Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mat. 26:1-5,14-16; Mar. 14:1,2,10,11; Joh. 11:45-53)

221Mokete wa bohobe bo sa lomoswang, o bitswang Paseka, o ne o atametse.Phal. 20:1-26
2Kaha baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao ba ne ba tshaba batho, ba batla leqheka la ho bolaya Jesu. 3Yaba Satane o kena ka ho Judase ya bitswang Isekariota, eo e neng e le e mong wa ba leshome le metso e mmedi. 4A ya buisana le baprista ba baholo le balaodi ba Tempele kamoo a ka ba neelang yena kateng. 5Ba thaba, mme ba dumellana le yena ho mo fa tjhelete. 6A utlwisisa, a ba a batla monyetla wa ho ba neela yena letshwele le le siyo.

Ho lokisetswa Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Jwale ha fihla letsatsi la bohobe bo sa lomoswang, leo konyana ya Paseka e neng eka kgona e hlajwe ka lona. 8Jesu a roma Petrose le Johanne, a re: “Eyang, le re lokisetse Paseka, hore re tle re e je.”

9Ba re ho yena: “O rata ha re e lokisetsa kae?”

10A re ho bona: “Bonang, ha le kena motseng le tla kgahlana le motho ya jereng nkgo ya metsi; mo lateleng ho ya tlung eo a kenang ho yona. 11Le re ho monga ntlo: ‘Moruti o re ho wena: Kamore e kae, eo nka jelang Paseka ho yona mmoho le barutuwa ba ka?’ 12Motho eo o tla le bontsha kamore e kahodimo, e kgolo, e nang le thepa. Le lokisetse Paseka hona teng.”

13Ba ya, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse, mme ba lokisetsa Paseka.

Selallo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-36; 1 Bakr. 11:23-25)

14Nako ha e fihlile, Jesu a qala ho ja le baapostola ba hae. 15A re ho bona: “Ke lakaditse haholo ho ja Paseka ena le lona, ke eso hlokofatswe, 16hobane ke a le bolella hore ha nka ke ka e ja ho fihlela e phethahatswa Mmusong wa Modimo.”

17A nka senwelo, a leboha, a re: “Se nkeng, mme le se sielane, 18hobane ke a le bolella, ho tloha jwale ha nka ke ka hlola ke enwa se tswang tholwaneng ya morara ho fihlela Mmuso wa Modimo o etla.”

19A nka bohobe, a leboha, a bo ngwatha, a ba nea bona, a re: “Hona ke mmele wa ka o fanwang ka baka la lona; etsang hona hore le tle le nkgopole.”

20Ha ba se ba jele, a etsa jwalo le ka senwelo, a re: “Senwelo sena ke selekane se setjha se tiisitsweng ka madi a ka, a tshollelwang lona.Jer. 31:31-34
21Empa bonang, ya nkekang o na le nna mona tafoleng.Pes. 41:10
22Ruri Mora Motho o ikela ho ya kamoo ho rerilweng kateng; leha ho le jwalo, ho madimabe motho ya mo ekang.” 23Ba qala ho botsana hore na ekaba ke ofe ho bona ya tla etsa hona.

Kgang ka boholo

24Kgang ya eba teng hara bona, ya hore na ke ofe ho bona ya ka nkwang e le e moholo.Mat. 18:1
Mar. 9:34
Luka 9:46
25Empa Jesu a re ho bona: “Mahosi a ditjhaba a a di busa, mme ba nang le matla hodima tsona ba bitswa bababalli. 26Empa ho lona ho se be jwalo; e moholo hara lona a mpe a be jwaloka e monyenyane, mme ya tsamaisang a be jwaloka ya sebeletsang.Mat. 20:25-27
Mar. 10:42-44
Mat. 23:11
Mar. 9:35
27Ana e moholo ke ofe: Na ke ya jang kapa ya fepang? Na hase ya jang? Hara lona, nna ke jwaloka ya fepang.Joh. 13:12-15
28Lona le ba ileng ba ema le nna ha ke ne ke lekwa. 29Jwalokaha Ntate a nkgethetse Mmuso, le nna ke le kgethela wona, 30hore le je, le nwe tafoleng ya ka Mmusong wa ka. Le tla dula diteroneng le ahlole meloko e leshome le metso e mmedi ya Iseraele.”Mat. 9:28

Jesu o bolela tatolo ya Petrose

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31“Simone, Simone, bona, Satane o le kopile hore a le hlokole jwaloka koro, 32empa ke o rapeletse hore o se ke wa fellwa ke tumelo. Jwale wena, ha o se o bakile, o matlafatse bana beno.”

33Simone a re ho yena: “Morena, ke itokiseditse ho ya le wena tjhankaneng le lefung.”

34Empa Jesu a re: “Petrose, ke a o bolella hore kajeno, pele mokoko o lla, o tla be o se o ntatotse hararo, o re ha o ntsebe.”

Sepatjhe, mokotla, sabole

35Jesu a re ho bona: “Ha ke ne ke le romile le se na sepatjhe, mokotla, le meqathatso, na le ile la haellwa ke letho?”

Ba re: “Le letho.”Mat. 10:9,10
Mar. 6:8,9
Luka 9:3
10:4

36A re ho bona: “Empa jwale, ya nang le sepatjhe a se nke, le wona mokotla ka mokgwa o jwalo. Ya hlokang sabole a rekise seaparo sa hae, a e reke. 37Ke a le bolella hore se ngotsweng, se reng: ‘O baleletswe le baetsadibe’, eka kgona se phethahale ho nna, hobane se ngotsweng ka nna se tla phethahala.”Esa. 53:12

38Yaba ba re: “Morena, bona, disabole tse pedi ke tsena.”

A re ho bona: “Ho lekane.”

Jesu o rapela a le Thabeng ya Mehlwaare

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39Jesu a tswa, a ya Thabeng ya Mehlwaare ka tlwaelo ya hae, mme barutuwa ba hae ba mo latela. 40Yare ha a fihla sebakeng seo, a re ho bona: “Rapelang, hore le se kene molekong.” 41A sutha pela bona, sebaka se ka bang kaa ka sa lejwe ha le betswa, mme a kgumama, a rapela, 42a re: “Ntate, ha o rata, ako tlose senwelo sena ho nna; feela ho etswe thato ya hao, e seng ya ka.” 43Lengeloi la hlaha ho yena le etswa lehodimong, la mo matlafatsa. 44Ha a le ditlallong tsa lefu a rapela ka ho fetisisa, mme mofufutso wa hae wa eba jwaloka marothodi a madi a rothelang fatshe.

45Ha a rapetse a ya ho barutuwa, a ba fumana ba kgalehile ke maswabi, 46mme a re ho bona: “Le robaletseng? Tsohang le rapele, hore le se kene molekong.”

Jesu o a ekwa, mme o a tshwarwa

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47Yare Jesu a sa bua, ha hlaha letshwele, mme e mong wa ba leshome le metso e mmedi ya bitswang Judase, o ne a le eteletse pele. Yaba o atamela ho Jesu, hore a mo ake. 48Jesu a re ho yena: “Judase, na o ka eka Mora Motho ka kako na?”

49Yare ha ba potapotileng Jesu ba bona se tla etsahala, ba re: “Morena, re ba hlathe ka sabole?” 50Yaba e mong wa bona o se a hlatha mohlanka wa Moprista e Moholo, a mo poma tsebe ya letsoho le letona.

51Jesu a re: “Tlohelang, ho lekane!” Yaba o ama tsebe ya hae, o a mo fodisa.

52Jwale Jesu a re ho baprista ba baholo le balaodi ba Tempele ba tlileng ho mo tshwara: “Na ebe ke senokwane ha le tlile ka disabole le dikoto tjee? 53Ke ne ke ntse ke ena le lona ka matsatsi wohle ka Tempeleng, ha le a ka la ntshwara! Empa nako ena ke ya lona le ya Matla a Lefifi.”Luka 19:47
21:37

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:57,58,69-75; Mar. 14:53,54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Yare hoba ba mo tshware, ba mo isa ha Moprista e Moholo. Petrose a latela a le sebakana. 55Ha ba se ba besitse mollo hara lebala, mme ba dutse hammoho, Petrose a dula hara bona. 56Lekgabunyane le leng ha le mmona a dutse mollong, la mo tadimisisa, la re: “Le enwa o ne a ena le yena.”

57Empa a latola, a re: “Hela mosadi, ha ke mo tsebe!”

58Ho se hokae e mong a mmona, a re: “Le wena o wa bona.”

Petrose a re: “He, monna, ha ke yena!”

59Ha ho fetile nako e ka bang hora, e mong hape a tiisa, a re: “Kannete le enwa o ne a ena le yena, etswe ke Mogalelea.”

60Empa Petrose a re: “Hela, monna, ha ke tsebe seo o se bolelang.” Hanghang, a sa bua, mokoko wa lla. 61Yaba Morena o a reteleha, o tadima Petrose, mme Petrose a hopola polelo ya Morena, kamoo a ileng a re ho yena kateng: “Kajeno, pele mokoko o lla, o tla be o se o ntatotse hararo.” 62A tswela kantle a lla habohloko.

Jesu o a songwa, o a otlwa

(Mat. 26:67,68; Mar. 14:65)

63Banna ba tshwereng Jesu ba mo soma, ba mo otla. 64Ba ne ba mo kgurumetsa sefahleho, ba mmotsa, ba re: “Porofeta! Ke mang ya o otlileng?” 65Ba mmuela le tse ding tse ngata ka ho mo nyefola.

Jesu o iswa kgotla

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ha bo sele, lekgotla la baholo ba setjhaba la phutheha, le baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao. Ba tlisa Jesu kgotleng la bona, 67ba re: “Haeba o le Kreste, re bolelle.”

A re ho bona: “Ha nka le bolella, ha le ka ke la ntumela, 68mme ha nka le botsa, ha le ka ke la nkaraba. 69Empa ho tloha jwale, Mora Motho o tla dula ka letsohong le letona la Modimo ya matla wohle.”Pes. 110:1

70Jwale bohle ba re: “Ha ho le jwalo, na o Mora wa Modimo?”

Yena a re ho bona: “Le a bolela, ke yena.”

71Ba re: “Re sa hloka bopaki ba eng? Re ikutlwetse molomong wa hae.”