Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Mahlomola a Jerusalema

11Motse o neng

o diila batho kahohle,

kajeno o bodutu hakaakang!

O ne o le moholo hara ditjhaba,

kajeno o fetohile mohlolohadi!

E ne e le mofumahadi hara ditjhaba

kajeno o fetohile lekgabunyane!

2Jerusalema o lla

sa mmokotsane bosiu,

keledi di keleketla marameng a hae.

Hara baratuwa bohle ba hae,

ha ho le ya mong ya mo tshedisang.

Metswalle ya hae yohle e mo ekile,

metswalle e fetohile dira tsa hae.

3Ka baka la ditlhoriso

le ho sebediswa ka thata,

Juda e isitswe bothopuweng.

Juda e phela kahara baditjhaba,

e hloka le sebaka sa ho phomola.

Bahlorisi ba yona bohle

ba e tsomeditse,

ba e tsometsa e le makaqabetsing.

4Tsela tsa Sione

di se di le bodutu,

hoba ha ho ya tlang

meketeng e halalelang.

Kgoro tsa Sione tsohle

ha di na batho,

baprista ba yona

ba qetwa ke mefehelo,

barwetsana ba yona

ba matshwenyehong.

Sione e tlokotsing

tse bohloko haholo.

5Ba lwantshang Sione

e se le babusi ba yona,

dira tsa yona di dutse ka boiketlo.

Morena o tliseditse

Sione matshwenyeho,

ka baka la dibe tsa yona bongata.

Bana ba yona

ba isitswe bothopuweng,

ba thopilwe

ke ba neng ba ba lwantsha.

6Botle bohle bo se bo hlakohile,

bo hlakohile ho Moradi wa Sione;

mahosana a hae a ka dikgama,

a ka dikgama

di sitwa ho fumana lekgulo;

di baleha

di se di kenwe ke mokgathala,

di baleha bamanakisi ba tsona.

7Nakong ya matshwenyeho a yona

le ya ho lelera,

Jerusalema e hopola matlotlo,

matlotlo a yona wohle,

ao e ne e le a yona

mehleng ya kgalekgale.

Ha tjhaba sa yona

se wela matsohong a dira,

ha ho a ba le ya kileng

a e thusetsa.

Dira tsa yona di ile tsa e sheba,

tsa etsa metlae

ka ho timetswa ha yona.

8Jerusalema e sitilwe haholo,

ka baka leo, e silafetse,

bohle ba neng ba e hlompha,

ba a e nyedisa,

ba e nyedisa hobane ba e bonetse.

E, Jerusalema e qetwa ke mefehelo,

e a reteleha, e ipata sefahleho.

9Tshila tsa Jerusalema

di kgomaretse,

di kgomaretse aparong tsa yona,

ha e a ka inahanela

pheletso ya yona.

Ho wa ha yona e bile ho makatsang,

ha ho a ba le ya mong

ya e tshedisang.

“Oho, Morena,

ako bone matshwenyeho a ka,

sera ke sena kajeno se a ithorisa!”

10Sera se nanabeditse

letsoho la sona,

sa le nanabetsa,

sa nka maruo wohle a yona;

Jerusalema e bone

baditjhaba ba kena,

ba kena ka Sehalalelong sa yona,

bona bao o neng o laetse,

o itse ba se kene

phuthehong ya hao.

11Tjhaba sohle sa yona

se qetwa ke mefehelo,

se fehelwa

ha se ntse se sikila bohobe;

matlotlo a sona se a ananya dijo,

hore se nne se tsebe ho phela.

“Oho, Morena, ako tadime,

o be o bone;

bona kamoo ke nyedisehang kateng!”

12“Lona bohle, bo-mofeta-ka-tsela,

na hoo ha ho re letho ho lona?

Qamakang kahohle le ke le bone:

Na matshwenyeho

a tshwanang le a ka a teng,

matshwenyeho ao

ke otlilweng ka wona,

ao Morena a a theoletseng hodima ka,

mohla tsatsi la kgalefo

e tlokomang ya hae?

13Morena o rometse mollo

o theoha hodimo,

wa nkena masapong,

wa tjhatjhametsa;

maotong a ka o tjhehile leraba,

a etsa hore ke be ke kgutle,

ke kgutle ka santhao.

O nkentse hore ke sale ke le inotshi,

o ntjesa bodutu kamehla yohle.

14“Dibe tsa ka tsohle

Morena o a di tseba,

ka tsoho la hae a di loha,

tsa etsa thapo,

molaleng wa ka

a di tlama jwaloka joko,

boima ba tsona

ba mphokodisa haholo.

Morena o neelane ka nna

ho dira tsa ka,

a nnea bao

nke keng ka ba lwantsha.

15Dinatla tsa ka tsohle

tse neng di mpotile,

kaofela ha tsona

Morena o di phetshetse;

o mmemetse lebotho

ho tla mphutuhela,

le mphutuhele,

tjhatjha ya ka le e pidile.

Morena o tlabiketse morwetsana,

Moradi wa Juda,

a mo tlabikela

sa morara setlhotlelong.

16“Ke ka baka la tsona ke llang,

mahlo a ka a keleketla dikeledi,

hobane motshedisi wa ka

o hole le nna,

yena ya neng a ka kgatholla

moya wa ka.

Bana ba ka ba setse ba itlhophere,

hobane nna

ke hlotswe ke sera sa ka.”

17Sione e phakaladitse matsoho a yona,

empa ya ka e tshedisang

yena ha a yo.

Malebana le Jakobo,

Morena o entse taelo:

Dira tsa hae

di mo etsetse sakana-la-nkope.

Jerusalema e fetohile manyala,

Jerusalema e silafetse.

18“Morena yena o lokile,

hobane ke fetohetse molao wa hae.

Lona ditjhaba tsohle, mmameleng!

Tadimang,

le bone matshwenyeho a ka!

Thwetsana ya ka

le tlhankana ya ka,

kaofela ha bona

ba isitswe bothopuweng!

19Ke ipileditse ho baratuwa ba ka,

empa ke bona ba ileng ba nkeka.

Baprista le baetapele ba ka

ba shwele,

ba shweletse diterateng tsa motse,

ba eshwa ba ntse ba sikila bohobe,

hore ba tle ba tsebe ho iphedisa.

20Oho, Morena, bona ke tsielehile!

Moya wa ka o ferekane haholo!

Pelo ya ka e tshwenyehile haholo,

hobane ke o fetohetse haholo!

Diterateng sabole e a bolaya,

ka matlung ho nkga lefu feela!

21Batho ba utlwile mefehelo ya ka,

empa ha ho na motho

ya ntshedisang.

Dira tsa ka tsohle

di utlwile tsietsi ya ka,

di nyakaladitswe

ke ketso ena ya hao.

Potlakisa tsatsi

le boletsweng ke wena,

dira tsa ka

di tle di tshwane le nna.

22Bokgopo ba dira tseo

bo pepesehe ho wena,

le tsona kotlo ya tsona

di e fumane,

o di otle

jwalokaha le nna o nkotlile,

o nkotla

ka baka la dibe tsa ka tsohle.

Mefehelo ya ka e mengata haholo,

pelo ya ka le yona e nyahame.”