Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Jobo o dumela hore Modimo o tla mo pakela

191Jobo a boela a araba, a re:

2“Ebe le tla nlhokofatsa

halelele hakae,

le ntshithabetse ka dipolelo

ho fihlela neng?

3Ke ka makgetlokgetlo

le nnyahanya,

le sa hlajwe ke dihlong ho nnyefola;

4haeba ke nnete, ke entse phoso,

phoso eo ke ya ka,

ha e le ame ka letho.

5Haeba le iphahamisetsa

kahodimo ho nna, le nqosa

ka baka la tlokotsi ena ya ka;

6jwale tsebang: Modimo ke yena

ya nkentseng hampe,

o ntanteletse ka letlowa la hae.

7Ha ke howa, ke re: ‘Bosoro!’

ha ke arabelwe!

Ke howa haholo,

empa toka ha e eo!

8“O tinkeditse tsela, ke sitwa ho feta;

tselana tsa ka di aparetswe ke lefifi.

9O nkamohile boitlhompho ba ka,

o nthodisitse le mofapahlooho,

10o ntlepola kahohle,

mme ke a ikela,

tshepo ka ya

o e fothotse seka sefate.

11Ke tlokomelwa ke kgalefo ya hae,

yena o ntadima ke le sera sa hae;

12ke futuhetswe ke mabotho a hae,

a hlomme diahelo

ho potapota lapa la ka.

13“Modimo o entse hore bana beso

ba nkwekwetle,

metswalle le yona

e mphuralle ho qeta.

14Bahaeso le bona ba se ba ntahlile,

balekane ba ka ba se ba ntebetse.

15Ho baeti le makgabunyane

a lapa la ka,

ke tadingwa ke le moeti,

ke le molata.

16Ha ke bitsa mohlanka wa ka

ha a arabele,

esita leha ke ipiletsa ho yena.

17Mohatsa ka

o nkgelwa ke moya wa ka,

bana beso le bona ba a nnyonya;

18diratha le tsona di a nnyedisa,

ha ke hlaha eba di a ntlaka.

19Ba ntshanang se inong le nna

ba a nnyonya,

ke furaletswe

le ke baratuwa ba ka.

20Ke moote, ke manne,

o ka mpala dikgopo,

ke phonyohile feela

ka la mohaswa lesoba.

21“Nkgauheleng! Nkgauheleng!

lona metswalle ya ka!

ke otlilwe ke Modimo

ka tsoho la hae!

22Le ntlhorisetsang

jwalokaha Modimo a ntlhorisa?

Ha le kgotsofale

ha ke hlepholeha dinama?

23“Polelo tsena tsa ka

eka di ka be di ngolwa,

eka di ka be di ngolwa,

di etswa buka,

24di ngolwa ka pene ya tshepe

tlapeng la loto,

di ngolwa lefikeng,

di hlole kamehla yohle!

25“Ke a tseba:

Mopholosi wa ka o a phela,

qetellong o tla ema a mpakele.

26Leha tlalo la ka

le tla be se le bodile,

ka mahlo Modimo ke tla mmona

ke se mmeleng ona;

27ke yena eo

ke tla fela ke mmone ka seqo,

ke mmone ka mahlo a ka

ke sa romeletsa.

Ka pelo ya ka yohle

ke labalabela hoo!

28“Haeba le ka re:

‘Re sa tla mo hlorisa,

hobane sesosa sa taba

se ka pelong ya hae!’

29Lona, ka bolona,

le hle le tshabe sabole,

hoba sebe sa kgalefo,

kotlo ya sona ke sabole,

le tle le tsebe

hore efela kahlolo e teng.”

20

Sofara a hlalosa kabelo ya ba kgopo

201Yaba Sofara ya tswang Naama o a araba, o re:

2“Ka baka la lehala

le ka pelong ya ka,

menahano ya ka e re ke o arabe.

3Ke utlwa kgalemelo

e ntshwenyang maikutlo,

moya wa ka o nthuta

hore ke e arabe.

4“Ha ke re o a tseba,

ho tloha boholoholo,

ho tloha ha lefatsheng mona

ho bewa motho:

5Modidietsane wa ba kgopo

o sekgwahla, mokoka ha o yo,

thabo ya baetsadibe

ke ya motsotswana feela?

6Leha boikgantsho ba hae

bo ka fihla mahodimong,

hlooho ya hae

ya ithwesa tlokola ya maru,

7o tla timella ruri

jwaloka thete la hae,

ba mmoneng ba re:

‘Ekaba o nyametse kae?’

8O tla fela sa toro,

a se hlole a fumanwa;

jwaloka pono ya bosiu a nyamele.Pes. 73:20

9Leihlo le mo itseng hedi!

le ke se mmone hape;

le tulo tsa hae

di ke ke tsa hlola di sa mmona.Pes. 37:10

10Bara ba hae

ba qekisa ho ratwa ke mafutsana,

ba buseletsa mafutsana qhoqha

ya ntata bona.

11Bokwakwariri ba botjha

bo tletse masapo a hae,

ha a kgutlela leroleng

bo tla lala le yena teng.

12“Le hoja bokgopo

bo mo natefela lehano,

a bile a bo pata tlasa leleme la hae;

13a sa ikutlwe

ho ka kgaohana le bona,

a bo moma,

a bo boloka ka hanong la hae;

14dijo tseo di a hlasa

ha di fihla ka mohodung,

di iphetole mahloko a bo-marabe.

15Menono o a e metsa,

o bile o a e hlatsa,

Modimo o a mo hlatsisa,

o kgofa mohodu wa hae.

16O tla mokonyetsa bohloko

ba bo-marabe,

dikwetsepe tsa qowane tsona

di mmolaye.

17Dinoka a ke ke a hlola a sa di bona,

le phororo tse phallang

tsa dinotshi le tsa lebese.

18Tsa matsoho a hae

o di busetsa a so di latswe,

tse tswalwang ke kgwebo

le tsona ha di mo thabise.

19O tubile mafutsana,

a a siya a itlhophere,

a ikgapela matlo

e se a matsoho a hae.

20“Ha a na ho fuwa tsweya

ke takatso tsa hae,

a ke ke a ipholosa

le ka maruo a hae.

21Meharo ya hae ha e a siya le pala,

boiketlo ba hae ke ba nakwana;

22o tla tsieleha

a ntsa hafa ka nkatana,

mafutsana a wele ka sekgahla,

a wele hodima hae.

23Etlare hoja a kgotshe

sa mpana-phatloha,

kgalefo ya Modimo

e mo tlokomele malakabe,

thala la metsu

le mo lethehele hodimo.

24Leha a ka ba a phonyoha

lerumo la tshepe,

seqha sa lethose sona se tla mo fula,

25motsu wa sona

o yo phunyeletsa mokokotlo,

ntlha ya wona e phatsimang

e qhale nyooko,

matshabeho a lefu

a mo aparele kahohle.

26Fifi la bo-nka-ntjana le mo laletse,

o tla timetswa ke mollo

o se na sebutswelo,

ba setseng lapeng la hae

ba tamukane.

27Mahodimo a tla talola

bokgopo ba hae,

lefatshe le eme ka maoto

ho mo qosa.

28Ntlo ya hae

e tla hoholwa ke sekgohola,

ke phororo tsa kgalefo ya Modimo

ha e tlokoma.

29Ona ke wona moputso wa ya kgopo,

lefa leo a le abetsweng ke Modimo.”

21

Jobo o tiisa hore ba kgopo ba a atleha

211Empa Jobo a araba Sofara, a re:

2“Ako mamele puo ya ka,

o e mamele ka hloko,

ho mmamela hoo

e be ho nketsetsa matshediso;

3bea pelo,

le nna ke bolele tsa ka,

ha ke qetile

ebe jwale o a ntshoma.

4“Na ebe ke ipelaetsa ho motho?

ho hloka mamello

ebe ha ke ho lokele?

5Ntadimeng, le tswe le makala,

le thibe melomo ka matsoho a lona.

6Tsena ha ke di hopola ke a nyaroha,

mmele wa ka wohle o a thothomela.

7“Ke hobaneng

ha ba kgopo ba phela,

ba tsofala, ba bile ba matlafala?

8Ba bona bana ba bona ba hola,

ba bile ba atleha,

le tloholo tsa bona ba be ba di bone.

9Malapa a bona a na le kgotso,

a hloka tshabo,

kotlo ya Modimo

ha e eso ba wele hodimo.

10Poho ya ya kgopo e a katika,

ha e ke e lala,

thole tsa hae di a tswala,

ha di ke di folotsa.

11Bashanyana ba bona ha ba etswa

e ka re mohlape,

bana ba bona ba a tlola,

ba a thalaka.

12Ba bina melodi

ka moropa le ka harepa,

ba thabela ho utlwa

modumo wa lekodilo.

13Bophelo ba bona

ba bo qeta ba atlehile,

hanghang ba theohele

Nqalong ya Bafu.

14Feela ba re ho Modimo:

‘Re hlokomolohe!

Ha re lakatse ho tseba

ditsela tsa hao!

15Ya Matla wohle

re ka mo sebeletsa ha e le mang?

Ho mo rapela

ebe ho ka re putsa ka eng?’

16Feela katleho ya bona

ha e laolwe ke bona;

nna ke thoko le dikeletso,

keletso tsa ba kgopo.

17“Le tingwa hakae

lebone la ba kgopo?

Koduwa yona

e ba wela hodimo hakae,

ha Modimo a aba dikotlo a halefile?

18Ke hakae ba kang dirite

ha moya o pepetla,

ba kang mmoko

ha sefefo se o fefera?

19Modimo o isa kotlo tsa motho

baneng ba hae;

eka a ka be a otla yena mo-di-etsi,

a mo otle le yena a tla ikutlwele.

20Kotlo eo e mo tlele a e shebile,

kgalefo ya Ya Matla wohle

a e habole;

21hoba palo ya kgwedi tsa hae

ha e fedile,

boiketlo ba lapa la hae

ha a sa bo natsa.

22Ke mang

ya ka rutang Modimo bohlale,

athe Modimo o ahlola

le ba lehodimo?

23“E mong motho o shwa

e le sekwankwetla,

a kgotsofetse, a bile a iketlile;

24mmele wa hae o shahlile, o fepehile,

moko o tiile ka masapong a hae;

25e mong o shwa a hlorile moyeng,

le boiketlo a sa ka ba bo tseba;

26ba robala ba bapile roleng la lebitla,

bobedi ba bona ba nyeunye diboko.

27“Ke tseba ya lona mehopolo,

le mano ao le ntherelang wona

ke a a tseba.

28Le ntse le re:

‘Lapa la sekwele jwale le kae?

Malapa a ba kgopo wona a kae?’

29Ha le eso botse bo-mafeta-ka-tsela?

Polelo tsa bona ha le di natse,

ha ba re:

30‘Ha koduwa e etla

ya kgopo o a pholoswa,

tsatsi la kgalefo

le lona o a le phemiswa?’

31Ya ka mo nyatsang sefahlamahlo

ke mang?

Ketso tsa hae tsona

a ka di ahlolelwa ke mang?

32Empa o a nkwa, a iswe lebitleng,

bitla la hae le lebelwe ka thata.

33Qubu ya mobu e hodima hae

ha e mo imele,

batho bohle ba koloka kamora hae,

kapele ho yena

boiyane bo mo eteletse pele.

34“Mafeela a lona

a ka ntshedisa jwang?

Karabo tsa lona

di tletse thetso!”