se etsahetseng, a tlotlisa Modimo, a re: “Kannete motho enwa o ne a lokile.” 48Matshwele wohle a neng a phuthehetse ho tla bona, hoba a bone se etsahetseng, a kgutla a swabile haholo. 49Empa metswalle yohle ya Jesu, le basadi ba neng ba mo latetse ho tloha Galelea, ba ne ba eme sebakana, mme ba bona ketsahalo tsena.Luka 8:2,3

Kepelo ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50Ho ne ho ena le monna ya bitswang Josefa, monna ya molemo, ya lokileng, mme e le setho sa lekgotla. 51E ne e le wa Arimathea motse wa Bajuda, mme o ne a lebeletse Mmuso wa Modimo. Feela yena o ne a sa dumellana le lekgotla le diketso tsa lona. 52Monna eo a ya ho Pilato, a kopa setopo sa Jesu, 53a se fanyolla, a nto se phuthela ka lesela, a se bea ka lebitleng le betlilweng lefikeng, leo ho neng ho eso ka ho epelwa motho ho lona. 54E ne e le letsatsi la tlhekelo, mme e ne e se e tla ba Sabatha.

55Basadi ba neng ba tlile le Jesu ba etswa Galelea, ba latela Josefa, ba bona lebitla le kamoo setopo sa hae se beilweng kateng. 56Ba kgutla, ba lokisa dinoko tse monko o monate le setlolo, mme ba phomola ka Sabatha ho ya ka Molao.Phal. 20:10
Dipo. 5:14

24

Jesu o tsoha bafung

(Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; Joh. 20:1-10)

241Ka letsatsi le qalang beke ba ya lebitleng e sa le kameso, ba nkile ditlolo tseo ba di lokisitseng. 2Ba fumana lejwe le phikoloseditswe thoko le lebitla. 3Ha ba kena, ba se ke ba fumana setopo sa Morena Jesu. 4Yare ba sa tsielehile ke hoo, bonang, banna ba babedi ba diaparo tse hadimang, ba ema pela bona. 5Yare ha ba tshoha, mme ba tadima fatshe, banna bao ba re ho bona: “Ya phelang le mmatlelang hara bafu? 6Ha a yo mona, o tsohile bafung. Hopolang kamoo a neng a le bolelle kateng a sa le Galelea, 7ha a re: ‘Eka kgona Mora Motho a neelwe matsohong a baetsadibe, mme a thakgiswe, a nto tsoha ka tsatsi la boraro.’ ”Mat. 16:21
17:22,23
20:18,19
Mar. 8:31
9:31
10:23-34
Luka 9:22
18:31-33
8Ba hopola dipolelo tsa Jesu.

9Hoba ba kgutle lebitleng, ba tsebisa ba leshome le motso o mong le ba bang bohle ditaba tseo tsohle. 10E ne e le Maria wa Magadala, le Johanna, le Maria, mma Jakobo, le basadi ba bang ba neng ba ena le bona, ba neng ba bolella baapostola ditaba tseo. 11Dipolelo tseo ya ka tshomo ho bona, mme ba se ke ba ba kgolwa. 12Empa Petrose a ema, a mathela lebitleng; ha a fihla a nyarela, a bona masela feela; yaba o tloha a maketse ke se etsahetseng.

Leeto la ho ya Emmause

(Mar. 16:12,13)

13Ka lona letsatsi leo barutuwa ba babedi ba ne ba eya motsaneng o bitswang Emmause, o bohole ba dikilomethara tse leshome le motso o mong ho tloha Jerusalema. 14Ba ne ba qoqa ka diketsahalo tseo tsohle. 15Ha ba ntse ba qoqa jwalo, ba buisana, Jesu ka sebele a atamela, a tsamaya le bona, 16empa mahlo a bona a rebeha, ba se ke ba mo tseba.

17A re ho bona: “Ditaba tseo le tsamayang le buisana ka tsona ke dife?”

Ba ema tlekelele! Ba swabile. 18E mong wa bona, ya bitswang Keleopase, a mo araba, a re: “Na ebe ke wena feela o leng moeti moo Jerusalema, ya sa tsebeng tse etsahetseng teng matsatsing aa?”

19A re ho bona: “Dife?”

Ba re ho yena: “Tsa Jesu wa Nasaretha, eo e neng e le monna wa moporofeta ya matla diketsong le dithutong pela Modimo le pela setjhaba sohle, 20kamoo baprista ba baholo le babusi ba rona ba neelaneng ka yena hore a ahlolelwe lefu kateng, ba bileng ba mo thakgisa. 21Rona re ne re tshepile hore ke yena ya tla lopolla Iseraele. Ntle ho tsena tsohle, lena ke letsatsi la boraro tsena di etsahetse. 22Empa basadi ba bang ba habo rona ba re makaditse. Ba ile ba tsohella lebitleng, 23feela ba se ke ba fumana setopo sa hae. Ba kgutla ba re ba bone mangeloi a reng o a phela. 24Le ba bang ba neng ba ena le rona ba ile ba ya lebitleng, mme ba fumana ho le jwalokaha basadi ba ile ba bolela, empa yena ha ba a ka ba mmona.”

25A re ho bona: “Jo, dithoto tse pelo di diehang ho dumela tsohle tseo baporofeta ba ileng ba di bolela! 26Na Kreste o ne a sa tlameha ho hlokofatswa tjee, a nto kena tlotleng ya hae?” 27A qala ka Moshe le ka Baporofeta bohle, a ba qaqisetsa tse amanang le yena, tse Mangolong wohle.

28Ha ba atamela motsaneng oo ba yang ho wona, Jesu a etsa sa mokana a fetela pele. 29Ba mo qophella, ba re: “Hlola le rona, hobane letsatsi le se le rapame, mme e se e tla ba mantsiboya.” Yaba o a kena, o hlola le bona.

30Eitse ha a le dijong le bona, a nka bohobe, a boka, a bo ngwatha, a ba nea bona. 31Jwale ha re etlo! mahlong, mme ba mo tseba, empa a ba nyamella. 32Ba botsana, ba re: “Ana pelo tsa rona di ne di sa tjhese ka ho rona ha a bua le rona tseleng, a ntse a re hlalosetsa Mangolo na?”

33Ba ema ka yona nako eo, ba kgutlela Jerusalema. Ba fumana ba leshome le motso o mong le ba nang le bona ba phuthehile, 34ba bile ba bolela hore Morena o fela a tsohile, mme o iponahaditse ho Simone. 35Le bona ba pheta tse etsahetseng leetong la bona, le kamoo ba ileng ba mo tseba kateng, ha a ngwatha bohobe.

Jesu o iponahatsa ho barutuwa ba hae

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Joh. 20:19-23; Dik. 1:6-8)

36Yare ba sa bua jwalo, Jesu a ema hara bona, a re ho bona: “Kgotso e be le lona!”

37Empa ba tshoha, ba tshaba, ba hopola hore ba bona sethotsela. 38A re ho bona: “Le ferekanetseng? Ke ka baka lang le hlahelwang ke dipelaelo dipelong tsa lona? 39Bonang matsoho a ka le maoto a ka, hore ke nna ka sebele. Ntoboketseng le utlwe, hobane sethotsela ha se na nama le masapo, kamoo le mponang ke ena le tsona kateng.”

40Hoba a rialo, a ba bontsha matsoho le maoto a hae. 41Yare ha ba ntse ba sa dumele ke thabo, ba maketse, a re ho bona: “Na le na le ho ka jewang moo?” 42Ba mo nea leqa la tlhapi e besitsweng. 43A le nka, a le ja ba mo shebile.

44Jwale a re ho bona: “Ke wona mantswe a ka, ao ke ileng ka le bolella wona ha ke sa na le lona, hore eka kgona ho phethahale tsohle tse ngotsweng Molaong wa Moshe, le Baporofeteng, le Dipesalemeng ka nna.”

45Yaba o ba bula dikelello hore ba utlwisise Mangolo. 46A re ho bona: “Ho ngotswe jwalo hore eka kgona Kreste a hlokofatswe, a tsohe bafung ka tsatsi la boraro, 47le hore ka lebitso la hae, ditjhaba tsohle di phatlalletswe pako le tshwarelo ya dibe, ho qala Jerusalema. 48Lona le dipaki tsa ditaba tsena. 49Bonang, nna ke tla le romella seo Ntate a le tshepisitseng sona, empa le dule motseng mona ho fihlela ha le apeswa matla a tswang hodimo.”Dik. 1:4

Jesu o nyolohela lehodimong

(Mar. 16:19,20; Dik. 1:9-11)

50Jwale Jesu a ba isa kantle ho motse, a ya le bona ho ya fihla Bethania, a phahamisa matsoho, a ba hlohonolofatsa. 51Eitse ha a ntse a ba hlohonolofatsa, a tloha ho bona, a nyollelwa lehodimong.Dik. 1:9-11
52Hoba ba mo kgumamele, ba kgutlela Jerusalema ka nyakallo e kgolo, 53mme ba nna ba eba ka Tempeleng ka nako tsohle, ba boka Modimo.