Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

171“Moya wa ka o tetebetse,

matsatsi a ka a kgutsufetse,

bitla le lona le nkemetse.

2Basomi ba mpotapotile,

mahlo a ka a tadimile bora ba bona.

3“Nkgolwe, Modimo, ke bua nnete,

ha ho na e mong ya ka mpakelang;

4kelello tsa bona o di thithibantse,

kahoo o se ka ba ba thusa,

ba hlola.

5Ya ekang motswalle

ho fumana moputso,

bana ba hae ba tla lebella

mahlo a ba kgathale.

6“Ho bohle

ke se ke fetohile sesomo,

fahleho sa ka ba se tshwela ka

mathe;

7mahlo a ka a fifaditswe ke maswabi,

ditho tsa ka tsohle e se e ka seriti.

8Hona batho ba lokileng

ba ho makaletse,

ba se nang molato

ba nyatsa ba kgopo;

9ya lokileng

o tla tiisetsa tseleng ya hae,

ya matsoho a hlwekileng

a nne a matlafale.”

Jobo a lakatsa eka a ka shwa

10“Lona bohle boelang le leke hape!

Feela hara lona

ha ke bone mohlalefi.

11Matsatsi a ka a fetile,

merero ya ka e nyopile;

takatso tsa pelo ya ka

le tsona di nyopile.

12Bosiu ba bo fetola motsheare,

ha ho le lefifi ba re:

‘Sedi le haufi!’

13Haeba hae la ka ke Nqalo ya Bafu,

eba phate tsa ka ke di ala lefifing;

14haeba ke re ho lebitla:

‘Ke wena ntate,’

ho seboko ke re:

‘O mme, o kgaitsedi,’

15ebe jwale tshepo ya ka e tla ba kae?

ebe ke mang ya tla e bona?

16E tla theohela le nna lebitleng,

e theohele le nna leroleng.”

18

Biledade o hlalosa pheletso ya ba kgopo

181Yaba Biledade ya tswang Shua o a araba, o re:

2“Ho shwahla ha hao

ho tla kgaotsa neng?

Imamele pele, re ntano buisana!

3O re tadimelang

jwaloka diphoofolo?

Mahlong a hao re le mahelehele?

4Kgalefo ya hao e o entse maharola!

O re fatshe le furallwe

ka baka la hao?

Mafika a suthiswe tulong tsa wona?

5“Bone la ya kgopo

ke lona le tla tingwa;

tlhase ya mollo wa hae

e ke ke be ya hotela.

6Ka lapeng la hae sedi le tla fifala,

bone la hae lona le time.

18:5,6 —
Jobo 21:17

7Mehato ya hae e hwantang

e tla therekela,

a kudupanngwe fatshe

ke masene a hae.

8Maoto a hae

a mo akgela ka letloweng,

o ntsa itsamaela hodima leraba;

9sefi se tla kgata serethe sa hae,

letlowa le mo tshwase, le mo harele;

10mobung ba mo patetse sekgoqetsane,

tseleng ya hae ba mo tjhehetse sefi.

11Matshabeho a lefu

a mo tshosa kahohle,

hohle moo a yang teng a mo salame.

12Tlala e fedisa matla a hae, a fokole,

hang ha a hloleha

koduwa e mo wela hodimo.

13Bolwetse bo mo natholotsa letlalo,

ditho tsa hae

di jewa ke lefu le tshabehang.

14Boiketlong ba lapa la hae

o a thakgolwa,

o kgothelwa pele

ho ya ho kgosi ya matshabeho;

15lapeng la hae

ho tla nonotswa ka sebabole,

basele ba tle ba phele

ka ho lona.

16Metso ya hae e omellela mobung,

kahodimo mahaba a hae

wona a be a pone.

17Hohle lefatsheng o a lebalwa,

diterateng ha ho sa buuwa

ka lebitso la hae,

18o lelekwa leseding, a iswe lefifing,

hohle lefatsheng ebe o a falatswa.

19Tjhabeng sa habo ha a na ngwana,

leha e le setloholo,

lapeng la hae

ha ho a sala le thokolwana.

20Meloko e mo hlahlamang

e tla tshoswa ke pheletso ya hae,

e boneng ka mahlo

yona e tshwarwe ke thothomelo.

21Ona ke mokgwa wa ho fela

ha lapa la ya kgopo,

le jwalo lehae

la ya sa natseng Modimo.”

19

Jobo o dumela hore Modimo o tla mo pakela

191Jobo a boela a araba, a re:

2“Ebe le tla nlhokofatsa

halelele hakae,

le ntshithabetse ka dipolelo

ho fihlela neng?

3Ke ka makgetlokgetlo

le nnyahanya,

le sa hlajwe ke dihlong ho nnyefola;

4haeba ke nnete, ke entse phoso,

phoso eo ke ya ka,

ha e le ame ka letho.

5Haeba le iphahamisetsa

kahodimo ho nna, le nqosa

ka baka la tlokotsi ena ya ka;

6jwale tsebang: Modimo ke yena

ya nkentseng hampe,

o ntanteletse ka letlowa la hae.

7Ha ke howa, ke re: ‘Bosoro!’

ha ke arabelwe!

Ke howa haholo,

empa toka ha e eo!

8“O tinkeditse tsela, ke sitwa ho feta;

tselana tsa ka di aparetswe ke lefifi.

9O nkamohile boitlhompho ba ka,

o nthodisitse le mofapahlooho,

10o ntlepola kahohle,

mme ke a ikela,

tshepo ka ya

o e fothotse seka sefate.

11Ke tlokomelwa ke kgalefo ya hae,

yena o ntadima ke le sera sa hae;

12ke futuhetswe ke mabotho a hae,

a hlomme diahelo

ho potapota lapa la ka.

13“Modimo o entse hore bana beso

ba nkwekwetle,

metswalle le yona

e mphuralle ho qeta.

14Bahaeso le bona ba se ba ntahlile,

balekane ba ka ba se ba ntebetse.

15Ho baeti le makgabunyane

a lapa la ka,

ke tadingwa ke le moeti,

ke le molata.

16Ha ke bitsa mohlanka wa ka

ha a arabele,

esita leha ke ipiletsa ho yena.

17Mohatsa ka

o nkgelwa ke moya wa ka,

bana beso le bona ba a nnyonya;

18diratha le tsona di a nnyedisa,

ha ke hlaha eba di a ntlaka.

19Ba ntshanang se inong le nna

ba a nnyonya,

ke furaletswe

le ke baratuwa ba ka.

20Ke moote, ke manne,

o ka mpala dikgopo,

ke phonyohile feela

ka la mohaswa lesoba.

21“Nkgauheleng! Nkgauheleng!

lona metswalle ya ka!

ke otlilwe ke Modimo

ka tsoho la hae!

22Le ntlhorisetsang

jwalokaha Modimo a ntlhorisa?

Ha le kgotsofale

ha ke hlepholeha dinama?

23“Polelo tsena tsa ka

eka di ka be di ngolwa,

eka di ka be di ngolwa,

di etswa buka,

24di ngolwa ka pene ya tshepe

tlapeng la loto,

di ngolwa lefikeng,

di hlole kamehla yohle!

25“Ke a tseba:

Mopholosi wa ka o a phela,

qetellong o tla ema a mpakele.

26Leha tlalo la ka

le tla be se le bodile,

ka mahlo Modimo ke tla mmona

ke se mmeleng ona;

27ke yena eo

ke tla fela ke mmone ka seqo,

ke mmone ka mahlo a ka

ke sa romeletsa.

Ka pelo ya ka yohle

ke labalabela hoo!

28“Haeba le ka re:

‘Re sa tla mo hlorisa,

hobane sesosa sa taba

se ka pelong ya hae!’

29Lona, ka bolona,

le hle le tshabe sabole,

hoba sebe sa kgalefo,

kotlo ya sona ke sabole,

le tle le tsebe

hore efela kahlolo e teng.”