Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

Sofara a hlalosa kabelo ya ba kgopo

201Yaba Sofara ya tswang Naama o a araba, o re:

2“Ka baka la lehala

le ka pelong ya ka,

menahano ya ka e re ke o arabe.

3Ke utlwa kgalemelo

e ntshwenyang maikutlo,

moya wa ka o nthuta

hore ke e arabe.

4“Ha ke re o a tseba,

ho tloha boholoholo,

ho tloha ha lefatsheng mona

ho bewa motho:

5Modidietsane wa ba kgopo

o sekgwahla, mokoka ha o yo,

thabo ya baetsadibe

ke ya motsotswana feela?

6Leha boikgantsho ba hae

bo ka fihla mahodimong,

hlooho ya hae

ya ithwesa tlokola ya maru,

7o tla timella ruri

jwaloka thete la hae,

ba mmoneng ba re:

‘Ekaba o nyametse kae?’

8O tla fela sa toro,

a se hlole a fumanwa;

jwaloka pono ya bosiu a nyamele.Pes. 73:20

9Leihlo le mo itseng hedi!

le ke se mmone hape;

le tulo tsa hae

di ke ke tsa hlola di sa mmona.Pes. 37:10

10Bara ba hae

ba qekisa ho ratwa ke mafutsana,

ba buseletsa mafutsana qhoqha

ya ntata bona.

11Bokwakwariri ba botjha

bo tletse masapo a hae,

ha a kgutlela leroleng

bo tla lala le yena teng.

12“Le hoja bokgopo

bo mo natefela lehano,

a bile a bo pata tlasa leleme la hae;

13a sa ikutlwe

ho ka kgaohana le bona,

a bo moma,

a bo boloka ka hanong la hae;

14dijo tseo di a hlasa

ha di fihla ka mohodung,

di iphetole mahloko a bo-marabe.

15Menono o a e metsa,

o bile o a e hlatsa,

Modimo o a mo hlatsisa,

o kgofa mohodu wa hae.

16O tla mokonyetsa bohloko

ba bo-marabe,

dikwetsepe tsa qowane tsona

di mmolaye.

17Dinoka a ke ke a hlola a sa di bona,

le phororo tse phallang

tsa dinotshi le tsa lebese.

18Tsa matsoho a hae

o di busetsa a so di latswe,

tse tswalwang ke kgwebo

le tsona ha di mo thabise.

19O tubile mafutsana,

a a siya a itlhophere,

a ikgapela matlo

e se a matsoho a hae.

20“Ha a na ho fuwa tsweya

ke takatso tsa hae,

a ke ke a ipholosa

le ka maruo a hae.

21Meharo ya hae ha e a siya le pala,

boiketlo ba hae ke ba nakwana;

22o tla tsieleha

a ntsa hafa ka nkatana,

mafutsana a wele ka sekgahla,

a wele hodima hae.

23Etlare hoja a kgotshe

sa mpana-phatloha,

kgalefo ya Modimo

e mo tlokomele malakabe,

thala la metsu

le mo lethehele hodimo.

24Leha a ka ba a phonyoha

lerumo la tshepe,

seqha sa lethose sona se tla mo fula,

25motsu wa sona

o yo phunyeletsa mokokotlo,

ntlha ya wona e phatsimang

e qhale nyooko,

matshabeho a lefu

a mo aparele kahohle.

26Fifi la bo-nka-ntjana le mo laletse,

o tla timetswa ke mollo

o se na sebutswelo,

ba setseng lapeng la hae

ba tamukane.

27Mahodimo a tla talola

bokgopo ba hae,

lefatshe le eme ka maoto

ho mo qosa.

28Ntlo ya hae

e tla hoholwa ke sekgohola,

ke phororo tsa kgalefo ya Modimo

ha e tlokoma.

29Ona ke wona moputso wa ya kgopo,

lefa leo a le abetsweng ke Modimo.”

21

Jobo o tiisa hore ba kgopo ba a atleha

211Empa Jobo a araba Sofara, a re:

2“Ako mamele puo ya ka,

o e mamele ka hloko,

ho mmamela hoo

e be ho nketsetsa matshediso;

3bea pelo,

le nna ke bolele tsa ka,

ha ke qetile

ebe jwale o a ntshoma.

4“Na ebe ke ipelaetsa ho motho?

ho hloka mamello

ebe ha ke ho lokele?

5Ntadimeng, le tswe le makala,

le thibe melomo ka matsoho a lona.

6Tsena ha ke di hopola ke a nyaroha,

mmele wa ka wohle o a thothomela.

7“Ke hobaneng

ha ba kgopo ba phela,

ba tsofala, ba bile ba matlafala?

8Ba bona bana ba bona ba hola,

ba bile ba atleha,

le tloholo tsa bona ba be ba di bone.

9Malapa a bona a na le kgotso,

a hloka tshabo,

kotlo ya Modimo

ha e eso ba wele hodimo.

10Poho ya ya kgopo e a katika,

ha e ke e lala,

thole tsa hae di a tswala,

ha di ke di folotsa.

11Bashanyana ba bona ha ba etswa

e ka re mohlape,

bana ba bona ba a tlola,

ba a thalaka.

12Ba bina melodi

ka moropa le ka harepa,

ba thabela ho utlwa

modumo wa lekodilo.

13Bophelo ba bona

ba bo qeta ba atlehile,

hanghang ba theohele

Nqalong ya Bafu.

14Feela ba re ho Modimo:

‘Re hlokomolohe!

Ha re lakatse ho tseba

ditsela tsa hao!

15Ya Matla wohle

re ka mo sebeletsa ha e le mang?

Ho mo rapela

ebe ho ka re putsa ka eng?’

16Feela katleho ya bona

ha e laolwe ke bona;

nna ke thoko le dikeletso,

keletso tsa ba kgopo.

17“Le tingwa hakae

lebone la ba kgopo?

Koduwa yona

e ba wela hodimo hakae,

ha Modimo a aba dikotlo a halefile?

18Ke hakae ba kang dirite

ha moya o pepetla,

ba kang mmoko

ha sefefo se o fefera?

19Modimo o isa kotlo tsa motho

baneng ba hae;

eka a ka be a otla yena mo-di-etsi,

a mo otle le yena a tla ikutlwele.

20Kotlo eo e mo tlele a e shebile,

kgalefo ya Ya Matla wohle

a e habole;

21hoba palo ya kgwedi tsa hae

ha e fedile,

boiketlo ba lapa la hae

ha a sa bo natsa.

22Ke mang

ya ka rutang Modimo bohlale,

athe Modimo o ahlola

le ba lehodimo?

23“E mong motho o shwa

e le sekwankwetla,

a kgotsofetse, a bile a iketlile;

24mmele wa hae o shahlile, o fepehile,

moko o tiile ka masapong a hae;

25e mong o shwa a hlorile moyeng,

le boiketlo a sa ka ba bo tseba;

26ba robala ba bapile roleng la lebitla,

bobedi ba bona ba nyeunye diboko.

27“Ke tseba ya lona mehopolo,

le mano ao le ntherelang wona

ke a a tseba.

28Le ntse le re:

‘Lapa la sekwele jwale le kae?

Malapa a ba kgopo wona a kae?’

29Ha le eso botse bo-mafeta-ka-tsela?

Polelo tsa bona ha le di natse,

ha ba re:

30‘Ha koduwa e etla

ya kgopo o a pholoswa,

tsatsi la kgalefo

le lona o a le phemiswa?’

31Ya ka mo nyatsang sefahlamahlo

ke mang?

Ketso tsa hae tsona

a ka di ahlolelwa ke mang?

32Empa o a nkwa, a iswe lebitleng,

bitla la hae le lebelwe ka thata.

33Qubu ya mobu e hodima hae

ha e mo imele,

batho bohle ba koloka kamora hae,

kapele ho yena

boiyane bo mo eteletse pele.

34“Mafeela a lona

a ka ntshedisa jwang?

Karabo tsa lona

di tletse thetso!”

22

Elefase o re Jobo o kgopo haholo

221Yaba Elefase ya tswang Temana o a araba, o re:

2“Na motho

a ka etsetsa Modimo tse molemo,

jwalokaha mohlalefi

a iketsetsa tse molemo?

3Na ke thabo ho Ya Matla wohle

haeba o lokile?

Kapa o a mo entsha

ha tsela tsa hao di hloka kodi?

22:2,3 —
Jobo 35:6-8

4“Na o tla o kgalemella

ho mo tshaba ha hao,

ka baka la hona a o etsetse qoso?

5Bokgopo ba hao bo boholo haholo,

dibe tsa hao di hloka moedi!

6O nkile peeletso ho ngwaneno

a se na molato,

ba hlobotseng bona

wa ba hlokisa le nketlana.

7Ba nyorilweng

ha o a ka ba nyorolla ka metsi,

ba lapileng

ha o a ka ba ngwathela letho,

8le hoja o no le matla,

fatshe o le ruile,

batho ba o tlotla,

o phela ho lona.

9Bahlolohadi ba tlohile ho wena

ba itlhophere,

ha e le kgutsana tsona

wa di robokela.

10Ke kahoo maraba

a o potapotileng kahohle,

tshabo e tsometsang

e o hlokisang boiketlo,

11fifi le o aparetseng,

o sitwang ho bona,

phororo tsa metsi

di phuthumanang hodima hao.

12“Modimo ya mahodimong

a hodimodimo,

o tadimela dinaledi tlase,

o di tadimela tlase

le hoja di le hodimo!

13Empa wena o re:

‘Modimo o tseba eng?

A ka ahlola jwang

hara fifi le lekaalokaalo?

14O hara lesira la maru,

a ke ke a tseba ho bona,

ha a ntsa ralotsa

hopong la lehodimo.’

15“Na o tla hanella tseleng ya kgale,

tseleng e kutlilweng ke ba kgopo?

16Ba tlositswe

nako ya bona e eso fihle,

metheo ya bona

ya hoholwa ke dikgohola;

17bona ba itseng ho Modimo:

‘Re hlokomolohe!

Ya Matla wohle a ka re etsang?’

18Empa ke ka yena

matlo a bona a tletseng menono,

kahoo nna ke hole le keletso

tsa ba kgopo.

19“Ba lokileng

ha ba bona ba a nyakalla,

ba se nang molato

ba a soma, ba re:

20‘Dira tsa rona

di timeleditswe ruri,

tlotlo la tsona

la tjheswa ke malakabe.’

21“Boelana le Modimo,

o tlo be le kgotso,

ka ho etsa jwalo

o tla tlelwa ke tse molemo.

22Amohela thuto

e tswang molomong wa hae,

polelo tsa hae

o di boloke ka pelong ya hao.

23Ha o ka kgutlela ho Ya Matla wohle,

yena o tla o hlohonolofatsa,

ha o fedisa bokgopo

kahara leaho la hao.

24Ha o lahla kgauta ya hao,

o e lahlela hara lerole,

le kgauta e tswang Ofire,

o e lahlela dikgohlong hara mafika,

25Ya Matla wohle

e tla ba yena kgauta ya hao,

e be silefera ya hao e hlwekisitsweng.

26Ya Matla wohle o tla mo thabela,

fahleho sa hao se tadime ho Modimo.

27O tla rapela Modimo,

ebe o a o utlwa,

kano tsa hao

o tsebe ho di phetha.

28Merero yohle ya hao e tla atleha,

sedi le kgantshetse tsela tsa hao;

29hoba Modimo o kokobetsa baikakasi,

baikokobetsi bona a ba pholose.

30Le ya molato

Modimo o a mo pholosa:

O tla pholoswa

ka ho hlweka ha matsoho a hao.”