Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Jobo o araba Elefase

61Empa Jobo a araba, a re:

2“Ao! hoja ho komakoma ha ka

ho ka lekanngwa,

tsietsi tsa ka tsa bewa sekaleng,

3di ne di tla feta hlabathe

la lewatle ka boima;

ke ka hona

ke ileng ka phatloha feela.

4Metsu ya Ya Matla wohle

e ntlhabile,

mahloko a yona

a tjhatjhametsa le moya wa ka,

matshabeho a Modimo

a nteetse theko!

5Na tonki e ka lla

kgulo le le lengata?

kapa pholo ya bohla

e ntse e fula?

6Dijo tse bosula

di ka jewa ho se letswai?

Na mothwebe o mosweu wona

o a latsweha?

7Dijo tse jwalo ha ke di lakatse,

di tshwana

le tse nqhuqhumisang mala!

8“Hoja kopo ya ka

e ne ka ananelwa,

Modimo a nnea

seo ke se labalabelang;

9Modimo a kgahlwa

ke ho mphetshela,

a nkisa letsoho, a ntimetsa.

10Ke ne ke tla thaba,

ke tshedisehe,

ke tsebe ho mamella

ditlokotsi tsa ka,

hoba polelo tsa Ya Halalelang

ha ke a di hanyetsa.

11“Ke sa na le matla afe,

a ho nnea letshepa?

Ke tla fella kae,

ha ke qenehetse ho phela?

12Na mmele wa ka

o thata jwaloka lejwe?

Kapa nama ya ka

e entswe ka lethose?

13Matla o ho ithusa a mpheletse,

sehlaha sa bohlale se setse feela.”

Jobo o swabiswa ke polelo tsa metswalle

14“Ya nyahameng pelo

eka kgona a hauhelwe, ke metswalle,

leha eba a sa tshabe Ya Matla wohle.

15Bana beso ha ba tshepahale

sa melatswana,

ba ka melatswana e tlala,

e ba e feta,

16e ba maduke

ke qhoqhwaane ho qhibidiha,

e patehe ke lehlwa ho kgetheha.

17Ha motjheso o fihla e a nyamela,

ha tsatsi le ema a pshele ruri.

18Baeti ba kgeloha tsela,

ba batla metsi,

ba ye lehwatateng,

ba be ba timele.

19Baeti ba tswang Tema

ba batla metsi,

bahwebi ba Sheba

ba batla ka letshepa;

20ba tsielehile,

leha ba ne ba tshepile,

ba fihlile teng, jwale ba swabile.

21Ho nna, le lona le ka melatswana eo:

Le a bona ke wele ka phatla,

lona le a ntshabella!

22Na nkile ka re:

‘Mpheng hona le hane’?

Kapa ‘Ntefelleng ka maruo a lona?’

23Kapa: ‘Nnamoleleng

matsohong a dira tsa ka?

Mpholoseng

ho ba matla ho mpheta’?

24“Nthuteng,

ke tla mamela ke didimetse,

le ntlhalosetse na phoso ya ka e kae.

25Mantswe a nnete a matla hakaakang!

Polelo tsa lona ekaba di supa eng?

26Ebe le rerile ho nyatsa polelo tsa ka,

le re tsa ya tsherehaneng

di ya le moya feela?

27Le kgutsanyana kgudu!

le ka e rekisa,

la tjhekela motswalle wa lona lemena.

28“Jwale dumelang,

le ntadime sefahlamahlo:

Taba di mahlong,

shano la ka le tla itshupa.

29Ke a le kopa: Imameleng,

phoso e se be teng;

imameleng hape,

esere ho loka ha ka

ha thunthetswa.

30Ebe phoso e tswile lelemeng la ka?

Na nka sitwa ho kgetha

tse molemo ho tse kgopo?”

7

Jobo o a tsieleha

71“Bophelo ba motho

mona lefatsheng ke ntwa,

matsatsi a hae ekare a mohiruwa,

2a mohlanka ya labalabelang moriti,

a mohiruwa ya lebeletseng moputso;

3nna lefa la ka

ke kgwedi tsa ho sebeletsa lelea,

ke abetswe masiu a mokgathala.

4Kamehla ha ke robala ke a ipotsa:

‘Ekaba neng e tla ba neng ke tsohe?’

Empa siu bo bolelele, bo a tosa,

ke hlobaela jwalo

ho fihlela mafube a hlaha.

5Diboko le kgoho tsa mobu

di nkgometse,

tlalo la ka le dipekane,

le petla boladu.

6Matsatsi a ka a potlaka

sa nale ya selohi,

a be a fele

tshepo yona e nkwekwetla.

7“Modimo, hopola:

Phelo ba ka bo ka moya feela,

mahlo a ka ha a ka ke a bona

tse molemo hape.

8Ya mponang jwale,

ha a sa tla boela a mpona,

etlare ha o mpatla

ke be ke le siyo!

9Jwalokaha maru a fefoha, a nyamele,

ya theohelang Nqalong ya Bafu

a ke ke a nyoloha;

10ha a ke ke a kgutla,

a kgutlela lapeng la hae,

tulo tsa hae di sala di le feela,

a ke ke a hlola

a dula tulong tsa hae.

11Ka baka leo, nna nke ke ka kgutsa,

ke tla bua

pelo ya ka e tshwenyehile,

ke ipelaetse

pelo ya ka e ngongorehile.

12“Ebe nna ke lewatle

kapa kganyapa,

ha o mpeetse balebedi ho ntisa?

13Ha ke re: Phate tsa ka

ke tsona tse tla ntshedisa,

moalo wa ka

o nthethefatse ho komakoma,

14wena Modimo, o ntshosa ka ditoro,

ka dipono

o mpakela ho thothomela;

15kahoo ke ikgethela lefu

la ho kgangwa,

ho ena le ho phela

ke le masatswane.

16Bophelo bona ba ka bo ntenne,

nke ke ka phela kamehla yohle;

ako ntese,

matsatsi a ka ke mouwane!

17“Motho e ne leng,

ha o mo nketse hodimo hakaale,

o bile o mo hlokometse hakaale?Pes. 8:5
144:3

18Kamehla hoseng o a mo hlahloba,

kamehla motsotso ha o fete

o sa mo leke.

19O tla kgaotsa neng ho ntjamela,

o ko mphe tshweya,

ke metse mathe?

20Haeba ke sitilwe,

ke o sinyeditseng?

Wena Molebedi wa batho?

Ke ka dife

o nkentseng pakane ya hao,

hoo le nna

ke seng ke bile ke itenne?

21Ke hobaneng

ha o sa tshwarele tshito ya ka,

wa tlosa bokgopo ba ka ba fela?

Haufinyane ke tla robala lebitleng;

o tla mpatla, empa ke tla ba siyo.”

8

Biledade o re Jobo o loketswe ke kotlo

81Jwale Biledade ya tswang Shua a araba, a re:

2“O tla bua ntho tsee

ho fihlela neng?

Polelo tsa hao

di ka moya wa sefefo!

3Na Modimo

a ka sokamisa kahlolo,

Ya Matla wohle

a sokamisa ho loka?

4Haeba bara ba hao ba mo sitetswe,

o ba otlile

ho ya ka ho sitwa ha bona.

5Haeba o ka fela wa batla Modimo,

wa ithapella ho Ya Matla wohle;

6haeba o hlwekile, mme o lokile,

ruri le yena o tla o hlokomela,

lapa la hao a le tsose

e le sesupo sa ho loka ha hao.

7Maruo a pele e ne le dinyane,

a morao wona e tla ba boiyane.”

Ya furallang Modimo o tla timela

8“Ako fuputse ho meloko ya pele,

o batlisise ditsebo tsa bo-ntata yona.

9Rona ba maobane re hloka tsebo;

matsatsi a rona ho lena lefatshe

a ka moriti ha o falola.

10Ba tla o jwetsa, ba o rupele,

ba o kgokgothele bohlale ba bona.

11“Na lodi le ka mela

ho se na mokgwabo,

lehlaka la ata

ho se na mohlaka?

12Ha le sa helwe le sa le letalana,

le pona pele jwang bo omella.

13Tsela tsa bohle

ba lebalang Modimo di jwalo,

letshepa la ya kgopo

le fela jwalo;

14tshepo ya hae e a thekesela,

letshepa la hae

le ka bolepo ba sekgo;

15o itshetleha ka bona,

bo hana ho tsitsa,

o itshwarella ka bona,

ha bo tshwarehe.

16O ka fate se tlokomang

ha tsatsi le tjhabile,

seo makala a sona

a thathallang le tshimo yohle.

17Metso ya sona

e rarahana hara qubu ya majwe,

e itshwarella hodima matlapa.

18Ha se fotholwa bakeng seo,

baka seo se tla latola, se re:

‘Nna ha ke o tsebe!’

19Bophelo ba sona bo fela jwalo,

mela tse ding

di mela hape mobung oo.

20“Modimo a ke ke a lahla

ya se nang molato,

kapa a thusa ba etsang bokgopo;

21o tla boela a etsa hore o tshehe,

molomo wa hao o howe ka thabo.

22Ba o hloileng

ba tla apeswa dihlong,

malapa a ba kgopo

a nyamelle ruri.”