Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Thomo ya ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:5-15; Mat. 6:7-13)

91Jesu a bitsa ba leshome le metso e mmedi, a ba nea matla le taolo hodima bademona bohle le matla a ho fodisa malwetse, 2a ba roma ho ya phatlalatsa Mmuso wa Modimo le ho fodisa ba kulang, 3a re ho bona: “Le se ke la nka letho ha le eta, leha e le lere, leha e le mokotlana, leha e le bohobe, leha e le tjhelete, leha e le diaparo tse pedi motho ka mong. 4Tlung efe le efe eo le kenang ho yona, le dule teng, ho fihlela le tloha. 5Ha le etswa motseng oo ba sa le amoheleng ho wona, le hlohlore lerole maotong a lona, e be bopaki bo ba qosang.”Luka 10:4-11
Dik. 13:51
6Hoba ba tlohe, ba ya le metse ba ntse ba bolela molaetsa o molemo, ba fodisa kahohle.

Heroda o a tsieleha

(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)

7Morena Heroda a utlwa tsohle tse etsahalang, mme a tsieleha hobane ba bang ba ne ba re, Johanne o tsositswe bafung, 8ba bang ba re, ho hlahile Elia, ba bang ba re, ho tsohile moporofeta e mong wa ba boholoholo.Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luka 9:19
9Empa Heroda a re: “Johanne ke mo kgaotse hlooho. Jwale enwa ke mang eo ke utlwang ho bolelwa tse jwalo ka yena?” Yaba o batla ho mmona.

Jesu o fepa ba kete tse hlano

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Ha baapostola ba kgutlile, ba phetela Jesu tsohle tseo ba di entseng. A ba nka, ba tloha ba le nnotshi, ba lebisa motseng o bitswang Bethesaida. 11Yare ha matshwele a tseba, a mo latela. Hoba a a amohele, a bua le wona ka Mmuso wa Modimo, a fodisa ba hlokang ho fodiswa.

12Ha letsatsi le qala ho rapama, ba leshome le metso e mmedi ba atamela, ba re ho yena: “Lokolla letshwele, hore batho ba ye metseng le metsaneng e re teetseng hare, ba robaletse teng, mme ba fumane se jewang, hobane mona re nahathothe.”

13A re ho bona: “Ba fepeng e le lona!”

Empa ba re: “Ha re na letho ntle ho dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi feela, haese ha re ka ya rekela batho bana bohle dijo!” 14E ne e le banna ba ka ba bang kete tse hlano.

A re ho barutuwa ba hae: “Ba dudiseng ka dihlopha tsa ba ka bang mashome a mahlano se le seng.” 15Ba etsa jwalo, ba ba dudisa bohle. 16Jesu a nka dinkgwa tse hlano le ditlhapi tse pedi, a lelalla lehodimong, a di hlohonolofatsa, a di ngwatha, a di nea barutuwa ho di abela letshwele. 17Bohle ba eja, ba kgora, mme ha bokellwa diroto tse leshome le metso e mmedi tsa makumane a setseng.

Petrose o bolela hore na Jesu ke mang

(Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29)

18Eitse ha Jesu a ntse a rapela boinotshing, barutuwa ba ena le yena, a ba botsa, a re: “Matshwele a re ke mang?”

19Ba araba, ba re: “Johanne Mokolobetsi; ba bang ba re Elia, empa ba bang ba re moporofeta e mong wa ba boholoholo o tsohile bafung.”Mat. 14:1,2
Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

20A re ho bona: “Empa lona le re ke mang?”

Petrose a araba, a re: “O Kreste wa Modimo.”Joh. 6:68,69

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mat. 16:21-28; Mar. 8:30 — 9:1)

21A ba laya, mme a ba laela ho se bolelle motho hona, 22a re: “Eka kgona Mora Motho a hlokofatswe haholo, a lahlwe ke baholo, le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, mme a bolawe, a nto tsoha bafung ka letsatsi la boraro.”

23Jwale a re ho bohle: “Haeba motho a rata ho ntshala morao, a itele, a jare sefapano sa hae ka tsatsi le leng le le leng, mme a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
24Mang le mang ya ratang ho pholosa bophelo ba hae, bo tla mo lahlehela, empa mang le mang ya tla lahlehlwa ke bophelo ba hae ka baka la ka, o tla bo pholosa.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
25Ebe motho a ka boellwa keng haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a lahlehelwa ke bophelo ba hae, kapa a timela? 26Mang le mang ya tla hlajwa ke dihlong ka baka la ka le dipolelo tsa ka, Mora Motho o tla hlajwa ke dihlong ka baka la hae, ha a etla a le tlotleng ya hae, le ya Ntatae, le ya mangeloi a halalelang. 27Empa kannete ke a le bolella hore ho na le ba bang ba emeng mona, ba ke keng ba latswa lefu, ba eso ka ba bona Mmuso wa Modimo.”

Tshobotsi ya Jesu e a fetoha

(Mat. 17:1-13; Mar. 9:2-13)

28Kamora dipolelo tsena, ha ho fetile matsatsi a ka bang robedi, Jesu a nka Petrose, le Johanne, le Jakobo, a nyolohela thabeng ho ya rapela. 29Ha a ntse a rapela, a fetoha tshobotsi, diaparo tsa hae tsa eba tshweu, tsa benya. 30Bonang, banna ba babedi, bao e neng e le Moshe le Elia, ba ne ba buisana le yena, 31ba iponahatsa tlotleng, ba bua ka lefu la hae leo a seng a tla le shwa Jerusalema. 32Empa Petrose le ba nang le yena ba ne ba imetswe ke boroko; yare ha ba phaphama, ba bona tlotla ya Jesu le banna ba babedi ba emeng le yena. 33Ha ba tloha ho yena, Petrose a re ho Jesu: “Monghadi, ke hantle ha re le mona. A re hlomeng maphephe a mararo, le leng e be la hao, le leng e be la Moshe, le leng e be la Elia,” feela a sa tsebe seo a se bolelang.

34A re a sa rialo, ha tla leru, mme la ba kgurumetsa; ba tshoha ha ba kena lerung. 35Lentswe la tswa lerung, la re: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo kgethileng; mo mameleng!”2 Pet. 1:17,18
Esa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 1:11
Luka 3:22
36Ha lentswe leo le utlwahala, Jesu a fumanwa a se a le mong. Bona ba kgutsa, mme matsatsing ao ba se ke ba tsebisa motho letho la tseo ba di boneng.

Phodiso ya moshanyana ya nang le moya o ditshila

(Mat. 17:14-20; Mar. 9:14-27)

37Ka le hlahlamang ha ba theoha thabeng, letshwelehadi la kgahlanyetsa Jesu. 38Bonang, monna e mong a howa, a re: “Moruti, ke a o kopa hore o tadime mora wa ka, hobane ke yena a le inotshi. 39Moya o ye o mo tshware, a tshohe a se a phasoloha, o mo akgehise, a kgethetse makweba, mme o tlohe ka thata ho yena, o mo teteditse. 40Ke ile ka kopa barutuwa ba hao hore ba o leleke, empa ba hlotswe.”

41Jesu a araba, a re: “A moloko o sa dumeleng, o kgopo! Ke tla ba le lona, ke le mamelle ho fihlela neneng? Tlisa mora wa hao kwano!”

42A re a sa atamela, modemona wa tabanya moshanyana fatshe, wa mo akgehisa. Empa Jesu a kgalemela moya oo o ditshila, a fodisa moshanyana, a mo kgutlisetsa ho ntatae. 43Bohle ba tsota boholo ba Modimo.

Jesu o porofeta lefu la hae hape

(Mat. 17:22,23; Mar. 9:30-32)

Yare ha bohle ba makalla tsohle tseo Jesu a di entseng, a re ho barutuwa ba hae: 44“Lona, mamelang dipolelo tsena ka hloko, hobane Mora Motho o se a tla neelwa matsohong a batho.” 45Empa ba ne ba sa utlwisise polelo eo, e ba siretse hore ba se ke ba e hlalohanya. Ba tshaba ho mmotsa ka tsa polelo eo.

E moholo ke mang?

(Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37)

46Jwale ha hlaha kgang hara bona, ya hore na ekaba e moholo hara bona ke mang.Luka 22:24
47Jesu, ka ho tseba menahano ya pelo tsa bona, a nka ngwana, a mo emisa pela hae, 48a re ho bona: “Mang le mang ya amohelang ngwana enwa lebitsong la ka, o a nkamohela, mme ya nkamohelang o amohela ya nthomileng, hobane ya leng monyenyane hara lona bohle, ke yena e moholo.”Mat. 10:40
Luka 10:16
Joh. 13:20

Ya sa le lwantsheng o eme le lona

(Mar. 9:38-40)

49Johanne a bua, a re: “Monghadi, re bone e mong a leleka bademona ka lebitso la hao, mme ra mo thibela, kahobane a sa o latele jwaloka rona.”

50Jesu a re ho yena: “Le se ke la mo thibela, hobane ya sa le lwantsheng o eme le lona.”

Motse o mong wa Samaria o hana ho amohela Jesu

51Ha nako ya hae ya ho nkelwa lehodimong e atametse, a ikemisetsa ho leba Jerusalema, 52mme a roma baromuwa ho mo etella pele. Ba kena motseng o mong wa Basamaria ho mo lokisetsa. 53Empa ba se ke ba mo amohela, hobane a ne a lebile Jerusalema. 54Yare ha barutuwa ba hae, Jakobo le Johanne, ba bona hoo, ba re: “Morena, na o rata hore re re mollo o theohe lehodimong, o ba fedise?”2 Dikg. 1:9-16
55Empa Jesu a reteleha a ba kgalemela. 56Yaba ba ya motseng osele.

Ba reng ba tla latela Jesu

(Mat. 8:19-22)

57Ha ba le tseleng, e mong a re ho Jesu: “Ke tla o latela hohle moo o ka yang teng.”

58Jesu a re ho yena: “Diphokojwe di na le mesima, dinonyana di na le dihlaha, empa Mora Motho ha a na moo a ka samelang hlooho teng.”

59A re ho e mong: “Ntatele!”

Empa eo a re: “Morena, ako ntumelle ke yo pata ntate pele.”

60Jesu a re ho yena: “Lesa bafu ba pate bafu ba bona, empa wena eya, o phatlalatse Mmuso wa Modimo.”

61E mong hape a re: “Ke tla o latela, Morena; feela ako ntumelle ke yo dumedisa ba lelapa la ka pele.”1 Dikg. 19:20

62Jesu a re ho yena: “Ya beang letsoho mohomeng, empa a hetla tse kamorao, ha a lokele Mmuso wa Modimo.”

10

Thomo ya ba mashome a supileng a metso e mmedi

101Kamora tsena Morena a kgetha ba bang ba mashome a supileng a metso e mmedi, a ba roma ka bobedi ho mo etella pele motseng o mong le o mong le sebakeng se seng le se seng moo a neng a hopotse ho ya teng. 2A re ho bona: “Ruri kotulo e kgolo, empa basebetsi ha ba bakae; ka baka leo, rapelang Monga kotulo hore a romele basebetsi kotulong ya hae.Mat. 9:37,38
3Eyang! Bonang, ke le roma jwaloka dikonyana hara diphiri.Mat. 10:16
4Le se ke la nka sepatjhe, leha e le mokotlana, leha e le meqathatso, mme le se ke la dumedisa motho tseleng.

5“Tlung efe le efe eo le kenang ho yona, le qale ka ho re: ‘Kgotso e be tlung ena!’ 6Haeba ngwana kgotso a le teng moo, kgotso ya lona e tla ba le yena, empa ho seng jwalo, e tla kgutlela ho lona. 7Le dule tlung yona eo, le eja, le enwa le bona seo ba le fang sona, hobane ya sebetsang o lokelwa ke moputso wa hae. Le se ke la ya le matlo.1 Bakr. 9:14
1 Tim. 5:18

8“Motseng ofe le ofe oo le kenang ho wona, mme ba le amohela, le je tse bewang kapela lona, 9le fodise ba kulang ba ho wona, le re ho bona: ‘Mmuso wa Modimo o se o le fihletse!’ 10Empa motseng ofe le ofe oo le kenang ho wona, mme ba sa le amohele, le tswele ditseleng tsa wona, le re: 11‘Le lerole la motse wa lona, le re kgomaretseng maotong, re le hlohlorela lona e le bopaki bo le qosang. Feela le tsebe hona, hore Mmuso wa Modimo o se o fihlile.’Mat. 10:7-14
Mar. 6:8-11
Luka 9:3-5
Dik. 13:51
12Ke a le bolella hore ka letsatsi leo kahlolo ya Sodoma e tla ba bobebe ho feta ya motse oo.”Tshim. 19:24-28
Mat. 11:24
10:15

Bomadimabe ba metse e sa bakeng

(Mat. 11:20-24)

13“O madimabe wena Korasine! O madimabe wena Bethesaida! hobane hoja diketso tse hlollang tse entsweng kahara lona di ne di entswe Tire le Sidone, batho ba teng ba ka be ba bakile kgale, ba apere tse mahwashe, ba dutse moloreng.Esa. 23:1-18
Esk. 26:1-21
Joe. 3:4-8
Amo. 1:9,10
Sak. 9:2-4
14Empa kahlolong, ditaba tsa Tire le Sidone di tla mamelleha ho feta tsa lona. 15Na le wena Kaperenauma,

“ ‘ebe o tla phahamisetswa

lehodimong?

O tla dihelwa tlase lebitleng!’Esa. 14:13-15

16“Ya le utlwang o a nkutlwa, ya le hanang o a nkgana, mme ya nkganang o hana ya nthomileng.”Mat. 10:40
Mar. 9:37
Luka 9:48
Joh. 13:20

Ho kgutla ha ba mashome a supileng a metso e mmedi

17Jwale ba mashome a supileng a metso e mmedi ba kgutla ka thabo, ba re: “Morena, esita le bademona ba ikokobeletsa rona ka baka la lebitso la hao!”

18Jesu a re ho bona: “Ke bone Satane a ewa lehodimong jwaloka lehadima. 19Bonang, ke le neile matla a ho hata dinoha le diphepheng, le a ho hlola matla wohle a sera, mme ha le ka ke la ntshuwa kotsi ke letho.Pes. 91:13
20Leha ho le jwalo le se ke la thabela hobane meya e ditshila e ikokobeletsa lona, empa le thabele hobane mabitso a lona a ngotswe mahodimong.”

Jesu o a nyakalla

(Mat. 11:25-27; 13:16,17)

21Ka yona nako eo, Jesu a nyakalatswa ke Moya o Halalelang, a re: “Ke a o boka, Ntate, Morena wa lehodimo le wa lefatshe, hobane ditaba tsena o di patetse ba bohlale le ba sedi, mme o di senoletse masea. E, Ntate, hobane o kgahlilwe jwalo.

22“Ntate o nneile tsohle, mme ha ho ya tsebang hore na Mora ke mang, haese Ntate; le hore na Ntate ke mang, haese Mora, le eo Mora a ratang ho mo senolela yena.”Joh. 3:35
10:15

23A retelehela ho barutuwa ba le nnotshi, a re: “Ho lehlohonolo mahlo a bonang tseo le di bonang! 24Ke a le bolella baporofeta ba bangata le mahosi a mangata ba ne ba lakaditse ho bona tseo le di bonang, empa ha ba a ka ba di bona; le ho utlwa tseo le di utlwang, empa ha ba a ka ba di utlwa.”

Mosamaria ya molemo

25Jwale ha ema Setsebi se seng sa Molao, mme ka ho leka Jesu, sa re: “Moruti, eka kgona ke etseng hore ke rue bophelo bo sa feleng?”

26Yaba o re ho yena: “Ho ngotsweng Molaong? O o bala jwang?”

27Yena a araba, a re: “O tla rata Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao wohle, le ka maikutlo a hao wohle, mme o rate le wa heno jwalokaha o ithata.”Mee. 19:18
Dipo. 6:5

28Jesu a re ho yena: “O arabile hantle. Etsa hoo, mme o tla phela.”Mat. 22:35-40
Mar. 12:28-34
Mee. 18:5

29Empa yena ka ho rata ho itokafatsa, a re ho Jesu: “Wa heso ke mang?”

30Jesu a araba, a re: “Motho e mong o ne a theoha Jerusalema a eya Jeriko, mme a wela hara dinokwane tse ileng tsa mo hlobodisa, tsa mo kgakgatha, tsa mo siya a le makgatheng a ho shwa. 31Ha etsahala hore moprista e mong a theohe ka tsela eo, mme ha a mmona a mo kwekwetla. 32Ka mokgwa ona oo le Molevi a fihla sebakeng seo, ha a mmona a mo kwekwetla. 33Empa Mosamaria e mong, ya neng a eta, a fihla teng; ha a mmona a mo utlwela bohloko, 34a atamela, a tlamella maqeba a hae, a a tshela ka ole le ka veine, a nto mo palamisa pelesa ya hae, a mo isa tlung ya baeti, mme a mo oka.2 Dik. 28:15
35Ka la hosasane, a ntsha denare tse pedi, a di nea monga ntlo ya baeti, a re: ‘Ako mo oke, mme seo o ka se sebedisang kathoko ho sena, ke tla o buseletsa sona ha ke kgutla.’

36“Ho ba bararo bao, o re eo e bileng wa habo motho ya ileng a wela hara dinokwane ke mang na?”

37A re: “Ke ya ileng a mo etsetsa mohau.”

Jesu a re ho yena: “Eya, o etse jwalo le wena!”

Jesu o tjhakela Maretha le Maria

38Yare ha ba ntse ba eya, Jesu a kena motseng o mong; yaba mosadi e mong ya bitswang Maretha o a mo amohela. 39O ne a ena le ngwanabo ya bitswang Maria, ya neng a dutse maotong a Morena, a mametse seo a se bolelang.Joh. 11:1
40Empa Maretha o ne a tshwarehile ke mosebetsi o mongata; jwale a atamela, a re: “Morena, na ha o tsotelle ha ngwaneso a ntlohela ke sebetsa ke le mong? Ako re ho yena a nthuse hle!”

41Morena a mo araba, a re: “Maretha, Maretha, o a itshwenya, mme o ikgathatsa ka tse ngata, 42empa ho hlokeha ntho e le nngwe: Maria o ikgethetse se molemo, seo a ke keng a se amohuwa.”

11

Thuto ya Jesu ka tsa thapelo

(Mat. 6:9-15; 7:7-11)

111Yare hoba Jesu a qete ho rapela a le sebakeng se seng, morutuwa e mong wa hae a re ho yena: “Morena, re rute ho rapela, jwalokaha Johanne a rutile barutuwa ba hae.”

2A re ho bona: “Ha le rapela, le re:

“Ntate, Lebitso la hao le halaletswe;

Mmuso wa hao o tle;

3o re fe ka letsatsi le letsatsi

bohobe boo re bo hlokang;

4o re tshwarele dibe tsa rona,

hobane le rona re tshwarela

bohle ba re sitelwang;

o re phemise ho kena molekong.”

5A ba a re ho bona: “Ke mang ho lona ya ka bang le motswalle, a ya ho yena ka seroko, a re ho yena: ‘Motswalle, ako nkadime dinkgwa tse tharo, 6hobane motswalle wa ka ya leetong o mphapohetse, mme ha ke na seo nka mo fang sona.’

7“Yaba eo o araba a le kahare, o re: ‘O se ke wa ntshwenya; monyako o se o notletswe, mme ke se ke robetse le bana ba ka; nke ke ka tsoha ho o fa!’ 8Ke a le bolella, leha a ke ke a tsoha ho mo fa ka baka la hobane e le motswalle wa hae, o tla mpe a tsohe a mo fe kamoo a hlokang kateng ka lebaka la qophello ya hae.

9“Ke re ho lona: Kopang, mme le tla fuwa; batlang, mme le tla fumana; kokotang, mme le tla bulelwa. 10Mang kapa mang ya kopang o a fuwa, ya batlang o a fumana, ya kokotang o a bulelwa.

11“Ana ke ntate ofe ho lona, eo ekareng ha mora wa hae a kopa tlhapi, ebe o mo nea noha bakeng sa tlhapi? 12Kapa haeba a kopa lehe, ebe o mo nea phepheng na? 13Ha ho le jwalo, ha lona ba kgopo le tseba ho fa bana ba lona dimpho tse molemo, Ntate ya lehodimong o tla fana haholo hakaakang ka Moya o Halalelang ho ba mo kopang!”

Jesu le Beele-Sebule

(Mat. 12:22-30; Mar. 3:20-27)

14Jesu o ne a leleka modemona o semumu; yare hoba modemona o tswe, semumu sa bua. Matshwele a makala, 15empa ba bang ho bona ba re: “O leleka bademona ka Beele-Sebule, morena wa bademona.”Mat. 9:34
10:25
16Ba bang bona ba mo kopa mohlolo o tswang lehodimong, ka ho mo leka.Mat. 12:38
16:1
Mar. 8:11

17Empa ka ho tseba mehopolo ya bona, Jesu a re ho bona: “Mmuso o mong le o mong o ikarolang ho itwantsha o fetoha lesupi, le lelapa le ikarolang ho itwantsha, le tla wa. 18Haeba le Satane a ne a arohane ho itwantsha, mmuso wa hae o ne o tla tiya jwang? Etswe le re, ke leleka bademona ka Beele-Sebule. 19Haeba nna ke leleka bademona ka Beele-Sebule, bara ba lona, ba ba leleka ka mang? Ka baka leo, e tla ba bona baahlodi ba lona. 20Empa ha ke leleka bademona ka monwana wa Modimo, ruri Mmuso wa Modimo o fihlile ho lona.

21“Ha seqhobane se lebela lelapa la sona se hlometse kahohle, thepa ya sona e bolokehile, 22empa ha ho etla e mong ya se fetang ka matla, a se hlola, o nka dihlomo tsa sona tseo se di tshepileng, a abe tseo a di hapileng.

23“Ya sa emeng le nna o a ntwantsha, mme ya sa bokelleng le nna o a qhalanya.”Mar. 9:40

Ho kgutla ha moya o ditshila

(Mat. 12:43-45)

24“Moya o ditshila ha o tswile ho motho, o solla mahwatateng, o batla phomolo, empa ha o sa e fumane, o re: ‘Ke tla kgutlela tlung ya ka moo ke tswileng teng.’ 25Jwale ha o fihla, o e fumana e fietswe, e kgabisitswe; 26ebe o ya lata meya e meng e supileng, e o fetang ka bokgopo, mme e kene, e ahe teng, hoo ditaba tsa motho eo tsa morao di bang mpe ho feta tsa pele.”

Lehlohonolo la nnete

27Eitse ha Jesu a bolela taba tseo, mosadi e mong hara letshwele a phahamisa lentswe, a re ho yena: “Ho lehlohonolo popelo e ileng ya o emola le matswele ao o ileng wa a anya!”

28Empa Jesu a re: “E, empa haholo ho lehlohonolo ba utlwang lentswe la Modimo, ba le boloke.”

Ba batla sesupo

(Mat. 12:38-42; Mar. 8:12)

29Yare ha matshwele a subuhlellana, Jesu a re: “Moloko ona ke moloko o kgopo; o batla sesupo, empa o ke ke wa newa sesupo, haese sesupo sa Jonase.Mat. 16:4
Mar. 8:12
30Jwalokaha Jonase e ile ya eba sesupo ho ba Ninife, Mora Motho le yena o tla ba jwalo ho moloko ona.Jona. 3:4
31Mofumahadi wa Borwa o tla ema, a qose batho ba moloko ona, a ba ahlole, hobane o ne a tlohe dipheletsong tsa lefatshe ho tla mamela bohlale ba Solomone, empa mona ho teng ho fetang Solomone.1 Dikg. 10:1-10
2 Dik. 9:1-12
32Batho ba Ninife ba tla ema, ba qose moloko ona, ba o ahlole, hobane ba ne ba bake ha ba rutwa ke Jonase, empa bonang, mona ho teng ho fetang Jonase.”Jona. 3:5

Leihlo ke lebone la mmele

(Mat. 5:15; 6:22,23)

33“Ha ho ya hotetsang lebone a le bee sebakeng se patehileng, leha e le katlasa nkgo, empa le bewa sedulwaneng sa lona, hore ba kenang ba bone lesedi.Mat. 5:15
Mar. 4:21
Luka 8:16
34Leihlo la hao ke lebone la mmele. Ha leihlo la hao le hloka sepha, mmele wohle wa hao o tla ba leseding, empa ha le le lebe, le wona mmele wa hao o aparetswe ke lefifi. 35Ha ho le jwalo o hlokomele hore lesedi le ka ho wena e se be lefifi, 36hobane ha mmele wa hao wohle o ena le lesedi, o se na karolo le e nngwe e aparetsweng ke lefifi, o tla be o ena le lesedi ka botlalo, jwalokaha lebone le o bonesetsa ka lesedi la lona.”

Jesu o nyatsa Bafarisi le Ditsebi tsa Molao

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40; Luka 20:45-47)

37Yare ha a ntse a bua, Mofarisi e mong a mo kopa hore a yo ja le yena; a kena, a ja. 38Mofarisi eo a mpa a makala ha a bona hore Jesu ha a a ka a itlhatswa a eso je.

39Morena a re ho yena: “Lona, Bafarisi, le hlwekisa bokantle ba senwelo le ba mohope, empa bokahare ba lona bo tletse meharo le bokgopo. 40Dithoto ting! Na ya ileng a etsa bokantle hase yena ya entseng le bokahare? 41Leha ho le jwalo, fanang ka se tswang botebong ba pelo, mme bonang, tsohle di tla be di hlwekile ho lona.

42“Empa le madimabe, Bafarisi, hobane le ntsha karolo e le nngwe ho tse leshome ya kwena, le lengana, le ya moroho o mong le o mong, athe le tlohela toka le lerato la Modimo. Empa eka kgona ho etswe tsena ho sa tlohelwe tsane.Mee. 27:30

43“Le madimabe, Bafarisi, hobane le rata ditulo tse hlomphehang matlung a thapelo, le ditumediso mabaleng a metse.

44“Le madimabe, hobane le tshwana le mabitla a sa bonahaleng, ao batho ba tsamayang hodima wona ba sa a lemohe.”

45E mong wa Ditsebi tsa Molao a mo araba, a re: “Moruti, ha o rialo, le rona o a re hlapaola.”

46Jesu a re: “Le lona le madimabe, Ditsebi tsa Molao, hobane le jarisa batho mejaro e ba imelang, empa lona le sa ame mejaro eo leha e le ka o mong wa menwana ya lona.

47“Le madimabe, hobane le haha diemahale tsa baporofeta ba bolailweng ke bo-ntata lona. 48Kahoo le dipaki, mme le dumellana le diketso tsa bo-ntata lona, hobane bona ba ile ba ba bolaya, athe lona le haha diemahale tsa bona. 49Ka baka leo, Modimo, ka bohlale ba hae, o ile a re: ‘Ke tla ba romela baporofeta le baapostola, mme ba bang ba bona ba tla bolawa, le ho hloriswa, 50hore madi a baporofeta bohle a tsholotsweng haesale lefatshe le thewa, a tle a batlwe ho moloko ona, 51ho tloha mading a Abele, ho ya fihla mading a Sakariya, ya ileng a timetswa pakeng tsa aletare le Tempele.’ E, ke a le bolella, a tla batlwa ho moloko ona.Tshim. 4:8
2 Dik. 24:20,21

52“Le madimabe, Ditsebi tsa Molao, hobane le nkile senotlolo sa tsebo, empa ka bolona ha le a ka la kena, le thibetse ba neng ba kena.”

53Hoba a tlohe moo, Ditsebi tsa Molao le Bafarisi ba qala ho mo hlonamela hampe, ba leka ho mmuisa tse ngata, 54ba ntse ba mo tjhehile, hore ba tle ba tshwase ho hong ho ka tswang molomong wa hae.