Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
21

Nyehelo ya mosadi wa mohlolohadi

(Mar. 12:41-44)

211Yare ha Jesu a phahamisa mahlo, a bona barui ba nokela dinyehelo tsa bona letloleng la matlotlo. 2A bona le mosadi e mong wa mohlolohadi, ya futsanehileng, a nokela teng tjheletana tse pedi. 3Jesu a re: “Kannete ke a le bolella: Mohlolohadi eo ya futsanehileng o noketse ho feta bohle, 4hobane bao bohle ba noketse dinyehelo ba nkile bonkong, athe yena o noketse seo a se nkileng bohloking, sohle seo a neng a ena le sona, seo a neng a tla phela ka sona.”

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mat. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Yare ha ba bang ba bua ka Tempele, ba re e kgabisitswe ka majwe a matle le ka dinyehelo, Jesu a re: 6“Ha e le tseo le di bonang, ho tla tla matsatsi ao ka wona ho ke keng ha siuwa lejwe hodima lejwe le leng le sa heletswa.”

Dipontsho le ditlhoriso

(Mat. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa, ba re: “Moruti, dintho tsee di tla etsahala neng? Pontsho e tla ba efe ha tseo di se di tla etsahala?”

8A re: “Hlokomelang hore le se ke la tshoha le kgeloswa, hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna,’ ba be ba re: ‘Nako e atametse.’ Le se ke la ba sala morao. 9Ha le utlwa mekgosi ya dintwa le meferefere, le se ke la tshoha, hobane eka kgona tseo di etsahale pele, empa bofelo bo ke ke ba eba teng hanghang.”

10Yaba o re ho bona: “Ditjhaba di tla tsohelana matla, le mebuso e futuhelane. 11Dibakeng tse ding ho tla ba le ditshisinyeho tse kgolo tsa lefatshe, le mafu a sewa, le ditlala, le matshabeho, le dipontsho tse kgolo tse tswang lehodimong.

12“Empa pele ho tseo tsohle ba tla le tshwara, ba le hlorise, ba neelane ka lona matlung a thapelo le ditjhankaneng, ba le ise pela mahosi le babusisi ka baka la lebitso la ka. 13Hona ho tla etsa hore le mpake. 14Ka hona qetelang ka dipelong tsa lona hore ha le na ho itokisetsa boitshireletso ba lona, 15hobane ke tla le nea mantswe le bohlale boo bahanyetsi bohle ba lona ba tla sitwa ho bo hanyetsa le ho bo lwantsha.Luka 12:11,12
16Batswadi ba lona, le bana babo lona, ba tla neelana ka lona, mme ba tla bolaya ba bang ba lona. 17Bohle ba tla le hloya ka baka la lebitso la ka. 18Empa ha ho ka ke ha lahleha leha e le qoba e le nngwe ya moriri hloohong tsa lona. 19Ka tiisetso ya lona le tla ithuela bophelo.”

Jesu o porofeta ho ripitlwa ha Jerusalema

(Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19)

20“Etlare ha le bona Jerusalema e teelwa hare ke mabotho, le tsebe hore ho ripitlwa ha yona ho atametse. 21Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng, ba hara motse ba tswe, mme ba naheng ba se ke ba kena ho wona, 22hobane ke wona matsatsi a phetetso, ho tle ho phethahale tsohle tse ngotsweng.Hos. 9:7
23Matsatsing ao ho tla ba madimabe baimana le batswetse. Tlokotsi e tla ba kgolo lefatsheng, le kgalefo ya Modimo setjhabeng sena. 24Ba tla bolawa ka sabole, ba qhalanyetswe ditjhabeng tsohle e le bathopuwa, mme Jerusalema e tla hatakelwa ke baditjhaba, ho fihlela nako ya bona e fela.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27)

25“Ho tla ba le dipontsho letsatsing, kgweding, le dinaleding. Lefatsheng ditjhaba di tla ba matswalong le tsielehong ka baka la modumo wa lewatle le maqhubu.Esa. 13:10
Esk. 32:7
Joe. 2:31
Tshen. 6:12,13
26Batho ba tla akgeha ke tshabo le tebello ya tse tlang lefatsheng, hobane dinaledi tsa lehodimo di tla tsukutleha.Hag. 2:6,21
27Jwale ba tla bona Mora Motho a etla a le lerung, ka matla le ka tlotla e kgolo.Dan. 7:13
Tshen. 1:7
28E tle ere ha tsena di qala ho etsahala le pashalle, le phahamise dihlooho, hobane topollo ya lona e atametse.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31)

29Jesu a ba bolella setshwantsho, a re: “Tadimang sefate sa feiye le difate tsohle: 30Ha le di bona di fupa, le tseba ka bolona hore lehlabula le se le le haufi. 31Ka mokgwa o jwalo le lona, ha le bona tsena di etsahala, le tsebe hore Mmuso wa Modimo o haufi.

32“Ruri ke a le bolella hore moloko ona ha o ka ke wa fela tsena tsohle di eso etsahale. 33Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka ha a ka ke a fela.”

Kgothaletso ya ho fadimeha

34“Itlhokomeleng, esere mohlomong dipelo tsa lona tsa imelwa ke botlofa le botahwa, le matshwenyeho a bophelo bona, mme letsatsi lela la le tsometsa, 35hobane jwaloka sefi, le tla pitla bohle ba ahileng lefatsheng lohle. 36Fadimehang ke hona, le rapele ka dinako tsohle, hore le tle le be le matla a ho phonyoha tsena tsohle, tse seng di tla etsahala, le a ho ema pela Mora Motho.”

37Jesu o ne a ruta ka Tempeleng motsheare, empa bosiu o ne a etswa, a ya hlola thabeng e bitswang Thaba ya Mehlwaare,Luka 19:47
38mme batho bohle ba ne ba tsohella ho yena Tempeleng ho ya mo mamela.

22

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mat. 26:1-5,14-16; Mar. 14:1,2,10,11; Joh. 11:45-53)

221Mokete wa bohobe bo sa lomoswang, o bitswang Paseka, o ne o atametse.Phal. 20:1-26
2Kaha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba ne ba tshaba batho, ba batla leqheka la ho bolaya Jesu. 3Yaba Satane o kena ka ho Judase ya bitswang Isekariota, eo e neng e le e mong wa ba leshome le metso e mmedi. 4A ya buisana le baprista ba baholo le balaodi ba Tempele kamoo a ka ba neelang yena kateng. 5Ba thaba, mme ba dumellana le yena ho mo fa tjhelete. 6A utlwisisa, a ba a batla monyetla wa ho ba neela yena letshwele le le siyo.

Ho lokisetswa Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Jwale ha fihla letsatsi la bohobe bo sa lomoswang, leo konyana ya Paseka e neng eka kgona e hlajwe ka lona. 8Jesu a roma Petrose le Johanne, a re: “Eyang, le re lokisetse Paseka, hore re tle re e je.”

9Ba re ho yena: “O rata ha re e lokisetsa kae?”

10A re ho bona: “Bonang, ha le kena motseng le tla kgahlana le motho ya jereng nkgo ya metsi; mo lateleng ho ya tlung eo a kenang ho yona. 11Le re ho monga ntlo: ‘Moruti o re ho wena: Kamore e kae, eo nka jelang Paseka ho yona mmoho le barutuwa ba ka?’ 12Motho eo o tla le bontsha kamore e kahodimo, e kgolo, e nang le thepa. Le lokisetse Paseka hona teng.”

13Ba ya, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse, mme ba lokisetsa Paseka.

Selallo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-36; 1 Bakr. 11:23-25)

14Nako ha e fihlile, Jesu a qala ho ja le baapostola ba hae. 15A re ho bona: “Ke lakaditse haholo ho ja Paseka ena le lona, ke eso hlokofatswe, 16hobane ke a le bolella hore ha nka ke ka e ja ho fihlela e phethahatswa Mmusong wa Modimo.”

17A nka senwelo, a leboha, a re: “Se nkeng, mme le se sielane, 18hobane ke a le bolella, ho tloha jwale ha nka ke ka hlola ke enwa se tswang tholwaneng ya morara ho fihlela Mmuso wa Modimo o etla.”

19A nka bohobe, a leboha, a bo ngwatha, a ba nea bona, a re: “Hona ke mmele wa ka o fanwang ka baka la lona; etsang hona hore le tle le nkgopole.”

20Ha ba se ba jele, a etsa jwalo le ka senwelo, a re: “Senwelo sena ke selekane se setjha se tiisitsweng ka madi a ka, a tshollelwang lona.Jer. 31:31-34
21Empa bonang, ya nkekang o na le nna mona tafoleng.Pes. 41:10
22Ruri Mora Motho o ikela ho ya kamoo ho rerilweng kateng; leha ho le jwalo, ho madimabe motho ya mo ekang.” 23Ba qala ho botsana hore na ekaba ke ofe ho bona ya tla etsa hona.

Kgang ka boholo

24Kgang ya eba teng hara bona, ya hore na ke ofe ho bona ya ka nkwang e le e moholo.Mat. 18:1
Mar. 9:34
Luka 9:46
25Empa Jesu a re ho bona: “Mahosi a ditjhaba a a di busa, mme ba nang le matla hodima tsona ba bitswa bababalli. 26Empa ho lona ho se be jwalo; e moholo hara lona a mpe a be jwaloka e monyenyane, mme ya tsamaisang a be jwaloka ya sebeletsang.Mat. 20:25-27
Mar. 10:42-44
Mat. 23:11
Mar. 9:35
27Ana e moholo ke ofe: Na ke ya jang kapa ya fepang? Na hase ya jang? Hara lona, nna ke jwaloka ya fepang.Joh. 13:12-15
28Lona le ba ileng ba ema le nna ha ke ne ke lekwa. 29Jwalokaha Ntate a nkgethetse Mmuso, le nna ke le kgethela wona, 30hore le je, le nwe tafoleng ya ka Mmusong wa ka. Le tla dula diteroneng le ahlole meloko e leshome le metso e mmedi ya Iseraele.”Mat. 9:28

Jesu o bolela tatolo ya Petrose

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31“Simone, Simone, bona, Satane o le kopile hore a le hlokole jwaloka koro, 32empa ke o rapeletse hore o se ke wa fellwa ke tumelo. Jwale wena, ha o se o bakile, o matlafatse bana beno.”

33Simone a re ho yena: “Morena, ke itokiseditse ho ya le wena tjhankaneng le lefung.”

34Empa Jesu a re: “Petrose, ke a o bolella hore kajeno, pele mokoko o lla, o tla be o se o ntatotse hararo, o re ha o ntsebe.”

Sepatjhe, mokotla, sabole

35Jesu a re ho bona: “Ha ke ne ke le romile le se na sepatjhe, mokotla, le meqathatso, na le ile la haellwa ke letho?”

Ba re: “Le letho.”Mat. 10:9,10
Mar. 6:8,9
Luka 9:3
10:4

36A re ho bona: “Empa jwale, ya nang le sepatjhe a se nke, le wona mokotla ka mokgwa o jwalo. Ya hlokang sabole a rekise seaparo sa hae, a e reke. 37Ke a le bolella hore se ngotsweng, se reng: ‘O baleletswe le baetsadibe’, eka kgona se phethahale ho nna, hobane se ngotsweng ka nna se tla phethahala.”Esa. 53:12

38Yaba ba re: “Morena, bona, disabole tse pedi ke tsena.”

A re ho bona: “Ho lekane.”

Jesu o rapela a le Thabeng ya Mehlwaare

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39Jesu a tswa, a ya Thabeng ya Mehlwaare ka tlwaelo ya hae, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 40Yare ha a fihla sebakeng seo, a re ho bona: “Rapelang, hore le se kene molekong.” 41A sutha pela bona, sebaka se ka bang kaa ka sa lejwe ha le betswa, mme a kgumama, a rapela, 42a re: “Ntate, ha o rata, ako tlose senwelo sena ho nna; feela ho etswe thato ya hao, e seng ya ka.” 43Lengeloi la hlaha ho yena le etswa lehodimong, la mo matlafatsa. 44Ha a le ditlallong tsa lefu a rapela ka ho fetisisa, mme mofufutso wa hae wa eba jwaloka marothodi a madi a rothelang fatshe.

45Ha a rapetse a ya ho barutuwa, a ba fumana ba kgalehile ke maswabi, 46mme a re ho bona: “Le robaletseng? Tsohang le rapele, hore le se kene molekong.”

Jesu o a ekwa, mme o a tshwarwa

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47Yare Jesu a sa bua, ha hlaha letshwele, mme e mong wa ba leshome le metso e mmedi ya bitswang Judase, o ne a le eteletse pele. Yaba o atamela ho Jesu, hore a mo ake. 48Jesu a re ho yena: “Judase, na o ka eka Mora Motho ka kako na?”

49Yare ha ba potapotileng Jesu ba bona se tla etsahala, ba re: “Morena, re ba hlathe ka sabole?” 50Yaba e mong wa bona o se a hlatha mohlanka wa Moprista e Moholo, a mo poma tsebe ya letsoho le letona.

51Jesu a re: “Tlohelang, ho lekane!” Yaba o ama tsebe ya hae, o a mo fodisa.

52Jwale Jesu a re ho baprista ba baholo le balaodi ba Tempele ba tlileng ho mo tshwara: “Na ebe ke senokwane ha le tlile ka disabole le dikoto tjee? 53Ke ne ke ntse ke ena le lona ka matsatsi wohle ka Tempeleng, ha le a ka la ntshwara! Empa nako ena ke ya lona le ya Matla a Lefifi.”Luka 19:47
21:37

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:57,58,69-75; Mar. 14:53,54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Yare hoba ba mo tshware, ba mo isa ha Moprista e Moholo. Petrose a latela a le sebakana. 55Ha ba se ba besitse mollo hara lebala, mme ba dutse hammoho, Petrose a dula hara bona. 56Lekgabunyane le leng ha le mmona a dutse mollong, la mo tadimisisa, la re: “Le enwa o ne a ena le yena.”

57Empa a latola, a re: “Hela mosadi, ha ke mo tsebe!”

58Ho se hokae e mong a mmona, a re: “Le wena o wa bona.”

Petrose a re: “He, monna, ha ke yena!”

59Ha ho fetile nako e ka bang hora, e mong hape a tiisa, a re: “Kannete le enwa o ne a ena le yena, etswe ke Mogalelea.”

60Empa Petrose a re: “Hela, monna, ha ke tsebe seo o se bolelang.” Hanghang, a sa bua, mokoko wa lla. 61Yaba Morena o a reteleha, o tadima Petrose, mme Petrose a hopola polelo ya Morena, kamoo a ileng a re ho yena kateng: “Kajeno, pele mokoko o lla, o tla be o se o ntatotse hararo.” 62A tswela kantle a lla habohloko.

Jesu o a songwa, o a otlwa

(Mat. 26:67,68; Mar. 14:65)

63Banna ba tshwereng Jesu ba mo soma, ba mo otla. 64Ba ne ba mo kgurumetsa sefahleho, ba mmotsa, ba re: “Porofeta! Ke mang ya o otlileng?” 65Ba mmuela le tse ding tse ngata ka ho mo nyefola.

Jesu o iswa kgotla

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ha bo sele, lekgotla la baholo ba setjhaba la phutheha, le baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao. Ba tlisa Jesu kgotleng la bona, 67ba re: “Haeba o le Kreste, re bolelle.”

A re ho bona: “Ha nka le bolella, ha le ka ke la ntumela, 68mme ha nka le botsa, ha le ka ke la nkaraba. 69Empa ho tloha jwale, Mora Motho o tla dula ka letsohong le letona la Modimo ya matla wohle.”Pes. 110:1

70Jwale bohle ba re: “Ha ho le jwalo, na o Mora wa Modimo?”

Yena a re ho bona: “Le a bolela, ke yena.”

71Ba re: “Re sa hloka bopaki ba eng? Re ikutlwetse molomong wa hae.”

23

Jesu o iswa ho Pilato

(Mat. 27:1,2,11-14; Mar. 15:1-5; Joh. 18:28-38)

231Yaba lekgotla lohle le a ema, mme le mo isa ho Pilato. 2La qala ho mo qosa, la re: “Re fumane monna enwa a kgelosa setjhaba sa rona, a thibela ha ho ntshetswa Sesare lekgetho, mme a ipolela hore ke Kreste, Kgosi.”

3Pilato a mmotsa, a re: “Na o kgosi ya Bajuda?”

A mo araba, a re: “Wena o rialo.”

4Pilato a re ho baprista ba baholo le ho matshwele: “Ha ke fumane molato ho motho enwa.”

5Empa bona ba pheella, ba re: “O hlohleletsa setjhaba ka ho ruta Judea yohle, ho tloha Galelea ho fihlela kwano.”

Jesu kapela Heroda

6Yare Pilato ha a utlwa, a botsa hore na motho eo ke Mogalelea na. 7Ha a se a tsebile hore o pusong ya Heroda, a mo romela ho Heroda, kaha le yena a ne a le Jerusalema matsatsing ao.

8Jwale Heroda a thaba haholo ha a bona Jesu, hobane e ne e le kgale a lakatsa ho mmona. O ne a utlwile tsa hae, mme a tshepile ho bona mohlolo o etswang ke yena. 9Yaba Heroda o mmotsa potso tse ngata, empa Jesu a se ke a mo araba. 10Baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba ne ba eme ba mo qosa ka matla. 11Yare hoba Heroda le bahlabani ba hae ba mo nyedise, ba mo some, ba mo apesa seaparo se mahadihadi, mme Heroda a mo kgutlisetsa ho Pilato. 12Ka lona letsatsi leo Heroda le Pilato ya eba metswalle, athe pele e ne e le dira.

Jesu o ahlolelwa lefu

(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; Joh. 18:38 — 19:16)

13Jwale Pilato a bitsa baprista ba baholo, le babusi, le batho, 14a re ho bona: “Le tlisitse monna enwa ho nna e le ya kgelosang batho, empa bonang, nna, ha ke mmotsisisa moo le leng teng, ha ke a fumana molato ho yena ka tseo le mo qosang ka tsona. 15Le Heroda ha a ya o fumana, hobane o mo kgutliseditse ho rona. Ha ho letho leo a le entseng le ka lokelang lefu. 16Ka baka leo, ke tla mo shapa, ke nto mo lokolla.” 17Jwale o ne a tlameha ho ba lokollela motho a le mong ka mokete o mong le o mong wa Paseka.

18Empa bohle ba howa hammoho, ba re: “Bolaya enwa, o re lokollele Barabase!” 19Barabase eo o ne a hlahletswe tjhankaneng ka baka la moferefere o ileng wa eba teng hara motse le ka baka la polao.

20Pilato a bua le bona hape, a rata ho lokolla Jesu. 21Empa ba howa, ba re: “Mo thakgise, mo thakgise!”

22A re ho bona kgetlo la boraro: “Hobaneng? O entse bobe bofe? Ha ke a fumana letho ho yena le ka lokelang lefu; ka baka leo, ke tla mo shapa, ke nto mo lokolla.”

23Empa ba pheella ho howa ka mantswe a phahameng, ba kopa hore a thakgiswe; yaba mehoo ya bona e a mo hlola. 24Pilato a ahlola ka hore kopo ya bona e phethwe. 25A lokolla eo ba neng ba mo kopa, ya neng a hlahletswe tjhankaneng ka baka la moferefere le polao, a ba neela Jesu ho etsa borata ka yena.

Jesu o a thakgiswa

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Joh. 19:17-27)

26Ha ba ntse ba qhoba Jesu, ba tshwara motho e mong wa Sirene, ya bitswang Simone, ya neng a etswa naheng, ba mo jarisa sefapano, a latela Jesu. 27Jesu a latelwa ke letshwelehadi la batho, le basadi ba neng ba mo hlomohetse, ba mo llela. 28Jesu a retelehela ho bona, a re: “Baradi ba Jerusalema, se nteleleng; iteleleng, le llele le bana ba lona, 29hobane bonang, matsatsi a ya tla, ao ka wona ho tla thwe: ‘Ho lehlohonolo dinyopa, le popelo tse sa kang tsa tswala, le matswele a sa kang a anyesa.’ 30Ke moo ba tla qala ho re ho dithaba:

“ ‘Re weleng hodimo!’

“le ho maralla:

“ ‘Re kwaheleng!’Hos. 10:8
Tshen. 6:16

31“Ha e le moo ba etsa tsena sefateng se metsi, ho tla etsahalang ho se omeletseng?”

32Ba bang ba babedi, bao e neng e le disenyi, ba iswa ho ya bolawa le yena. 33Ha ba fihlile sebakeng se bitswang Lehata, ba mo thakgisa teng le disenyi tseo, se seng ka ho letona, se seng ka ho le letshehadi. 34Jesu a re: “Ntate, ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang.” Jwale ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho.Pes. 22:19
Esa. 53:12

35Batho ba ne ba eme ba tadimile. Le babusi ba ne ba mo phoqa, ba re: “O pholositse ba bang; haeba e le Kreste, mokgethwa wa Modimo, a ipholose!”Pes. 22:7,8

36Le bahlabani ba mo soma; ba atamela, ba mo fa asene,Pes. 69:22
37mme ba re: “Ha o le kgosi ya Bajuda, ipholose he!”

38Kahodimo ho yena ho ne ho ena le lengolo le reng: enwa ke kgosi ya bajuda.

39Se seng sa disenyi tse fanyehilweng se ne se mo nyefola, se re: “Na ha o Kreste na? Ipholose, le rona o re pholose!”

40Empa se seng sa araba, sa se kgalemela, sa re: “Na wena ha o tshabe Modimo, empa le le kahlolong e tshwanang? 41Rona re hlile re ahlotswe ka toka, hobane re amohela moputso wa diketso tsa rona; athe yena ha a ka a etsa letho le sa lokang.”

42Sa ba sa re: “Jesu, ako nkgopole ha o etla ka matla a hao a borena.”

43A re ho sona: “Ruri ke a o bolella, kajeno o tla ba le nna paradeising.”

Lefu la Jesu

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Joh. 19:28-30)

44E ne e ka ba hora ya leshome le metso e mmedi motsheare, ha lefifi le aparela naha yohle ho fihlela ka hora ya boraro motsheare wa mantsiboya, 45letsatsi le ntse le fifetse; yaba lesira la Tempele le taboha ka lehare.Phal. 26:31-33
46Jesu a meketsa ka lentswe le phahameng, a re: “Ntate, ke bea moya wa ka matsohong a hao.” Hoba a rialo, a neela moya.Pes. 31:6

47Yare ha molaodi wa lebotho la ba lekgolo a bona se etsahetseng, a tlotlisa Modimo, a re: “Kannete motho enwa o ne a lokile.” 48Matshwele wohle a neng a phuthehetse ho tla bona, hoba a bone se etsahetseng, a kgutla a swabile haholo. 49Empa metswalle yohle ya Jesu, le basadi ba neng ba mo latetse ho tloha Galelea, ba ne ba eme sebakana, mme ba bona ketsahalo tsena.Luka 8:2,3

Kepelo ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50Ho ne ho ena le monna ya bitswang Josefa, monna ya molemo, ya lokileng, mme e le setho sa lekgotla. 51E ne e le wa Arimathea motse wa Bajuda, mme o ne a lebeletse Mmuso wa Modimo. Feela yena o ne a sa dumellana le lekgotla le diketso tsa lona. 52Monna eo a ya ho Pilato, a kopa setopo sa Jesu, 53a se fanyolla, a nto se phuthela ka lesela, a se bea ka lebitleng le betlilweng lefikeng, leo ho neng ho eso ka ho epelwa motho ho lona. 54E ne e le letsatsi la tlhekelo, mme e ne e se e tla ba Sabatha.

55Basadi ba neng ba tlile le Jesu ba etswa Galelea, ba latela Josefa, ba bona lebitla le kamoo setopo sa hae se beilweng kateng. 56Ba kgutla, ba lokisa dinoko tse monko o monate le setlolo, mme ba phomola ka Sabatha ho ya ka Molao.Phal. 20:10
Dipo. 5:14