Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Setshwantsho sa mookamedi wa ntlo ya sa tshepahaleng

161Jesu a boela a re ho barutuwa: “Ho ne ho ena le morui ya nang le mookamedi wa ntlo, mme eo a qoswa ho yena, ha thwe o hafa maruo a monga hae. 2A mmitsa, a re ho yena: ‘Ke utlwa dife ka wena? Neelana ka tsa bookamedi ba hao, hobane ha o ka ke wa hlola o eba mookamedi.’

3“Jwale mookamedi a re ka ho yena: ‘Ke tla etsang, ha e le moo monga ka a nkamoha bookamedi? Ha ke na matla a ho sebetsa ka thata, le teng ke dihlong ho kopa. 4Ke tseba seo ke tla se etsa, hore batho ba tle ba nkamohele ha bona ha ke se ke ntshitswe bookameding.’

5“A bitsa ba nang le molato ho monga hae ka bomong, a re ho wa pele: ‘O na le molato o mokae ho monga ka?’

6“Eo a re: ‘Ke ditekanyo tse lekgolo tsa ole.’

“A re ho yena: ‘Nka lengolo la hao la molato, o ngole kapelepele mashome a mahlano.’

7“A ntano re ho e mong: ‘Wena molato wa hao o mokae?’

“Eo a re: ‘Ke ditekanyo tse lekgolo tsa koro.’

“A re ho yena: ‘Nka lengolo la hao la molato, o ngole mashome a robedi.’

8“Monga hae a rorisa mookamedi eo ya sa tshepahaleng, kaha a sebeditse ka masene, hobane bana ba lefatshe, molokong wa bona, ba masene ho feta bana ba lesedi.

9“Nna ke a le bolella: Iketsetseng metswalle ka leruo le sa lokang, hore e tle ere ha le fela, ba le amohele meahong e sa feleng. 10Ya tshepahalang tabeng e nyenyane o tshepahala le ho e kgolo, mme ya sa tshepahaleng tabeng e nyenyane ha a tshepahale le ho e kgolo. 11Ha e le moo le sa ka la tshepahala leruong le sa lokang, ke mang ya tla le tshepela la sebele? 12Ha le bile le sa ka la tshepahala ho seo e leng sa e mong, ke mang ya tla le nea seo e leng sa lona?

13“Ha ho mohlanka ya ka tsebang ho sebeletsa marena a mabedi, hobane o tla hloya e mong, a rate e mong; kapa o tla kgomarela e mong, a nyedise e mong. Le ke ke la sebeletsa Modimo le Leruo.”Mat. 6:24

Molao le Mmuso wa Modimo

(Mat. 5:18,31,32; 11:12,13; 19:9; Mar. 10:11,12)

14Jwale Bafarisi, ba neng ba rata tjhelete, ba utlwa tseo tsohle, mme ba mo soma. 15Jesu a re ho bona: “Lona le iketsa ba lokileng mahlong a batho, empa Modimo o tseba dipelo tsa lona, hobane ho tlotlehang mahlong a batho ke manyala ho Modimo.

16“Ho bile le Molao le Baporofeta ho fihlela ho Johanne; ho tloha mohlang oo molaetsa o molemo wa Mmuso wa Modimo o a bolelwa, mme e mong le e mong o o kena ka dikgoka.Mat. 11:12,13
17Ho bonolo hore lehodimo le lefatshe di fele, ho ena le hore letshwaonyana leha le ka ba leng la Molao le hloke matla.Mat. 5:18

18“E mong le e mong ya hlalang mosadi wa hae, a nyala e mong, o a feba, mme ya nyalang mosadi ya hladilweng ke monna e mong, o a feba.”Mat. 5:32
1 Bakr. 7:10,11

Morui le Lasaro

19“Ho ne ho ena le monna e mong wa morui, ya neng a apara diaparo tse perese, tse ntlehadi, a ithabisa ka ho etsa mekete ka tsatsi le leng le le leng. 20Mofutsana e mong ya bitswang Lasaro o ne a beilwe mathuleng a ntlo ya morui eo, a tletse diso. 21O ne a lakatsa ho iphepa ka tse wang tafoleng ya morui. Le dintja di ne di etla di nyeka diso tsa hae.

22“Jwale ha etsahala hore mofutsana a shwe, mme mangeloi a mo nkele sefubeng sa Aborahama. Le morui a shwa, mme a patwa. 23Ha a phahamisa mahlo a le ditlhokofatsong, Nqalong ya Bafu, a bona Aborahama a le hole, Lasaro a le sefubeng sa hae. 24Yena a howa, a re: ‘Ntate Aborahama, ako nkutlwele bohloko! Roma Lasaro, hore a qopetse ntlha ya monwana wa hae metsing, a phodise leleme la ka, hobane mollo ona o tjhesa habohloko!’

25“Empa Aborahama a re: ‘Ngwana ka, hopola hore tse molemo tsa hao o di amohetse bophelong ba hao; ka mokgwa o jwalo Lasaro o amohetse tse mpe, empa jwale o tshediswa mona, ha wena o hlokofatswa. 26Ntle ho tsena tsohle, kgohlo e kgolo e teng pakeng tsa rona le lona, e le hore ba ratang ho tloha mona ba tshelela ho lona ba sitwe, leha e le ba tlohang moo ba tshelela ho rona.’

27“Empa a re: ‘Ha ho le jwalo ke a o kopa, ntate, hore o mo rome tlung ya ntate, 28hobane ke na le bana beso ba bahlano, a tle a ba laye, esere le bona ba tla sebakeng sena sa tlhokofatso.’

29“Empa Aborahama a re: ‘Ba na le Moshe le Baporofeta; a ba utlwe bona.’

30“A mpa a re: ‘Wee, ntate Aborahama, ha e mong ya tswang bafung a ka ya ho bona, ba tla baka.’

31“Aborahama a re ho yena: ‘Ha ba sa utlwe Moshe le Baporofeta, ha ba ka ke ba kgolwa leha e mong a ka tsoha bafung.’ ”

17

Dipolelo tse ding tsa Jesu

(Mat. 18:6,7,21,22; Mar. 9:42)

171Jesu a re ho barutuwa ba hae: “Hase ho ka etsahalang hore meleko e se ke ya eba teng, empa ho madimabe eo e tlang ka yena. 2Ho ka ba molemo ho yena ha a tlamellwa lelwala molaleng, a dihelwa lewatleng, ho ena le hore a dihele e mong wa ba banyenyane bana sebeng. 3Itlhokomeleng!

“Haeba ngwaneno a o sitelwa, mo kgalemele, mme haeba a baka, mo tshwarele.Mat. 18:15
4Haeba a o sitelwa hasupa ka letsatsi, a boela ho wena hasupa, a re: ‘Ke bakile,’ o mo tshwarele.”

5Baapostola ba re ho Morena: “Re ekeletse tumelo.”

6Morena a re: “Hojane le na le tumelo e kaalo ka tlhaku ya mosetareta, le ne le ka re ho sefate sena sa monokotshwai: ‘Iphothole, o itlhome lewatleng,’ mme se ne se ka le mamela.

7“E ka ba mang ho lona, eo ha a ena le mohlanka ya lemang kapa ya alosang, ha a fihla a etswa naheng, a ka reng ho yena: ‘Tloo kapele, o dule, o je?’ 8Na a ke ke a mpa a re ho yena: ‘Ntokisetse dijo, o itlame letheka, o ntshebeletse ho fihlela ke qeta ho ja le ho nwa, mme kamora tsena, o ka ja, wa nwa?’ 9Na o ye a lebohe mohlanka hobane a entse tseo a di laetsweng na? 10Ka mokgwa oo le lona, ha le entse tsohle tseo le di laetsweng, ereng: ‘Re bahlanka ba se nang thuso, re entse seo re neng re tshwanetse ho se etsa.’ ”

Phodiso ya balepera ba leshome

11Eitse ha Jesu a eya Jerusalema, a feta pakeng tsa Samaria le Galelea. 12Yare ha a kena motseng o mong, a kgahlana le banna ba balepera ba leshome. Ba ema hojana, 13ba howeletsa, ba re: “Jesu, Monghadi, ako re utlwele bohloko!”

14Ha a ba bona a re ho bona: “Eyang, le itlhahise ho baprista.” Ba re ba sa ya, ba fola, ba hlweka.Mee. 14:1-32

15Empa e mong wa bona ha a bona hore o fodile, a kgutla a ntse a tlotlisa Modimo ka lentswe le phahameng, 16a itihela fatshe ka sefahleho maotong a Jesu, a mo leboha. Yena e ne e le Mosamaria.

17Jesu a botsa, a re: “Ha ke re ho fodisitswe ba leshome? Ba robong ba kae? 18Na ha ho ba kgutlileng ho tlotlisa Modimo, haese moditjhaba eo feela na?” 19Yaba o re ho yena: “Ema, o ikele; tumelo ya hao e o fodisitse.”

Ho tla ha Mmuso wa Modimo

(Mat. 24:23-28,37-41)

20Yare ha Jesu a botswa ke Bafarisi hore na Mmuso wa Modimo o tla tla neng, a ba araba, a re: “Mmuso wa Modimo ha o tle ka mokgwa o bonwang; 21hape ho ke be ha thwe: ‘Bonang, o mona, kapa o mane!’ Mmuso wa Modimo o hara lona.”

22A re ho barutuwa: “Ho tla tla matsatsi ao ka wona le tla labalabela ho bona le leng la matsatsi a Mora Motho, empa le ke ke la le bona. 23Ba tla re ho lona: ‘Bonang, o mane!’ kapa: ‘Bonang, o mona!’ Le se ke la ya, leha e le ho ba latela. 24Jwalokaha lehadima le tsekema ho tloha nqa e nngwe tlasa lehodimo, ho ya nqa e nngwe tlasa lehodimo, Mora Motho o tla ba jwalo mohla letsatsi la hae. 25Empa eka kgona a hlokofatswe haholo pele, a be a lahlwe ke moloko ona.

26“Jwalokaha ho ne ho etsahale mehleng ya Nowe, ho tla ba jwalo le matsatsing a Mora Motho:Tshim. 6:5-8
27batho ba ne ba eja, ba enwa, ba nyala, ba nyadisa, ho fihlela letsatsing leo Nowe a kenang ka arekeng ka lona, mme ho etla morallo, o ba timetsa bohle.Tshim. 7:6-24

28“Ka mokgwa wona oo ho ne ho be jwalo mehleng ya Lota: ba ne ba eja, ba enwa, ba reka, ba rekisa, ba lema, ba haha. 29Empa ka letsatsi leo Lota a neng a tswe Sodoma ka lona, mollo le sebabole tsa na, di etswa lehodimong, tsa ba timetsa bohle.Tshim. 18:20
19:25

30“Ho tla ba jwalo ka letsatsi leo Mora Motho a iponahatsang ka lona. 31Ka letsatsi leo, ya tla be a le hodima ntlo, mme thepa ya hae e le ka tlung, a se ke a theoha ho ya e nka, le ya leng masimong a se ke a kgutlela hae.Mat. 24:17,18
Mar. 13:15,16
32Hopolang mosadi wa Lota.Tshim. 19:26
33Mang le mang ya lekang ho ipolokela bophelo ba hae bo tla mo senyehela, empa eo bo mo senyehelang o tla bo pholosa.Mat. 10:39
16:25
Mar. 8:35
Luka 9:24
Joh. 12:25
34Ke a le bolella, ka bosiu boo etlare ba babedi ba le betheng e le nngwe, e mong a nkwe, e mong a siuwe; 35basadi ba babedi ba tla be ba sila hammoho, e mong a nkwe, e mong a siuwe. 36Batho ba babedi ba tla be ba le naheng, e mong o tla nkwa, e mong a siuwe.”

37Ba araba, ba re ho yena: “Hokae, Morena?”

A re ho bona: “Moo sefifi se leng teng, le matlaka a tla bokana teng.”

18

Setshwantsho sa mosadi wa mohlolohadi le moahlodi

181Jwale Jesu a ba bolella setshwantsho sa hore eka kgona ba rapele kamehla, mme ba se ke ba kgathala. 2A re: “Moahlodi ya sa tshabeng Modimo, ya sa reng letho ka motho, o ne a le teng motseng o mong. 3Ho ne ho ena le mosadi wa mohlolohadi motseng oo, mme o ne a ye a tle ho yena, a re: ‘Nkahlolele ho ya ntsekisang.’

4“A hana ka nako e itseng, empa hamorao a inahana, a re: ‘Leha ke sa tshabe Modimo, le motho ke sa re letho ka yena, 5feela kahobane mohlolohadi enwa o a nkgathatsa, ke tla mo ahlolela, esere qetellong a nngamola hlooho ka ho nna a etla.’ ”

6Yaba Morena o re: “Utlwang seo moahlodi ya sa lokang a se bolelang. 7Na Modimo ha a na ho ahlolela bakgethwa ba hae ba mo rapelang motsheare le bosiu? Na o tla ba diehela? 8Ke a le bolella hore o tla ba ahlolela kapelepele. Leha ho le jwalo, na Mora Motho ha a etla, o tla fumana tumelo lefatsheng?”

Setshwantsho sa Mofarisi le molekgetho

9Le ba bang ba neng ba itshepa hore ba lokile, mme ba nyedisa ba bang, Jesu a ba bolella setshwantsho sena, a re: 10“Banna ba babedi ba ile ba nyolohela Tempeleng ho ya rapela, e mong e le Mofarisi, e mong e le molekgetho. 11Mofarisi a ema, a rapella ka pelong, a re: ‘Modimo, ke a o leboha ha ke se jwaloka batho ba bang, bao e leng balotsana, ba sa lokang, difebe, kapa leha e le jwaloka molekgetho enwa. 12Ke itima dijo habedi ka beke; ke ntsha karolo e le nngwe ho ya tsohle tseo ke di fumanang.’

13“Empa molekgetho a ema hojana, a tshaba le ho tadima lehodimong, a itshwabela, a re: ‘Modimo, ako nkgauhele, nna moetsadibe.’

14“Ke a le bolella, enwa o theohetse tlung ya hae a lokafaditswe ho ena le yane, hobane e mong le e mong ya iphahamisang o tla kokobetswa, mme ya ikokobetsang o tla phahamiswa.”Mat. 23:12
Luka 14:11

Jesu o hlohonolofatsa masea

(Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16)

15Jwale batho ba tlisa le masea ho Jesu hore a tle a a ame, empa ha barutuwa ba bona hoo, ba ba kgalemela. 16Empa Jesu a a bitsa, a re: “Lesang bana ba tle ho nna, le se ke la ba thibela, hobane Mmuso wa Modimo ke wa ba jwaloka bona. 17Ruri ke a le bolella, mang le mang ya sa amoheleng Mmuso wa Modimo jwaloka ngwana, ha a ka ke a kena ho wona.”

Mmusi wa morui

(Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31)

18Mmusi e mong a botsa Jesu, a re: “Moruti ya molemo, nka etsa eng hore ke tle ke rue bophelo bo sa feleng?”

19Jesu a re ho yena: “O mpitsetsang ya molemo? Ha ho ya molemo haese a le mong, e leng Modimo. 20O tseba ditaelo tse reng: ‘O se ke wa feba; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa etseletsa motho e mong; hlompha ntatao le mmao.’ ”Phal. 20:12-16
Dipo. 5:16-20

21A re: “Tsena tsohle ke di bolokile ho tloha botjheng ba ka.”

22Yare ha Jesu a utlwa hoo, a re ho yena: “O sa haellwa ke ntho e le nngwe: Rekisa tsohle tseo o nang le tsona, o abele mafutsana, mme o tla ba le letlotlo lehodimong, jwale o tle, o ntatele.”

23Empa ha a utlwa tsena, a swaba haholo, hobane o ne a ruile haholo.

24Eitse ha Jesu a bona hore o swabile haholo, a re: “Ho thata hakaakang ho barui ho kena Mmusong wa Modimo! 25Ho bonolo hore kamele e tswe lesobeng la nale, ho ena le hore morui a kene Mmusong wa Modimo.”

26Ba utlwileng ba re: “Ke mang he, ya ka pholoswang?”

27Jesu a re: “Tse sitang batho ha di site Modimo.”

28Yaba Petrose o re: “Bona, rona re tlohetse ding tsa rona, ra o latele.”

29Jesu a re ho bona: “Ruri ke a le bolella hore ha ho le ya mong ya tlohetseng ntlo, kapa mosadi, kapa bana babo, kapa batswadi, kapa bana, ka baka la Mmuso wa Modimo, 30eo nakong ena a ke keng a buseletswa haholo, mme mehleng e tlang a amohela bophelo bo sa feleng.”

Jesu o bua ka lefu la hae le tsoho ya hae kgetlo la boraro

(Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34)

31Hoba Jesu a nkele ba leshome le metso e mmedi kathoko, a re ho bona: “Bonang, re nyolohela Jerusalema, mme tsohle tse ngotsweng ke baporofeta ka Mora Motho, di tla phethahala, 32hobane o tla neelwa baditjhaba, a songwe, a etswe hampe, a tshwelwe ka mathe; 33hoba ba mo shape, ba tla mmolaya, mme ka letsatsi la boraro o tla tsoha.”

34Empa ha ba a ka ba utlwisisa letho la ditaba tsena; polelo ena e ne e ba siretse, ba sa utlwisise se bolelwang.

Phodiso ya mokopi wa sefofu haufi le Jeriko

(Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52)

35Eitse ha Jesu a atamela Jeriko, sefofu se seng sa be se dutse pela tsela, se kopa. 36Yare ha se utlwa letshwele le feta, sa botsa hore na ekaba hoo keng. 37Ba se bolella hore Jesu wa Nasaretha o a feta.

38Yaba se a howa, se re: “Jesu, mora Davida, nkgauhele!”

39Ba tsamayang kapele ba se kgalemela hore se thole, empa sona sa eketsa ho howa haholo, sa re: “Mora Davida, nkgauhele!”

40Jesu a ema, a laela hore se tliswe ho yena. Yare hoba se atamele, a se botsa, a re: 41“O rata ha ke o etsetsa eng?”

Sa re: “Morena, nke ke boele ke bone!”

42Jesu a re ho sona: “Boela o bone! Tumelo ya hao e o fodisitse.” 43Hanghang sa boela sa bona, mme sa latela Jesu se ntse se tlotlisa Modimo. Batho bohle, ha ba bona hoo, ba rorisa Modimo.