Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
31

Jobo o tiisa botshepehi ba hae

311“Ke entse tumellano

le mahlo a ka,

hore ha a ka ke

a tjhatjhehela kgarebe.

2“Kabelo e tswang ho Modimo

ke efe?

Lefa le tswang ho Ya Matla wohle

ke lefe?

3Na hase timelo ho baetsadibe,

le koduwa ho ba etsang bokgopo?

4Modimo tsela tsa ka o a di bona,

le mehato ya ka yohle o a e bala.

5“Haeba ke sebeditse ka bolotsana,

eba oto la ka

le mpotlakiseditse ho ya thetsa;

6a nke ke bewe sekaleng sa toka,

Modimo a tle a tsebe

ha ke na molato.

7Haeba mehato ya ka

e kgelohile tseleng,

eba pelo ya ka

e hohetswe ke mahlo a ka,

eba manothoko

a nkgomaretse matsohong;

8seo ke se jetseng

se ke se jewe ke e mong,

dijalo tsa ka, ka metso,

di ke di motsulwe.

9“Haeba pelo ya ka

e hohetswe ke mosadi,

eba nkile ka lalla monyakong

wa mohaeso,

10mosadi wa ka a silele monna e mong,

ba bang ba kopanele dikobo le yena.

11Hona e ka ba ketso

e hlabisang dihlong,

ya eba sebe

se lokelwang ke ho ahlolwa.

12Ke mollo o tjhesang

ho isa timelong,

o tla fedisa maruo a ka kaofela.

13“Haeba mohlanka wa ka

le lekgabunyane la ka,

ke ba hloketse toka

ha ba tsekisana le nna,

14ke tla etsang

ha Modimo a sa ntobile?

Ke tla reng

ha ke araba potso tsa hae?

15Ha ke re Mmopi wa ka

ke Mmopi wa bona?

Ha ke re ke yena ya re bopileng

maleng a bo-mma rona?

16“Haeba nkile ka hanyetsa

kopo ya mofutsana,

eba mohlolohadi o lebeletse,

mahlo a ba kgathala;

17eba ke itjeletse thathana

ke le inotshi,

kgutsana ka e jela tjelamahlong,

18ho tloha botjheng ba ka

ke e hodisitse ke le ntata,

ka baballa mohlolohadi

ho tloha mohla ke tswalwang,

19haeba nkile ka bona motho

a eshwa ke ho hloka diaparo,

kapa mofumanehi

a se na le nketlana;

20haeba ho se ya kileng

a ntlohohonolofatsa,

leha a ile a futhumatswa

ke boya ba nku tsa ka;

21haeba nkile ka otla kgutsana

ka tsoho la ka,

hobane ke tseba hore ka kgotla

nke ke ka tsuwa,

22phaka sa ka

a se motsuhe lehetleng,

tsoho la ka le robehe setsweng,

lenonyeletsong.

23Ho tshaba Modimo

ho ne ho nthibela,

tlotla ya hae

e ntshabisa ho etsa tsena.

24“Haeba nna

ke itshepetse kgauta feela,

eba kgauta e hlwekisitsweng

ke tshepa la ka;

25haeba ke nyakaladitswe

ke ho rua haholo,

hobane ka matsoho a ka

ke sebeditse haholo;

26haeba nkile ka boha

tsatsi ha le phatsima,

kapa kgwedi

e tsamaya ka leredi la yona,

27kunutung la pelo ya ka ka lekeha,

ka aka tsoho la ka ho di obamela,

28tsena le tsona ke dibe

tsa ho ahlolwa ke baahlodi,

hoba Modimo ya kahodimo

ke tla be ke mo latotse.

29“Na nkile ka thabela bomadimabe,

madimabe ba sera sa ka,

kapa ka thoholetsa

ha se welwa ke ditsietsi?

30Ka molomo wa ka

ha ke eso bue bokgopo,

ka ho lakaletsa

bophelo ba sona thohako.

31Na ba lapa la ka ba kile ba re:

‘Ke mang ya sa kang a ja,

a kgotsofala?’

32Ha ho na moeti

ya kila lala thoteng,

menyako ya lapa la ka

e buletswe batsamai.

33“Haeba nkile ka pata sebe sa ka

jwaloka Adama,

ka ho boloka makgopo a ka

ka fubeng sa ka,

34ka baka la ho tshaba

matshwele a batho,

le ho tshaba ho nyediswa

ke bang ka nna,

ke ne ke tla kgutsa,

ebe ke tswela kantle.

35“Ekaba ke mang ya tla mmamela!

Bonang, mongolo wa ka ke ona!

Ya Matla wohle a ke a nkarabe,

moqosi wa ka

a ngolle nna moqosuwa qoso!

36Ruri ke ne ke tla e jara

hetleng la ka,

ke e rwale

sa mofapahlooho o rwalwa.

37Ke ne ke tla mmalla

mehato ya ka kanngwe,

ke atamele ho yena

ke tsamaya seka kgosana.

38“Haeba masimo a ka a a nqosa,

eba foro tsa wona di tletse dikgapha;

39haeba tholwana tsa wona

ke di jele lehahla,

kapa monga tsona ka mmolaya,

40bakeng sa koro

ho ke ho mele meutlwa,

bakeng sa harese

ho ke ho mele lehola!”

Polelo tsa Jobo di fella mona.

32

Elehu o bua le metswalle ya Jobo

321Banna ba bararo bana ba kgaotsa ho araba Jobo, hobane o ne a itadima a lokile. 2Jwale kgalefo ya Elehu, mora wa Barakele, ya tswang Buse, wa lelapa la Rama, ya tlokoma. Kgalefo ya hae ya tlokomela Jobo, hobane Jobo o ne a re ke yena ya lokileng, Modimo ke yena ya phoso. 3Kgalefo eo ya hae ya ba ya tlokomela le metswalle ya hae e meraro, hobane leha e ne e nyatsa Jobo, e ne e hloleha ho mo araba. 4Elehu o ne a ile a emela banna bao hore ba bue le Jobo pele ho yena, hobane ba ne ba le baholo ho yena. 5Ha a bona hore banna bao ba bararo ba feletswe ke puo, kgalefo ya hae ya nna ya tlokoma.

6Yaba Elehu, mora wa Barakele, ya tswang Buse, o a bua, o re:

“Ke sa le mmotlana,

lona le tsofetse,

ka hona ke ile ka itshwara,

ka tshaba ho le bolella

seo ke se tsebang.

7Ke ile ka nahana:

‘Eka kgona baholo ba bue,

ba lemo di ngata ba rute bohlale.’

8Empa ke moya o ka ho motho,

e leng moya wa Ya Matla wohle,

wona o neang motho kutlwisiso.

9Hase ba baholo feela

ba nang le bohlale,

kapa maqheku feela

a utlwisisang ho lokileng.

10Ka baka leo,

ke re le ke le mmamele,

le nna ke bolele seo ke se tsebang.

11“Ke ile ka le emela

hore le ke le bue,

puo tsa lona ka di theela tsebe

ha le ntse le kgetha mantswe.

12Ke fetse ka le mamela:

Ha ho le ya mong

ya shanofaditseng dipuo tsa Jobo,

kapa ya arabileng polelo tsa hae.

13Hlokomelang, le se ke la re:

‘Rona bohlale re bo fumane;

Modimo ke yena ya tla mo hlola,

a ke ke a hlolwa ke motho.’

14Polelo tsa Jobo

di ne di sa lebiswa ho nna,

nke ke ka mo araba jwaloka lona.

15“Banna bana ba nyahame dipelo,

ba se ba feletswe ke dikarabo,

mantswe le wona a a ba haella.

16Ebe nka lebella,

hobane ba sa arabe,

hobane ba themeletse,

ba se ba hloka puo?

17Le nna ke tla hlahisa ya ka karabo,

ke be ke bolele seo ke se tsebang.

18Ke pipitlelane ke mantswe,

moya wa ka o ntshusumetsa

hore ke bue;

19fuba sa ka se ka veine e bitieletswe,

se kgatheng la ho phatloha

sa makuka a matjha.

20Ke tla bua,

ho pipitlelwa ho fele;

ke tla tswa molomo,

le nna ke arabe.

21Ha nka ke ka tadima

tshobotsi ya motho,

ha nka ke ka kakamatsa

mang le mang.

22Ha ke ne ke tseba ho kakamatsa,

Mmopi wa ka o na ntlosa

ka ho panya ha ntshi!”

33

Elehu o re Jobo a mo mamele

331“Ka baka lena,

ke a o rapela, Jobo:

Ako mamele polelo ya ka,

mantswe a ka wohle

o a sekehele tsebe.

2Mamela! Jwale ke lekgatheng

la ho bua,

mantswe a sa le lelemeng la ka.

3Mantswe a ka ke a pelo

e se nang mano,

molomo wa ka o bua nnete

eo ke e tsebang.

4Nna ke entswe ke moya

wa Modimo,

mophefumoloho wa Ya Matla wohle

o etsa hore ke phele.

5“Haeba o ka kgona, ako nkarabe;

rala mabaka a hao,

ebe o nthula ka wona.

6Kapela Modimo ke tshwana le wena,

ke bopilwe ka letsopa jwaloka wena.

7Lebaka la hore o ntshabe ha le yo,

ho ba teng ha ka

ho ke ke ha o imela.”

Modimo hase sera sa Jobo

8“Ruri o buile

moo ke ntseng ke utlwa,

modumo wa mantswe a hao

ka o mamela:

9‘Nna ke hlwekile, ha ke na sebe,

ke hlatswehile, ha ke na bokgopo,

10empa jwale Modimo o mpea dibato,

o ntadima ke le sera sa hae.

11Maoto a ka o a tlamile

ka mahlaahlela,

tselana tsa ka tsohle

o a di lekola.’Jobo 13:27

12“Tabeng ena o fositse;

ke o araba ka ho re:

Modimo o moholo ho feta motho.

13Ke ka baka lang

ha o phea kgang le yena,

o re polelo tsa hao ha a di arabe?

14Modimo o bua

ka mekgwa e le mengata,

empa ha ho ya keng a hlokomele.

15Torong le ponong tsa bosiu,

ha phume sa boroko

batho se ba katetse,

phateng tsa bona ba kgalehile,Jobo 4:13

16Modimo o nyenyeletsa

tsebeng tsa batho,

a ba tshose ka keletso tsa hae,

17hore tsela tse kgopo

ba di kgelohe,

boikakaso bo be hole le bona.

18Modimo o phemisa motho

ho theohela lebitleng,

a mo phemise ho bolawa ka sabole.

19O kgalemela motho

ka ho mo robatsa phateng tsa lefu,

a opise masapo a hae wohle

ho se kgaotso;

20jwale takatso ya dijo

ebe e a fela,

a nyonye le dimonate

tseo a di ratang.

21O ye a fetohe moketa,

a motele dinama,

e sale e le masatswane,

palwadikgopo.

22Moya wa hae o atamela lebitla,

phelo ba hae bo atamele babolai.”

Modimo o mohau

23“Haeba lengeloi le leng

la a sekete,

le le hlakoreng la hae,

e le mmoelanyi,

le ruta motho seo e leng toka,

24le tla mo hauhela,

le bue, le re:

‘Mo hauhele,

a se theohele lebitleng,

hobane ke se ke mo fumanetse

se mo lopollang.’

25Nama ya hae e tla ntjhafala,

e tshwane le ya lesea,

a okolohe, a tshwane

le mehleng ya botjha ba hae.

26O tla rapela Modimo,

yena a mo rekolohele,

fahleho sa hae a tla se bone

a nyakaletse,

hobane Modimo o mmuseletsa

ho loka ha hae.

27O tla binela batho,

ebe o re ho bona:

‘Ke entse sebe,

ka kgopamisa ho loka,

empa sebe seo sa ka

ha ke a se otlelwa.

28O pholositse moya wa ka

O se ye lebitleng,

ke tla boela ke phele,

ke nne ke bone lesedi.’

29“Tsena tsohle

Modimo o di etsa ho motho,

a ka di etsa habedi,

a ka di etsa hararo,

30hore a phemise motho

ho theohela lebitleng,

sedi la bophelo

le tle le mmonese.

31“Hlokomela, Jobo,

o ke o mmamele;

ako kgutse, mme nna ke tla bua.

32Haeba o na le puo, ako nkarabe;

bua, ke kgolwe hore ha o na molato.

33Haeba o sa re letho,

eka kgona o mmamele;

ako kgutse,

mme ke tla o ruta bohlale.”