Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Jobo o re o hloilwe ke Modimo le batho

161Yaba Jobo o a araba, o re:

2“Tse kang tsena

ke di utlwile hangata;

lona bohle le batshedisi

ba tenang motho!

3Na o sa tla kgaotsa

ho shwahla mafeela?

Sesosa sa nganga ya hao ke sefe?

4Hoja boemo ba ka e ne le ba lona,

ke ne nka nna ka bua jwaloka lona,

ka puo tse ngata ka le tlameletsa,

ka ba ka thukuthela

hlooho ya ka ho lona.

5Empa polelo tsa ka

di ne di tla le kgothatsa,

ho bebenya melomo ha ka

ho le bebolele tlokotsi.

6“Leha nka bua,

bohloko ba ka ha bo kokobele;

leha ke kgutsitse,

bona ha bo ntlohele.

7Oho, Modimo, o fela o ntshotlile,

lapa la ka lohle

le timeditswe ke wena;

8o ile wa ntlhasinya,

mme o sera sa ka;

bokojwane ba ka

ke paki e nqosang ke e shebile.

9Ya ntlhoileng,

ka kgalefo o a ntlepolaka,

o ntsikitlanyetsa meno a hae;

sera sa ka se ntjheba

ka mahlo a ntjhotjho!

10Batho ha ba kopetse melomo

ha ba ntshoma,

ba ntjabela lerameng

ba bile ba nnyefola,

ba entse setha-se-wele hodima ka.

11Modimo o nneeletse ka balotsana,

o ntahletse matsohong

a batho ba kgopo.

12Ke ne ke iketlile,

ke mona o ntshuhlamantse,

a mphamola ka molalana,

yaba o a mpidila,

a ntlhoma ho ba sekgopi

sa metsu ya hae.

13Metsu ya hae e nketseditse lethala,

o harola dikahare tsa ka

a se na mohau,

nyooko ya ka yona

o e qhalanyetsa fatshe.

14O ntlhaba a sa tswa ntlhaba,

o nkgorohela jwaloka seqhobane.

15“Mmeleng wa ka

ke apere tse mahwashe,

ka phatla ya ka

leroleng ka sunyama;

16mahlo a ka a fubetse ke menyepetsi,

botsho bo entse sedika-mahlwana

ntshing tsa ka;

17leha matsoho a ka

a sa fuparela bokgopo,

le thapelo ya ka ho Modimo

e hlwekile.”

Jobo o ipiletsa ho Modimo hape

18“Oho, wena lefatshe,

madi a ka o se ke wa a monya,

boipiletso ba ka

bo se ke ba kgaotsa!

19Le jwale paki ya ka

e lehodimong,

mmuelli wa ka

le yena o hodimodimo.Jobo 19:25

20Ha e le metswalle ya ka

e a ntshoma,

keledi tsa ka

di keleketlela ho Modimo.

21Ke mang

ya ka mpuellang ho Modimo

jwalokaha ho buellwa motho

ho motswalle?

22“Ho tla feta lemo

di le mmalwana,

ebe nna ke nka tsela

e yang bo-ya-batho.”

17

171“Moya wa ka o tetebetse,

matsatsi a ka a kgutsufetse,

bitla le lona le nkemetse.

2Basomi ba mpotapotile,

mahlo a ka a tadimile bora ba bona.

3“Nkgolwe, Modimo, ke bua nnete,

ha ho na e mong ya ka mpakelang;

4kelello tsa bona o di thithibantse,

kahoo o se ka ba ba thusa,

ba hlola.

5Ya ekang motswalle

ho fumana moputso,

bana ba hae ba tla lebella

mahlo a ba kgathale.

6“Ho bohle

ke se ke fetohile sesomo,

fahleho sa ka ba se tshwela ka

mathe;

7mahlo a ka a fifaditswe ke maswabi,

ditho tsa ka tsohle e se e ka seriti.

8Hona batho ba lokileng

ba ho makaletse,

ba se nang molato

ba nyatsa ba kgopo;

9ya lokileng

o tla tiisetsa tseleng ya hae,

ya matsoho a hlwekileng

a nne a matlafale.”

Jobo a lakatsa eka a ka shwa

10“Lona bohle boelang le leke hape!

Feela hara lona

ha ke bone mohlalefi.

11Matsatsi a ka a fetile,

merero ya ka e nyopile;

takatso tsa pelo ya ka

le tsona di nyopile.

12Bosiu ba bo fetola motsheare,

ha ho le lefifi ba re:

‘Sedi le haufi!’

13Haeba hae la ka ke Nqalo ya Bafu,

eba phate tsa ka ke di ala lefifing;

14haeba ke re ho lebitla:

‘Ke wena ntate,’

ho seboko ke re:

‘O mme, o kgaitsedi,’

15ebe jwale tshepo ya ka e tla ba kae?

ebe ke mang ya tla e bona?

16E tla theohela le nna lebitleng,

e theohele le nna leroleng.”

18

Biledade o hlalosa pheletso ya ba kgopo

181Yaba Biledade ya tswang Shua o a araba, o re:

2“Ho shwahla ha hao

ho tla kgaotsa neng?

Imamele pele, re ntano buisana!

3O re tadimelang

jwaloka diphoofolo?

Mahlong a hao re le mahelehele?

4Kgalefo ya hao e o entse maharola!

O re fatshe le furallwe

ka baka la hao?

Mafika a suthiswe tulong tsa wona?

5“Bone la ya kgopo

ke lona le tla tingwa;

tlhase ya mollo wa hae

e ke ke be ya hotela.

6Ka lapeng la hae sedi le tla fifala,

bone la hae lona le time.

18:5,6 —
Jobo 21:17

7Mehato ya hae e hwantang

e tla therekela,

a kudupanngwe fatshe

ke masene a hae.

8Maoto a hae

a mo akgela ka letloweng,

o ntsa itsamaela hodima leraba;

9sefi se tla kgata serethe sa hae,

letlowa le mo tshwase, le mo harele;

10mobung ba mo patetse sekgoqetsane,

tseleng ya hae ba mo tjhehetse sefi.

11Matshabeho a lefu

a mo tshosa kahohle,

hohle moo a yang teng a mo salame.

12Tlala e fedisa matla a hae, a fokole,

hang ha a hloleha

koduwa e mo wela hodimo.

13Bolwetse bo mo natholotsa letlalo,

ditho tsa hae

di jewa ke lefu le tshabehang.

14Boiketlong ba lapa la hae

o a thakgolwa,

o kgothelwa pele

ho ya ho kgosi ya matshabeho;

15lapeng la hae

ho tla nonotswa ka sebabole,

basele ba tle ba phele

ka ho lona.

16Metso ya hae e omellela mobung,

kahodimo mahaba a hae

wona a be a pone.

17Hohle lefatsheng o a lebalwa,

diterateng ha ho sa buuwa

ka lebitso la hae,

18o lelekwa leseding, a iswe lefifing,

hohle lefatsheng ebe o a falatswa.

19Tjhabeng sa habo ha a na ngwana,

leha e le setloholo,

lapeng la hae

ha ho a sala le thokolwana.

20Meloko e mo hlahlamang

e tla tshoswa ke pheletso ya hae,

e boneng ka mahlo

yona e tshwarwe ke thothomelo.

21Ona ke mokgwa wa ho fela

ha lapa la ya kgopo,

le jwalo lehae

la ya sa natseng Modimo.”