Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
37

Elehu o re Modimo o etsa dikgolo

371“Fefo sena se thefula methapo

ya pelo ya ka,

ere ha e thanya

e be tlohe madulong.

2Mamedisa ho thwathwaretsa

ha ntswe la Modimo,

o mamele modumo

o tswang molomong wa hae.

3O dumisa letolo

tlasa mahodimo wohle,

hadima la hae le yo fihla

pheletsong tsa lefatshe.

4Lentswe le purumang

le latela lehadima,

Modimo o pokosela

ka ntswe la bohosi ba hae;

ha maru a thwathwaretsa

lehadima ha a le thibele.

5Ho pokosela ha ntswe la Modimo

ho a makatsa;

o etsa dikgolo

tse fetang kutlwisiso ya rona.

6Ho lehlwa o re:

‘Kgethehela lefatshe!’

Ho lefafatsane:

‘Fetoha ditlwebelele!’

7Mosebetsi wa motho ka mong

o a o emisa,

batho bohle ba tsebe

mosebetsi wa hae.

8Batana di hohobela

dilaong tsa tsona,

ebe ka mesimeng ya tsona

di a ipothela.

9Mamati a tjhankana ya sefefo

a petlekilwe,

meya e pepetlang e tlisa serame.

10Ha Modimo a phefumoloha

leqhwa le a bopeha,

kahohle metsi a fetohe qhoqhwaane.

11Maru a matsho

a dusa pula ya motloporo,

ka maru ao,

Modimo lehadima o a le hasa.

12Maru a ntsa phethesela

tseleng ya wona,

a aparetse lefatshe kahohlehohle,

a phetha taelo

tseo Modimo a di entseng.

13Modimo a ka nesa pula

e le kotlo ho batho,

kapa a e nesa

hore fatshe le be mongobo,

kapa a e nesa

e le supo sa lerato la hae.

14“Oho, wena Jobo,

ako mamele sena:

Kgutsa, o ko nahane

dimakatso tsa Modimo!

15Na o tseba kamoo Modimo

a laolang maru kateng,

le kamoo a etsang

hore hadima la hae le tsekeme?

16Na o tseba kamoo maru

a tsheheditsweng kateng,

le dimakatso tsa eo tsebo ya hae

e phethehileng?

17Na o tseba hore aparo

di futhumatsa jwang

ha moya o hlaha borwa,

naha e jele boya?

18Na o ka mo thusa

ho sarolla mahodimo,

mahodimo a bothata

ba seipone sa lethose?

19“Re rute hore na

re tle re reng ho yena;

re sitwa ho rala nyewe

hobane re lefifing.

20Na a ka bolellwa

hore ke rata ho bua le yena?

Haeba motho a ka bua,

ruri o tla timetswa!

21“Ho jwalokaha moya o fefera maru,

tsatsi le sala mmanameng le kganya,

batho ba sitwa ho le tadima

ke ho ba fahla;

22le hlaha ka leboya e ka kgauta,

tlotla ya Modimo

e re kenyetse tshabo.

23Ya Matla wohle

re ke ke ra mo fihlela,

o re phahametse ka matla

le ka dikahlolo,

a ke ke be a sokamisa toka ya hae.

24Ka baka leo,

batho bohle ba a mo tshaba,

bo-tsebanyane bohle ha a ba natse.”

38

Morena o araba Jobo

381Jwale Morena a araba a le kahara sefefo, a re ho Jobo:

2“O mang wena,

o fifatsang merero ya ka

ka ho pepeta, empa o se na tsebo?

3Itlame letheka, o eme senna,

ke o botse dipotso,

wena o nkarabe.

4“Ha ke rala metheo ya lefatshe

o no le kae?

Haeba o na le tsebo,

ako bolele he!

5Kaha o tsebanyane:

Tekanyetso tsa lona

di rerilwe ke mang?

Thapo e methang bonamo

e harolotswe ke mang?

6Tshiya tsa metheo ya lona

di epetswe kae?

Lejwe la mantlha lona

la bewa ke mang,

7mohla bo-Mphatlalatsane

ba binang ba le mmoho,

mangeloi wohle a howa ka thabo?

8“Mohla lewatle le phatlohang

mohloding wa lona,

menyako e ne tinketswe ke mang

ho le thibela?

9Ha ke ne ke le etsetsa

kobo ya maru,

ke le tlama mokgubu

ka fifi la bo-nka-ntjana;

10ha ke ne ke le sehela

meedi ya lona,

ke le tinkeletsa

ka mamati le mekwallo,

11ka na ka re:

‘Maremelo a metsi a hao ke ana,

maqhubu a hao a bilohang

a tla fella mona!’

38:8-11 —
Jer. 5:22

12“Haesale o tswalwa

na o kila laolela meso dinako,

wa laela mafube ho hlaha

ka nako ya wona,

13hore pheletso tsa lefatshe

a di aparele,

ba kgopo ba be ba phasaphase?

14Jwalokaha mmopo wa tempe sa tiiso

o sala letsopeng,

sedi le bonahatsa

bopeho tsa lefatshe hantle,

le di bonahatse

sa mokgabiso seaparong.

15Ba kgopo ba ke ke ba bona lesedi,

matla a bona a tla fediswa.

16“Na mehloding ya lewatle

o kila fihla?

Kapa kgotjheletsane tsa madiba

wa di tsamaya?

17Na menyako ya ntlo ya lefu

o kila e bona?

Kapa wa bona

menyako ya Nqalo ya Bafu?

18Na bonamo ba lefatshe

o a bo tseba?

Haeba tsena tsohle o a di tseba,

ako bolele!

19“Tsela e yang habo lesedi ke efe?

Lehae labo lefifi lona le hokae?

20Na o ka di isa habo tsona?

Na tsela tse yang teng

o a di tseba?

21O a di tseba,

hoba o tswetswe pele ho tsona!

Lemo tsa ho phela ha hao di ngata!

22“Na o kila kena matlung

a polokelo ya lehlwa,

kapa wa bona matlo

a polokelo ya sefako,

23tseo ke di boloketseng

nako ya ditsietsi,

tsatsi la ho futuha le la dintwa?

24Tsela e yang ntswanatsatsi

yona e kae?

E yang habo moya wa botjhabela

yona e kae?

25“Metsi a dikgohola

a tjheketswe molapo ke mang,

letolo le thwathwaretsang

la rallwa tsela ke mang,

26hore pula e nele nahathothe,

lehwatateng leo

ho seng baahi ho lona,

27bataolo le dikaka

di tle di nwesetswe,

mobung ho fupuhe jwang

bo botalana?

28Ntata pula ekaba yena ke mang?

Marothodi a phoka wona

a tswetswe ke mang?

29Ekaba leqhwa

le tswa ho ya mang popelo?

Rame sa lehodimo se lalang

sona se tswetswe ke mang?

30Metsi a a hwama,

a be sengangata jwaloka lejwe,

leqhwa le aparele madiba kahohle.

31“Na o ka tlamahanya

mahlaahlela a Selemela,

kapa wa lokolla

kgwele tsa Makolobe?Jobo 9:9
Amo. 5:8

32Na o ka hlahisa dinaledi

ka dinako tsa tsona,

wa tsamaisa Bere

le naletsana tsa yona?

33Melao e tsamaisang tsa lehodimo

na o a e tseba?

Na le moo lefatsheng

o ka e sebedisa?

34“Ka ntswe la hao,

na maru o ka a laela hore a o apese

ka pula ya ditlwebelele?

35Na ke wena ya ka laelang lehadima

ho thwakgatsa?

Na le ye le tle ho wena,

le re: ‘Ke nna enwa?’

36Pelo ya motho

bohlale e bo filwe ke mang?

Mohopolo wona

kutlwisiso wa e newa ke mang?

37Mohlalefi ke ofe

ya tsebang ho bala maru,

ya ka thulamisang merifi,

merifi ya lehodimo,

38ha role la lefatshe

le fetoha sengangata,

makwete a momana,

a etsa diqitikwe?

39“Na o ka tsomela

tauhadi dinyamatsane,

kapa tawana tsa yona

wa di kgorisa ha di lapile,

40di ntse di qatjhame

dilaong tsa tsona,

kapa di laletse kahara dihlahla?

41Ke mang

ya baballang lekgwaba ka dijo,

ha madinyane a lona

a ipiletsa ho Modimo,

a lelera hohle ke ho hloka dijo?

39

Phoofolo tse hlaha di laolwa ke mang?

391“Na o tseba nako ya ho tswala

ha podi ya naha?

Na o kila bona kgama

ha e phatla, e tswala?

2Na o ko bale kgwedi

tsa kemaro ya tsona?

Kapa o tsebe tsatsi

la ho tswala ha tsona?

3Di botha fatshe,

di tswale manamane a tsona,

bohloko ba ho tswala

ebe bo fedile.

4Manamane a tsona a holela naheng,

ha a sa shahlile

ebe a lahla mohlape.

5“Tonki e hlaha

e neilwe bolokolohi ke mang?

Meja e ne e kgatile

e lokolotswe ke mang?

6Ke e abetse lehwatata

hore e phele ho lona,

masabasaba a lenyekethe

e be bodulo ba yona.

7Lehesheheshe la metse

e etsa metlae ka lona,

mehoo ya moqhobi

ha e fihle tsebeng tsa yona.

8E alohela thabeng

ho ya tsoma lekgulo,

e nyakurele kahohle

ho batla ho hotalana.

9“Na nare e ka thapa,

ya eba pelesa ya hao?

Kapa ya robala e bothile

pela sejelo sa hao?

10Na o ka e pana mohomeng

hore e o lemele?

Makwete ya a phophotha

e o setse morao?

11Na o ka e tshepa

ka baka la matla a yona?

Wa e tshepela ho phetha

mesebetsi ya hao e boima?

12Na o ka e tshepela

ho pola mabele a hao,

le ho a thothela hae

ha a le otlong sa hao?

13“Mapheo a dimpshe

a phuphusela ka thabo,

empa e ke ke ya fofa

jwaloka mokotatsie.

14Mpshe e behela

mahe a yona mobung,

e a tlohelle teng

ho alangwa ke lehlabathe.

15Ha e elellwe hore leoto

le ka a bjaratsa,

kapa sebatana

sa a hatakela hodimo.

16E sotla madinyane a yona

jwalokaha eka hase a yona,

ha e tsotelle letho,

leha eba e tswaletse lelea,

17hobane yona

Modimo o ila e tima bohlale,

a se ka e tsipela

le kelello ena e pala!

18Empa ha e thathalatsa mapheo

ho matha,

e a keketeha

ha e bona pere le mopalami!

19“Na pere matla e a filwe ke wena,

molala wa o kgabisa

ka moetse o maebeebe?

20Na o ka tseba

ho e qotomisa sa tsie,

wa e kgorohlisa ka dinko

ho tshosa batho?

21E tila fatshe ka kgohlong,

e thabetse matla,

e itukubetse kahara marumo

sa motswelantweng.

22Pere e tsheha tshabo,

ha ho letho le e tshosang;

ha e ke e furalla

ke ho tshaba sabole.

23Kgopong tsa yona

ho shohlomana kgohlopo,

ho bile ho tsekema marumo

le ditsenene!

24E koma mobu ka bohale

le ka mabifi,

leha ho letswa lenaka

ho tila ha e ho kgaotse.

25Ha naka le lla

e a howa, e re: ‘Aha!’

E dupa monko wa ntwa

e sa le hole!

E dupe mehoo ya balaodi

le mekgosi ya ntwa.

26“Na ke ka bohlale ba hao

phakwe e tsebang ho fofa,

e thathalatsang mapheo,

ebe e leba borwa?

27Na ke ka taelo ya hao

ntsu e tsebang ho fofa,

e hahang hlaha sa yona

hodimo tsullung?

28E phela dilomong,

bosiu e lala hona teng,

qhobosheane ya yona e ka lefarung.

29Diselo e di tsoma

e dutse hona moo,

mahlo a yona

a di bona di le hole.

30Madinyane a yona

a phela ka ho nwa madi,

kamehla yona e fumanwa

hara dififi.”Mat. 24:28
Luka 17:37