Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Mahlomola a Jerusalema

11Motse o neng

o diila batho kahohle,

kajeno o bodutu hakaakang!

O ne o le moholo hara ditjhaba,

kajeno o fetohile mohlolohadi!

E ne e le mofumahadi hara ditjhaba

kajeno o fetohile lekgabunyane!

2Jerusalema o lla

sa mmokotsane bosiu,

keledi di keleketla marameng a hae.

Hara baratuwa bohle ba hae,

ha ho le ya mong ya mo tshedisang.

Metswalle ya hae yohle e mo ekile,

metswalle e fetohile dira tsa hae.

3Ka baka la ditlhoriso

le ho sebediswa ka thata,

Juda e isitswe bothopuweng.

Juda e phela kahara baditjhaba,

e hloka le sebaka sa ho phomola.

Bahlorisi ba yona bohle

ba e tsomeditse,

ba e tsometsa e le makaqabetsing.

4Tsela tsa Sione

di se di le bodutu,

hoba ha ho ya tlang

meketeng e halalelang.

Kgoro tsa Sione tsohle

ha di na batho,

baprista ba yona

ba qetwa ke mefehelo,

barwetsana ba yona

ba matshwenyehong.

Sione e tlokotsing

tse bohloko haholo.

5Ba lwantshang Sione

e se le babusi ba yona,

dira tsa yona di dutse ka boiketlo.

Morena o tliseditse

Sione matshwenyeho,

ka baka la dibe tsa yona bongata.

Bana ba yona

ba isitswe bothopuweng,

ba thopilwe

ke ba neng ba ba lwantsha.

6Botle bohle bo se bo hlakohile,

bo hlakohile ho Moradi wa Sione;

mahosana a hae a ka dikgama,

a ka dikgama

di sitwa ho fumana lekgulo;

di baleha

di se di kenwe ke mokgathala,

di baleha bamanakisi ba tsona.

7Nakong ya matshwenyeho a yona

le ya ho lelera,

Jerusalema e hopola matlotlo,

matlotlo a yona wohle,

ao e ne e le a yona

mehleng ya kgalekgale.

Ha tjhaba sa yona

se wela matsohong a dira,

ha ho a ba le ya kileng

a e thusetsa.

Dira tsa yona di ile tsa e sheba,

tsa etsa metlae

ka ho timetswa ha yona.

8Jerusalema e sitilwe haholo,

ka baka leo, e silafetse,

bohle ba neng ba e hlompha,

ba a e nyedisa,

ba e nyedisa hobane ba e bonetse.

E, Jerusalema e qetwa ke mefehelo,

e a reteleha, e ipata sefahleho.

9Tshila tsa Jerusalema

di kgomaretse,

di kgomaretse aparong tsa yona,

ha e a ka inahanela

pheletso ya yona.

Ho wa ha yona e bile ho makatsang,

ha ho a ba le ya mong

ya e tshedisang.

“Oho, Morena,

ako bone matshwenyeho a ka,

sera ke sena kajeno se a ithorisa!”

10Sera se nanabeditse

letsoho la sona,

sa le nanabetsa,

sa nka maruo wohle a yona;

Jerusalema e bone

baditjhaba ba kena,

ba kena ka Sehalalelong sa yona,

bona bao o neng o laetse,

o itse ba se kene

phuthehong ya hao.

11Tjhaba sohle sa yona

se qetwa ke mefehelo,

se fehelwa

ha se ntse se sikila bohobe;

matlotlo a sona se a ananya dijo,

hore se nne se tsebe ho phela.

“Oho, Morena, ako tadime,

o be o bone;

bona kamoo ke nyedisehang kateng!”

12“Lona bohle, bo-mofeta-ka-tsela,

na hoo ha ho re letho ho lona?

Qamakang kahohle le ke le bone:

Na matshwenyeho

a tshwanang le a ka a teng,

matshwenyeho ao

ke otlilweng ka wona,

ao Morena a a theoletseng hodima ka,

mohla tsatsi la kgalefo

e tlokomang ya hae?

13Morena o rometse mollo

o theoha hodimo,

wa nkena masapong,

wa tjhatjhametsa;

maotong a ka o tjhehile leraba,

a etsa hore ke be ke kgutle,

ke kgutle ka santhao.

O nkentse hore ke sale ke le inotshi,

o ntjesa bodutu kamehla yohle.

14“Dibe tsa ka tsohle

Morena o a di tseba,

ka tsoho la hae a di loha,

tsa etsa thapo,

molaleng wa ka

a di tlama jwaloka joko,

boima ba tsona

ba mphokodisa haholo.

Morena o neelane ka nna

ho dira tsa ka,

a nnea bao

nke keng ka ba lwantsha.

15Dinatla tsa ka tsohle

tse neng di mpotile,

kaofela ha tsona

Morena o di phetshetse;

o mmemetse lebotho

ho tla mphutuhela,

le mphutuhele,

tjhatjha ya ka le e pidile.

Morena o tlabiketse morwetsana,

Moradi wa Juda,

a mo tlabikela

sa morara setlhotlelong.

16“Ke ka baka la tsona ke llang,

mahlo a ka a keleketla dikeledi,

hobane motshedisi wa ka

o hole le nna,

yena ya neng a ka kgatholla

moya wa ka.

Bana ba ka ba setse ba itlhophere,

hobane nna

ke hlotswe ke sera sa ka.”

17Sione e phakaladitse matsoho a yona,

empa ya ka e tshedisang

yena ha a yo.

Malebana le Jakobo,

Morena o entse taelo:

Dira tsa hae

di mo etsetse sakana-la-nkope.

Jerusalema e fetohile manyala,

Jerusalema e silafetse.

18“Morena yena o lokile,

hobane ke fetohetse molao wa hae.

Lona ditjhaba tsohle, mmameleng!

Tadimang,

le bone matshwenyeho a ka!

Thwetsana ya ka

le tlhankana ya ka,

kaofela ha bona

ba isitswe bothopuweng!

19Ke ipileditse ho baratuwa ba ka,

empa ke bona ba ileng ba nkeka.

Baprista le baetapele ba ka

ba shwele,

ba shweletse diterateng tsa motse,

ba eshwa ba ntse ba sikila bohobe,

hore ba tle ba tsebe ho iphedisa.

20Oho, Morena, bona ke tsielehile!

Moya wa ka o ferekane haholo!

Pelo ya ka e tshwenyehile haholo,

hobane ke o fetohetse haholo!

Diterateng sabole e a bolaya,

ka matlung ho nkga lefu feela!

21Batho ba utlwile mefehelo ya ka,

empa ha ho na motho

ya ntshedisang.

Dira tsa ka tsohle

di utlwile tsietsi ya ka,

di nyakaladitswe

ke ketso ena ya hao.

Potlakisa tsatsi

le boletsweng ke wena,

dira tsa ka

di tle di tshwane le nna.

22Bokgopo ba dira tseo

bo pepesehe ho wena,

le tsona kotlo ya tsona

di e fumane,

o di otle

jwalokaha le nna o nkotlile,

o nkotla

ka baka la dibe tsa ka tsohle.

Mefehelo ya ka e mengata haholo,

pelo ya ka le yona e nyahame.”

2

Morena o otla Jerusalema

21Bonang kamoo Morena

a halefileng kateng!

O sithabeditse Sione

ka leru le letsholetsho!

Tlotla ya Iseraele

o e lahletse fatshe,

a e lahlela fatshe

e theoha lehodimong.

Mohla tsatsi leo

la kgalefo ya hae,

ha a a ka a hopola

bonamelo ba maoto a hae.

2Morena o timeditse

diahelo tsa Jakobo,

a di timetsa kaofela,

mohau a se na wona;

qhobosheane tsa Moradi wa Juda

a di ripitla,

a di ripitla,

kgalefo ya hae e ntse e tlokoma;

mmuso wa teng a o tlontlolla,

a o tlontlolla le babusi ba wona.

3Naka la Iseraele o le robile,

a le roba

kgalefo ya hae e tlokoma;

tsoho la hae le letona, le matla,

a le honyetsa ha sera se futuha.

A halefela Jakobo

sa mollo o malakabe,

o malakabe, o timetsang kahohle.

4O hutse seqha sa hae jwaloka sera,

o eme sa mohlabani,

tsoho le letona le phahame;

bohle ba kgahlang mahlo

a ba bolaya.

Kgalefo ya hae e tukang malakabe,

a e theolela hodima tente ya Sione.

5Morena o ka sera sa rona,

Iseraele o e ripitlile,

a ripitla matlo wohle

a dikgosi tsa yona.

Qhobosheane tsa yona a di heletsa,

a atisa bofifi le dillo

tsa Moradi wa Juda.

6O runtsolotse Tempele ya hae,

a e runtsolla sa lephephe tshimong,

sebaya sa hae sa diphutheho

a se ripitla.

Morena o entse hore Sione e lebale,

e lebale matsatsi a mekete,

e lebale le Disabatha;

ha kgalefo ya hae e tuka malakabe,

a nyedisa kgosi le yena moprista.

7Morena o lahlile aletare ya hae,

Sehalalelo sa hae

le sona a se furalla;

marako a matlo a kgosi tsa Sione

o neelane ka wona

matsohong a dira;

ka tlung ya Morena

dira di entse lerata,

lerata le kang

la mohla tsatsi la mokete.

8Morena o sa entse qeto

ya ho heletsa,

ya ho heletsa marako

a Moradi wa Sione;

kgwele ya ho lekanya

o se a e otlolotse,

ha a a ka a honyetsa tsoho la hae

ha le timetsa.

A etsa hore metero le marako di lle,

bobedi ba tsona a di heletsa.

9Dikgoro tsa Sione

di kwahetswe ke mobu,

mekwallo ya tsona

o e robakile dikotwana;

kgosi le mahosana

ke bathopuwa hara baditjhaba,

ke bathopuwa ba leng moo

ho sa rutweng Molao;

baporofeta ba Sione

ha ba sa bona dipono,

pono tse tswang ho Morena.

10Baholo ba Jerusalema

ba ituletse fatshe,

ba ituletse fatshe ba kgutsitse,

ba kgutsitse ba se na puo;

ba itshetse ka lerole

hodima dihlooho,

mmeleng ya bona

ba apere tse mahwashe,

barwetsana ba Jerusalema

ba inametse fatshe.

11Mahlo a ka a foufaditswe,

a foufatswa ke dikeledi,

moya wa ka o ferekane haholo,

bohloko ba pelo ya ka

bo tsholohela fatshe,

ka baka la ho timetswa

ha setjhaba sa heso,

ka baka la ho timetswa

ha bana le masea,

ba timetswa

ba le diterateng tsa motse.

12Bana ba llela bo-mma bona,

ba re: “Dijo di hokae,

dino tsona di hokae?”

Ba rialo ba akgeha

sa batho ba mahlatsipa,

ba akgeha

ba le diterateng tsa motse,

bophelo ba bona

bo fela kahanyane,

bo fela bo-mma bona

ba ba sikile ka matsoho.

13Ke ntho efe

eo nka o pakelang ka yona?

Ke ntho efe

eo nka o tshwantshang le yona?

Ka o tshwantsha le yona,

wena Jerusalema?

Nka o lekanya le eng,

ke tle ke o tshedise?

Ke tshedise wena,

Moradi wa Sione,

Moradi wa Sione wa morwetsana?

Botebo ba leqeba la hao

bo ka ba lewatle!

Ke mang ya ka tsebang

ho o phekola?

14Dipono tse bonweng

ke baporofeta ba hao

e ne e le tsa leshano,

tse se nang thuso;

ha ba a ka ba o senolela

sebe sa hao,

hore ba o fapose bothopuwa ba hao.

Ba ile ba o bolella

dipono tsa bohata,

dipono tse ileng tsa o thetsa,

tsa o kgelosa.

15Bo-mofeta-ka-tsela ba opa diatla,

ba opa diatla ha ba o bona;

ba letsa molodi,

dihlooho ba a di thukutha,

ba soma Moradi wa Jerusalema,

ba re: “Na motse oo

ke wona o no le motlemotle,

o no thabisa lefatshe lohle?”Pes. 48:3
50:2

16Dira tsa hao

di o bebenyetsa melomo,

di a o soma,

di o tsikitlanyetsa meno,

di re: “Re timeditse Jerusalema!

Lena ke lona tsatsi

leo esale re le emela,

le fihlile, re bile re le bone!”

17Morena o entse

seo a neng a se rerile,

polelo tsa hae

o di phethahaditse,

polelo tse neng di bolelwe

mehleng ya kgale;

o o timeditse a se na mohau,

a etsa hore o tlakwe

ke dira tsa hao,

ba o lwantshang a ba matlafatsa.

18Pelo tsa setjhaba

di ipiletsa ho Morena,

wena Jerusalema, Moradi wa Sione,

keledi tsa hao

a di ke di phalle jwaloka noka,

di phalle motsheare,

di phalle le bosiu;

o se ke wa ipha sebaka

sa ho phomola,

mahlo a hao

le wona a se ke a phomola.

19Tsoha, o howeletse hara bosiu,

o howeletse

ha balebedi ba qala ho santela;

tse ka pelong ya hao

o di tsholle jwaloka metsi,

o di tshollele kapele ho Morena.

Phahamisa matsoho a hao,

o a phahamisetse ho Morena,

o a phahamise

ka baka la bana ba hao,

bana ba hao ba bolawang ke tlala,

e ba bolaya hara diterata tsohle.

20“Oho, Morena, bona,

ako inahane:

Eo o kila mo etsa tjee ke mang?

Na basadi ba lokela

ho ja masea a bona,

ba je bana bao ba ba hodisitseng?

Na moprista le moporofeta

ba lokela ho bolawa,

ba bolaelwa ka Sehalalelong,

Halalelong sa Morena?

21Batjha le maqheku

ba rapaletse mmoho,

ba rapaletse diterateng,

ba rapaletse hara lerole;

bahlankana le barwetsana ba ka

ba shwele,

ba eshwa ke ho bolawa ka sabole.

O ba bolaile mohla o no halefile,

wa ba bolaya

le mohau o se na wona.

22O bitsitse dira tsa ka

ka nqa tsohle,

wa di bitsa

eka o di bitsetsa moketeng.

Ka tsatsi leo

o no halefile ka lona, Morena,

ha ho le ya mong ya kila phonyoha,

ha ho le ya mong ya kila sala!

Bao ke ba otlileng, ka ba hodisa,

bohle ba timeditswe ke sera sa ka!”

3

Kotlo, tshokoloho le tshepo

31Ke nna motho

ya tsebang matshwenyeho,

ke otlilwe ka thupa ya Morena,

Morena a halefile.

2O nkgothomeditse, a re ke tsamaye,

ke tsamaye lefifing, e seng leseding.

3Ruri o nkotlile ka letsoho la hae,

a nkotla a bile a phetella,

a nkotla letsatsi lohle.

4Letlalo la ka o le tlatsitse dibabetsi,

masapo a ka o a swahlamantse.

5O nketseditse sakana-la-nkope,

a nkopela ka mahlomola

le ka ditsietsi.

6O mpeile fifing le letsholetsho,

ke jwaloka bafu ba kgalekgale.

7O ntinkeditse hoo

nke ke be ka phonyoha,

a ntlama ka mahlaahlela

a lethose a boima.

8Leha ke bokolla, ke batla thuso,

thapelo ya ka ha a e mamele.

9O thibetse mmila wa ka

ka kakawe tsa majwe,

tsela ya ka o e kgopamisitse.

10Morena o ntaletse jwaloka bere,

a ntalla sa tau e le ka letsabeng.

11O nkgelositse tseleng ya ka,

a ntsekolla,

a ntshiya moo ke hloka mothusi.

12A hula seqha sa hae, a fula,

a nketsa sekgopi sa metsu ya hae.

13O hlabile diphiyo tsa ka ka metsu,

metsu e tswang sehlajweng sa hae.

14Tjhabeng sa heso

ke fetohile sesomo,

se nteola ka dipina letsatsi lohle.

15O ntlopile tse babang sa leshokgwa,

a ba a ntlopa le lona lengana.

16O nthobile meno

ka ho ntjesa lehlohlojane,

a mpudukanya hodima molora.

17Pelo ya ka o e amohile kgotso,

le boiketlo ha ke sa bo tseba.

18Yaba ke re:

“Matla a ka a se a mpheletse,

tseo ke di tshepetseng Morena

di se di fetile!”

19Ke hopola matshwenyeho a ka

le ditsietsi tsa ka,

ho nna ke lengana

le leshokgwa le babang!

20Pelo ya ka e di hopola kamehla,

e nyahame ka sefubeng sa ka.

21Tsena ke sa ntsane ke di hopola,

kahoo ke sa ntsane ke ena le tshepo.

22Ka baka la lerato la Morena,

rato le sa feleng,

ha re a ka ra ba ra timela,

mehauhelo ya hae

ha e eso ka e kgaotsa;

23hoseng ho hong le ho hong

e a ntjhafala,

botshepehi ba hae

bo boholo haholo!

24Ka pelong ya ka nna ke re:

“Morena ke yena kabelo ya ka,

kahoo ke itshepetse yena feela.”

25Morena o molemo

ho bohle ba mo tshepang,

o molemo ho bohle ba mmatlang.

26Ho molemo

ha motho a eba le letshepa,

a lebella ka mamello

hore Morena a mo pholose.

27Ho molemo

ha motho a jara joko ena,

a e jara nakong ya botjha ba hae.

28A dule a le mong,

a dule a kgutsitse,

hobane o e jarisitswe ke Morena.

29A obamele fatshe

ho hlompha Morena,

mohlomong thuso

e ka nna ya mo hlahela.

30A se ke a thibela

ya mo jabelang lerama,

a mamelle mahlapa wohle

a mo tlelang.

31Morena ha a ke be a lahle batho,

ha a ke a ba lahlela molahlelaruri!

32Leha a tlisa maswabi,

o utlwela bohloko,

ka baka la boholo

ba mehauhelo ya hae.

33Hase hore ho hlokofatsa batho

o a ho thabela,

kapa hona ho ba tlisetsa maswabi.

34Ho hatakela batshwaruwa ka leoto,

batshwaruwa bohle

ba teng lefatsheng;

35ho hanela motho ka tokelo tsa hae,

ha motho a le kapela

Ya Hodimodimo;

36ho sokamisa toka ka makgotleng,

na tsee tsohle Morena ha a di bone?

37Ya ka bolelang ntho,

ya etsahala, ke mang,

haeba ntho eo

e sa laolwa ke Morena?

38Na tse bohloko le tsona tse monate

ha di tswe ho Ya Hodimodimo?

39Kahoo motho

a ka belaetswa ke dife,

ha motho a otlelwa dibe tsa hae?

40A re hlahlobeng tsela tsa rona,

re di lekole,

ebe re boela re kgutlela ho Morena.

41A re phahamiseng dipelo

le matsoho a rona,

re di phahamisetse ho Modimo,

Modimo ya mahodimong, re re:

42“Re sitilwe, ra ba ra kweneha,

wena Morena ha o a re tshwarela.

43“O re phaladisitse o halefile haholo,

wa re bolaya o sa re hauhele.

44O ikgurumeditse ka leru, o ipatile,

hore thapelo tsa rona

di se fihle ho wena.

45O re entse hore re be mahohodi,

re be thotobolo hara baditjhaba.

46Dira tsa rona tsohle

di re bebenyetsa melomo,

di a re swenyetsa.

47Re tshwerwe ke tshabo,

leraba le re kgatile,

re fihletswe ke tshenyeho,

re fihletswe le ke timelo.”

48Mahlo a ka a phorosela dikeledi,

di phorosela sa metsi a nokana,

ka baka la ho timetswa

ha setjhaba sa heso.

49Mahlo a ka

a tla keleketla dikeledi,

di keleketle motjha-o-tjhele,

di sa kgaotse,

di keleketle jwalo,

mahlo a sa phomole,

50ho fihlela Morena a tadima fatshe,

a tadima a le lehodimong,

mme a re bona.

51Ke utlwiswa bohloko

ke seo ke se bonang,

ka baka la basadi ba motse wa heso.

52Ke phaladisitswe ke dira tsa ka

ho se lebaka,

tsa mphaladisa

sa ha ho phaladiswa nonyana.

53Di nkakgetse ka mokoting

ke ntse ke phela,

molomo wa mokoti

tsa o kwala ka lejwe.

54Metsi a phophoma

hodima hlooho ya ka,

ka ba ka re:

“Jwale ke kgatheng la ho timela!”

55Ka bitsa lebitso la hao,

wena Morena,

ka le bitsa

ke le botebong ba mokoti, tlase.

56Wa utlwa lentswe la ka

ha ke ne ke re:

“Se thibe tsebe ya hao

ha ke fehelwa,

ha ke fehelwa ke bile ke ipiletsa.”

57Wa atamela ho nna ha ke ipiletsa,

wa re ho nna: “O se ke wa tshaba!”

58Ha ke ne ke qoswa

o ila nkemela, Morena,

yaba bophelo ba ka o a bo pholosa.

59O bone kamoo ke tujwang kateng,

ako nkahlolele ka toka, Morena!

60Boiphetetso ba bona bohle

o bo bone,

le mano wohle

ao ba ntherelang wona.

61Nyefolo tsa bona

o di utlwile, Morena,

le mano wohle

ao ba ntherelang wona;

62dipuo tsa bao e leng dira tsa ka,

merero eo ba ntherelang yona

letsatsi lohle.

63Esita ba eme, esita ba dutse,

ka nako tsohle nna ke pina ya bona!

64Ba otlele diketso tsa bona, Morena,

ho ya ka mesebetsi

ya matsoho a bona.

65Ako thatafatse dipelo tsa bona,

thohako ya hao e ba wele hodimo!

66Ba hlorise,

o ba timetse kgalefong ya hao,

o ba timetse, o be o ba fedise,

o ba fedise tlasa mahodimo a hao.