Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Biledade o re Jobo o loketswe ke kotlo

81Jwale Biledade ya tswang Shua a araba, a re:

2“O tla bua ntho tsee

ho fihlela neng?

Polelo tsa hao

di ka moya wa sefefo!

3Na Modimo

a ka sokamisa kahlolo,

Ya Matla wohle

a sokamisa ho loka?

4Haeba bara ba hao ba mo sitetswe,

o ba otlile

ho ya ka ho sitwa ha bona.

5Haeba o ka fela wa batla Modimo,

wa ithapella ho Ya Matla wohle;

6haeba o hlwekile, mme o lokile,

ruri le yena o tla o hlokomela,

lapa la hao a le tsose

e le sesupo sa ho loka ha hao.

7Maruo a pele e ne le dinyane,

a morao wona e tla ba boiyane.”

Ya furallang Modimo o tla timela

8“Ako fuputse ho meloko ya pele,

o batlisise ditsebo tsa bo-ntata yona.

9Rona ba maobane re hloka tsebo;

matsatsi a rona ho lena lefatshe

a ka moriti ha o falola.

10Ba tla o jwetsa, ba o rupele,

ba o kgokgothele bohlale ba bona.

11“Na lodi le ka mela

ho se na mokgwabo,

lehlaka la ata

ho se na mohlaka?

12Ha le sa helwe le sa le letalana,

le pona pele jwang bo omella.

13Tsela tsa bohle

ba lebalang Modimo di jwalo,

letshepa la ya kgopo

le fela jwalo;

14tshepo ya hae e a thekesela,

letshepa la hae

le ka bolepo ba sekgo;

15o itshetleha ka bona,

bo hana ho tsitsa,

o itshwarella ka bona,

ha bo tshwarehe.

16O ka fate se tlokomang

ha tsatsi le tjhabile,

seo makala a sona

a thathallang le tshimo yohle.

17Metso ya sona

e rarahana hara qubu ya majwe,

e itshwarella hodima matlapa.

18Ha se fotholwa bakeng seo,

baka seo se tla latola, se re:

‘Nna ha ke o tsebe!’

19Bophelo ba sona bo fela jwalo,

mela tse ding

di mela hape mobung oo.

20“Modimo a ke ke a lahla

ya se nang molato,

kapa a thusa ba etsang bokgopo;

21o tla boela a etsa hore o tshehe,

molomo wa hao o howe ka thabo.

22Ba o hloileng

ba tla apeswa dihlong,

malapa a ba kgopo

a nyamelle ruri.”

9

Matla a Modimo le bofokodi ba motho

91Jobo a araba, a re:

2“Ruri ke a tseba,

ho fela ho le jwalo;

motho a ka loka jwang

mahlong a Modimo?Jobo 4:17

3Haeba motho

a ka phea kgang le Modimo,

Modimo a ka mmotsa potso

di le sekete,

motho a pallwa ke ho araba

leha e le nngwe.

4Modimo o bohlale, o bile o matla:

Ke mang ya ka mo hanyetsang,

yaba o a atleha?

5Hanghang o suthisa dithaba,

ha a halefile a di phethole.

6O sisinya lefatshe madulong a lona,

ditshiya tsa lona di be di reketle.

7O laela letsatsi, le se ke le tjhaba,

a ba fifatse kganya ya dinaledi.

8Ke yena ya sarolotseng mahodimo,

a a sarolla a le mong,

a tsamaya le hodima maqhubu,

maqhubu a Lewatle;

9a etsa Bere e Kgolo,

le Makolobe, le Selemela,

a etsa le molala

ka borwa ho lehodimo.Jobo 38:31
Amo. 5:8

10O etsa dikgolo

tse fetang tlhalohanyo ya motho,

o etsa dimakatso

tse ke keng tsa balwa.

11“Ha a feta pela ka

ha nke be ke mmone,

ha a itsamaela

le teng ha ke lemohe.

12Ha a inkela,

a ka thibelwa ke mang?

Ke mang ya ka reng ho yena:

‘Jwale o etsa jwang?’

13Modimo ha a halefile

eba o halefile,

mahlahana a Rahaba“Rahaba” ke lebitso la kgodumodumo ya lewatle, le sebediswang ho supa kamoo lefatshe le neng le hloka sebopeho kateng, mehleng ya maswetso. Tadima Tshim. 1:2

a tjapaletse maotong a hae.

14“Jwale nna

ekaba nka mo arabisa jwang?

Mantswe a dikgang

ke a kgethe jwang?

15Leha ke se na molato

ke ne nke ke ka mo araba,

haese feela ho kopa mohau

ho Moahlodi wa ka.

16Leha nka mo isa kgotla,

yaba o a tla,

ha ke dumele

a ka ntshekehela tsebe.

17A ka mpidila ka sefefo sa kganyapa,

a nkekeletsa maqeba ho se lebaka.

18A ke ke a ntumella

ka phefumoloha,

a ka ntshithabetsa

ka tse bohloko.

19Haeba ho uwa ka matla,

Yena ke seqhobane!

Haeba ho uwa ka toka,

yena o tla qoswa ke mang?

20Leha eba ke se molato,

ke tsuwa ke molomo wa ka,

leha eba ke se na kodi,

wona o tla nthwesa molato.

21“Le hoja ke se na kodi,

ke se ke itenne;

ke nyedisa bophelo ba ka,

ke a bo nyatsa.

22Ke ditshwantshwang feela;

ke ka hona ke reng:

‘O timetsa ba lokileng le ba kgopo.’

23Ha kotlo e bolaya ka ho tsometsa,

O tla tsheha

ha ba otlwa ba se molato.

24Lefatshe le matsohong a ba kgopo,

o kwahela baahlodi ba lona

ka lesira mahlong;

haeba e se yena,

ebe jwale ke mang?

25“Tshiu tsa ka di lebelo

ho feta semathi,

di baleha di eso bone molemo;

26di fefoha jwaloka sekepe sa lehlaka,

jwaloka ntsu

ha e ubella phofu ya yona.

27Ha nka re:

‘Ke tla lebala pelaelo tsa ka,’

fahleho sa ka se tla ela,

ke bobothehe.

28Tlokotsi tsa ka tsohle

ke a di tshaba,

ke a tseba

o ke ke wa re ha ke molato.

29Kaha ke fumanwe ke le molato,

ke hobaneng ha ke sebeletsa lelea?

30Leha eba nka itlhatswa ka lehlwa,

ka sesepa matsoho a ka ka a hatlela,

31wena o tla nkakgela ka tebetebeng,

aparo tsa ka le tsona

di be di nnyonye!

32“Modimo hase motho jwaloka nna,

ka hona nke ke ka ba ka mo araba,

fahleho bobedi tsa thulana

re le ka kgotla.

33Hoja pakeng tsa rona

mmoelanyi o teng,

a sebedisa matla a hae hodima rona;

34thupa Modimo e ke e shape fatshe,

kgalefo ya hae e se ke ya ntshosa;

35ke bue ka bolokolohi

ke se ne tshabo,

athe hona jwale

nna ke tletswe ke tshabo.”

10

Jobo o re na Modimo o mo sotlelang

101“Bophelo bona ba ka bo ntenne,

kahoo ke tla boledisa

tsa ka dipelaelo,

ke bue moya wa ka o tubehile.

2Ke tla re ho Modimo:

‘Se ke be wa nkahlola;

mpolelle tseo o nqosang ka tsona.

3O bona ho le molemo

ho nna o nkataka,

o nyedisa mmopo wa matsoho a hao,

o thabela merero ya ba kgopo?

4Na o na le mahlo a nama?

Na o bona jwalokaha batho ba bona?

5Na tshiu tsa hao

di tshwana le tshiu tsa batho?

Na ngwaha tsa hao

di tshwana le ngwaha tsa batho?

6Ha e le moo o tswile bosele

ho tsoma bokgopo ba ka,

o batla, o batlisisa le sebe sa ka?

7Wena o a tseba

ho nna bokgopo ha bo yo,

mme ha ho ya ka ntopollang

matsohong a hao.

8“ ‘Kahohlehohle ke bopilwe

ke matsoho a hao,

empa jwale

ke se ke timetswa ke wena!

9Ako hopole,

o mpopile seka letsopa;

na o tla nkgutlisetsa leroleng hape?

10Na ha o a nqhatsa

jwalokaha ho qhatswa lebese,

wa mphehla

jwalokaha leokwana le fehlwa?

11Wa nkapesa

ka letlalo le ka dinama,

wa ntlamahanya

ka masapo le ka mesifa?

12O nneile bophelo,

wa ba wa nnea lerato,

wa mpoloka,

wa baballa le moya wa ka.

13“ ‘Tsena e ne le kunutu

la pelo ya hao,

ke a tseba,

tsena e ne le morero wa hao:

14Ha ke etsa sebe

o ntadima ka le ntjhotjho,

o ke ke wa ntokolla molatong wa ka.

15Haeba ke molato

bomadimabe ke ba ka!

Leha ke se molato

nke ke ka tadima motho,

ke hlajwa ke dihlong

ke lweba ka hara tlokotsi.

16Ha hlooho ya ka e phahama

o tla ntsoma jwaloka tau,

o ntlhokofatsa

ka ho nketsetsa dimakatso.

17O tlisa paki tse ntjha

ho nnyopisetsa bopaki,

le kgalefo ya hao

e ntlokomela ho feta,

mara a hao

a mphutuhela ka mekgahlelo.

18“ ‘Ke hobaneng o entseng

hore ke tswalwe?

Eka nkabe ke shwele

ke eso bonwe ke motho!

19Eka nkabe ke sa ka ka ba ka tswalwa,

kapa ka iswa lebitleng

ha ke qeta ho tswalwa!

20Tshiu tsa ka di kgutshwanyane,

di a feta;

ako ntlohele,

ke re kgefu! ho se hokae,

21ke eso ikele kwana bo-ya-batho,

fatsheng le lefifi,

le meriti e metsho;

22fatsheng le lefifi la bo-nka-ntjana,

moo e leng lapeng habo morusu,

moo sedi la teng e leng lefifi!’ ”