Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
38

Morena o araba Jobo

381Jwale Morena a araba a le kahara sefefo, a re ho Jobo:

2“O mang wena,

o fifatsang merero ya ka

ka ho pepeta, empa o se na tsebo?

3Itlame letheka, o eme senna,

ke o botse dipotso,

wena o nkarabe.

4“Ha ke rala metheo ya lefatshe

o no le kae?

Haeba o na le tsebo,

ako bolele he!

5Kaha o tsebanyane:

Tekanyetso tsa lona

di rerilwe ke mang?

Thapo e methang bonamo

e harolotswe ke mang?

6Tshiya tsa metheo ya lona

di epetswe kae?

Lejwe la mantlha lona

la bewa ke mang,

7mohla bo-Mphatlalatsane

ba binang ba le mmoho,

mangeloi wohle a howa ka thabo?

8“Mohla lewatle le phatlohang

mohloding wa lona,

menyako e ne tinketswe ke mang

ho le thibela?

9Ha ke ne ke le etsetsa

kobo ya maru,

ke le tlama mokgubu

ka fifi la bo-nka-ntjana;

10ha ke ne ke le sehela

meedi ya lona,

ke le tinkeletsa

ka mamati le mekwallo,

11ka na ka re:

‘Maremelo a metsi a hao ke ana,

maqhubu a hao a bilohang

a tla fella mona!’

38:8-11 —
Jer. 5:22

12“Haesale o tswalwa

na o kila laolela meso dinako,

wa laela mafube ho hlaha

ka nako ya wona,

13hore pheletso tsa lefatshe

a di aparele,

ba kgopo ba be ba phasaphase?

14Jwalokaha mmopo wa tempe sa tiiso

o sala letsopeng,

sedi le bonahatsa

bopeho tsa lefatshe hantle,

le di bonahatse

sa mokgabiso seaparong.

15Ba kgopo ba ke ke ba bona lesedi,

matla a bona a tla fediswa.

16“Na mehloding ya lewatle

o kila fihla?

Kapa kgotjheletsane tsa madiba

wa di tsamaya?

17Na menyako ya ntlo ya lefu

o kila e bona?

Kapa wa bona

menyako ya Nqalo ya Bafu?

18Na bonamo ba lefatshe

o a bo tseba?

Haeba tsena tsohle o a di tseba,

ako bolele!

19“Tsela e yang habo lesedi ke efe?

Lehae labo lefifi lona le hokae?

20Na o ka di isa habo tsona?

Na tsela tse yang teng

o a di tseba?

21O a di tseba,

hoba o tswetswe pele ho tsona!

Lemo tsa ho phela ha hao di ngata!

22“Na o kila kena matlung

a polokelo ya lehlwa,

kapa wa bona matlo

a polokelo ya sefako,

23tseo ke di boloketseng

nako ya ditsietsi,

tsatsi la ho futuha le la dintwa?

24Tsela e yang ntswanatsatsi

yona e kae?

E yang habo moya wa botjhabela

yona e kae?

25“Metsi a dikgohola

a tjheketswe molapo ke mang,

letolo le thwathwaretsang

la rallwa tsela ke mang,

26hore pula e nele nahathothe,

lehwatateng leo

ho seng baahi ho lona,

27bataolo le dikaka

di tle di nwesetswe,

mobung ho fupuhe jwang

bo botalana?

28Ntata pula ekaba yena ke mang?

Marothodi a phoka wona

a tswetswe ke mang?

29Ekaba leqhwa

le tswa ho ya mang popelo?

Rame sa lehodimo se lalang

sona se tswetswe ke mang?

30Metsi a a hwama,

a be sengangata jwaloka lejwe,

leqhwa le aparele madiba kahohle.

31“Na o ka tlamahanya

mahlaahlela a Selemela,

kapa wa lokolla

kgwele tsa Makolobe?Jobo 9:9
Amo. 5:8

32Na o ka hlahisa dinaledi

ka dinako tsa tsona,

wa tsamaisa Bere

le naletsana tsa yona?

33Melao e tsamaisang tsa lehodimo

na o a e tseba?

Na le moo lefatsheng

o ka e sebedisa?

34“Ka ntswe la hao,

na maru o ka a laela hore a o apese

ka pula ya ditlwebelele?

35Na ke wena ya ka laelang lehadima

ho thwakgatsa?

Na le ye le tle ho wena,

le re: ‘Ke nna enwa?’

36Pelo ya motho

bohlale e bo filwe ke mang?

Mohopolo wona

kutlwisiso wa e newa ke mang?

37Mohlalefi ke ofe

ya tsebang ho bala maru,

ya ka thulamisang merifi,

merifi ya lehodimo,

38ha role la lefatshe

le fetoha sengangata,

makwete a momana,

a etsa diqitikwe?

39“Na o ka tsomela

tauhadi dinyamatsane,

kapa tawana tsa yona

wa di kgorisa ha di lapile,

40di ntse di qatjhame

dilaong tsa tsona,

kapa di laletse kahara dihlahla?

41Ke mang

ya baballang lekgwaba ka dijo,

ha madinyane a lona

a ipiletsa ho Modimo,

a lelera hohle ke ho hloka dijo?

39

Phoofolo tse hlaha di laolwa ke mang?

391“Na o tseba nako ya ho tswala

ha podi ya naha?

Na o kila bona kgama

ha e phatla, e tswala?

2Na o ko bale kgwedi

tsa kemaro ya tsona?

Kapa o tsebe tsatsi

la ho tswala ha tsona?

3Di botha fatshe,

di tswale manamane a tsona,

bohloko ba ho tswala

ebe bo fedile.

4Manamane a tsona a holela naheng,

ha a sa shahlile

ebe a lahla mohlape.

5“Tonki e hlaha

e neilwe bolokolohi ke mang?

Meja e ne e kgatile

e lokolotswe ke mang?

6Ke e abetse lehwatata

hore e phele ho lona,

masabasaba a lenyekethe

e be bodulo ba yona.

7Lehesheheshe la metse

e etsa metlae ka lona,

mehoo ya moqhobi

ha e fihle tsebeng tsa yona.

8E alohela thabeng

ho ya tsoma lekgulo,

e nyakurele kahohle

ho batla ho hotalana.

9“Na nare e ka thapa,

ya eba pelesa ya hao?

Kapa ya robala e bothile

pela sejelo sa hao?

10Na o ka e pana mohomeng

hore e o lemele?

Makwete ya a phophotha

e o setse morao?

11Na o ka e tshepa

ka baka la matla a yona?

Wa e tshepela ho phetha

mesebetsi ya hao e boima?

12Na o ka e tshepela

ho pola mabele a hao,

le ho a thothela hae

ha a le otlong sa hao?

13“Mapheo a dimpshe

a phuphusela ka thabo,

empa e ke ke ya fofa

jwaloka mokotatsie.

14Mpshe e behela

mahe a yona mobung,

e a tlohelle teng

ho alangwa ke lehlabathe.

15Ha e elellwe hore leoto

le ka a bjaratsa,

kapa sebatana

sa a hatakela hodimo.

16E sotla madinyane a yona

jwalokaha eka hase a yona,

ha e tsotelle letho,

leha eba e tswaletse lelea,

17hobane yona

Modimo o ila e tima bohlale,

a se ka e tsipela

le kelello ena e pala!

18Empa ha e thathalatsa mapheo

ho matha,

e a keketeha

ha e bona pere le mopalami!

19“Na pere matla e a filwe ke wena,

molala wa o kgabisa

ka moetse o maebeebe?

20Na o ka tseba

ho e qotomisa sa tsie,

wa e kgorohlisa ka dinko

ho tshosa batho?

21E tila fatshe ka kgohlong,

e thabetse matla,

e itukubetse kahara marumo

sa motswelantweng.

22Pere e tsheha tshabo,

ha ho letho le e tshosang;

ha e ke e furalla

ke ho tshaba sabole.

23Kgopong tsa yona

ho shohlomana kgohlopo,

ho bile ho tsekema marumo

le ditsenene!

24E koma mobu ka bohale

le ka mabifi,

leha ho letswa lenaka

ho tila ha e ho kgaotse.

25Ha naka le lla

e a howa, e re: ‘Aha!’

E dupa monko wa ntwa

e sa le hole!

E dupe mehoo ya balaodi

le mekgosi ya ntwa.

26“Na ke ka bohlale ba hao

phakwe e tsebang ho fofa,

e thathalatsang mapheo,

ebe e leba borwa?

27Na ke ka taelo ya hao

ntsu e tsebang ho fofa,

e hahang hlaha sa yona

hodimo tsullung?

28E phela dilomong,

bosiu e lala hona teng,

qhobosheane ya yona e ka lefarung.

29Diselo e di tsoma

e dutse hona moo,

mahlo a yona

a di bona di le hole.

30Madinyane a yona

a phela ka ho nwa madi,

kamehla yona e fumanwa

hara dififi.”Mat. 24:28
Luka 17:37

40

Jobo o re o sitwa ho araba Modimo

401Morena a boela a re ho Jobo:

2“Na monyatsi a ka phea kgang

le Ya Matla wohle?

Ya nyatsang Modimo a ke a arabe!”

3Yaba Jobo o araba Morena, o re:

4“Bona, ha ke letho!

Nka o araba jwang?

Ka tsoho la ka

ke thiba molomo wa ka.

5Ke se nkile ka bua,

nke ke ka hlola ke araba;

ke ile ka bua habedi,

nke ke ka bua ho feta moo.”

Phoofolo tse hlaha di laolwa ke mang?

6Morena a araba Jobo a ntse a le kahara sefefo, a re:

7“Itlame letheka, o eme senna,

ke o botse dipotso,

wena o nkarabe.

8“Na kahlolo ya ka

o tla fela o e hanyetse,

ebe o mpea molato,

hore o itokafatse?

9Na tsoho la hao

le tshwana le la Modimo,

hoo o ka kirietsang

ka ntswe le kang la hae?

10Ikgabise he ka tlotla

le ka bokgosi,

o ikapese ka hlompho

le botlotlehi.

11Filo la kgalefo ya hao

o hlo le hlatse,

ha o bona moikgohomosi

o mo kokobetse;

12ha o bona moikgohomosi

o mo theole,

o tlabikelle ba kgopo

tulong tsa bona;

13o ba epele leroleng ba le mmoho,

topo tsa bona

o di kwahelle ka lebitleng.

14Jwale le nna

ke tla o thoholetsa, ke re:

‘Tsoho la hao le letona

le ka o pholosa!’

15“Tadimisisa kubu hantle!

Ke e bopile jwalokaha ke o bopile,

empa yona e fula jwang

jwaloka kgomo.

16Ako bone matla a letheka la yona!

Bona bothata ba ditshika

tsa mohodu wa yona!

17E peralatsa mohatla wa yona,

e o peralatse jwaloka fate sa kedare,

ditshika tsa rope tsa yona

di teteane;

18masapo a yona

a tshwana le pompo tsa lethose,

masapo a yona

a tshwana le ditshiya tsa tshepe.

19Hara mmopo wa Modimo

ke thahadima,

e ka hlolwa feela

ke Mmopi wa yona.

20Dijo tsa yona di theoha dithabeng,

moo phoofolo tsa naha

di bapallang teng.

21E botha tlasa difate tsa leoka,

e ipata mokgwabong hara lehlaka.

22Leoka le e etseditse moriti,

e etseditswe sakana-la-nkope,

la e etsetswa ke meduwane,

meduwane ya melatswana.

23Ha e balehiswe

ke ho tlala ha noka,

ha e tshohe

leha Jorodane e ka phuthumana,

ya phuthumanela

ka hanong la yona.

24E ka tshwarwa ke mang

e ntse e shebile,

Ya kenngwa kgwathatha ka nkong

ke mang?”