Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Jesu le Sakiya

191Jesu a fihla a phunyeletsa motse wa Jeriko. 2Ho ne ho ena le monna ya bitswang Sakiya, eo e neng e le hlooho ya balekgetho, e bile e le morui. 3A rata ho bona hore na Jesu ke mang, empa a sitwa ka baka la letshwele, hobane o ne a le mokgutshwanyane. 4A mathela pele, a hlwella sefateng sa feiye e hlaha, hore a tle a mmone, kaha a ne a tla feta ka tsela eo.

5Ha Jesu a fihla sebakeng seo, a lelalla sefateng, a re ho yena: “Sakiya, phakisa o theohe, hobane eka kgona ke hlole tlung ya hao kajeno.” 6A phakisa a theoha, mme a mo amohela ka thabo.

7Yare ha ba bona hoo, ba korotla bohle, ba re: “O fapohetse ha monna wa moetsadibe.”

8Sakiya a ema, a re ho Morena: “Bona, Morena, maruo a ka ke a arolela mafutsana ka lehare, mme eo ke mo amohileng ho hong ka mano ke mmuseletsa hona hane.”

9Yaba Jesu o re: “Kajeno lelapa lena le fumane pholoho, kaha le yena e le mora wa Aborahama, 10hobane Mora Motho o tlile ho batla le ho pholosa ba lahlehileng.”Mat. 18:11

Setshwantsho sa dimina tse leshome

(Mat. 25:14-30)

11Yare ba sa mametse tsena, Jesu a eketsa a bolela setshwantsho, hobane a ne a atametse Jerusalema, mme ba ne ba hopola hore Mmuso wa Modimo o se o tla hlaha kapelepele. 12Yaba o re: “Monna e mong wa leloko la borena o ne a ye lefatsheng le hole ho ya newa borena, a nto kgutla. 13Hoba a bitse ba leshome ba bahlanka ba hae, a nea e mong le e mong wa bona mina, a nto re ho bona: ‘Hwebang ka tsona, ho fihlela ke kgutla.’

14“Empa kaha baahi ba naha ya hae ba ne ba mo hloile, ba mo sadisa baromuwa morao, ba re: ‘Ha re rate ha eo a rena hodima rona.’

15“Eitse ha a kgutla, e se e le kgosi, a laela hore bahlanka bane bao a ba neileng tjhelete ba bitsetswe ho yena, hore a tle a tsebe hore na ba fumane phaello e kae ka ho hweba.

16“Ha tla wa pele, a re: ‘Morena, mina ya hao e tswetse dimina tse leshome.’

17“A re ho yena: ‘O entse hantle, mohlanka ya kgabane, hobane o ile wa tshepahala nthong e nyenyane, busa metse e leshome.’

18“Ha tla wa bobedi, a re: ‘Morena, mina ya hao e tswetse dimina tse hlano.’

19“Ho eo a re: ‘Wena okamela metse e mehlano.’

20“Empa e mong a tla, a re: ‘Morena, bona, mina ya hao, eo ke neng ke e phuthetse leseleng, ke e patile, ke ena. 21Ke o tshabile, hobane o motho ya thata: o nka seo o sa kang wa se bea, mme o kotula seo o sa kang wa se jala.’

22“A re ho yena: ‘Ke tla o ahlola ka tsa molomo wa hao, mohlanka towe ya kgopo! O tsebile hore ke motho ya thata, ya nkang seo ke sa kang ka se bea, ya kotulang seo ke sa kang ka se jala! 23Ke hobaneng ha o sa ka wa bea tjhelete ya ka bankeng? Ha ke kgutla nka be ke ile ka e ntsha hammoho le phaello!’

24“A nto re ho ba emeng haufi: ‘Mo amoheng mina eo, le e nee ya nang le dimina tse leshome!’

25“Ba re ho yena: ‘Morena, o se a ena le dimina tse leshome!’

26“Ke a le bolella hore ho tla newa e mong le e mong ya nang le letho, empa ya se nang letho, le seo a nang le sona o tla se amohuwa.Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luka 8:18
27Empa dira tsena tsa ka, tse sa kang tsa rata ha ke rena hodima tsona, di tliseng kwano, le di bolaele kapela ka.”Mat. 25:14-30

Jesu o kena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Hoba a bolele tsena, a ba etella pele, a nyolohela Jerusalema. 29Eitse ha a atamela Bethefage le Bethania, pela thaba e bitswang Thaba ya Mehlwaare, a roma ba babedi ba barutuwa, 30a re: “Eyang motseng o kapele ho lona, oo etlare ha le kena ho wona le fumane petsana e holehilweng, e esong ho palangwe ke motho; le e lokolle, le e tlise mona. 31Ha motho a ka le botsa, a re: ‘Le e lokollelang?’ le tla araba tjena: ‘Morena o a e hloka.’ ”

32Jwale ba romilweng ba ya, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse. 33Ha ba ntse ba lokolla petsana, beng ba yona ba re ho bona: “Le lokollelang petsana eo?”

34Ba re: “Morena o a e hloka.”

35Ba tlisa petsana ho Jesu, ba ala diaparo tsa bona hodima yona, ba mo palamisa yona. 36Ha a ntse a tswela pele, batho ba ala diaparo tsa bona ka tseleng.

37Ha a atamela, a le motheong wa Thaba ya Mehlwaare, bongata bohle ba barutuwa ba qala ho rorisa Modimo ka mantswe a phahameng bo thabile, ka baka la diketso tsohle tse matla tseo bo di boneng, 38ba re:

“Ho bokwe Kgosi e tlang

ka lebitso la Morena!

Kgotso e be lehodimong

le tlotla mahodimong

a hodimodimo!”Pes. 118:26

39Yaba ba bang ba Bafarisi ba hara letshwele, ba re ho yena: “Moruti, kgalemela barutuwa ba hao.”

40A araba, a re: “Ke a le bolella, haeba barutuwa bana ba ka kgutsa, majwe a tla howa.”

41Ha a ntse a atamela, a bona motse, a o llela, 42a re: “Hojane le wena o tsebile ka letsatsi lena tse hlahisang kgotso! Empa jwale di siretse mahlo a hao. 43O tla fihlelwa ke matsatsi, ao ka wona dira tsa hao di tla o etsetsa thibella, di o teele hare, di o patise kahohle, 44di o ripitle, wena le bana ba hao ba ho wena, mme di ke ke tsa siya lejwe hodima lejwe le leng, hobane o sa ka wa tseba nako eo Modimo a o etetseng ka yona ho o pholosa.”

Jesu o hlwekisa Tempele

(Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu a kena ka Tempeleng, a qala ho leleka ba rekisang, 46a re ho bona: “Ho ngotswe, ho thwe:

“ ‘Ntlo ya ka e tla ba ntlo ya thapelo,’

empa lona le e entse

‘lehaha la dinokwane.’ ”Esa. 56:7
Jer. 7:11

47O ne a ruta ka Tempeleng ka tsatsi le leng le le leng. Baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, le baetapele ba setjhaba ba ne ba batla ho mo timetsa,Luka 21:37
48empa ba ne ba sa fumane seo ba ka se etsang, hobane batho bohle ba ne ba mo kgomaretse, ba mo mamela.