Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
38

Morena o araba Jobo

381Jwale Morena a araba a le kahara sefefo, a re ho Jobo:

2“O mang wena,

o fifatsang merero ya ka

ka ho pepeta, empa o se na tsebo?

3Itlame letheka, o eme senna,

ke o botse dipotso,

wena o nkarabe.

4“Ha ke rala metheo ya lefatshe

o no le kae?

Haeba o na le tsebo,

ako bolele he!

5Kaha o tsebanyane:

Tekanyetso tsa lona

di rerilwe ke mang?

Thapo e methang bonamo

e harolotswe ke mang?

6Tshiya tsa metheo ya lona

di epetswe kae?

Lejwe la mantlha lona

la bewa ke mang,

7mohla bo-Mphatlalatsane

ba binang ba le mmoho,

mangeloi wohle a howa ka thabo?

8“Mohla lewatle le phatlohang

mohloding wa lona,

menyako e ne tinketswe ke mang

ho le thibela?

9Ha ke ne ke le etsetsa

kobo ya maru,

ke le tlama mokgubu

ka fifi la bo-nka-ntjana;

10ha ke ne ke le sehela

meedi ya lona,

ke le tinkeletsa

ka mamati le mekwallo,

11ka na ka re:

‘Maremelo a metsi a hao ke ana,

maqhubu a hao a bilohang

a tla fella mona!’

38:8-11 —
Jer. 5:22

12“Haesale o tswalwa

na o kila laolela meso dinako,

wa laela mafube ho hlaha

ka nako ya wona,

13hore pheletso tsa lefatshe

a di aparele,

ba kgopo ba be ba phasaphase?

14Jwalokaha mmopo wa tempe sa tiiso

o sala letsopeng,

sedi le bonahatsa

bopeho tsa lefatshe hantle,

le di bonahatse

sa mokgabiso seaparong.

15Ba kgopo ba ke ke ba bona lesedi,

matla a bona a tla fediswa.

16“Na mehloding ya lewatle

o kila fihla?

Kapa kgotjheletsane tsa madiba

wa di tsamaya?

17Na menyako ya ntlo ya lefu

o kila e bona?

Kapa wa bona

menyako ya Nqalo ya Bafu?

18Na bonamo ba lefatshe

o a bo tseba?

Haeba tsena tsohle o a di tseba,

ako bolele!

19“Tsela e yang habo lesedi ke efe?

Lehae labo lefifi lona le hokae?

20Na o ka di isa habo tsona?

Na tsela tse yang teng

o a di tseba?

21O a di tseba,

hoba o tswetswe pele ho tsona!

Lemo tsa ho phela ha hao di ngata!

22“Na o kila kena matlung

a polokelo ya lehlwa,

kapa wa bona matlo

a polokelo ya sefako,

23tseo ke di boloketseng

nako ya ditsietsi,

tsatsi la ho futuha le la dintwa?

24Tsela e yang ntswanatsatsi

yona e kae?

E yang habo moya wa botjhabela

yona e kae?

25“Metsi a dikgohola

a tjheketswe molapo ke mang,

letolo le thwathwaretsang

la rallwa tsela ke mang,

26hore pula e nele nahathothe,

lehwatateng leo

ho seng baahi ho lona,

27bataolo le dikaka

di tle di nwesetswe,

mobung ho fupuhe jwang

bo botalana?

28Ntata pula ekaba yena ke mang?

Marothodi a phoka wona

a tswetswe ke mang?

29Ekaba leqhwa

le tswa ho ya mang popelo?

Rame sa lehodimo se lalang

sona se tswetswe ke mang?

30Metsi a a hwama,

a be sengangata jwaloka lejwe,

leqhwa le aparele madiba kahohle.

31“Na o ka tlamahanya

mahlaahlela a Selemela,

kapa wa lokolla

kgwele tsa Makolobe?Jobo 9:9
Amo. 5:8

32Na o ka hlahisa dinaledi

ka dinako tsa tsona,

wa tsamaisa Bere

le naletsana tsa yona?

33Melao e tsamaisang tsa lehodimo

na o a e tseba?

Na le moo lefatsheng

o ka e sebedisa?

34“Ka ntswe la hao,

na maru o ka a laela hore a o apese

ka pula ya ditlwebelele?

35Na ke wena ya ka laelang lehadima

ho thwakgatsa?

Na le ye le tle ho wena,

le re: ‘Ke nna enwa?’

36Pelo ya motho

bohlale e bo filwe ke mang?

Mohopolo wona

kutlwisiso wa e newa ke mang?

37Mohlalefi ke ofe

ya tsebang ho bala maru,

ya ka thulamisang merifi,

merifi ya lehodimo,

38ha role la lefatshe

le fetoha sengangata,

makwete a momana,

a etsa diqitikwe?

39“Na o ka tsomela

tauhadi dinyamatsane,

kapa tawana tsa yona

wa di kgorisa ha di lapile,

40di ntse di qatjhame

dilaong tsa tsona,

kapa di laletse kahara dihlahla?

41Ke mang

ya baballang lekgwaba ka dijo,

ha madinyane a lona

a ipiletsa ho Modimo,

a lelera hohle ke ho hloka dijo?