Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
34

Elehu o bontsha ho loka ha Modimo

341Yaba Elehu o tswela pele, o re:

2“Lona bahlalefi

mamelang polelo tsa ka!

Lona bo-tsebanyane

theang tsebe le mmamele!

3Tsebe e hlwaya mantswe

ha a buuwa,

jwalokaha dijo

di latsuwa ke mahalapa.Jobo 12:11

4A re ikgetheleng

se lokileng ka borona,

a re tsebeng

ka borona se leng molemo.

5“Jobo o re:

‘Nna ha ke na molato,

empa Modimo o nkamohile

tokelo ya ka.

6Le hoja ke nepile tjena

ho thwe ke leshano,

le hoja ke se na sebe,

qeba la ka le hana ho fola.’

7“Motho ke ofe ya tshwanang le Jobo?

O momorotsa nyefolo

jwalokaha metsi a nowa;

8yena o tsamaya

mokgatlong wa baetsadibe,

ba kgopo

o tsamaisana tsela le bona;

9o re: ‘Motho a ke ke

a putswa ka letho,

leha a leka ho kgahlisa Modimo.’

10“Lona bahlalefi,

mmameleng ke hona:

Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a ba a etsa phoso.

11O putsa motho

ho ya ka mesebetsi ya hae,

o putsa motho

ho ya ka metsamao ya hae.Pes. 62:13

12Ruri Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a kgopamisa ho loka.

13O beilwe ho okamela lefatshe

ke mang?

Fatshe lohle lona le theilwe

ke mang?

14Haeba e ne le morero wa hae,

a busetsa moya wa bophelo ho yena,

15tsohle tse phelang di ne di tla timela,

motho le yena, a kgutlele leroleng.

16“Ha o le bohlale, ako mamele,

polelo tsa ka o di sekehele tsebe!

17Na ya hloileng toka,

ho busa a ka ho tseba?

Kapa o ahlola Ya Matla,

Ya Lokileng?

18Yena ya reng ho kgosi:

‘O motho-dikobo,’

ho mahosana:

‘Lona le balotsana!’

19Ha a ye ka leeme

ha a sebeletsa babusi,

morui le mofutsana

ke ditshwantshwang ho yena,

kahoba bohle ke mmopo

wa matsoho a hae.

20Ka ho panya ha ntshi

ba shwa le hara bosiu,

tjhaba se hlokolehe,

bona ebe ba iketse;

natla di nyamele

di sa angwa ke letsoho la motho!

21“Mahlo a hae a disitse

metsamao ya batho,

mehato yohle ya batho

le yona o a e bona.

22Ha ho na lefifi le letsholetsho,

moo baetsadibe

ba ka tsebang ho ipata.

23Modimo ha a hloke

ho balla batho dinako

ho tla kahlolong, kapele ho yena.

24O thuakanya bo-ramonatla

ho se na nyewe,

tulong tsa bona ebe o bea ba bang.

25Ka baka leo,

mesebetsi ya bona o a e tseba,

ba phetholwa e le bosiu,

ebe ba a phetshelwa.

26Modimo o ba otlela

bokgopo ba bona,

o ba otlela

pontsheng ya batho bohle,

27hobane ba kgaoditse ho mo latela,

ha ba a ka ba natsa

tsela tsohle tsa hae.

28Dillo tsa mafutsana

ba di fihlisitse ho yena,

dillo tsa bahlomohi

Modimo o a di utlwa.

29“Haeba a ikgutsetsa

a ka nyatswa ke mang?

Ha ipata sefahleho,

teng a ka bonwa ke mang?

O okametse batho le ditjhaba

ka ho tshwana.

30O thibela motho ya kgopo ho busa,

a mo thibele

ha a tjhehela setjhaba maraba.

31“Haeba motho

a ka re ho Modimo:

‘Ke ipona molato,

nke ke ka sitwa hape;

32ako nthute tseo ke sa di tsebeng,

haeba ke entse bokgopo

nke ke ka pheta hape;’

33na o re Modimo

a ye ka thato ya hao,

athe wena o nyatsa diketso tsa hae?

Boikgethelo ke ba hao,

hase ba ka,

kahoo wena bolela

seo o se tsebang.

34“Ba nang le kutlwisiso

ba tla bolela,

banna ba bohlale,

ba nkutlwang, ba re:

35‘Jobo o ipuela feela a se na tsebo,

polelo tsa hae bohlale di a bo hloka.’

36Jobo a nna lekwe ho-ya-ho-ile,

hobane o araba sa batho ba kgopo.

37Dibe tsa hae

o di eketsa ka bofetohedi,

o etsa nyediso moo re mo utlwang,

ka polelo tse ngata

o nyedisa Modimo.”

35

351Elehu a bua hape, a re:

2“Na o bona ho nepahetse

ha o re:

‘Nna ke lokile ho feta Modimo?’

3O re ho yena:

‘Molemo ke ofe oo ke tla o bona?

ke tla boellwa keng

ka ho se etse sebe?’

4“Jwale nna polelo tsa hao

ke tla di araba,

le tsona tsa metswalle ya hao.

5Lelalla mahodimong o ke o bone,

tadima maru a o phahametseng.

6Ha o etsa sebe

Modimo o mo senyetsa eng?

Ha o ngatafatsa tshito tsa hao,

hoo hona ho mo etsetsa eng?

7Haeba o lokile o mo nea eng?

Kapa o amohela eng

letsohong la hao?

8Bokhopo ba hao

bo senyetsa ba jwaloka wena,

ho loka ha hao

ho thusa ba jwaloka wena.

35:6-8 —
Jobo 22:2,3

9“Batho ba lliswa

ke ho hatellwa haholo,

ba llela ho namolelwa

kgokeng tsa ramonatla.

10Empa ha ho ya reng:

‘Modimo, Mmopi wa ka, o kae,

ya re kgothatsang ka difela bosiu,

11ya re rutang

ho fetisa phoofolo tsa naha,

ya re hlalefisang

ho fetisa nonyana tse fofang?’

12Leha ba ipiletsa,

yena ha a arabe,

ka baka la boikakaso

ba ba etsang bokgopo.

13Ruri Modimo a ke ke

a mamela mafeela,

Ya Matla wohle

a ke ke a a natsa.

14“A ka o mamela jwang,

o re ha o mmone;

o re nyewe ya hao

e kapele ho yena,

wena o so lebeletse yena feela?

15O ithetsa ka ho re

kgalefo ya hae ke mosesetso,

esita le bokgopo

Modimo ha a bo natse.

16Ka baka lena, Jobo o bua feela,

o pepeta haholo,

feela a se na tsebo.”

36

Elehu o babatsa boholo ba Modimo

361Elehu a tswela pele, a re:

2“Bea butle ho se hokae,

nke ke o bontshe:

Polelo tse emelang Modimo

di sa le teng.

3Tsebo ke tla e fuputsa

hole le hohle,

ha ke buella ho loka

ha Mmopi wa ka.

4Polelo tsa ka hase tsa bosawana;

ya buang le wena

ke monna wa mohlalefi.

5“Modimo o matla,

empa ha a nyedise batho;

ha ho letho leo a sa le tsebeng.

6A ke ke a tlohela

moetsadibe a phela,

empa mafutsana

o a sebeletsa ka toka.

7Ba lokileng ha a kgaotse

ho ba hlokomela,

o ba bea le dikgosi

hodima diterone;

o ba bea teng,

a ba phahamise kamehla yohle.

8Empa ha ba tlamilwe

ka mahlaahlela,

ba bofilwe

ka kgwele tsa tlokotsi,

9o ba supisa mesebetsi ya bona,

dibe tse entsweng ka boikgantsho.

10O etsa hore

ba mamele kgalemelo ya hae,

a ba laele hore

ba furalle bokgopo.

11Ha ba mo mamela, ba mo sebeletsa,

ba tla qeta matsatsi a bona

ka boiketlo,

lemo tsa bona

ba di qete ba atlehile.

12Empa ha ba ithiba ditsebe,

ba sa mamele,

lefu la bona e tla ba la sabole,

ba be ba shwe tsebo ba se na yona.

13“Baetsadibe ba tletse kgalefo

dipelong tsa bona,

leha ba se ba tlamilwe

ha ba ke ba kopa thuso.

14Ba shwa ba sa le batjha,

ba shwe ba phela le bo-ramaotwana.

15Ba ditlokotsing

o ba pholosa ka ditlokotsi,

a thibolle tsebe tsa bona

ka matshwenyeho.

16“Le wena

a ka ba o ntshitse ditsietsing,

a o isitse bakeng

se sa patisanang,

moo tafole ya hao

e tla tlala mapetle!

17Kahlolo ya ba kgopo

e o wetse hodimo,

kahlolo le toka di se di o maname.

18Hlokomela, esere maruo a o hohela,

o se ka dumela

ha tjotjo e o kgelosa.

19Ha o llela thuso,

maruo a hao a ke ke

a o tswela molemo,

kapa matla a hao

a o ntsha tsietsing tsa hao.

20Se labalabele

bosiu ba kahlolo ho fihla,

ha tjhaba di timela

dibakeng tsa tsona.

21Hlokomela,

o se sekamele bokgopong,

boo o bo ratang ho feta tlokotsi.

22“Modimo o phahametse bohle

ka matla a hae;

moruti ke ofe

ya tshwanang le yena?

23Tsela ya hae

o e kgethetswe ke mang?

Ke ofe ya ka reng ho yena:

‘Mona jwale o fositse?’

24Hopola ho tlotlisa

mesebetsi ya hae,

mesebetsi eo batho

ba e rokang ka difela.

25Batho bohle ba bone mesebetsi eo,

ba e boha ba le hole le yona.

26Modimo o moholo

ho feta kutlwisiso ya rona,

palo ya lemo tsa hae

ha re ka ke ra e fihlela.

27“O monya marothodi a metsi,

ka mouwane wa ona

ebe o nesa pula.

28Maru a pula

a tlhotlela diphororo fatshe,

mafafatsane e be ditlwebelele,

e be ditlwebelele ho batho.

29Ya tsebang ho thiba ha maru

ke mang,

le ho thwathwaretsa

ha lehodimo la hae?

30Hadima la hae

le takolotsa le lehodimo,

botebo ba lewatle

o a bo kguruma.

31Ke ka tsona a ahlolang ditjhaba,

ke ka tsona a di fang nala.

32O tshwere lehadima

ka matsoho a hae,

o laela hore le otle botsekeng.

33Letolo ke selelekela

sa sefefo sa hae,

ho tla ha sona

le diphoofolo di a ho tseba.”