Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Jesu le Sakiya

191Jesu a fihla a phunyeletsa motse wa Jeriko. 2Ho ne ho ena le monna ya bitswang Sakiya, eo e neng e le hlooho ya balekgetho, e bile e le morui. 3A rata ho bona hore na Jesu ke mang, empa a sitwa ka baka la letshwele, hobane o ne a le mokgutshwanyane. 4A mathela pele, a hlwella sefateng sa feiye e hlaha, hore a tle a mmone, kaha a ne a tla feta ka tsela eo.

5Ha Jesu a fihla sebakeng seo, a lelalla sefateng, a re ho yena: “Sakiya, phakisa o theohe, hobane eka kgona ke hlole tlung ya hao kajeno.” 6A phakisa a theoha, mme a mo amohela ka thabo.

7Yare ha ba bona hoo, ba korotla bohle, ba re: “O fapohetse ha monna wa moetsadibe.”

8Sakiya a ema, a re ho Morena: “Bona, Morena, maruo a ka ke a arolela mafutsana ka lehare, mme eo ke mo amohileng ho hong ka mano ke mmuseletsa hona hane.”

9Yaba Jesu o re: “Kajeno lelapa lena le fumane pholoho, kaha le yena e le mora wa Aborahama, 10hobane Mora Motho o tlile ho batla le ho pholosa ba lahlehileng.”Mat. 18:11

Setshwantsho sa dimina tse leshome

(Mat. 25:14-30)

11Yare ba sa mametse tsena, Jesu a eketsa a bolela setshwantsho, hobane a ne a atametse Jerusalema, mme ba ne ba hopola hore Mmuso wa Modimo o se o tla hlaha kapelepele. 12Yaba o re: “Monna e mong wa leloko la borena o ne a ye lefatsheng le hole ho ya newa borena, a nto kgutla. 13Hoba a bitse ba leshome ba bahlanka ba hae, a nea e mong le e mong wa bona mina, a nto re ho bona: ‘Hwebang ka tsona, ho fihlela ke kgutla.’

14“Empa kaha baahi ba naha ya hae ba ne ba mo hloile, ba mo sadisa baromuwa morao, ba re: ‘Ha re rate ha eo a rena hodima rona.’

15“Eitse ha a kgutla, e se e le kgosi, a laela hore bahlanka bane bao a ba neileng tjhelete ba bitsetswe ho yena, hore a tle a tsebe hore na ba fumane phaello e kae ka ho hweba.

16“Ha tla wa pele, a re: ‘Morena, mina ya hao e tswetse dimina tse leshome.’

17“A re ho yena: ‘O entse hantle, mohlanka ya kgabane, hobane o ile wa tshepahala nthong e nyenyane, busa metse e leshome.’

18“Ha tla wa bobedi, a re: ‘Morena, mina ya hao e tswetse dimina tse hlano.’

19“Ho eo a re: ‘Wena okamela metse e mehlano.’

20“Empa e mong a tla, a re: ‘Morena, bona, mina ya hao, eo ke neng ke e phuthetse leseleng, ke e patile, ke ena. 21Ke o tshabile, hobane o motho ya thata: o nka seo o sa kang wa se bea, mme o kotula seo o sa kang wa se jala.’

22“A re ho yena: ‘Ke tla o ahlola ka tsa molomo wa hao, mohlanka towe ya kgopo! O tsebile hore ke motho ya thata, ya nkang seo ke sa kang ka se bea, ya kotulang seo ke sa kang ka se jala! 23Ke hobaneng ha o sa ka wa bea tjhelete ya ka bankeng? Ha ke kgutla nka be ke ile ka e ntsha hammoho le phaello!’

24“A nto re ho ba emeng haufi: ‘Mo amoheng mina eo, le e nee ya nang le dimina tse leshome!’

25“Ba re ho yena: ‘Morena, o se a ena le dimina tse leshome!’

26“Ke a le bolella hore ho tla newa e mong le e mong ya nang le letho, empa ya se nang letho, le seo a nang le sona o tla se amohuwa.Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luka 8:18
27Empa dira tsena tsa ka, tse sa kang tsa rata ha ke rena hodima tsona, di tliseng kwano, le di bolaele kapela ka.”Mat. 25:14-30

Jesu o kena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Hoba a bolele tsena, a ba etella pele, a nyolohela Jerusalema. 29Eitse ha a atamela Bethefage le Bethania, pela thaba e bitswang Thaba ya Mehlwaare, a roma ba babedi ba barutuwa, 30a re: “Eyang motseng o kapele ho lona, oo etlare ha le kena ho wona le fumane petsana e holehilweng, e esong ho palangwe ke motho; le e lokolle, le e tlise mona. 31Ha motho a ka le botsa, a re: ‘Le e lokollelang?’ le tla araba tjena: ‘Morena o a e hloka.’ ”

32Jwale ba romilweng ba ya, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse. 33Ha ba ntse ba lokolla petsana, beng ba yona ba re ho bona: “Le lokollelang petsana eo?”

34Ba re: “Morena o a e hloka.”

35Ba tlisa petsana ho Jesu, ba ala diaparo tsa bona hodima yona, ba mo palamisa yona. 36Ha a ntse a tswela pele, batho ba ala diaparo tsa bona ka tseleng.

37Ha a atamela, a le motheong wa Thaba ya Mehlwaare, bongata bohle ba barutuwa ba qala ho rorisa Modimo ka mantswe a phahameng bo thabile, ka baka la diketso tsohle tse matla tseo bo di boneng, 38ba re:

“Ho bokwe Kgosi e tlang

ka lebitso la Morena!

Kgotso e be lehodimong

le tlotla mahodimong

a hodimodimo!”Pes. 118:26

39Yaba ba bang ba Bafarisi ba hara letshwele, ba re ho yena: “Moruti, kgalemela barutuwa ba hao.”

40A araba, a re: “Ke a le bolella, haeba barutuwa bana ba ka kgutsa, majwe a tla howa.”

41Ha a ntse a atamela, a bona motse, a o llela, 42a re: “Hojane le wena o tsebile ka letsatsi lena tse hlahisang kgotso! Empa jwale di siretse mahlo a hao. 43O tla fihlelwa ke matsatsi, ao ka wona dira tsa hao di tla o etsetsa thibella, di o teele hare, di o patise kahohle, 44di o ripitle, wena le bana ba hao ba ho wena, mme di ke ke tsa siya lejwe hodima lejwe le leng, hobane o sa ka wa tseba nako eo Modimo a o etetseng ka yona ho o pholosa.”

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu a kena ka Tempeleng, a qala ho leleka ba rekisang, 46a re ho bona: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla ba ntlo ya thapelo,’

empa lona le e entse

‘lehaha la dinokwane.’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

47O ne a ruta ka Tempeleng ka tsatsi le leng le le leng. Baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baetapele ba setjhaba ba ne ba batla ho mo timetsa,Luka 21:37
48empa ba ne ba sa fumane seo ba ka se etsang, hobane batho bohle ba ne ba mo kgomaretse, ba mo mamela.

20

Kgang hodima matla a Jesu

(Mat. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka le leng la matsatsi ao, Jesu o ne a ruta batho ka Tempeleng, a ba bolella molaetsa o molemo. Baprista ba baholo le Ditsebi tsa Molao le baholo ba tla ho yena, 2ba mmotsa, ba re: “Re bolelle hore na ke ka matla afe o etsang tsena, kapa na ya o neileng matla ana ke mang?”

3A ba araba, a re: “Le nna ke tla le botsa potso, mme le nkarabe: 4Na kolobetso ya Johanne e ne e etswa lehodimong kapa bathong?”

5Ba buisana ba le bang, ba re: “Haeba re ka re: ‘Lehodimong,’ o tla re: ‘Ke ka baka lang le sa kang la mo dumela?’ 6Empa haeba re ka re: ‘Bathong,’ setjhaba sohle se tla re tlepetsa ka majwe, hobane se kgotswe hore Johanne e ne e le moporofeta.”

7Yaba ba araba ka hore ha ba tsebe moo e neng e etswa teng.

8Jesu a re ho bona: “Le nna he, ha ke le bolelle hore na ke etsa tsena ka matla afe.”

Setshwantsho sa tshimo ya morara le balemi

(Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9Jwale Jesu a bolella batho setshwantsho sena: “Motho e mong a na a lema tshimo ya morara, a e etsa seahlolo le balemi, mme a eta nako e telele.Esa. 5:1
10Ka nako ya teng, a roma mohlanka ho balemi, hore ba tle ba mo nee karolo ya ditholwana tsa tshimo, empa balemi ba mo kgakgatha, ba mo kgutlisa a se na letho. 11A boela a roma mohlanka e mong, empa le eo ba mo kgakgatha, ba mo tlontlolla, ba mo kgutlisa a se na letho. 12A eketsa a roma wa boraro, empa le eo ba mo ntsha maqeba, ba mo lahlela kantle.

13“Jwale monga tshimo a re: ‘Ke tla etsa jwang? Ke tla roma mora wa ka eo ke mo ratang; mohlomong yena ba tla mo hlompha.’

14“Empa ha balemi ba mmona, ba buisana ba le bang, ba re: ‘Enwa ke mojalefa; a re mmolayeng, hore lefa e tle e be la rona.’ 15Yaba ba mo lahlela kantle ho tshimo, ba a mmolaya.

“Ekaba monga tshimo o tla ba etsa jwang? 16O tla tla, a timetse balemi bao, tshimo a e nee ba bang.”

Yare ha ba utlwa hoo, ba re: “A ho se be jwalo!”

17A ba tadima, a re: “Sena se ngotsweng ke ho reng:

“ ‘Lejwe le lahlilweng ke dihahi

le fetohile la mantlha?’Pes. 118:22

18“E mong le e mong ya welang hodima lejwe leo o tla tamukana, mme le tla silakanya eo le mo welang hodimo.”

19Ditsebi tsa Molao le baprista ba baholo ba batla ho mo tshwara ka yona nako eo, hobane ba tsebile hore o boletse setshwantsho seo a lekanya bona, empa ba tshaba batho.

Taba ya ho lefa lekgetho

(Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

20Ba disa Jesu ka hloko, mme ba roma dihlwela tse iketsang e ka ke batho ba lokileng, hore di tle di mo tshware ka dipuo, di mo neele mmusisi. 21Tsa mmotsa, tsa re: “Moruti, re a tseba hore seo o se buang le seo o se rutang se nepahetse. Ha o ye ka tshobotsi, empa o ruta tsela ya Modimo ka nnete. 22Na ho a dumelleha hore re ntshetse Sesare lekgetho kapa tjhe?”

23Empa a lemoha bophokojwe ba bona, a re ho bona: 24“Mpontsheng tjhelete ya denare. E na le setshwantsho sa mang le mongolo wa mang?”

Ba re: “Ke tsa Sesare.”

25A re ho bona: “Jwale he, neang Sesare seng sa Sesare le Modimo seng sa Modimo.”

26Ba sitwa ho mo tshwasa ka dipuo pontsheng ya setjhaba, ba makalla karabo ya hae, mme ba kgutsa.

Taba ya tsoho ya bafu

(Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27Jwale ha tla ba bang ba Basaduke, ba latolang tsoho ya bafu, ba mmotsa,Dik. 23:8
28ba re: “Moruti, Moshe o re ngoletse hore: ‘Ha ngwanabo monna a eshwa a ena le mosadi, a se na bana, ngwanabo mofu a kenele mohlolohadi eo, a tswalle ngwanabo bana.’Dipo. 25:5
Tshim. 28:8
29Ho ne ho ena le bara ba motho ba supileng, yaba wa pele o a nyala, mme a shwa a se na bana. 30Wa bobedi, 31le wa boraro, le bona ba mo kenela; ka mokgwa o jwalo, ka bosupa ba bona ba eshwa ba sa siye bana. 32Qetellong le yena mosadi a shwa. 33Ha ho le jwalo, tsohong ya bafu mosadi e tla ba mohatsa ofe ho bona, kaha e bile mohatsa bona ka bosupa ba bona?”

34Jesu a re ho bona: “Bana ba lefatshe ba a nyalana, ba a nyadiswa, 35empa ba nang le tokelo ya ho ba le kabelo tsohong ya bafu mehleng e tlang, bona ha ba nyalane, ha ba nyadiswe. 36Ba ke ke ba hlola ba eshwa hobane ba tshwana le mangeloi. Ke bana ba Modimo hobane ba tsositswe bafung. 37Ha e le hore bafu ba tla tsoha, le Moshe o ne a ngole ditabeng tsa sehlahla se meutlwa, moo a reng: ‘Morena ke Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo.’Phal. 3:2,6
38Modimo hase wa bafu, ke Modimo wa ba phelang, hobane bohle ba phela ka yena.”

39Ditsebi tse ding tsa Molao tsa araba, tsa re: “Moruti, o buile hantle,” 40hobane di ne di ke ke tsa beta pelo ho mmotsa letho.

Kreste ke mora le Morena wa Davida

(Mat. 22:41-46; Mar. 12:35-37)

41Jesu a re ho bona: “Batho ba ka le bolella hore Kreste ke mora wa Davida jwang? 42Bukeng ya Dipesalema Davida ka boyena o re:

“ ‘Morena o itse ho Morena wa ka:

Dula ka letsohong la ka le letona,

43ho fihlela ke bea dira tsa hao

katlasa maoto a hao.’Pes. 110:1

44Ha e le moo Davida a mmitsa

‘Morena,’ ke mora wa hae jwang?”

Jesu o nyatsa Ditsebi tsa Molao

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40; Luka 11:37-54)

45Ha batho bohle ba ntse ba mametse, Jesu a re ho barutuwa ba hae: 46“Hlokomelang Ditsebi tsa Molao tse thabelang ho tsamaya di apere diaparo tse phuphuthang, tse ratang ho dumediswa mabaleng a metse, le ditulo tse hlomphehang matlung a thapelo, le ditulo tse kapele meketeng, 47tse jang matlo a basadi ba bahlolohadi, mme di ntse di etsa dithapelo tse telele ka boikaketsi. Di tla ahlolwa ka ho fetisisa.”

21

Nyehelo ya mosadi wa mohlolohadi

(Mar. 12:41-44)

211Yare ha Jesu a phahamisa mahlo, a bona barui ba nokela dinyehelo tsa bona letloleng la matlotlo. 2A bona le mosadi e mong wa mohlolohadi, ya futsanehileng, a nokela teng tjheletana tse pedi. 3Jesu a re: “Kannete ke a le bolella: Mohlolohadi eo ya futsanehileng o noketse ho feta bohle, 4hobane bao bohle ba noketse dinyehelo ba nkile bonkong, athe yena o noketse seo a se nkileng bohloking, sohle seo a neng a ena le sona, seo a neng a tla phela ka sona.”

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mat. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Yare ha ba bang ba bua ka Tempele, ba re e kgabisitswe ka majwe a matle le ka dinyehelo, Jesu a re: 6“Ha e le tseo le di bonang, ho tla tla matsatsi ao ka wona ho ke keng ha siuwa lejwe hodima lejwe le leng le sa heletswa.”

Dipontsho le ditlhoriso

(Mat. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa, ba re: “Moruti, dintho tsee di tla etsahala neng? Pontsho e tla ba efe ha tseo di se di tla etsahala?”

8A re: “Hlokomelang hore le se ke la tshoha le kgeloswa, hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna,’ ba be ba re: ‘Nako e atametse.’ Le se ke la ba sala morao. 9Ha le utlwa mekgosi ya dintwa le meferefere, le se ke la tshoha, hobane eka kgona tseo di etsahale pele, empa bofelo bo ke ke ba eba teng hanghang.”

10Yaba o re ho bona: “Ditjhaba di tla tsohelana matla, le mebuso e futuhelane. 11Dibakeng tse ding ho tla ba le ditshisinyeho tse kgolo tsa lefatshe, le mafu a sewa, le ditlala, le matshabeho, le dipontsho tse kgolo tse tswang lehodimong.

12“Empa pele ho tseo tsohle ba tla le tshwara, ba le hlorise, ba neelane ka lona matlung a thapelo le ditjhankaneng, ba le ise pela mahosi le babusisi ka baka la lebitso la ka. 13Hona ho tla etsa hore le mpake. 14Ka hona qetelang ka dipelong tsa lona hore ha le na ho itokisetsa boitshireletso ba lona, 15hobane ke tla le nea mantswe le bohlale boo bahanyetsi bohle ba lona ba tla sitwa ho bo hanyetsa le ho bo lwantsha.Luka 12:11,12
16Batswadi ba lona, le bana babo lona, ba tla neelana ka lona, mme ba tla bolaya ba bang ba lona. 17Bohle ba tla le hloya ka baka la lebitso la ka. 18Empa ha ho ka ke ha lahleha leha e le qoba e le nngwe ya moriri hloohong tsa lona. 19Ka tiisetso ya lona le tla ithuela bophelo.”

Jesu o porofeta ho ripitlwa ha Jerusalema

(Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19)

20“Etlare ha le bona Jerusalema e teelwa hare ke mabotho, le tsebe hore ho ripitlwa ha yona ho atametse. 21Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng, ba hara motse ba tswe, mme ba naheng ba se ke ba kena ho wona, 22hobane ke wona matsatsi a phetetso, ho tle ho phethahale tsohle tse ngotsweng.Hos. 9:7
23Matsatsing ao ho tla ba madimabe baimana le batswetse. Tlokotsi e tla ba kgolo lefatsheng, le kgalefo ya Modimo setjhabeng sena. 24Ba tla bolawa ka sabole, ba qhalanyetswe ditjhabeng tsohle e le bathopuwa, mme Jerusalema e tla hatakelwa ke baditjhaba, ho fihlela nako ya bona e fela.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27)

25“Ho tla ba le dipontsho letsatsing, kgweding, le dinaleding. Lefatsheng ditjhaba di tla ba matswalong le tsielehong ka baka la modumo wa lewatle le maqhubu.Esa. 13:10
Esk. 32:7
Joe. 2:31
Tshen. 6:12,13
26Batho ba tla akgeha ke tshabo le tebello ya tse tlang lefatsheng, hobane dinaledi tsa lehodimo di tla tsukutleha.Hag. 2:6,21
27Jwale ba tla bona Mora Motho a etla a le lerung, ka matla le ka tlotla e kgolo.Dan. 7:13
Tshen. 1:7
28E tle ere ha tsena di qala ho etsahala le pashalle, le phahamise dihlooho, hobane topollo ya lona e atametse.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31)

29Jesu a ba bolella setshwantsho, a re: “Tadimang sefate sa feiye le difate tsohle: 30Ha le di bona di fupa, le tseba ka bolona hore lehlabula le se le le haufi. 31Ka mokgwa o jwalo le lona, ha le bona tsena di etsahala, le tsebe hore Mmuso wa Modimo o haufi.

32“Ruri ke a le bolella hore moloko ona ha o ka ke wa fela tsena tsohle di eso etsahale. 33Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka ha a ka ke a fela.”

Kgothaletso ya ho fadimeha

34“Itlhokomeleng, esere mohlomong dipelo tsa lona tsa imelwa ke botlofa le botahwa, le matshwenyeho a bophelo bona, mme letsatsi lela la le tsometsa, 35hobane jwaloka sefi, le tla pitla bohle ba ahileng lefatsheng lohle. 36Fadimehang ke hona, le rapele ka dinako tsohle, hore le tle le be le matla a ho phonyoha tsena tsohle, tse seng di tla etsahala, le a ho ema pela Mora Motho.”

37Jesu o ne a ruta ka Tempeleng motsheare, empa bosiu o ne a etswa, a ya hlola thabeng e bitswang Thaba ya Mehlwaare,Luka 19:47
38mme batho bohle ba ne ba tsohella ho yena Tempeleng ho ya mo mamela.