Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Phodiso ya monna ya nang le seema

141Eitse ha Jesu a ile dijong tlung ya e mong wa batsamaisi ba Bafarisi ka Sabatha, ba mo disa. 2Pela hae ho ne ho ena le monna e mong ya kgotsheng seema. 3Jesu a bua, a re ho Ditsebi tsa Molao le Bafarisi: “Na ho a dumellwa hore ho phekolwe ka Sabatha, kapa tjhe?” 4Ba kgutsa. Yaba o a mo nka, o a mo fodisa, mme a mo lokolla.

5A re ho bona: “Na e ka ba mang ho lona, eo ekareng ha ho wetse mora wa hae kapa pholo ya hae sedibeng, a ke keng a ntsha mora kapa pholo kapele ka tsatsi la Sabatha?”Mat. 12:11
6Ba sitwa ho arabela ditaba tsena.

Thuto ho bamemuwa le momemi

7Jwale Jesu a bolella bamemuwa setshwantsho, ha a lemoha kamoo ba kgethang tulo tse kapele kateng, a re ho bona: 8“Ha o memilwe ke motho moketeng wa lenyalo, o se ke wa dula ditulong tse kapele, esebe e mong ya o fetang ka ho hlompheha le yena o memilwe, 9ebe ya le memileng o a tla, o re ho wena: ‘Suthela monna enwa sebaka,’ ebe moo o qalang ho ya dula ka dihlong tulong tse kamorao. 10Empa ha o memilwe, eya o dule ditulong tse kamorao, hore ha ya o memileng a etla, a tle a re ho wena: ‘Motswalle, fetela ditulong tse kapele!’ ebe moo o fumanang hlompho mahlong a ba dutseng le wena,Mae. 25:6,7
11hobane e mong le e mong ya iphahamisang o tla kokobetswa, athe ya ikokobetsang o tla phahamiswa.”Mat. 23:12
Luka 18:14

12Yaba Jesu o re le ho ya mo memileng: “Ha o etsa mokete wa dijo tsa motsheare kapa tsa mantsiboya, o se ke wa mema metswalle ya hao, leha e le bana beno, leha e le bang ka wena, leha e le barui bao o ahisaneng le bona, esere le bona ba boela ba o mema, kgalapa tsa buseletsana. 13Empa ha o etsa mokete, mema mafutsana, le dihole, le diritsa, le difofu, 14mme o tla ba lehlohonolo, hobane ba ke ke ba o buseletsa. O tla buseletswa mohla tsoho ya ba lokileng.”

Setshwantsho sa mokete o moholo

(Mat. 22:1-10)

15Yare ha e mong wa ba memilweng hammoho a utlwa ditaba tseo, a re ho yena: “Ho lehlohonolo ya tla ba moketeng wa dijo Mmusong wa Modimo!”

16Jesu a re ho yena: “Motho e mong o ile a etsa mokete o moholo wa dijo tsa mantsiboya, mme a mema ba bangata. 17A roma mohlanka wa hae ka nako ya mokete ho ya re ho bamemuwa: ‘Tloong, tsohle di lokisitswe.’

18“Yaba bohle ba itatola ka bomong ka ho tshwana. Wa pele a re ho yena: ‘Ke rekile setsha, mme ke tlamehile ho ya se bona. Ke a o kopa, o ntatolele.’

19“E mong a re: ‘Ke rekile dipholo tse lekanang joko tse hlano, mme ke sa ya di leka. Ke a o kopa, o ntatolele.’

20“E mong hape a re: ‘Ke tswa nyala mosadi, mme nke ke ka tla ke hona.’

21“Mohlanka a kgutla, a tsebisa monga hae ditaba tseo. Ya eba moo monga ntlo a halefang, a re ho mohlanka wa hae: ‘Phakisa o tswele ditseleng le ditselaneng tsa motse, o tlise kwano mafutsana, le dihole, le difofu, le diritsa.’

22“Mohlanka a re: ‘Monghadi, ke phethile taelo ya hao, feela ho sa na le sebaka.’

23“Monga mohlanka a re ho yena: ‘Tswela ditseleng le meterong, o ba qophelle ba kene, hore ntlo ya ka e tle e tlale, 24hobane ke a o bolella hore ha ho le ya mong wa banna bane ba neng ba memilwe ya tla latswa dijo tsa ka.’ ”

Bothata ba ho ba morutuwa

(Mat. 10:37,38)

25Matshwelehadi a ne a tsamaya le Jesu, yaba o a reteleha, o re ho wona: 26“Ha mang kapa mang a etla ho nna, mme a sa hloye ntatae, le mmae, le mosadi, le bana, le bana babo, le kgaitsedie, le bona bophelo ba hae, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.Mat. 10:35
27Mang kapa mang ya sa nkeng sefapano sa hae, a ntshala morao, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.Mat. 10:38
16:24
Mar. 8:34
Luka 9:23

28“Ke mang ho lona, eo ereng ha a rata ho haha tora, a sa keng a dule pele ho etsa dikgakanyo tsa ditshenyehelo, ho bona hore o na le seo a ka e qetang ka sona? 29Esere mohlomong ha a se a theile motheo, mme a hloka matla a ho e phetha, bohle ba bonang ba qala ho mo soma, 30ba re: ‘Monna enwa o qadile ho haha, empa o sitilwe ho qeta!’

31“Kapa kgosi ke efe, eo ereng ha e ya thulana le kgosi e nngwe ntweng, e sa duleng pele ho imamella hore na ka bahlabani ba kete tse leshome e ka ba le matla a ho kgahlanyetsa e e futuhelang e ena le ba kete tse mashome a mabedi na? 32Ho seng jwalo, ere eo e sa le hole, e romele maqosa ho phaphatha kgotso. 33Ka mokgwa o jwalo, e mong le e mong ho lona, ya sa teleng maruo a hae wohle, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.”

Letswai le tapileng

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Efela letswai le molemo, empa ha letswai le tapa, le ka tswaifatswa kang? 35Ha le sa na thuso bakeng sa mobu, leha e le bakeng sa moitedi. Le lahlelwa kantle.

“Ya nang le ditsebe ho utlwa a utlwe!”

15

Setshwantsho sa nku e lahlehileng

(Mat. 18:12-14)

151Jwale balekgetho le baetsadibe kaofela ba atamela ho mamela Jesu. 2Bafarisi le Ditsebi tsa Molao ba korotla, ba re: “Monna enwa o amohela baetsadibe, mme o ja le bona!”Luka 5:29,30

3Yaba o ba bolella setshwantsho, o re: 4“Ke ofe hara lona ya nang le dinku tse lekgolo, eo ekareng ha a lahlehetswe ke e nngwe ya tsona, a ke keng a siya tse mashome a robong a metso e robong naheng, a yo batla e lahlehileng, ho fihlela a e fumana? 5Ha a e fumane, a e jare a thabile, 6mme ha a fihla hae a bitse metswalle ya hae le ba ahisaneng le yena, a re ho bona: ‘Thabang le nna, hobane ke fumane nku ya ka e neng e lahlehile!’ 7Ke a le bolella hore ka baka la moetsadibe a le mong ya bakang, thabo e jwalo e tla ba teng lehodimong, e fetang e bang teng ka baka la ba lokileng ba mashome a robong a metso e robong ba sa hlokeng pako.”

Setshwantsho sa tjhelete e lahlehileng

8“Kapa ke ofe mosadi ya nang le didrakema tse leshome, eo ekareng ha a ka lahlehelwa ke drakema e le nngwe, a ke keng a hotetsa lebone, a fiela ntlo, a batla ka tlhokomelo, ho fihlela a e fumana? 9Ha a e fumane, a bitse metswalle ya hae le ba ahisaneng le yena, a re: ‘Thabang le nna, hobane ke fumane drakema e neng e ntahlehetse!’ 10Ke a le bolella hore, ka baka la moetsadibe a le mong ya bakang, thabo e jwalo e teng hara mangeloi a Modimo.”

Setshwantsho sa mora ya lahlehileng

11Jesu a re: “Monna e mong o ne a ena le bara ba babedi. 12E monyenyane a re ho ntatae: ‘Ntate, mphe karolo ya leruo eo e leng ya ka.’ A ba arolela leruo la hae.

13“Kamora matsatsi a se makae, mora e monyenyane a bokella tsohle, a fallela lefatsheng le hole, mme teng a hafa leruo la hae ka ho phela habohlaswa. 14Yare hoba a hafe tsohle, ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo, mme a qala ho hloka. 15A tholwa ke e mong wa baahi ba lefatshe leo, mme eo a mo romela naheng ho ya alosa dikolobe. 16O ne a bile a lakatsa ho ja ditholwana tsa difate tse jewang ke dikolobe, empa ho se ya mo fang.

17“Eitse hoba a ikelellwe, a re: ‘Bahiruwa ba bangata hakaakang ba ntate ba jang ba be ba di shebe feela, empa nna mona ke bolawa ke tlala. 18Ke tla tsamaya, ke ye ho ntate, ke re ho yena: Ntate, ke sitetswe lehodimo le wena: 19Ha ke sa lokela ho bitswa mora wa hao; ako nketse e mong wa bahiruwa ba hao.’ 20A tsamaya, a ya ho ntatae.

“Yare a sa le hole ntatae a mmona, a mo utlwela bohloko, a matha, a mo kopa ka molala, a mo aka.

21“Mora a re ho yena: ‘Ntate, ke sitetswe lehodimo le wena: Ha ke sa lokela ho bitswa mora wa hao.’

22“Empa ntatae a re ho bahlanka ba hae: ‘Phakisang le tlise seaparo se setlesetle, le mo apesa sona, le mo rwese lesale monwaneng, le meqathatso maotong. 23Hape le tlise namane e nontshitsweng, le e hlabe, re je, mme re keteke, 24kahobane mora enwa wa ka o ne a shwele, empa o boetse o a phela; o ne a lahlehile, jwale o fumanwe.’ Yaba ba qala ho keteka.

25“Mora wa hae e moholo o ne a le naheng. Ha a kgutla, mme a se a atametse ntlo, a utlwa diletsa le motjeko. 26A bitsa e mong wa bahlanka, a mmotsa, a re: ‘Ho etswang moo?’

27“Eo a re ho yena: ‘Moena hao o fihlile, mme ntatao o mo hlabetse namane e nontshitsweng, kahobane a boetse a mo fumane a sa phela hantle.’

28“A halefa, a hana ho kena. Ntatae a tswa, a mo rapela. 29Empa a araba, a re ho ntatae: ‘Bona, ke o sebeleditse dilemo tse kanakana, ke bile ke eso ka ke tlola le taelo ya hao, feela ha o eso nnee le potsanyane, hore nke ke keteke le metswalle ya ka, 30empa ere ha ho fihla enwa mora wa hao, ya jeleng leruo la hao le diotswa, o mo hlabela namane e nontshitsweng!’

31“Ntatae a re ho yena: ‘Ngwana ka, wena o na le nna kamehla, mme tsohle tsa ka ke tsa hao. 32Ho a lokela hore re keteke, re thabe, kahobane ngwana enwa weno o ne a shwele, empa o boetse o a phela; o ne a lahlehile, jwale o fumanwe.’ ”

16

Setshwantsho sa mookamedi wa ntlo ya sa tshepahaleng

161Jesu a boela a re ho barutuwa: “Ho ne ho ena le morui ya nang le mookamedi wa ntlo, mme eo a qoswa ho yena, ha thwe o hafa maruo a monga hae. 2A mmitsa, a re ho yena: ‘Ke utlwa dife ka wena? Neelana ka tsa bookamedi ba hao, hobane ha o ka ke wa hlola o eba mookamedi.’

3“Jwale mookamedi a re ka ho yena: ‘Ke tla etsang, ha e le moo monga ka a nkamoha bookamedi? Ha ke na matla a ho sebetsa ka thata, le teng ke dihlong ho kopa. 4Ke tseba seo ke tla se etsa, hore batho ba tle ba nkamohele ha bona ha ke se ke ntshitswe bookameding.’

5“A bitsa ba nang le molato ho monga hae ka bomong, a re ho wa pele: ‘O na le molato o mokae ho monga ka?’

6“Eo a re: ‘Ke ditekanyo tse lekgolo tsa ole.’

“A re ho yena: ‘Nka lengolo la hao la molato, o ngole kapelepele mashome a mahlano.’

7“A ntano re ho e mong: ‘Wena molato wa hao o mokae?’

“Eo a re: ‘Ke ditekanyo tse lekgolo tsa koro.’

“A re ho yena: ‘Nka lengolo la hao la molato, o ngole mashome a robedi.’

8“Monga hae a rorisa mookamedi eo ya sa tshepahaleng, kaha a sebeditse ka masene, hobane bana ba lefatshe, molokong wa bona, ba masene ho feta bana ba lesedi.

9“Nna ke a le bolella: Iketsetseng metswalle ka leruo le sa lokang, hore e tle ere ha le fela, ba le amohele meahong e sa feleng. 10Ya tshepahalang tabeng e nyenyane o tshepahala le ho e kgolo, mme ya sa tshepahaleng tabeng e nyenyane ha a tshepahale le ho e kgolo. 11Ha e le moo le sa ka la tshepahala leruong le sa lokang, ke mang ya tla le tshepela la sebele? 12Ha le bile le sa ka la tshepahala ho seo e leng sa e mong, ke mang ya tla le nea seo e leng sa lona?

13“Ha ho mohlanka ya ka tsebang ho sebeletsa marena a mabedi, hobane o tla hloya e mong, a rate e mong; kapa o tla kgomarela e mong, a nyedise e mong. Le ke ke la sebeletsa Modimo le Leruo.”Mat. 6:24

Molao le Mmuso wa Modimo

(Mat. 5:18,31,32; 11:12,13; 19:9; Mar. 10:11,12)

14Jwale Bafarisi, ba neng ba rata tjhelete, ba utlwa tseo tsohle, mme ba mo soma. 15Jesu a re ho bona: “Lona le iketsa ba lokileng mahlong a batho, empa Modimo o tseba dipelo tsa lona, hobane ho tlotlehang mahlong a batho ke manyala ho Modimo.

16“Ho bile le Molao le Baporofeta ho fihlela ho Johanne; ho tloha mohlang oo molaetsa o molemo wa Mmuso wa Modimo o a bolelwa, mme e mong le e mong o o kena ka dikgoka.Mat. 11:12,13
17Ho bonolo hore lehodimo le lefatshe di fele, ho ena le hore letshwaonyana leha le ka ba leng la Molao le hloke matla.Mat. 5:18

18“E mong le e mong ya hlalang mosadi wa hae, a nyala e mong, o a feba, mme ya nyalang mosadi ya hladilweng ke monna e mong, o a feba.”Mat. 5:32
1 Bakr. 7:10,11

Morui le Lasaro

19“Ho ne ho ena le monna e mong wa morui, ya neng a apara diaparo tse perese, tse ntlehadi, a ithabisa ka ho etsa mekete ka tsatsi le leng le le leng. 20Mofutsana e mong ya bitswang Lasaro o ne a beilwe mathuleng a ntlo ya morui eo, a tletse diso. 21O ne a lakatsa ho iphepa ka tse wang tafoleng ya morui. Le dintja di ne di etla di nyeka diso tsa hae.

22“Jwale ha etsahala hore mofutsana a shwe, mme mangeloi a mo nkele sefubeng sa Aborahama. Le morui a shwa, mme a patwa. 23Ha a phahamisa mahlo a le ditlhokofatsong, Nqalong ya Bafu, a bona Aborahama a le hole, Lasaro a le sefubeng sa hae. 24Yena a howa, a re: ‘Ntate Aborahama, ako nkutlwele bohloko! Roma Lasaro, hore a qopetse ntlha ya monwana wa hae metsing, a phodise leleme la ka, hobane mollo ona o tjhesa habohloko!’

25“Empa Aborahama a re: ‘Ngwana ka, hopola hore tse molemo tsa hao o di amohetse bophelong ba hao; ka mokgwa o jwalo Lasaro o amohetse tse mpe, empa jwale o tshediswa mona, ha wena o hlokofatswa. 26Ntle ho tsena tsohle, kgohlo e kgolo e teng pakeng tsa rona le lona, e le hore ba ratang ho tloha mona ba tshelela ho lona ba sitwe, leha e le ba tlohang moo ba tshelela ho rona.’

27“Empa a re: ‘Ha ho le jwalo ke a o kopa, ntate, hore o mo rome tlung ya ntate, 28hobane ke na le bana beso ba bahlano, a tle a ba laye, esere le bona ba tla sebakeng sena sa tlhokofatso.’

29“Empa Aborahama a re: ‘Ba na le Moshe le Baporofeta; a ba utlwe bona.’

30“A mpa a re: ‘Wee, ntate Aborahama, ha e mong ya tswang bafung a ka ya ho bona, ba tla baka.’

31“Aborahama a re ho yena: ‘Ha ba sa utlwe Moshe le Baporofeta, ha ba ka ke ba kgolwa leha e mong a ka tsoha bafung.’ ”