Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Bakang, esere la timela

131Ka yona nako eo ha fihla ba bang, ba tsebisa Jesu tsa Bagalelea bao Pilato a ileng a tswakanya madi a bona le mahlabelo a bona. 2A ba araba, a re: “Na le nahana hore Bagalelea bana e ne e le baetsadibe ba fetang Bagalelea ba bang bohle, hobane ba hlokofaditswe jwalo? 3Tjhe, empa ke a le bolella, haeba le sa bake, le tla timela jwalo bohle. 4Kapa bale ba leshome le metso e robedi, bao tora e ba wetseng hodimo Silowame, ya ba bolaya, ebe le nahana hore ba ne ba le molato ho feta baahi bohle ba Jerusalema? 5Tjhe, empa ke a le bolella, haeba le sa bake, le tla timela jwalo bohle.”

Setshwantsho sa sefate sa feiye se sa beheng

6Jwale a bolela setshwantsho sena: “Motho e mong o ne a ena le sefate sa feiye se lemilweng tshimong ya hae ya morara, yaba o ya batla ditholwana ho sona, mme a se ke a di fumana. 7A re ho molemi wa morara: ‘Bona, e se e le dilemo tse tharo ke ntse ke etla ke batla ditholwana sefateng sena sa feiye, ke sa di fumane. Se reme! Se otisetsang mobu?’

8“A mo araba, a re: ‘Monghadi, ako se lese le ka selemo sena, seo ka sona ke tla se lemela, ke se tshelle moitedi; 9mohlomong se tla beha ditholwana nakong e tlang, empa ha ho se jwalo, o tla se rema.’ ”

Mosadi ya holofetseng o fodiswa ka Sabatha

10Jesu o ne a ruta ka ho e nngwe ya matlo a thapelo ka Sabatha. 11Ho ne ho ena le mosadi ya bileng le moya o mo holofaditseng ka dilemo tse leshome le metso e robedi; o ne a finahane, a sitwa ho inamoloha ho hang. 12Yare ha Jesu a mmona, a mmitsa, a re ho yena: “Mosadi, o fodisitswe kgolofalong ya hao,” 13a ba a mmea matsoho; yaba mosadi eo o otloloha hanghang, mme a tlotlisa Modimo.

14Mookamedi wa ntlo ya thapelo a bua a halefile, hobane Jesu a ile a fodisa ka Sabatha, a re ho letshwele: “Matsatsi a tsheletse ao eka kgonang ho sebetswe ka wona. Ka baka leo, le no tla fodiswa ka wona, e seng ka letsatsi la Sabatha.”Phal. 20:9,10
Dipo. 5:13,14

15Empa Morena a mo araba, a re: “Baikaketsi ting, na e mong le e mong wa lona ha a ke a lokolla pholo ya hae kapa tonki sejelong ka Sabatha, a e ise ho ya nwa na? 16Mosadi enwa, e leng moradi wa Aborahama, eo Satane a mo tlamileng ka dilemo tse leshome le metso e robedi, na o ne a sa lokele ho lokollwa ditlamong tseo ka letsatsi la Sabatha na?”

17Ha a rialo, bahanyetsi ba hae bohle ba hlajwa ke dihlong, mme letshwele lohle la thabela tsohle tse tlotlehang, tseo a di etsang.

Setshwantsho sa tlhaku ya mosetareta le sa tomoso

(Mat. 13:31-33; Mar. 4:30-32)

18Yaba Jesu o re: “Mmuso wa Modimo o tshwana le eng? Nka o tshwantsha kang? 19O tshwana le tlhaku ya mosetareta,Mosetareta: Ke setlama se ka fihlang boleleleng ba dimethara tse tharo. eo motho a ileng a e nka a e jala serapeng sa hae, ya hola, ya eba sefate, mme dinonyana tse fofang tsa hahela makaleng a sona.”

20Hape a re: “Nka tshwantsha Mmuso wa Modimo kang? 21O tshwana le tomoso eo mosadi a ileng a e nka, a e dubella phofong ya koro e tekanyo tse tharo, ho fihlela hlama kaofela e ba e lomoseha.”

Monyako o patisaneng

(Mat. 7:13,14,21-23)

22Jesu a ya le metse le metsana, a ruta, a le leetong la ho ya Jerusalema. 23Jwale e mong a re ho yena: “Morena, na ba pholoswang ba tla ba mmalwana na?”

A re ho bona: 24“Etsang ka matla ho kena ka monyako o patisaneng, hobane ke a le bolella hore ba bangata ba tla lakatsa ho kena, empa ba tla sitwa. 25Ha monga ntlo a se a ile a ema, a kwala monyako, mme le qala ho ema kantle le ho kokota monyako, le re: ‘Monghadi, ako re bulele;’ o tla le araba, a re: ‘Ha ke tsebe hore na le ba hokae.’

26“Le tla qala ho re: ‘Re kile ra ja, ra nwa le wena, wa ruta ditseleng tsa rona.’ 27O tla le bolella, a re: ‘Ha ke tsebe hore na le ba hokae. Tlohang ho nna, lona bohle ba etsang bokgopo!’Pes. 6:8

28“Teng ho tla ba le seboko le ditsikitlano tsa meno, ha le bona Aborahama, le Isaka, le Jakobo, le baporofeta bohle Mmusong wa Modimo, empa lona le lahlelwa kantle.Mat. 22:13
25:30
29Batho ba tla tswa botjhabela le bophirimela le leboya le borwa, ba be dijong Mmusong wa Modimo.Mat. 8:11,12
30Ke moo ba bang ba ho qetela e tla ba ba pele, le ba bang ba pele e tla ba ba ho qetela.”Mat. 19:30
20:16
Mar. 10:31

Jesu o llela Jerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Ka yona nako eo Bafarisi ba bang ba atamela, ba re ho Jesu: “Tloha mona, o ikele, hobane Heroda o rata ho o bolaya.”

32A re ho bona: “Eyang, le bolelle phokojwe eo, le re: ‘Bona, kajeno ke leleka bademona, mme ke a fodisa, le hosasane ke tla etsa jwalo, empa ka letsatsi la boraro ke tla be ke qetile.’ 33Leha ho le jwalo, eka kgona ke tsamaye kajeno, le hosasane le kamoso, hobane ho ke ke ha etsahala hore moporofeta a bolaelwe kantle ho Jerusalema.

34“Jerusalema, Jerusalema, wena ya bolayang baporofeta, ya tlepetsang ka majwe ba romilweng ho wena, ke hakae ke lakaditseng ho phutha bana ba hao jwalokaha kgoho e alama ditsuonyana tsa yona tlasa mapheo a yona, empa wa ikganela! 35Bonang, ntlo ya lona a sala e le dithako. Ha le ka ke la mpona ho fihlela le re: ‘Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena!’ ”Pes. 118:26
Jer. 12:7
22:5
1 Dikg. 9:7,8

14

Phodiso ya monna ya nang le seema

141Eitse ha Jesu a ile dijong tlung ya e mong wa batsamaisi ba Bafarisi ka Sabatha, ba mo disa. 2Pela hae ho ne ho ena le monna e mong ya kgotsheng seema. 3Jesu a bua, a re ho Ditsebi tsa Molao le Bafarisi: “Na ho a dumellwa hore ho phekolwe ka Sabatha, kapa tjhe?” 4Ba kgutsa. Yaba o a mo nka, o a mo fodisa, mme a mo lokolla.

5A re ho bona: “Na e ka ba mang ho lona, eo ekareng ha ho wetse mora wa hae kapa pholo ya hae sedibeng, a ke keng a ntsha mora kapa pholo kapele ka tsatsi la Sabatha?”Mat. 12:11
6Ba sitwa ho arabela ditaba tsena.

Thuto ho bamemuwa le momemi

7Jwale Jesu a bolella bamemuwa setshwantsho, ha a lemoha kamoo ba kgethang tulo tse kapele kateng, a re ho bona: 8“Ha o memilwe ke motho moketeng wa lenyalo, o se ke wa dula ditulong tse kapele, esebe e mong ya o fetang ka ho hlompheha le yena o memilwe, 9ebe ya le memileng o a tla, o re ho wena: ‘Suthela monna enwa sebaka,’ ebe moo o qalang ho ya dula ka dihlong tulong tse kamorao. 10Empa ha o memilwe, eya o dule ditulong tse kamorao, hore ha ya o memileng a etla, a tle a re ho wena: ‘Motswalle, fetela ditulong tse kapele!’ ebe moo o fumanang hlompho mahlong a ba dutseng le wena,Mae. 25:6,7
11hobane e mong le e mong ya iphahamisang o tla kokobetswa, athe ya ikokobetsang o tla phahamiswa.”Mat. 23:12
Luka 18:14

12Yaba Jesu o re le ho ya mo memileng: “Ha o etsa mokete wa dijo tsa motsheare kapa tsa mantsiboya, o se ke wa mema metswalle ya hao, leha e le bana beno, leha e le bang ka wena, leha e le barui bao o ahisaneng le bona, esere le bona ba boela ba o mema, kgalapa tsa buseletsana. 13Empa ha o etsa mokete, mema mafutsana, le dihole, le diritsa, le difofu, 14mme o tla ba lehlohonolo, hobane ba ke ke ba o buseletsa. O tla buseletswa mohla tsoho ya ba lokileng.”

Setshwantsho sa mokete o moholo

(Mat. 22:1-10)

15Yare ha e mong wa ba memilweng hammoho a utlwa ditaba tseo, a re ho yena: “Ho lehlohonolo ya tla ba moketeng wa dijo Mmusong wa Modimo!”

16Jesu a re ho yena: “Motho e mong o ile a etsa mokete o moholo wa dijo tsa mantsiboya, mme a mema ba bangata. 17A roma mohlanka wa hae ka nako ya mokete ho ya re ho bamemuwa: ‘Tloong, tsohle di lokisitswe.’

18“Yaba bohle ba itatola ka bomong ka ho tshwana. Wa pele a re ho yena: ‘Ke rekile setsha, mme ke tlamehile ho ya se bona. Ke a o kopa, o ntatolele.’

19“E mong a re: ‘Ke rekile dipholo tse lekanang joko tse hlano, mme ke sa ya di leka. Ke a o kopa, o ntatolele.’

20“E mong hape a re: ‘Ke tswa nyala mosadi, mme nke ke ka tla ke hona.’

21“Mohlanka a kgutla, a tsebisa monga hae ditaba tseo. Ya eba moo monga ntlo a halefang, a re ho mohlanka wa hae: ‘Phakisa o tswele ditseleng le ditselaneng tsa motse, o tlise kwano mafutsana, le dihole, le difofu, le diritsa.’

22“Mohlanka a re: ‘Monghadi, ke phethile taelo ya hao, feela ho sa na le sebaka.’

23“Monga mohlanka a re ho yena: ‘Tswela ditseleng le meterong, o ba qophelle ba kene, hore ntlo ya ka e tle e tlale, 24hobane ke a o bolella hore ha ho le ya mong wa banna bane ba neng ba memilwe ya tla latswa dijo tsa ka.’ ”

Bothata ba ho ba morutuwa

(Mat. 10:37,38)

25Matshwelehadi a ne a tsamaya le Jesu, yaba o a reteleha, o re ho wona: 26“Ha mang kapa mang a etla ho nna, mme a sa hloye ntatae, le mmae, le mosadi, le bana, le bana babo, le kgaitsedie, le bona bophelo ba hae, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.Mat. 10:35
27Mang kapa mang ya sa nkeng sefapano sa hae, a ntshala morao, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.Mat. 10:38
16:24
Mar. 8:34
Luka 9:23

28“Ke mang ho lona, eo ereng ha a rata ho haha tora, a sa keng a dule pele ho etsa dikgakanyo tsa ditshenyehelo, ho bona hore o na le seo a ka e qetang ka sona? 29Esere mohlomong ha a se a theile motheo, mme a hloka matla a ho e phetha, bohle ba bonang ba qala ho mo soma, 30ba re: ‘Monna enwa o qadile ho haha, empa o sitilwe ho qeta!’

31“Kapa kgosi ke efe, eo ereng ha e ya thulana le kgosi e nngwe ntweng, e sa duleng pele ho imamella hore na ka bahlabani ba kete tse leshome e ka ba le matla a ho kgahlanyetsa e e futuhelang e ena le ba kete tse mashome a mabedi na? 32Ho seng jwalo, ere eo e sa le hole, e romele maqosa ho phaphatha kgotso. 33Ka mokgwa o jwalo, e mong le e mong ho lona, ya sa teleng maruo a hae wohle, e ke ke ya eba morutuwa wa ka.”

Letswai le tapileng

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Efela letswai le molemo, empa ha letswai le tapa, le ka tswaifatswa kang? 35Ha le sa na thuso bakeng sa mobu, leha e le bakeng sa moitedi. Le lahlelwa kantle.

“Ya nang le ditsebe ho utlwa a utlwe!”

15

Setshwantsho sa nku e lahlehileng

(Mat. 18:12-14)

151Jwale balekgetho le baetsadibe kaofela ba atamela ho mamela Jesu. 2Bafarisi le Ditsebi tsa Molao ba korotla, ba re: “Monna enwa o amohela baetsadibe, mme o ja le bona!”Luka 5:29,30

3Yaba o ba bolella setshwantsho, o re: 4“Ke ofe hara lona ya nang le dinku tse lekgolo, eo ekareng ha a lahlehetswe ke e nngwe ya tsona, a ke keng a siya tse mashome a robong a metso e robong naheng, a yo batla e lahlehileng, ho fihlela a e fumana? 5Ha a e fumane, a e jare a thabile, 6mme ha a fihla hae a bitse metswalle ya hae le ba ahisaneng le yena, a re ho bona: ‘Thabang le nna, hobane ke fumane nku ya ka e neng e lahlehile!’ 7Ke a le bolella hore ka baka la moetsadibe a le mong ya bakang, thabo e jwalo e tla ba teng lehodimong, e fetang e bang teng ka baka la ba lokileng ba mashome a robong a metso e robong ba sa hlokeng pako.”

Setshwantsho sa tjhelete e lahlehileng

8“Kapa ke ofe mosadi ya nang le didrakema tse leshome, eo ekareng ha a ka lahlehelwa ke drakema e le nngwe, a ke keng a hotetsa lebone, a fiela ntlo, a batla ka tlhokomelo, ho fihlela a e fumana? 9Ha a e fumane, a bitse metswalle ya hae le ba ahisaneng le yena, a re: ‘Thabang le nna, hobane ke fumane drakema e neng e ntahlehetse!’ 10Ke a le bolella hore, ka baka la moetsadibe a le mong ya bakang, thabo e jwalo e teng hara mangeloi a Modimo.”

Setshwantsho sa mora ya lahlehileng

11Jesu a re: “Monna e mong o ne a ena le bara ba babedi. 12E monyenyane a re ho ntatae: ‘Ntate, mphe karolo ya leruo eo e leng ya ka.’ A ba arolela leruo la hae.

13“Kamora matsatsi a se makae, mora e monyenyane a bokella tsohle, a fallela lefatsheng le hole, mme teng a hafa leruo la hae ka ho phela habohlaswa. 14Yare hoba a hafe tsohle, ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo, mme a qala ho hloka. 15A tholwa ke e mong wa baahi ba lefatshe leo, mme eo a mo romela naheng ho ya alosa dikolobe. 16O ne a bile a lakatsa ho ja ditholwana tsa difate tse jewang ke dikolobe, empa ho se ya mo fang.

17“Eitse hoba a ikelellwe, a re: ‘Bahiruwa ba bangata hakaakang ba ntate ba jang ba be ba di shebe feela, empa nna mona ke bolawa ke tlala. 18Ke tla tsamaya, ke ye ho ntate, ke re ho yena: Ntate, ke sitetswe lehodimo le wena: 19Ha ke sa lokela ho bitswa mora wa hao; ako nketse e mong wa bahiruwa ba hao.’ 20A tsamaya, a ya ho ntatae.

“Yare a sa le hole ntatae a mmona, a mo utlwela bohloko, a matha, a mo kopa ka molala, a mo aka.

21“Mora a re ho yena: ‘Ntate, ke sitetswe lehodimo le wena: Ha ke sa lokela ho bitswa mora wa hao.’

22“Empa ntatae a re ho bahlanka ba hae: ‘Phakisang le tlise seaparo se setlesetle, le mo apesa sona, le mo rwese lesale monwaneng, le meqathatso maotong. 23Hape le tlise namane e nontshitsweng, le e hlabe, re je, mme re keteke, 24kahobane mora enwa wa ka o ne a shwele, empa o boetse o a phela; o ne a lahlehile, jwale o fumanwe.’ Yaba ba qala ho keteka.

25“Mora wa hae e moholo o ne a le naheng. Ha a kgutla, mme a se a atametse ntlo, a utlwa diletsa le motjeko. 26A bitsa e mong wa bahlanka, a mmotsa, a re: ‘Ho etswang moo?’

27“Eo a re ho yena: ‘Moena hao o fihlile, mme ntatao o mo hlabetse namane e nontshitsweng, kahobane a boetse a mo fumane a sa phela hantle.’

28“A halefa, a hana ho kena. Ntatae a tswa, a mo rapela. 29Empa a araba, a re ho ntatae: ‘Bona, ke o sebeleditse dilemo tse kanakana, ke bile ke eso ka ke tlola le taelo ya hao, feela ha o eso nnee le potsanyane, hore nke ke keteke le metswalle ya ka, 30empa ere ha ho fihla enwa mora wa hao, ya jeleng leruo la hao le diotswa, o mo hlabela namane e nontshitsweng!’

31“Ntatae a re ho yena: ‘Ngwana ka, wena o na le nna kamehla, mme tsohle tsa ka ke tsa hao. 32Ho a lokela hore re keteke, re thabe, kahobane ngwana enwa weno o ne a shwele, empa o boetse o a phela; o ne a lahlehile, jwale o fumanwe.’ ”