Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
33

Elehu o re Jobo a mo mamele

331“Ka baka lena,

ke a o rapela, Jobo:

Ako mamele polelo ya ka,

mantswe a ka wohle

o a sekehele tsebe.

2Mamela! Jwale ke lekgatheng

la ho bua,

mantswe a sa le lelemeng la ka.

3Mantswe a ka ke a pelo

e se nang mano,

molomo wa ka o bua nnete

eo ke e tsebang.

4Nna ke entswe ke moya

wa Modimo,

mophefumoloho wa Ya Matla wohle

o etsa hore ke phele.

5“Haeba o ka kgona, ako nkarabe;

rala mabaka a hao,

ebe o nthula ka wona.

6Kapela Modimo ke tshwana le wena,

ke bopilwe ka letsopa jwaloka wena.

7Lebaka la hore o ntshabe ha le yo,

ho ba teng ha ka

ho ke ke ha o imela.”

Modimo hase sera sa Jobo

8“Ruri o buile

moo ke ntseng ke utlwa,

modumo wa mantswe a hao

ka o mamela:

9‘Nna ke hlwekile, ha ke na sebe,

ke hlatswehile, ha ke na bokgopo,

10empa jwale Modimo o mpea dibato,

o ntadima ke le sera sa hae.

11Maoto a ka o a tlamile

ka mahlaahlela,

tselana tsa ka tsohle

o a di lekola.’Jobo 13:27

12“Tabeng ena o fositse;

ke o araba ka ho re:

Modimo o moholo ho feta motho.

13Ke ka baka lang

ha o phea kgang le yena,

o re polelo tsa hao ha a di arabe?

14Modimo o bua

ka mekgwa e le mengata,

empa ha ho ya keng a hlokomele.

15Torong le ponong tsa bosiu,

ha phume sa boroko

batho se ba katetse,

phateng tsa bona ba kgalehile,Jobo 4:13

16Modimo o nyenyeletsa

tsebeng tsa batho,

a ba tshose ka keletso tsa hae,

17hore tsela tse kgopo

ba di kgelohe,

boikakaso bo be hole le bona.

18Modimo o phemisa motho

ho theohela lebitleng,

a mo phemise ho bolawa ka sabole.

19O kgalemela motho

ka ho mo robatsa phateng tsa lefu,

a opise masapo a hae wohle

ho se kgaotso;

20jwale takatso ya dijo

ebe e a fela,

a nyonye le dimonate

tseo a di ratang.

21O ye a fetohe moketa,

a motele dinama,

e sale e le masatswane,

palwadikgopo.

22Moya wa hae o atamela lebitla,

phelo ba hae bo atamele babolai.”

Modimo o mohau

23“Haeba lengeloi le leng

la a sekete,

le le hlakoreng la hae,

e le mmoelanyi,

le ruta motho seo e leng toka,

24le tla mo hauhela,

le bue, le re:

‘Mo hauhele,

a se theohele lebitleng,

hobane ke se ke mo fumanetse

se mo lopollang.’

25Nama ya hae e tla ntjhafala,

e tshwane le ya lesea,

a okolohe, a tshwane

le mehleng ya botjha ba hae.

26O tla rapela Modimo,

yena a mo rekolohele,

fahleho sa hae a tla se bone

a nyakaletse,

hobane Modimo o mmuseletsa

ho loka ha hae.

27O tla binela batho,

ebe o re ho bona:

‘Ke entse sebe,

ka kgopamisa ho loka,

empa sebe seo sa ka

ha ke a se otlelwa.

28O pholositse moya wa ka

O se ye lebitleng,

ke tla boela ke phele,

ke nne ke bone lesedi.’

29“Tsena tsohle

Modimo o di etsa ho motho,

a ka di etsa habedi,

a ka di etsa hararo,

30hore a phemise motho

ho theohela lebitleng,

sedi la bophelo

le tle le mmonese.

31“Hlokomela, Jobo,

o ke o mmamele;

ako kgutse, mme nna ke tla bua.

32Haeba o na le puo, ako nkarabe;

bua, ke kgolwe hore ha o na molato.

33Haeba o sa re letho,

eka kgona o mmamele;

ako kgutse,

mme ke tla o ruta bohlale.”

34

Elehu o bontsha ho loka ha Modimo

341Yaba Elehu o tswela pele, o re:

2“Lona bahlalefi

mamelang polelo tsa ka!

Lona bo-tsebanyane

theang tsebe le mmamele!

3Tsebe e hlwaya mantswe

ha a buuwa,

jwalokaha dijo

di latsuwa ke mahalapa.Jobo 12:11

4A re ikgetheleng

se lokileng ka borona,

a re tsebeng

ka borona se leng molemo.

5“Jobo o re:

‘Nna ha ke na molato,

empa Modimo o nkamohile

tokelo ya ka.

6Le hoja ke nepile tjena

ho thwe ke leshano,

le hoja ke se na sebe,

qeba la ka le hana ho fola.’

7“Motho ke ofe ya tshwanang le Jobo?

O momorotsa nyefolo

jwalokaha metsi a nowa;

8yena o tsamaya

mokgatlong wa baetsadibe,

ba kgopo

o tsamaisana tsela le bona;

9o re: ‘Motho a ke ke

a putswa ka letho,

leha a leka ho kgahlisa Modimo.’

10“Lona bahlalefi,

mmameleng ke hona:

Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a ba a etsa phoso.

11O putsa motho

ho ya ka mesebetsi ya hae,

o putsa motho

ho ya ka metsamao ya hae.Pes. 62:13

12Ruri Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a kgopamisa ho loka.

13O beilwe ho okamela lefatshe

ke mang?

Fatshe lohle lona le theilwe

ke mang?

14Haeba e ne le morero wa hae,

a busetsa moya wa bophelo ho yena,

15tsohle tse phelang di ne di tla timela,

motho le yena, a kgutlele leroleng.

16“Ha o le bohlale, ako mamele,

polelo tsa ka o di sekehele tsebe!

17Na ya hloileng toka,

ho busa a ka ho tseba?

Kapa o ahlola Ya Matla,

Ya Lokileng?

18Yena ya reng ho kgosi:

‘O motho-dikobo,’

ho mahosana:

‘Lona le balotsana!’

19Ha a ye ka leeme

ha a sebeletsa babusi,

morui le mofutsana

ke ditshwantshwang ho yena,

kahoba bohle ke mmopo

wa matsoho a hae.

20Ka ho panya ha ntshi

ba shwa le hara bosiu,

tjhaba se hlokolehe,

bona ebe ba iketse;

natla di nyamele

di sa angwa ke letsoho la motho!

21“Mahlo a hae a disitse

metsamao ya batho,

mehato yohle ya batho

le yona o a e bona.

22Ha ho na lefifi le letsholetsho,

moo baetsadibe

ba ka tsebang ho ipata.

23Modimo ha a hloke

ho balla batho dinako

ho tla kahlolong, kapele ho yena.

24O thuakanya bo-ramonatla

ho se na nyewe,

tulong tsa bona ebe o bea ba bang.

25Ka baka leo,

mesebetsi ya bona o a e tseba,

ba phetholwa e le bosiu,

ebe ba a phetshelwa.

26Modimo o ba otlela

bokgopo ba bona,

o ba otlela

pontsheng ya batho bohle,

27hobane ba kgaoditse ho mo latela,

ha ba a ka ba natsa

tsela tsohle tsa hae.

28Dillo tsa mafutsana

ba di fihlisitse ho yena,

dillo tsa bahlomohi

Modimo o a di utlwa.

29“Haeba a ikgutsetsa

a ka nyatswa ke mang?

Ha ipata sefahleho,

teng a ka bonwa ke mang?

O okametse batho le ditjhaba

ka ho tshwana.

30O thibela motho ya kgopo ho busa,

a mo thibele

ha a tjhehela setjhaba maraba.

31“Haeba motho

a ka re ho Modimo:

‘Ke ipona molato,

nke ke ka sitwa hape;

32ako nthute tseo ke sa di tsebeng,

haeba ke entse bokgopo

nke ke ka pheta hape;’

33na o re Modimo

a ye ka thato ya hao,

athe wena o nyatsa diketso tsa hae?

Boikgethelo ke ba hao,

hase ba ka,

kahoo wena bolela

seo o se tsebang.

34“Ba nang le kutlwisiso

ba tla bolela,

banna ba bohlale,

ba nkutlwang, ba re:

35‘Jobo o ipuela feela a se na tsebo,

polelo tsa hae bohlale di a bo hloka.’

36Jobo a nna lekwe ho-ya-ho-ile,

hobane o araba sa batho ba kgopo.

37Dibe tsa hae

o di eketsa ka bofetohedi,

o etsa nyediso moo re mo utlwang,

ka polelo tse ngata

o nyedisa Modimo.”

35

351Elehu a bua hape, a re:

2“Na o bona ho nepahetse

ha o re:

‘Nna ke lokile ho feta Modimo?’

3O re ho yena:

‘Molemo ke ofe oo ke tla o bona?

ke tla boellwa keng

ka ho se etse sebe?’

4“Jwale nna polelo tsa hao

ke tla di araba,

le tsona tsa metswalle ya hao.

5Lelalla mahodimong o ke o bone,

tadima maru a o phahametseng.

6Ha o etsa sebe

Modimo o mo senyetsa eng?

Ha o ngatafatsa tshito tsa hao,

hoo hona ho mo etsetsa eng?

7Haeba o lokile o mo nea eng?

Kapa o amohela eng

letsohong la hao?

8Bokhopo ba hao

bo senyetsa ba jwaloka wena,

ho loka ha hao

ho thusa ba jwaloka wena.

35:6-8 —
Jobo 22:2,3

9“Batho ba lliswa

ke ho hatellwa haholo,

ba llela ho namolelwa

kgokeng tsa ramonatla.

10Empa ha ho ya reng:

‘Modimo, Mmopi wa ka, o kae,

ya re kgothatsang ka difela bosiu,

11ya re rutang

ho fetisa phoofolo tsa naha,

ya re hlalefisang

ho fetisa nonyana tse fofang?’

12Leha ba ipiletsa,

yena ha a arabe,

ka baka la boikakaso

ba ba etsang bokgopo.

13Ruri Modimo a ke ke

a mamela mafeela,

Ya Matla wohle

a ke ke a a natsa.

14“A ka o mamela jwang,

o re ha o mmone;

o re nyewe ya hao

e kapele ho yena,

wena o so lebeletse yena feela?

15O ithetsa ka ho re

kgalefo ya hae ke mosesetso,

esita le bokgopo

Modimo ha a bo natse.

16Ka baka lena, Jobo o bua feela,

o pepeta haholo,

feela a se na tsebo.”